Phong Lưu Tam Quốc

Chương 143 : Chiến thắng Mạt Lăng

    trước sau   
Tấskrmt cảtszc binh mãikfo đjoxhãikfo chuẩtdphn bịjwtm hoàivvjn tấskrmt, đjoxhlnchi quâthgvn chírspnnh diệggven vâthgvy côxvntng Mạlncht Lăchwcng.

Trầxksgn Hoàivvjnh lúfptic nàivvjy mớrqlvi phátlgst hiệggven ra mìrcuunh suy nghĩuvwl quátlgs ngâthgvy thơyinp, cho rằjnokng mìrcuunh dũhvmyng mãikfonh cộzareng thêexeum tam quâthgvn ủontong hộzareivvjlqmbu Diêexeuu ởpddf Thạlnchch Tửndztlqmbơyinpng trợomao giúfptip thìrcuuxyje thểxyje đjoxhátlgsnh bạlnchi Trưlqmbơyinpng Lãikfong nhưlqmbng hiệggven tạlnchi hắwkzyn đjoxhãikfo phátlgst hiệggven ra mìrcuunh đjoxhãikfo đjoxhátlgsnh giátlgs thấskrmp Trưlqmbơyinpng Lãikfong, sau khi Tưlqmbpddfng Khâthgvm Chu Thátlgsi Luyệggven Vinh lĩuvwlnh ba vạlnchn đjoxhzarei ngũhvmy giátlgsp côxvntng Mạlncht Lăchwcng hắwkzyn mớrqlvi biếpghmt mìrcuunh phạlnchm vàivvjo sai lầxksgm khôxvntng thểxyje tha thứqqhn, màivvjfptic nàivvjy đjoxhlnchi quâthgvn củontoa Lưlqmbu Diêexeuu cũhvmyng khôxvntng còcghdn sĩuvwl khírspn cộzareng thêexeum quâthgvn củontoa Trưlqmbơyinpng Lãikfong tinh nhuệggvexvntfpting, hai quâthgvn đjoxhátlgsnh nhau trong chốxjjlc látlgst thắwkzyng bạlnchi đjoxhãikfo phâthgvn, Trầxksgn Hoàivvjnh hốxjjli hậwkzyn đjoxhãikfo muộzaren.

Trưlqmbơyinpng Lãikfong dùfpting hai đjoxhưlqmbzqvrng binh mãikfo, sírspn khĩuvwl ngấskrmt trờzqvri, mộzaret đjoxhưlqmbzqvrng trảtszcm tưlqmbrqlvng, cuốxjjli cùfpting thắwkzyng lợomaoi ởpddf Mạlncht Lăchwcng, màivvjlqmbu Diêexeuu vốxjjln phátlgsi binh trợomao giúfptip Mạlncht Lăchwcng cũhvmyng bịjwtm Trưlqmbơyinpng Lãikfong phụuqwvc kírspnch, chặrpsfn lạlnchi, chỉfbfhxyje thểxyje lui giữrpsf Thạlnchch Tửndztlqmbơyinpng, vềloir sau Trầxksgn Hoàivvjnh dốxjjlc sứqqhnc chiếpghmn đjoxhskrmu khôxvntng đjoxhưlqmbomaoc đjoxhàivvjnh trốxjjln thoátlgst màivvj binh sĩuvwl nhiềloiru ngưlqmbzqvri khôxvntng chịjwtmu nổfcyxi đjoxhãikfo đjoxhxksgu hàivvjng, Trầxksgn Hoàivvjnh thấskrmy đjoxhlnchi thếpghm đjoxhãikfo mấskrmt bấskrmt đjoxhwkzyc dĩuvwl đjoxhàivvjnh xin hàivvjng.

Trậwkzyn chiếpghmn nàivvjy cuốxjjli cùfpting cũhvmyng kếpghmt thúfptic vớrqlvi chiếpghmn thắwkzyng củontoa đjoxhlnchi quâthgvn Từrcuu Châthgvu.

Mạlncht Lăchwcng thấskrmt thủonto, môxvntn hộzare Giang Nam toàivvjn bộzare đjoxhưlqmbomaoc mởpddfxvntng, tâthgvm tìrcuunh Trưlqmbơyinpng Lãikfong đjoxhưlqmbomaoc buôxvntng lỏcghdng hơyinpn nhiềloiru rồpghmi.

Đsixjlnchi quâthgvn Trưlqmbơyinpng Lãikfong tiếpghmn vềloir phírspna Nam Từrcuu, hiệggven nay ởpddf Giang Đsixjôxvntng ai cũhvmyng biếpghmt đjoxhlnchi danh củontoa hắwkzyn, trong nhữrpsfng ngưlqmbzqvri chiêexeuu hàivvjng còcghdn cóxyje Đsixjan Dưlqmbơyinpng thátlgsi thúfpti Chu Thưlqmbomaong phụuqwv thâthgvn củontoa Chu Du, lúfptic nhìrcuun thấskrmy hắwkzyn Trưlqmbơyinpng Lãikfong hứqqhnng thúfpti khôxvntng thôxvnti.


Trưlqmbơyinpng Lãikfong cùfpting vớrqlvi Lưlqmbu Diêexeuu đjoxhátlgsnh nhau nửndzta thátlgsng, quâthgvn mãikfo Thátlgsi Sửndzt Từrcuulqmbxpqzng éfptip phátlgs đjoxhưlqmbomaoc Kírspnnh huyệggven đjoxhlnchi quâthgvn chỉfbfhnh đjoxhxjjln, liềloirn tiếpghmn thẳcgxkng tớrqlvi Ôgpeg Trìrcuunh, trựseqxc chỉfbfh Gia Hưlqmbng, Ngôxvnt Trung chấskrmn đjoxhzareng. Trong lúfptic dâthgvn chúfpting Ngôxvnt quậwkzyn đjoxhang hoảtszcng loạlnchn thìrcuu hai nhàivvj Lụuqwvc Thátlgsi đjoxhqqhnng đjoxhxksgu đjoxhloiru phátlgst ra tin tứqqhnc nghêexeunh đjoxhóxyjen Trưlqmbơyinpng Lãikfong nhậwkzyp ngôxvnt vớrqlvi đjoxhiềloiru kiệggven làivvj đjoxhtszcm bảtszco lợomaoi írspnch củontoa gia tộzarec bọodjdn họodjd.

rcuu nguyêexeun nhâthgvn củontoa Thátlgsi Ung cho nêexeun cátlgsc đjoxhlnchi gia tộzarec nhanh chóxyjeng đjoxhpghmng ýqqhn, uy danh củontoa Trưlqmbơyinpng Lãikfong sớrqlvm đjoxhãikfo uy chấskrmn Dưlqmbơyinpng Châthgvu nhữrpsfng ngàivvjy gầxksgn đjoxhâthgvy hắwkzyn đjoxhlnchi phátlgslqmbu Diêexeuu thẳcgxkng tiếpghmn ôxvnt Trìrcuunh, tớrqlvi hạlnchlqmbu Trưlqmbzqvrng Giang, cátlgsc gia tộzarec sợomao bạlnchi vong cho nêexeun quyếpghmt đjoxhjwtmnh sớrqlvm liêexeun kếpghmt vớrqlvi Trưlqmbơyinpng Lãikfong, hơyinpn nữrpsfa Trưlqmbơyinpng Lãikfong thanh danh cũhvmyng lớrqlvn nổfcyxi tiếpghmng làivvj ngưlqmbzqvri thủontorspnn cho nêexeun bọodjdn họodjd đjoxhpghmng ýqqhn chuyệggven nàivvjy.

Đsixjúfpting lúfptic nàivvjy truyềloirn tớrqlvi tin tứqqhnc, Tôxvntn Sátlgsch sau khi gửndzti thưlqmb cho Chu Du, Chu Du đjoxhãikfofpting hếpghmt gia tàivvji chiêexeuu binh mãikfoi mãikfo cho Tôxvntn Sátlgsch, mờzqvri Lỗodjdfptic Quảtszcng Lăchwcng Trưlqmbơyinpng Hoàivvjnh rờzqvri núfptii tưlqmbơyinpng trợomao, huấskrmn luyệggven quâthgvn mãikfo bai thátlgsng đjoxhãikfo đjoxhưlqmbomaoc gầxksgn vạlnchn, xuyêexeun thẳcgxkng tớrqlvi Cốxjjl Thủontoy Quang Châthgvu, bứqqhnc Bìrcuunh Xuâthgvn, uy trấskrmn Dựseqx châthgvu.

Nhữrpsfng năchwcm cuốxjjli Hưlqmbng Bìrcuunh tứqqhnc năchwcm 195 côxvntng nguyêexeun, Từrcuu Châthgvu Mụuqwvc Trưlqmbơyinpng Lãikfong trảtszci qua hai năchwcm ròcghdng rãikfo đjoxhãikforcuunh đjoxhjwtmnh đjoxhưlqmbomaoc cátlgsc quậwkzyn Giang Đsixjôxvntng.

Trưlqmbrqlvc đjoxhóxyjefpting kỳrfiw binh đjoxhwkzyc thủonto Ngưlqmbu Chửndzt sau đjoxhóxyje lạlnchi cưlqmbxpqzng éfptip côxvntng Mạlncht Lăchwcng, dùfpting thếpghm cuồpghmng phong quéfptit ngang Đsixjan Dưlqmbơyinpng quậwkzyn huyệggven, khuyêexeun bảtszco đjoxhưlqmbomaoc cátlgsc đjoxhlnchi gia tộzarec đjoxhskrmt Ngôxvnt, nhậwkzyn đjoxhưlqmbomaoc sựseqxontong hộzare củontoa bọodjdn họodjd, sau đjoxhóxyje Thátlgsi Sửndzt Từrcuu nhậwkzyp Ngôxvnt quậwkzyn, giátlgsp côxvntng Lưlqmbu Diêexeuu ởpddf Nam Từrcuu đjoxhlnchi thắwkzyng, Lưlqmbu Diêexeuu bịjwtm giếpghmt, cùfpting năchwcm đjoxhóxyje Trưlqmbơyinpng Lãikfong phátlgsi Trưlqmbơyinpng Liêexeuu lãikfonh binh mấskrmy vạlnchn, bìrcuunh đjoxhjwtmnh Nghiêexeum Bạlnchch Hổfcyx Nghiêexeum Hưlqmbng vàivvj đjoxhlncho tặrpsfc ởpddf đjoxhskrmt Ngôxvnt nhậwkzyn đjoxhưlqmbomaoc sựseqxontong hộzare củontoa dâthgvn chúfpting vàivvjtlgsc đjoxhlnchi gia tộzarec, hắwkzyn lạlnchi đjoxhátlgsnh bạlnchi quâthgvn đjoxhzarei Lưlqmbu Diêexeuu ởpddf Phúfpti Xuâthgvn, chéfptim đjoxhxksgu gầxksgn ba nghìrcuun, chiêexeuu hàivvjng vạlnchn ngưlqmbzqvri, Vưlqmbơyinpng Lãikfong cũhvmyng hàivvjng.

Trưlqmbơyinpng Lãikfong mộzaret đjoxhưlqmbzqvrng tiếpghmn đjoxhátlgsnh khôxvntng gìrcuu ngăchwcn đjoxhưlqmbomaoc bátlgsch chiếpghmn bátlgsch thắwkzyng, cátlgsc quậwkzyn huyệggven ởpddf đjoxhskrmt Ngôxvnt trưlqmbrqlvc sau bìrcuunh đjoxhjwtmnh, sau đjoxhóxyje đjoxhlnchi quâthgvn nghỉfbfh ngơyinpi hồpghmi phụuqwvc mấskrmy thátlgsng lạlnchi bắwkzyt đjoxhxksgu dùfpting binh vớrqlvi Dựseqx Chưlqmbơyinpng Lưlqmbchwcng Lưlqmb Giang cátlgsc quậwkzyn, bởpddfi vìrcuu tam quâthgvn thiếpghmu lưlqmbơyinpng thựseqxc nêexeun ngưlqmbng chiếpghmn mộzaret hồpghmi, đjoxhếpghmn phen nàivvjy Trưlqmbơyinpng Lãikfong hạlnch quyếpghmt thăchwcm, bắwkzyt đjoxhxksgu giảtszci trừrcuu quâthgvn bịjwtm trêexeun quy môxvnt lớrqlvn nhữrpsfng ngưlqmbzqvri giàivvj yếpghmu khôxvntng cóxyje chien lựseqxc thìrcuu đjoxhloiru đjoxhưlqmba tớrqlvi Ngôxvnt quậwkzyn làivvjm ruộzareng mộzaret phưlqmbơyinpng diệggven lạlnchi chuẩtdphn bịjwtm đjoxhzarei hậwkzyu bịjwtm, mộzaret phưlqmbơyinpng diệggven lạlnchi cóxyje thểxyjeivvjm phong phúfpti kho lúfptia. Đsixjskrmt Giang Đsixjôxvntng hiệggven tạlnchi ngoạlnchi trừrcuu trọodjdng binh canh gátlgsc ngăchwcn ngừrcuua đjoxhlncho tặrpsfc thìrcuu chỉfbfhxyjechwcm vạlnchn, cộzareng thêexeum hai vạlnchn quâthgvn ởpddf Đsixjan Dưlqmbơyinpng, vàivvj hai vạlnchn ởpddf Nam Thủontoy tuy nhiêexeun nhữrpsfng đjoxhátlgsm binh mãikfoivvjy vôxvntfpting tinh nhuệggve chiếpghmn lựseqxc khôxvntng hềloir tầxksgm thưlqmbzqvrng.

Ngưlqmbng chiếpghmn nửndzta năchwcm cuốxjjli cùfpting mộzaret năchwcm sau, Trưlqmbơyinpng Lãikfong lạlnchi bắwkzyt đjoxhxksgu tiếpghmn hàivvjnh cuộzarec chiếpghmn Giang Đsixjôxvntng lầxksgn thứqqhn hai, đjoxhxjjli vớrqlvi Lưlqmb Giang quậwkzyn hắwkzyn dùfpting thuyếpghmt phụuqwvc làivvjm chủonto, vậwkzyn dụuqwvng mốxjjli quan hệggve thâthgvn tìrcuunh củontoa Lụuqwvc gia, khôxvntng lâthgvu sau thátlgsi thúfpti Lụuqwvc Khang đjoxhãikfo đjoxhxksgu hàivvjng, sau đjoxhóxyjeivvjng thuyếpghmt phúfptic, Chu Hạlncho ởpddf Dựseqx Chưlqmbơyinpng cũhvmyng hàivvjng, đjoxhếpghmn hiệggven tạlnchi Trưlqmbơyinpng Lãikfong đjoxhãikfo uy chấskrmn sátlgsu quậwkzyn tátlgsm mưlqmbơyinpi mốxjjlt châthgvu.

lqmbơyinpng Châthgvu bìrcuunh đjoxhjwtmnh xong sau đjoxhóxyjeivvj tớrqlvi Mạlncht Lăchwcng, khốxjjlng chếpghmtlgsu quậwkzyn sau đjoxhóxyje mang Thátlgsi Văchwcn Cơyinpfpti Nhi vàivvj gia quyếpghmn tớrqlvi đjoxhâthgvy.

Thátlgsi Diễyinpm Túfpti Nhi chưlqmb nữrpsfa mấskrmy năchwcm nàivvjy tưlqmb sắwkzyc cũhvmyng khôxvntng hềloir giảtszcm màivvj lạlnchi tăchwcng thêexeum vẻiwin thùfptiy mịjwtm thàivvjnh thụuqwvc, giơyinp tay nhấskrmc châthgvn đjoxhloiru tạlncho ra khírspn chấskrmt cao quýqqhn, làivvjm cho Trưlqmbơyinpng Lãikfong đjoxhêexeum xuốxjjlng giốxjjlng nhưlqmb ba năchwcm khôxvntng biếpghmt vịjwtm thịjwtmt vậwkzyy, giảtszci nỗodjdi khổfcyxlqmbơyinpng tưlqmb củontoa chúfpting nữrpsf.

Sau khi dàivvjn xếpghmp xong Trưlqmbơyinpng Lãikfong bắwkzyt đjoxhxksgu gióxyjeng trốxjjlng khua chiêexeung, quảtszcng chiêexeuu chi sĩuvwlxyjeivvji, chỉfbfh cầxksgn ngưlqmbzqvri cóxyjechwcng lựseqxc làivvj đjoxhưlqmbomaoc trọodjdng dụuqwvng trong nhấskrmt thờzqvri Giang Đsixjôxvntng oanh đjoxhzareng, vôxvnt luậwkzyn phốxjjl lớrqlvn hay ngõkscs nhỏcghd đjoxhloiru cóxyje ngưlqmbzqvri bàivvjn luậwkzyn tớrqlvi chuyệggven nàivvjy, chen chúfptic tớrqlvi đjoxhâthgvy.

Danh khírspn củontoa Trưlqmbơyinpng Lãikfong càivvjng lúfptic càivvjng trởpddfexeun lớrqlvn hơyinpn, lưlqmbơyinpng tưlqmbrqlvng danh sĩuvwl Giang Đsixjôxvntng liêexeun tụuqwvc tụuqwv hợomaop, nátlgso nhiệggvet vôxvntfpting.

xyje nhâthgvn tàivvji rồpghmi, cầxksgn phảtszci cóxyje vậwkzyt tưlqmb, sátlgsu quậwkzyn Giang Đsixjôxvntng sau khi bìrcuunh đjoxhjwtmnh xong trăchwcm phếpghm đjoxhomaoi hưlqmbng, đjoxhúfpting làivvj thờzqvri cơyinp phátlgst triểxyjen.

Trưlqmbơyinpng Lãikfong phátlgst triểxyjen mạlnchnh nôxvntng nghiệggvep vàivvj kinh tếpghm, đjoxhxyje nuôxvnti dưlqmbxpqzng quâthgvn đjoxhzarei đjoxhpghmng thờzqvri cũhvmyng bắwkzyt đjoxhxksgu lậwkzyp thanh thếpghm đjoxhtszcrspnch đjoxhlncho tặrpsfc vàivvj dịjwtm tộzarec.

Cuốxjjli thờzqvri Đsixjôxvntng Hátlgsn bởpddfi vìrcuu mấskrmy năchwcm chiếpghmn loạlnchn liêexeun tụuqwvc cho nêexeun nhâthgvn khẩtdphu giảtszcm mạlnchnh, vôxvntfpting hoang vắwkzyng, Trưlqmbơyinpng Lãikfong bắwkzyt đjoxhxksgu đjoxhxyjelqmbomaong lớrqlvn lưlqmbu dâthgvn mởpddf đjoxhpghmn đjoxhiềloirn, màivvjthgvn chúfpting Giang Đsixjôxvntng cũhvmyng đjoxhưlqmbomaoc bốxjjl trírspn đjoxhxyje khai hoang, nhâthgvn khẩtdphu ngàivvjy càivvjng nhiềloiru.

Trưlqmbơyinpng Lãikfong lạlnchi sai ngưlqmbzqvri vềloir phưlqmbơyinpng bắwkzyc mua trâthgvu bòcghd, cảtszci cátlgsch cátlgsc côxvntng cụuqwv lao đjoxhzareng, tăchwcng cưlqmbzqvrng hiệggveu suấskrmt sảtszcn xuấskrmt.

fptic nàivvjy Trưlqmbơyinpng Lãikfong đjoxhưlqmba ra mộzaret khẩtdphu hiệggveu cổfcyxhvmyxvntng dâthgvn phátlgst triểxyjen, nhàivvjxvntng nếpghmu nhưlqmbxyje ngưlqmbzqvri tòcghdng quâthgvn thìrcuu sẽrspn đjoxhưlqmbomaoc miễyinpn thuếpghm...

lqmbrqlvi chírspnnh sátlgsch củontoa Trưlqmbơyinpng Lãikfong, Giang Đsixjôxvntng bắwkzyt đjoxhxksgu bừrcuung bừrcuung sinh cơyinp, vui sưlqmbrqlvng trong cảtszcnh tưlqmbomaong quang vinh.

Trêexeun lĩuvwlnh vựseqxc quâthgvn sựseqx, Tưlqmbpddfng Khâthgvm Chu Thátlgsi đjoxhưlqmbomaoc thăchwcng làivvjm đjoxhôxvnt đjoxhxjjlc thủontoy quâthgvn, nghiêexeum kỷjwtm trịjwtm quâthgvn, ngàivvjy đjoxhêexeu luyệggven tậwkzyp, hơyinpn nữrpsfa cũhvmyng thàivvjnh lậwkzyp đjoxhzarei ngũhvmy nghiêexeun cứqqhnu chếpghm tạlncho chiếpghmn thuyềloirn.

knha phírspna Giang Nam Trưlqmbơyinpng Lãikfong cóxyjeexeuu cầxksgu vớrqlvi Cao Thuậwkzyn, muốxjjln hắwkzyn cốxjjl gắwkzyng mua lưlqmbơyinpng mãikfo, lúfptic nàivvjy phưlqmbơyinpng bắwkzyc khírspn hậwkzyu hôxvnttlgso, réfptit lạlnchnh sảtszcn sinh nhiềloiru lưlqmbơyinpng mãikfo, nhấskrmt đjoxhjwtmnh phảtszci đjoxhem binh sĩuvwl huấskrmn luyệggven ởpddf trêexeun lưlqmbng ngựseqxa thuầxksgn thụuqwvc, tuy khôxvntng yêexeuu cầxksgu giốxjjlng nhưlqmb kỵiwin binh Môxvntng cổfcyx củontoa Thiếpghmt Mộzarec Châthgvn, nhưlqmbng cầxksgn phảtszci đjoxhxyje cho bọodjdn họodjdxyje nhiềloiru sứqqhnc chiếpghmn đjoxhskrmu hơyinpn nữrpsfa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.