Phong Lưu Tam Quốc

Chương 142 : Nhớ nhà

    trước sau   
Trưoprfơwnebng Lãcvxpng kíftlgch đssglczeung cầfnopm chặmxhgt bàbuqpn tay trắandvng ngọbuqic củrfgna Dưoprfơwnebng Dung màbuqphsuai:

- Đfazpênrjxm nay nhấhsuat đssglneahnh cầfnopn phảxbcli tậirydn lễaziw vớaqsoi Dung nhi.

oprfơwnebng Dung khôskveng ngờacfm Trưoprfơwnebng Lãcvxpng mớaqsoi đssglmsybng đssglandvn đssglưoprfiarwc vàbuqpi phúyhapt lạhqrhi đssglùqhrua nghịneahch nàbuqpng vừmsyba thẹbuqin vừmsyba buồmsybn cưoprfacfmi, thầfnopn sắandvc ôskven nhu lúyhapc nãcvxpy đssglãcvxp khôskveng cáorldnh màbuqp bay, thấhsuap giọbuqing nóhsuai:

- Hừmsyb, chàbuqpng đssglúyhapng làbuqp sắandvc lang, Vũpeiz nhi vẫczeun còpafpn ởqpst gầfnopn đssglâcokey chàbuqpng nóhsuai lung tung khôskveng chừmsybng sẽjvkn dạhqrhy xấhsuau nàbuqpng.

Trưoprfơwnebng Lãcvxpng lúyhapc nàbuqpy mớaqsoi pháorldt hiệhqrhn ra ởqpst cạhqrhnh mìorldnh còpafpn cóhsua mộczeut tiểclqmu tháorldi muộczeui, tuy nhiênrjxn hắandvn cũpeizng khôskveng đssglclqm trong lòpafpng cứmsybbuqpm theo ýtwsxorldnh ngưoprfacfmi kháorldc thấhsuay thìorld thếhqesbuqpo, hắandvn quay đssglfnopu nhìorldn lạhqrhi thìorld thấhsuay Triệhqrhu Vũpeizoprfaqsoi áorldnh sao ửnacrng đssglcvxp cảxbcl khuôskven mặmxhgt, nhìorldn vềqpst phíftlga Dưoprfơwnebng Dung vàbuqp Trưoprfơwnebng Lãcvxpng biểclqmu lộczeu kỳbuqi quáorldi.

Hắandvn nhịneahn khôskveng đssglưoprfiarwc màbuqp trênrjxu đssglùqhrua:


- Vũpeiz gia nghe gìorldbuqp nhậirydp thầfnopn vậirydy, tiểclqmu hàbuqpi tửnacr khôskveng lo họbuqic cho giỏcvxpi màbuqp nghe légxisn chuyệhqrhn củrfgna ngưoprfacfmi kháorldc.

oprfơwnebng Dung cưoprfacfmi cưoprfacfmi rõaiuebuqpng miệhqrhng củrfgna hắandvn khôskveng che lạhqrhi còpafpn mắandvng ngưoprfacfmi kháorldc nghe légxisn, nàbuqpng tứmsybc giậirydn nóhsuai:

- Chàbuqpng thậirydt làbuqpskve lạhqrhi, đssglúyhapng làbuqp khôskveng cóhsua biênrjxn pháorldp.

Triệhqrhu Vũpeiz thìorld cong miệhqrhng lênrjxn lộczeu vẻurvc mấhsuat hứmsybng:

- Ai làbuqpbuqpi tửnacr, ngưoprfacfmi ta đssglãcvxp 17 tuổhdiji rồmsybi.

Trưoprfơwnebng Lãcvxpng thấhsuat thanh nóhsuai:

- Ra làbuqp thếhqespeiz nhi đssglãcvxp trưoprfqpstng thàbuqpnh 17 tuổhdiji rồmsybi, đssglãcvxp trởqpst thàbuqpnh mỹaziw nhâcoken lậirydp gia đssglìorldnh đssglưoprfiarwc rồmsybi.

Triệhqrhu Vũpeiz nghe xong thìorld trênrjxn mặmxhgt lộczeu vẻurvc vui thíftlgch hoàbuqpn toàbuqpn khôskveng đssglclqm ýtwsx tớaqsoi áorldnh mắandvt giảxbclo hoạhqrht củrfgna Trưoprfơwnebng Lãcvxpng tựyhapbuqpo nóhsuai:

- Đfazpóhsuabuqp chuyệhqrhn đssglưoprfơwnebng nhiênrjxn.

Trưoprfơwnebng Lãcvxpng cưoprfacfmi thầfnopm:

- Hóhsuaa ra làbuqphsuaoprf xuâcoken rồmsybi khóhsua tráorldch đssglưoprfiarwc.

- Huynh nóhsuai gìorld?

Triệhqrhu Vũpeiz xấhsuau hổhdij mặmxhgt đssglcvxp thẫczeum, bàbuqpn tay đssgláorldnh vềqpst phíftlga Trưoprfơwnebng Lãcvxpng, ghégxist hắandvn ngang ngưoprfiarwc khôskveng nóhsuai đssglhqrho lýtwsx


Trưoprfơwnebng Lãcvxpng nhanh tay lẹbuqi mắandvt nắandvm lấhsuay bàbuqpn tay củrfgna Triệhqrhu Vũpeizbuqpoprfacfmi hìorldorldhsuai:

- Nghe nóhsuai nữqftlbuqpi tửnacryhapc tưoprf xuâcoken vôskveqhrung buồmsybn bựyhapc trong ngưoprfacfmi đssglczeung cáorldi làbuqp đssgláorldnh ngưoprfacfmi, xem ra Vũpeiz nhi nhàbuqp ta thựyhapc sựyhaphsua chuyệhqrhn nàbuqpy rồmsybi, thậirydt làbuqp thôskve lỗcsyx khôskveng cóhsua phong đssglczeu củrfgna mộczeut thụhrttc nữqftl, vềqpst sau nhấhsuat đssglneahnh phảxbcli tìorldm cáorldch áorldp chếhqes muộczeui.

Triệhqrhu Vũpeiz nghe Trưoprfơwnebng Lãcvxpng nóhsuai lờacfmi nàbuqpy thìorld khôskveng nhữqftlng khôskveng xấhsuau hổhdijbuqppafpn hung hăfnopng, dùqhrung sứmsybc giãcvxpy dụhrtta khỏcvxpi hổhdij trảxbclo củrfgna Trưoprfơwnebng Lãcvxpng, hai tay túyhapm lấhsuay mộczeut đssgláorldm cỏcvxp trênrjxn mặmxhgt đssglhsuat màbuqp đssgláorldnh ra, sau đssglóhsuahsuai:

- Lãcvxpng ca ca huynh thậirydt ghênrjx gớaqsom, Triệhqrhu Vũpeiz muộczeui khôskveng đssglclqm ýtwsx tớaqsoi huynh nữqftla.

buqpng nóhsuai tớaqsoi đssglâcokey khôskveng thèlppnm nóhsuai nữqftla.

oprfơwnebng Dung hứmsybng thúyhap nhìorldn hai ngưoprfacfmi đssglùqhrua giỡqcedn lẳaziwng lặmxhgng ởqpstnrjxn cạhqrhnh xem tìorldnh hìorldnh thếhqesbuqpo.

Nửnacra ngàbuqpy sau Trưoprfơwnebng Lãcvxpng chợiarwt nhớaqso ra đssgliềqpstu gìorld đssglóhsua liềqpstn nhìorldn vềqpst phíftlga tinh khôskveng đssglôskvei mắandvt hiệhqrhn ra vẻurvc suy nghĩiypz.Lúyhapc nàbuqpy quầfnopn tinh sáorldng chóhsuai, ởqpst phíftlga xa xa núyhapi non trùqhrung đssgliệhqrhp bênrjxn cạhqrhnh thìorldoprfaqsoc sôskveng cuồmsybn cuộczeun bầfnopu trờacfmi trởqpstnrjxn yênrjxn tĩiypznh.

Triệhqrhu Vũpeiz đssglcvxp mặmxhgt lui xuốnacrng, phưoprfơwnebng tâcokem kỳbuqi quáorldi, nàbuqpng khóhsua hiểclqmu hỏcvxpi:

- Lãcvxpng ca huynh đssglang suy nghĩiypzorld đssglóhsua?

Trưoprfơwnebng Lãcvxpng khôskveng yênrjxn lòpafpng lắandvc đssglfnopu màbuqphsuai:

- Khôskveng nghĩiypzorld cảxbcl

Hai mắandvt củrfgna hắandvn nhìorldn vềqpst phíftlga tinh khôskveng ngẩiftpn ngưoprfacfmi.

oprfơwnebng Dung ởqpstnrjxn cạhqrhnh hiểclqmu đssglưoprfiarwc ôskvem lấhsuay Trưoprfơwnebng Lãcvxpng mùqhrui thơwnebm xộczeuc vàbuqpo mũpeizi rồmsybi nóhsuai:


- Lãcvxpo côskveng khôskveng nênrjxn nghĩiypz quáorld nhiềqpstu, báorld phụhrttorld mẫczeuu bọbuqin họbuqi đssglqpstu kiênrjxn cưoprfacfmng, còpafpn nữqftla ca ca cũpeizng rấhsuat hiếhqesu thuậirydn sẽjvkn chăfnopm sóhsuac tốnacrt cho bọbuqin họbuqi.

Trưoprfơwnebng Lãcvxpng vưoprfơwnebn tay ôskvem Dưoprfơwnebng Dung vàbuqpo trong ngựyhapc, vuốnacrt ve máorldi tóhsuac dàbuqpi củrfgna nàbuqpng, kìorldm khôskveng đssglưoprfiarwc ngửnacri mùqhrui thênrjxm trênrjxn ngưoprfacfmi nàbuqpng mênrjx ly màbuqphsuai:

- Bìorldnh thưoprfacfmng ta chưoprfa từmsybng biếhqest cáorldi gìorld gọbuqii làbuqp hiếhqesu thuậirydn, chỉhrtt đssglclqm ýtwsx đssglếhqesn việhqrhc mìorldnh sốnacrng phóhsuang túyhapng vui vẻurvc, hôskvem nay cáorldch xa bọbuqin họbuqi từmsybng chuyệhqrhn từmsybng chuyệhqrhn hiệhqrhn lạhqrhi trong đssglfnopu, thậirydt làbuqp nhớaqso nhưoprfng.

oprfơwnebng Dung đssglczeung tìorldnh ôskvem chặmxhgt lấhsuay Trưoprfơwnebng Lãcvxpng khôskveng nóhsuai mộczeut câcokeu trong lòpafpng nhớaqso lạhqrhi thờacfmi đssglhqrhi trưoprfaqsoc kia củrfgna mìorldnh vàbuqp hắandvn.

- Khôskveng biếhqest chúyhapng ta còpafpn cóhsua thểclqm quay trởqpst lạhqrhi thăfnopm bọbuqin họbuqi khôskveng.

Trưoprfơwnebng Lãcvxpng bỗcsyxng nhiênrjxn pháorldt sinh ýtwsx muốnacrn sau đssglóhsuaxbclo nãcvxpo màbuqphsuai.

Nếhqesu nhưoprf đssglem Tháorldi Diễaziwm Mi Hoàbuqpn vàbuqp đssglôskvei tỷeijn muộczeui song sinh trởqpst lạhqrhi thờacfmi hiệhqrhn đssglneaha thìorld khôskveng biếhqest sẽjvkn pháorldt sinh ra chuyệhqrhn gìorld, Trưoprfơwnebng Lãcvxpng ngẫczeum lạhqrhi thìorldpafpn cóhsua chờacfm mong.

oprfơwnebng Dung khôskveng biếhqest phảxbcli đssgláorldp lờacfmi thếhqesbuqpo đssglàbuqpnh an ủrfgni:

- Lãcvxpo côskveng chàbuqpng ởqpst đssglâcokey lậirydp nênrjxn mộczeut phen sựyhap nghiệhqrhp còpafpn khôskveng phảxbcli làbuqporldo đssgláorldp bọbuqin họbuqi tốnacrt nhấhsuat sao?

Trưoprfơwnebng Lãcvxpng cưoprfacfmi cưoprfacfmi thầfnopn sắandvc khôskveng còpafpn tịneahch mịneahch nhưoprf trưoprfaqsoc màbuqpbuqpo hứmsybng nóhsuai:

- Chuyệhqrhn nàbuqpy làbuqpm sao cóhsua thểclqm dễaziwbuqpng nhưoprfbuqpng nóhsuai đssglưoprfiarwc Giang Đfazpôskveng môskven phiệhqrht mọbuqic lênrjxn san sáorldt, muốnacrn ổhdijn đssglneahnh nơwnebi nàbuqpy cũpeizng phảxbcli tốnacrn mộczeut khoảxbclng thờacfmi gian, màbuqpyhapc nàbuqpy Tàbuqpo Tháorldo Viênrjxn Thiệhqrhu Lưoprfu Bịneahqpstorldc nơwnebi mỗcsyxi ngưoprfacfmi đssglqpstu cóhsuacokem kếhqes áorldnh mắandvt lâcokeu dàbuqpi cho dùqhru chúyhapng ta muốnacrn đssgláorldnh hạhqrh Giang Đfazpôskveng thìorld íftlgt nhấhsuat cũpeizng phảxbcli cóhsua kinh tếhqesoprfacfmi năfnopm, quâcoken sựyhap pháorldt triểclqmn bùqhru đssglưoprfiarwc yếhqesu thếhqes củrfgna Giang Nam rồmsybi mớaqsoi cóhsua thểclqm tiếhqesn lênrjxn bắandvc hạhqrh Trung Nguyênrjxn.

Đfazpôskvei mắandvt củrfgna Dưoprfơwnebng Dung xoay chuyểclqmn nàbuqpng cưoprfacfmi nóhsuai:

- Cáorldi nàbuqpy cóhsuaorld khóhsua, Tàbuqpo Tháorldo khôskveng phảxbcli bắandvt thiênrjxn tửnacrbuqpm bùqhru nhìorldn sao, lãcvxpo côskveng đssgli trưoprfaqsoc mộczeut bưoprfaqsoc, đssglếhqesn lúyhapc đssglóhsuapeizng bắandvt thiênrjxn tửnacrbuqpm bùqhru nhìorldn khi đssglóhsua khôskveng phảxbcli cáorldi gìorldpeizng dễaziwbuqpng sao?


hsuai xong nàbuqpng yênrjxu kiềqpstu cưoprfacfmi rộczeunrjxn.

Trưoprfơwnebng Lãcvxpng chấhsuan đssglczeung tâcokem thầfnopn đssglâcokey đssglúyhapng làbuqp biệhqrhn pháorldp tốnacrt, cầfnopn phảxbcli bàbuqpn vớaqsoi đssgláorldm ngưoprfacfmi Quáorldch Gia.

Sau đssglóhsua hắandvn nhìorldn vềqpst phíftlga Triệhqrhu Vũpeiz đssglang nhàbuqpm cháorldn màbuqphsuai:

- Vũpeiz nhi chuyệhqrhn tốnacri hôskvem nay muộczeui khôskveng đssglưoprfiarwc đssglclqm lộczeu ra ngoàbuqpi nếhqesu khôskveng sau nàbuqpy ta khôskveng đssglclqm ýtwsx tớaqsoi muộczeui nữqftla.

Triệhqrhu Vũpeizwnebwnebbuqpng màbuqpng khôskveng hiểclqmu, nhưoprfng cũpeizng gậirydt đssglfnopu.

Trưoprfơwnebng Lãcvxpng lúyhapc nàbuqpy nóhsuai vớaqsoi Dưoprfơwnebng Dung:

- Sắandvc trờacfmi đssglãcvxp khôskveng còpafpn sớaqsom rồmsybi chúyhapng ta đssgli nghỉhrtt thôskvei.

hsuai xong hắandvn cưoprfacfmi hắandvc hắandvc khôskveng ngừmsybng cốnacrorldnh nhấhsuan mạhqrhnh hai chữqftl đssgli nghỉhrtt.

Quảxbcl nhiênrjxn Trưoprfơwnebng Lãcvxpng biếhqest ýtwsx củrfgna Trưoprfơwnebng Lãcvxpng khuôskven mặmxhgt ửnacrng hồmsybng giốnacrng nhưoprfbuqp uốnacrng say.

orldi miệhqrhng nhỏcvxp nhắandvn củrfgna nàbuqpng tuy tỏcvxp vẻurvc phảxbcln kháorldng nhưoprfng vẫczeun ngoan ngoãcvxpn cúyhapi đssglfnopu đssgli theo Trưoprfơwnebng Lãcvxpng vềqpst phủrfgn.

Chuyệhqrhn nàbuqpy Triệhqrhu Vũpeiz đssglãcvxp hiểclqmu cho nênrjxn nàbuqpng cũpeizng đssglcvxp bừmsybng cảxbcl mặmxhgt, cúyhapi đssglfnopu đssgli theo.

Ngàbuqpy hôskvem sau trờacfmi còpafpn chưoprfa sáorldng, thanh âcokem ởqpst quâcoken trạhqrhi Ngưoprfu Chửnacr đssglãcvxp vang lênrjxn đssglóhsuabuqp thanh âcokem tụhrtt hợiarwp, binh sĩiypz bắandvt đssglfnopu luyệhqrhn tậirydp buổhdiji sáorldng rồmsybi.

Trưoprfơwnebng Lãcvxpng từmsyb từmsyb mởqpst hai mắandvt ra, hắandvn chỉhrtt cảxbclm thấhsuay trưoprfaqsoc ngựyhapc nặmxhgng nềqpstn, đssglmxhgt trênrjxn đssglóhsuabuqpbuqpn tay trắandvng củrfgna Dưoprfơwnebng Dung, màbuqpyhapc nàbuqpy bàbuqpn tay củrfgna hắandvn cũpeizng đssglmxhgt lênrjxn bộczeu ngựyhapc mềqpstm mạhqrhi củrfgna nàbuqpng.

oprfơwnebng Dung yênrjxu kiềqpstu kênrjxu lênrjxn hai tiếhqesng, đssglôskvei mắandvt phưoprfiarwng mởqpst ra, khẽjvkn quấhsuan quanh ngưoprfacfmi Trưoprfơwnebng Lãcvxpng,.

Rờacfmi giưoprfacfmng Trưoprfơwnebng Lãcvxpng cảxbclm thấhsuay trờacfmi đssglãcvxp muốnacrn sáorldng rồmsybi sau đssglóhsua hắandvn mớaqsoi khôskveng cam tâcokem màbuqp thay quầfnopn áorldo.

Nhìorldn thấhsuay Dưoprfơwnebng Dung giốnacrng nhưoprfbuqp tiểclqmu hàbuqpi tửnacr vậirydy, hắandvn khôskveng tựyhap chủrfgn đssglưoprfiarwc cảxbclm thấhsuay vui vẻurvc thoảxbcli máorldi, ôskven nhu hôskven lênrjxn bờacfmskvei củrfgna nàbuqpng lúyhapc nàbuqpy mớaqsoi thỏcvxpa mãcvxpn màbuqp thay quầfnopn áorldo.

Đfazphqrhi quâcoken ởqpst Ngưoprfu Chửnacr nghỉhrtt ngơwnebi hồmsyb phụhrttc mấhsuay ngàbuqpy, sau đssglóhsua bổhdij sung lưoprfơwnebng thảxbclo, lúyhapc nàbuqpy đssglãcvxp tiếhqesn vàbuqpo mùqhrua hèlppn, thờacfmi tiếhqest ởqpst đssglâcokey dầfnopn trởqpstnrjxn nóhsuang bứmsybc.

Tháorldi Sửnacr Từmsyb từmsyb sau khi lậirydp nhiềqpstu chiếhqesn côskveng tung hoàbuqpnh sa trưoprfacfmng ởqpst trong quâcoken đssglãcvxphsua uy vọbuqing kháorld cao, Trưoprfơwnebng Lãcvxpng đssglclqm hắandvn làbuqpm chủrfgnoprfaqsong cho Trầfnopn Vũpeizbuqpm phóhsuaoprfaqsong, lãcvxpnh binh hai vạhqrhn tấhsuan côskveng Kíftlgnh huyệhqrhn lạhqrhi đssglclqmoprfqpstng Khâcokem Chu Tháorldi lãcvxpnh binh mộczeut vạhqrhn liênrjxn hợiarwp vớaqsoi Lịneahch Dưoprfơwnebng Từmsyb Thứmsybqhrung xuấhsuat binh tớaqsoi Mạhqrht Lăfnopng, hắandvn thìorldcvxpnh Ngưoprfu Chửnacr binh cùqhrung phốnacri hợiarwp vớaqsoi thủrfgny binh củrfgna Tưoprfqpstng Khâcokem Chu Tháorldi qua sôskveng Tầfnopn Hoàbuqpi áorldp chếhqes đssglhqrhi quâcoken Lưoprfu Diênrjxu đssglclqm cho hắandvn khôskveng thểclqm trợiarw giúyhapp Mạhqrht Lăfnopng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.