Phong Lưu Tam Quốc

Chương 144 : Cổ Hủ

    trước sau   
fdki trấgjzbn thủvrew Hoàfdkii Nam Triệkfwmu Vâgkfbn cũepgtng cósmoq đnubggkfbng támpyyc lớbewnn, khôueihng phụtzgt sựormb hi vọehjnng củvrewa Trưjaafơueihng Lãepgtng, Thọehjn Xuâgkfbn sau khi trảihnoi qua mộgkfbt năkfwmm nghỉxyhh ngơueihi lấgjzby sứzgrgc thìlopa rấgjzbt cósmoq khởvrhvi sắjkwic, kinh tếpakv bắjkwit đnubguscmu sốuscmng lạqsjii, Triệkfwmu Vâgkfbn bắjkwit đnubguscmu theo kếpakv hoạqsjich trưjaafbewnc kia lĩmunznh năkfwmm vạqsjin quâgkfbn Dưjaafơueihng Châgkfbu, côueihng chiếpakvn yếpakvu đnubgqwcoa bốuscmn phíqyaya, đnubggjzbt Lưjaaf Giang Hợiwlfp Phìlopa trưjaafbewnc sau đnubgãepgtqwconh, đnubgxclmc biệkfwmt làfdki giặxclmc Khăkfwmn Vàfdking gầuscmn nhưjaaf đnubgãepgt bi diệkfwmt trừhxeh, quâgkfbn Dựormb Châgkfbu Khăkfwmn Vàfdking mỗnjaxi khi nghe đnubgqsjii danh củvrewa Triệkfwmu Vâgkfbn thìlopa khôueihng réqsjit màfdki run đnubgbirwng thờzixbi Triệkfwmu Vâgkfbn lạqsjii phámpyyi binh lênjaxn Dĩmunznh thưjaafiwlfng, bứzgrgc thẳormbng tớbewni Lạqsjic Dưjaafơueihng, Duyệkfwmn Châgkfbu, khiếpakvn cho Trung Nguyênjaxn chấgjzbn đnubggkfbng.

ksctnjaxn trong đnubguscmi vớbewni hàfdkio môueihn vọehjnng tộgkfbc, thìlopa Trưjaafơueihng Lãepgtng dùuawcng thủvrew đnubgoạqsjin dụtzgt dỗnjax, hơueihn nữtbdga còlmobn trọehjnng dụtzgtng Lụtzgtc Thámpyyi Chu cámpyyc nhàfdki, đnubgmpyy đnubgqsjit đnubgưjaafiwlfc sựormbvrewng hộgkfb củvrewa bọehjnn họehjn, tuy nhiênjaxn cuốuscmi thờzixbi nhàfdkimpyyn, môueihn phiệkfwmt đnubgãepgt thâgkfbm căkfwmn cốuscm đnubgếpakv trong nhấgjzbt thờzixbi khósmoqsmoq thểmpyy cảihnoi biếpakvn, bởvrhvi vậdlfiy thếpakv lựormbc từhxehnjaxn ngoàfdkii vớbewni thếpakv lựormbc bảihnon đnubgqwcoa sĩmunz tộgkfbc mộgkfbt khi mâgkfbu thuẫormbn sẽxxzz khósmoq khăkfwmn trùuawcng trùuawcng đnubgiệkfwmp đnubgiệkfwmp, vìlopa kếpakv hoạqsjich hôueihm nay chỉxyhhsmoq thểmpyyuawcng âgkfbn uy nhiềjwcou biệkfwmn phámpyyp, mọehjni sựormb lấgjzby đnubgqsjii cụtzgtc làfdkim trọehjnng.

Đqsjibirwng thờzixbi Trưjaafơueihng Lãepgtng triệkfwmu hồbirwi Cao Thuậdlfin đnubgmpyy cho Trưjaafơueihng Liênjaxu lĩmunznh mấgjzby tinh binh nhậdlfip vàfdkio Từhxeh Châgkfbu, trấgjzbn thủvrewueihi yếpakvu đnubgqwcoa.

ueihn nữtbdga hắjkwin còlmobn phámpyyi Thámpyyi Sửlxav Từhxeh, dùuawcng binh vớbewni vùuawcng núgargi ởvrhv trong đnubggjzbt Ngôueih, Tôueihn Quyềjwcon trưjaafbewnc kia vôueih lựormbc bắjkwic phạqsjit Trung Nguyênjaxn nguyênjaxn nhâgkfbn chíqyaynh cũepgtng làfdki do vùuawcng núgargi cósmoq loạqsjin, bọehjnn họehjn khôueihng thểmpyy phâgkfbn tâgkfbm.

Cao Thuậdlfin sau khi đnubgưjaafiwlfc triệkfwmu hồbirwi tớbewni đnubggjzbt Ngôueih, Trưjaafơueihng Lãepgtng ra lệkfwmnh cho hắjkwin cùuawcng vớbewni Thámpyyi Sửlxav Từhxehfdki Từhxeh Tuyênjaxn hợiwlfp mưjaafu mang ba vạqsjin binh mãepgt, mấgjzby chụtzgtc viênjaxn tưjaafbewnng tấgjzbn côueihng Đqsjian Dưjaafơueihng sơueihn, lúgargc đnubguscmu hai phe cósmoq thắjkwing cósmoq bạqsjii nhưjaafng sau đnubgósmoq Thámpyyi Sửlxav Từhxehfdki Từhxeh Tuyênjaxn liênjaxn tụtzgtc dùuawcng mưjaafu đnubgãepgt đnubgámpyynh bạqsjii mấgjzby vạqsjin quâgkfbn dịqwco tộgkfbc.

Trưjaafơueihng Lãepgtng vìlopalopanh đnubgqwconh Giang Nam màfdki bốuscmn phíqyaya chi chiếpakvn, ởvrhv Duyệkfwmn Châgkfbu lúgargc nàfdkiy Tàfdkio Thámpyyo đnubgãepgt đnubgqsjii phámpyy Lữtbdg Bốuscm thuộgkfbc cấgjzbp Lýxkvh Phong Tiếpakvt Lan củvrewa Lữtbdg Bốuscm chếpakvt trậdlfin hắjkwin thu thậdlfip tàfdkin quâgkfbn tớbewni ven biểmpyyn, chúgargng tưjaafbewnng đnubgjwcou tớbewni đnubgâgkfby tụtzgt hợiwlfp nósmoqi muốuscmn cùuawcng Tàfdkio Thámpyyo quyếpakvt chiếpakvn, Cung Trầuscmn gósmoqp lờzixbi:


- Hiệkfwmn nay thựormbc lựormbc củvrewa Tàfdkio Thámpyyo tưjaafơueihng đnubguscmi lớbewnn, khôueihng bằkrgung trưjaafbewnc tiênjaxn tìlopam nơueihi an thâgkfbn, khi đnubgósmoq rồbirwi tíqyaynh tiếpakvp.

Lữtbdg Bốuscm ngẫormbm lạqsjii rồbirwi nósmoqi:

- Mỗnjax muốuscmn đnubguscmu tớbewni dưjaafbewni trưjaafbewnng củvrewa Viênjaxn Thiệkfwmu, ngưjaafơueihi thấgjzby thếpakvfdkio?

Cung Trầuscmn nósmoqi:

- Trưjaafbewnc hếpakvt phámpyyi ngưjaafzixbi tớbewni Kýxkvh Châgkfbu tìlopam hiểmpyyu sau đnubgósmoqsmoq thểmpyy đnubgi.

Viênjaxn Thiệkfwmu ởvrhv U Châgkfbu đnubgqsjii chiếpakvn Côueihng Tôueihn Toảihnon nghe thấgjzby Tàfdkio Thámpyyo đnubgámpyynh bạqsjii Lữtbdg Bốuscmjaafu sĩmunz liềjwcon gósmoqp lờzixbi:

- Lữtbdg Bốuscmfdkifdkii lang nếpakvu nhưjaaf đnubgưjaafiwlfc Duyệkfwmn Châgkfbu sẽxxzzqyaynh tớbewni Kýxkvh Châgkfbu, khôueihng bằkrgung trợiwlf giúgargp Tàfdkio côueihng trừhxeh hậdlfiu hoạqsjin.Viênjaxn Thiệkfwmu gậdlfit đnubguscmu đnubgbirwng ýxkvh, Cúgargc Nghĩmunza đnubgem binh ba vạqsjin trợiwlf giúgargp Tàfdkio Thámpyyo Lữtbdg Bốuscm sau khi biếpakvt tin thìlopa sợiwlfepgti vôueihuawcng sau khi đnubgưjaafiwlfc chủvrew ýxkvh củvrewa Cung Trầuscmn thìlopa chạqsjiy tớbewni Từhxeh Châgkfbu nhậdlfip vàfdkio dưjaafbewni trưjaafbewnng Trưjaafơueihng Lãepgtng.

Trưjaafơueihng Liênjaxu đnubguscmi vớbewni dựormb kiếpakvn củvrewa Trưjaafơueihng Lãepgtng rấgjzbt bộgkfbi phụtzgtc, khi quâgkfbn Lữtbdg Bốuscm tớbewni Lỗnjax quốuscmc, uy hiếpakvp Đqsjiôueihng quậdlfin, thìlopafdkim bộgkfb khôueihng đnubgámpyynh màfdki bạqsjii, tiếpakvp theo hắjkwin nósmoqi rằkrgung Trưjaafơueihng Lãepgtng trọehjnng tâgkfbm ởvrhv Giang Đqsjiôueihng vôueih lựormbc thảihnoo phạqsjit, đnubgưjaafơueihng nhiênjaxn hắjkwin nósmoqi làfdki chỉxyhh đnubgmpyy cho ngưjaafzixbi khámpyyc xem, đnubgxclmc biệkfwmt làfdkifdkio Thámpyyo.

fdkigargc nàfdkiy Tâgkfby Lưjaafơueihng Mãepgt Đqsjikrgung Dựormbc Châgkfbu Lưjaafu Chưjaafơueihng, Kinh Châgkfbu Lưjaafu Biểmpyyu, Hámpyyn Trung Trưjaafơueihng Lỗnjaxfdkimpyyc chưjaaf hầuscmu đnubgang tiếpakvn hàfdkinh nộgkfbi chiếpakvn.

Nhưjaafng đnubgúgargng lúgargc nàfdkiy kểmpyy từhxeh sau khi Đqsjirrzcng Trámpyyc ởvrhv Trung Nguyênjaxn làfdkim loạqsjin đnubgãepgt truyềjwcon ra mộgkfbt tin tứzgrgc khiếpakvn cho ngưjaafzixbi ta phảihnoi khiếpakvp sợiwlf, Quámpyych Tỷvukffdkixkvh Thúgargc tranh đnubggjzbu khôueihng ngừhxehng ai cũepgtng muốuscmn đnubgoạqsjit Hiếpakvn đnubgếpakv đnubgmpyyuawcng hắjkwin làfdkim bùuawc nhìlopan hiệkfwmu triệkfwmu thiênjaxn hạqsji, Trưjaafzixbng An lớbewnn nhỏrxdo đnubguscmu đnubgưjaafzixbng ba ngàfdkiy mộgkfbt đnubgqsjii chiếpakvn mỗnjaxi ngàfdkiy vôueih sốuscm tiểmpyyu chiếpakvn, quan viênjaxn khổrrzc khôueihng thểmpyy tảihno, dâgkfbn chúgargng lầuscmm than, Trưjaafzixbng An thênjax thảihnom lui bạqsjii, khôueihng cósmoq mộgkfbt chúgargt gìlopafdki hoàfdking thàfdkinh, khắjkwip nơueihi làfdkifdkin cảihnonh.

Đqsjiúgargng lúgargc hai quâgkfbn khôueihng ai nhưjaafzixbng ai thìlopa triềjwcou đnubgìlopanh bỗnjaxng nhiênjaxn cósmoq mệkfwmnh quan tiếpakvn tớbewni Mạqsjit Lăkfwmng, yênjaxu cu Trưjaafơueihng Lãepgtng hộgkfb tốuscmng ngọehjnc tỷvukf truyềjwcon quốuscmc vềjwco Trưjaafzixbng An sau đnubgósmoq sẽxxzz đnubgưjaafiwlfc thăkfwmng quan tiếpakvn chứzgrgc.

xkvh Thúgargc vàfdki Quámpyych Tỷvukf đnubguscmi vớbewni chuyệkfwmn nàfdkiy khôueihng hềjwco phảihnon đnubguscmi màfdkilmobn giơueih hay tay đnubgbirwng ýxkvh trong lòlmobng cảihno hai mừhxehng thầuscmm, hai ngưjaafzixbi thầuscmm nghĩmunz chỉxyhh cầuscmn Trưjaafơueihng Lãepgtng tiếpakvn vàfdkio trong phạqsjim vi Trưjaafzixbng An thìlopalopanh lậdlfip tứzgrgc giam lạqsjii bắjkwit hắjkwin giao ra ngọehjnc tỷvukf, đnubgếpakvn lúgargc đnubgósmoq thìlopasmoq thểmpyy phếpakv Hiếpakvn đnubgếpakv tựormb lậdlfip làfdkim vưjaafơueihng hai ngưjaafzixbi song song đnubgbirwng ýxkvh lạqsjii thúgargc giụtzgtc, Lýxkvh Thúgargc còlmobn đnubgmpyyjaafu sĩmunz Cổrrzc Hủvrew củvrewa mìlopanh lo việkfwmc nàfdkiy.

Cổrrzc Hủvrew tựormbfdkikfwmn Hòlmoba, làfdki ngưjaafzixbi Võtzgt Uy Côueih Tang, ngưjaafzixbi nàfdkiy lớbewnn lênjaxn mặxclmt rấgjzbt bìlopanh thưjaafzixbng hai mắjkwit hõtzgtm sâgkfbu ámpyynh mắjkwit trầuscmm tưjaaf trong lúgargc lơueih đnubgãepgtng lạqsjii phámpyyt ra quang mang hắjkwin đnubguscmi vớbewni việkfwmc tranh đnubgoạqsjit quyềjwcon lợiwlfi nhạqsjit nhòlmoba, màfdki ngay cảihnoxkvh Thúgargc đnubguscmi vớbewni hắjkwin cũepgtng vừhxeha kíqyaynh vừhxeha sợiwlf.


Đqsjizixbi sau cósmoq ngưjaafzixbi đnubgámpyynh giámpyy Cổrrzc Hủvrew, nếpakvu nhưjaaf hắjkwin làfdkijaafu sĩmunz thứzgrg hai ởvrhv Tam Quốuscmc thìlopa tuyệkfwmt khôueihng cósmoq ai dámpyym xưjaafng thứzgrg nhấgjzbt, cósmoq lẽxxzzsmoq ngưjaafzixbi khôueihng đnubgbirwng ýxkvh nhưjaafng hắjkwin khôueihng giốuscmng Gia Cámpyyt Lưjaafiwlfng thâgkfbn đnubgqsjit đnubgưjaafiwlfc chứzgrgc thưjaafzixbng tưjaafbewnng, cũepgtng khôueihng giốuscmng nhưjaaf Chu Du lãepgtnh binh támpyyc chiênjaxn thâgkfbn phậdlfin củvrewa hắjkwin vĩmunznh viễbewnn vẫormbn ởvrhv sau màfdkin cho nênjaxn cósmoq thểmpyysmoqi, ởvrhv sau màfdkin ngưjaafzixbi gâgkfby đnubgưjaafiwlfc nhiềjwcou chấgjzbn đnubggkfbng lớbewnn nhấgjzbt làfdki Cổrrzc Hủvrew.

gargc nàfdkiy Cổrrzc Hủvrew sắjkwic mặxclmt lạqsjinh lẽxxzzo khôueihng phảihnon đnubguscmi cũepgtng khôueihng támpyyn thàfdkinh hai mắjkwit nhưjaaf tro màfdki từhxeh từhxehsmoqi:

- Khôueihng nênjaxn xem thưjaafzixbng Trưjaafơueihng Lãepgtng nàfdkiy, hắjkwin cósmoq thểmpyy trong vòlmobng thờzixbi gian ngắjkwin nhưjaaf vậdlfiy cósmoq thựormbc lựormbc nhưjaaf vậdlfiy cho thấgjzby hắjkwin khôueihng phảihnoi làfdki ngưjaafzixbi tầuscmm thưjaafzixbng, Trưjaafơueihng Lãepgtng thâgkfbn cósmoqepgtgkfbm, nếpakvu chơueihi híqyay lộgkfbng mưjaafu quyềjwcon đnubgmpyy cho hắjkwin vàfdkio kinh xửlxavxkvh khôueihng tốuscmt khôueihng chừhxehng sẽxxzz dẫormbn sósmoqi vàfdkio nhàfdki.

xkvh Thúgargc mặxclmc dùuawc khôueihng đnubgàfdkinh lòlmobng nhưjaafng đnubguscmi vớbewni Cổrrzc Hủvrew thìlopasmoqi gìlopa nghe lấgjzby liềjwcon cảihno kinh;

- Vậdlfiy thìlopa phảihnoi làfdkim sao cho phảihnoi, thámpyynh chỉxyhh đnubgãepgt ra chiếpakvu cámpyyo thiênjaxn hạqsji.

Hai mắjkwit củvrewa Cổrrzc Hủvrewsmoqe lênjaxn tinh quang trầuscmm tưjaaffdkismoqi:

- Cầuscmn phảihnoi xem phảihnon ứzgrgng củvrewa hắjkwin thếpakvfdkio nếpakvu nhưjaaf Trưjaafơueihng Lãepgtng đnubgem trọehjnng binh tiếpakvn vàfdkio Trung Nguyênjaxn thìlopa cho thấgjzby dãepgtgkfbm sàfdkii lang củvrewa hắjkwin, dĩmunz nhiênjaxn muốuscmn đnubgem danh tiếpakvng mang ngọehjnc tỷvukf vềjwcofdki đnubgoạqsjit Trung Nguyênjaxn, thứzgrg hai cósmoq khảihnokfwmng nhấgjzbt làfdki hắjkwin suy nghĩmunzgkfbu xa muốuscmn đnubgưjaafa Thiênjaxn Tửlxav tớbewni nam Trưjaafzixbng Giang.

Trênjaxn mặxclmt củvrewa Lýxkvh Thúgargc tràfdkin đnubguscmy vẻzixb kinh ngạqsjic trầuscmm tưjaaf nửlxava ngàfdkiy xong hắjkwin mớbewni nósmoqi:

- Nếpakvu nhưjaaf hắjkwin khôueihng mang nhiềjwcou binh mãepgt tớbewni đnubgâgkfby thìlopa sao?

Cổrrzc Hủvrew tựormb tin nósmoqi:

- Vớbewni tàfdkii năkfwmng củvrewa Trưjaafơueihng Lãepgtng khôueihng cósmoq khảihnokfwmng lớbewnn dẫormbn íqyayt binh mãepgt tớbewni Trưjaafzixbng An bởvrhvi vìlopa đnubgâgkfby làfdki tựormblopam đnubgưjaafzixbng chếpakvt, nghe nósmoqi Trưjaafơueihng Lãepgtng trưjaafbewnc kia từhxehng cósmoq khúgargc mắjkwic vớbewni Tàfdkio Thámpyyo, thênjaxm Lữtbdg Bốuscmgargc nàfdkiy đnubgãepgtlopanh đnubgqwconh đnubgqsjii quâgkfbn đnubgãepgt đnubgqwconh, nếpakvu nhưjaaf hắjkwin vàfdkio Trưjaafzixbng An bịqwcolopam chếpakv thìlopasmoqfdki chạqsjiy đnubgkrgung trờzixbi, lạqsjii bởvrhvi vìlopa hắjkwin giếpakvt Viênjaxn Thuậdlfit cho nênjaxn cósmoq thùuawc vớbewni Viênjaxn Thiệkfwmu, Trưjaafơueihng Lãepgtng khôueihng cósmoq khảihnokfwmng khôueihng khôueihn ngoan nhưjaaf thếpakv, nếpakvu thậdlfit sựormb hắjkwin mang theo nhiềjwcou binh mãepgt, chúgarga côueihng khôueihng cầuscmn phảihnoi lo lắjkwing trưjaafbewnc hếpakvt phámpyyi ngưjaafzixbi liênjaxn lạqsjic vớbewni tấgjzbt cảihno đnubgqsjio phỉxyhh, đnubgưjaafa nhiềjwcou tiềjwcon bạqsjic khôueihng cầuscmn chíqyaynh diệkfwmn giao chiếpakvn chỉxyhh cầuscmn nửlxava đnubgưjaafzixbng cưjaafbewnp lưjaafơueihng thảihnoo quâgkfbn nhu, sĩmunz khíqyay giảihnom súgargt, thìlopa từhxeh Giang Nam đnubgếpakvn Trung Nguyênjaxn đnubgưjaafzixbng xámpyy xa vạqsjin dặxclmm cho dùuawc Trưjaafơueihng Lãepgtng tinh binh thếpakvfdkio thìlopaepgtng khôueihng thểmpyy chốuscmng lạqsjii rắjkwin ríqyayt đnubgqwcoa phưjaafơueihng, chiếpakvn lựormbc khôueihng còlmobn Trưjaafơueihng Lãepgtng khôueihng cầuscmn phảihnoi lo, màfdki lạqsjii cósmoq thểmpyy giảihno danh Hiếpakvn Đqsjiếpakv khôueihng cho quâgkfbn đnubggkfbi củvrewa hắjkwin tiếpakvn vàfdkio trưjaafzixbng An, chỉxyhh cầuscmn Trưjaafơueihng Lãepgtng mang theo mộgkfbt íqyayt thâgkfbn binh vàfdkio thàfdkinh thìlopasmoq thểmpyy tiênjaxn thủvrew hạqsji vi cưjaafzixbng liênjaxn hợiwlfp vớbewni binh mãepgt củvrewa Tàfdkio Thámpyyo Viênjaxn Thiệkfwmu kìlopam chếpakv hắjkwin làfdki đnubgưjaafiwlfc ngọehjnc tỷvukf.

xkvh Thúgargc nghe vậdlfiy thìlopa hai mắjkwit sámpyyng ngờzixbi hôueih to diệkfwmu kếpakv.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.