Phong Lưu Tam Quốc

Chương 141 : Đất Ngô khó khăn

    trước sau   
Trong mắbfjnt củsxjia Trìopjnnh Dụzjexc hiệvedun ra vẻpgkdirwbn thưffqsbdbgng, biếdgbbt rõqhbz chuyệvedun gìopjnkwhvng khôttdeng lừzmvta gạqhbzt đlcigưffqsbfjnc Trưffqsơfrgvng Lãnjzzng hắbfjnn liềsxjin lógbuge lêbayln hàernjo quang màernjgbugi:

- Chúhnzva côttdeng hẳhdonn làernj đlcigãnjzz quêbayln lúhnzvc nàernjy Ngôttde quậogrln cógbug rấbaylt nhiềsxjiu thếdgbb gia đlcigqhbzi tộbfjnc đlcigfqmac biệvedut bọgbugn họgbug rấbaylt cógbug quyềsxjin lựdmcqc vềsxji muốfkzdi biểnjzzn, trong đlcigógbug hai gia tộbfjnc Lụzjexc Tháirwbi đlcigqovqng đlciggvrvu, đlcigbaylt Ngôttde nhiềsxjiu tặfqmac nhâbayln cógbug quyềsxjin vềsxji muốfkzdi lậogrlu làernj do hai nhàernjernjy trợbfjn giúhnzvp, màernj tháirwbi thúhnzv Ngôttde Cốfkzdng đlcigfkzdi vớvedui thủsxjirubwnh đlcigqhbzo tặfqmac làernj Bạqhbzch Hổregokwhvng phảvxori nểnjzzernji phầgvrvn mặfqmat mũkwhvi, chỉrmqy cầgvrvn pháirwbi Nguyêbayln Tháirwbn đlcigi du thuyếdgbbt hai nhàernj đlcigqhbzi tộbfjnc nàernjy sau đlcigógbugkmqeng vớvedui Lụzjexc gai Tháirwbi gia hứqovqa hẹerxnn đlcigsxji loạqhbzi chỗgizw tốfkzdt, cho bọgbug họgbug quyềsxjin lợbfjni vềsxji muốfkzdi biểnjzzn, nhấbaylt đlcigkcjenh bọgbugn họgbug sẽkhpy mừzmvtng rỡeorasxjing hộbfjn chúhnzva côttdeng nghêbaylnh đlcigógbugn chúhnzva côttdeng vàernjo nhậogrlp ngôttde, khi đlcigógbug ai dáirwbm khôttdeng theo?

Đppfliềsxjin Phong vàernj Quáirwbch Gia liêbayln tụzjexc gõqhbz nhịkcjep táirwbn thưffqsbdbgng vôttdekmqeng, xem ra chủsxji ývzmsernjy rấbaylt kháirwb.

Đppfliềsxjin Phong càernjng liêbayln tụzjexc khen:

- Thưffqsbfjnng binh phạqhbzt mưffqsu Trọgbugng Đppflqovqc khôttdeng đlcigáirwbnh màernj thắbfjnng đlcigưffqsbfjnc Ngôttde Quậogrln thậogrlt làernj cao minh.

Trưffqsơfrgvng Lãnjzzng hung hăxisrng vỗgizw đlciggvrvu mìopjnnh sau mộbfjnt hồlcigi mớvedui tỉrmqynh:


- Ta tạqhbzi sao lạqhbzi quêbayln, nghe nógbugi trong bốfkzdn họgbug đlcigqovqng đlciggvrvu ởbdbg Ngôttde quậogrln thìopjn Lụzjexc gia đlcigqovqng đlciggvrvu nhớveduxisrm đlcigógbug Đppflôttdeng Háirwbn mớvedui báirwbt đlciggvrvu Lụzjexc Hoàernjnh củsxjia Lụzjexc gia từzmvtng đlcigvxor nhiệvedum chứqovqc thưffqsbfjnng thưffqs, đlcigếdgbbn thờlcigi Đppflôttdeng Háirwbn huyềsxjin tôttden Lụzjexc Khang củsxjia hắbfjnn đlcigvxorm nhiệvedum chứqovqc tháirwbi thúhnzv, Lụzjexc tộbfjnc truyềsxjin đlciglcigi ngưffqslcigi làernjm quan dấbaylu châbayln dẫkmqem khắbfjnp Giang Đppflôttdeng, che kíqzypn toàernjn bộbfjn Hoa Hạqhbz danh vọgbugng mưffqslcigi phầgvrvn.

Ngoàernji miệvedung hắbfjnn tuy nógbugi nhữasxvng lờlcigi nàernjy nhưffqsng trong lòyenvng khôttdeng tựdmcq chủsxji đlcigưffqsbfjnc mộbfjnt cáirwbi têbayln kháirwbc cảvxori biếdgbbn vậogrln mệvedunh hai nưffqsveduc Thụzjexc Ngôttde, chíqzypnh làernj Lụzjexc Tốfkzdn, năxisrm côttdeng nguyêbayln 196 Viêbayln Thuậogrlt chuẩqovqn bịkcje tiếdgbbn đlcigáirwbnh Từzmvt Châbaylu, đlcigi mưffqsbfjnn lưffqsơfrgvng thựdmcqc củsxjia Lụzjexc KHang, Lụzjexc Khang khôttdeng cho hắbfjnn giậogrln dữasxv pháirwbi Tôttden Sáirwbch tớvedui tấbayln côttdeng, Lụzjexc Khang rơfrgvi vàernjo đlcigưffqslcigng cùkmqeng mệvedunh cho con úhnzvt củsxjia hắbfjnn làernj Lụzjexc Tíqzypch cùkmqeng cháirwbu trai Lụzjexc Tốfkzdn rờlcigi khỏirwbi Ngôttde quậogrln, tớvedui Hoa Đppflìopjnnh cốfkzdc, màernj Lụzjexc Tốfkzdn chíqzypnh làernj ngưffqslcigi vàernjo năxisrm nguyêbayln niêbayln 222 đlcigqhbzi pháirwbffqsu Bịkcje hỏirwba thiêbaylu liêbayln doanh bảvxory trăxisrm dặfqmam tạqhbzo thàernjnh bưffqsveduc ngoặfqmat ởbdbg đlcigbaylt thụzjexc, sau đlcigógbug hắbfjnn đlcigưffqsbfjnc phong hầgvrvu đlcigvxorm nhiệvedum Kinh Châbaylu mụzjexc, sửhtgma phong làernjm Giang Lăxisrng hầgvrvu, cuốfkzdi cùkmqeng đlcigvxorm nhiệvedum chứqovqc vụzjex thừzmvta tưffqsvedung, màernj Lụzjexc gia sau đlciglcigi củsxjia Lụzjexc Tốfkzdn càernjng ngàernjy càernjng lớvedun mạqhbznh trưffqslcigng thịkcjenh khôttdeng suy.

yenvn Chu gia làernj quyềsxjin thếdgbb đlcigkcjea phưffqsơfrgvng, vàernjo thờlcigi Tôttden Quyềsxjin mớvedui chíqzypnh thứqovqc đlcigưffqsbfjnc phấbaylt lêbayln, Chu Hoàernjn pháirwb binh củsxjia Tàernjo Nhâbayln đlcigưffqsbfjnc phong làernjm Gia Hưffqsng hầgvrvu, báirwbi tiềsxjin tưffqsvedung quâbayln, đlcigvxorm nhiệvedum Thanh Châbaylu mụzjexc, con củsxjia hắbfjnn làernj Chu Dịkcje sau đlcigógbug thay hắbfjnn lãnjzznh binh nhiềsxjiu lầgvrvn pháirwb thếdgbbttdeng củsxjia quâbayln Ngụzjexy, quan lớvedun tớvedui đlcigôttde úhnzvy, đlcigvxorm nhiệvedum chứqovqc Phiêbaylu Kỵmsrrffqsvedung quâbayln.

szml trong bốfkzdn họgbug chỉrmqygbug Trưffqsơfrgvng gia làernj khôttdeng đlcigáirwbng nógbugi đlcigếdgbbn, Bàernjnh Thàernjnh Trưffqsơfrgvng Chiêbaylu ởbdbg Ngôttde Quậogrln cũkwhvng chỉrmqy lớvedun mạqhbznh vàernjo sau đlciglcigi Tôttden Quyềsxjin, cho nêbayln Trìopjnnh Dụzjexc nógbugi tớvedui thếdgbb gia ởbdbg Ngôttde gia chỉrmqyffqsu ývzms hai nhàernj Lụzjexc gia vàernj Tháirwbi gia.

Quảvxor nhiêbayln Trìopjnnh Dụzjexc hoàernji nghi nógbugi:

- Chúhnzva côttdeng nógbugi chúhnzvng ta phảvxori chúhnzv ývzms Trưffqsơfrgvng Văxisrn vàernj Chu Võqhbz thuộbfjnc hạqhbzttdekmqeng khógbug hiểnjzzu.

Trưffqsơfrgvng Lãnjzzng cưffqslcigi khổrego khôttdeng ngừzmvtng hắbfjnn cao hứqovqng cấbaylt tiếdgbbng nhưffqsng lạqhbzi khôttdeng biếdgbbt phảvxori giảvxori thíqzypch làernjm sao chỉrmqyernjm hồlcig đlcigáirwbp rằfwjpng chỉrmqyernj qua đlcigưffqslcigng kiểnjzzm tra cũkwhvng khôttdeng cầgvrvn phảvxori làernjm kinh đlcigbfjnng.

Trìopjnnh Dụzjexc thấbayly Trưffqsơfrgvng Lãnjzzng khôttdeng muốfkzdn giảvxori thíqzypch cũkwhvng khôttdeng truy vấbayln, ngưffqslcigi ta làernj chủsxji nhâbayln củsxjia mìopjnnh, khôttdeng muốfkzdn nógbugi thìopjn sẽkhpy khôttdeng nógbugi.

Hắbfjnn liềsxjin nógbugi:

- Đppflãnjzz nhưffqs vậogrly chúhnzva côttdeng nêbayln pháirwbi khoáirwbi mãnjzz tớvedui Từzmvt Châbaylu, cho Tháirwbi Ung chạqhbzy tớvedui đlcigâbayly đlcignjzz hoàernjn thàernjnh đlcigqhbzi sựdmcq.

Trưffqsơfrgvng Lãnjzzng gậogrlt đlciggvrvu, tiệvedun tay bảvxoro vớvedui vệvedu binh bêbayln cạqhbznh sau đlcigógbug vệvedu binh liềsxjin quay đlciggvrvu rờlcigi đlcigi.

Ba ngưffqslcigi thưffqsơfrgvng lưffqsbfjnng xong liềsxjin chuyểnjzzn đlcigếdgbbn chủsxji đlcigsxji kháirwbc víqzyp dụzjex nhưffqs phảvxori làernjm sao đlcigáirwbnh Kíqzypnh huyệvedun Trưffqsơfrgvng Anh, từzmvtng cáirwbi từzmvtng cáirwbi đlcigkcjenh rõqhbzernjng rồlcigi Trưffqsơfrgvng Lãnjzzng mớvedui thỏirwba mãnjzzn tan họgbugp.

Trờlcigi gầgvrvn vềsxji đlcigêbaylm Trưffqsơfrgvng Lãnjzzng cùkmqeng vớvedui Triệveduu Vũkwhvffqsơfrgvng Dung thuậogrln tiệvedun ăxisrn tốfkzdi, sau đlcigógbug đlcigi tảvxorn bộbfjn thuậogrln tiệvedun kiểnjzzm tra quâbayln dung mộbfjnt chúhnzvt.Hiệvedun tạqhbzi ởbdbg trong quâbayln sĩrubw khíqzypbaylng cao, sau khi đlcigbfjnc thắbfjnng Trưffqsơfrgvng Lãnjzzng cũkwhvng luậogrln côttdeng màernj thưffqsbdbgng.


ttde luậogrln tuầgvrvn tra hay làernj huấbayln luyệvedun cho tớvedui binh sĩrubw sau khi nhìopjnn thấbayly Trưffqsơfrgvng Lãnjzzng đlcigsxjiu nghiêbaylm nghịkcjeqzypnh nểnjzz đlcigzmvtng nhìopjnn Trưffqsơfrgvng Lãnjzzng còyenvn trẻpgkd nhưffqsng năxisrng lựdmcqc củsxjia hắbfjnn rấbaylt cao mang tớvedui mịkcje lựdmcqc cho chúhnzvng nhâbayln, khiếdgbbn cho toàernjn quâbayln kíqzypnh yêbaylu từzmvt đlcigáirwby lòyenvng.

Mộbfjnt đlcigbfjni quâbayln đlcigáirwbng sợbfjn khôttdeng phảvxori làernjbdbg chỗgizwgbug trang bịkcje tốfkzdt màernjernjgbuggbugi tốfkzd chấbaylt huấbayln luyệvedun cao, khôttdeng phảvxori cógbug bao nhiêbaylu ngưffqslcigi màernjernj liệveduu cógbug thểnjzz đlcigqhbzt tớvedui tìopjnnh trạqhbzng binh sĩrubw trêbayln dưffqsvedui mộbfjnt lòyenvng cùkmqeng nhau cốfkzdng hiếdgbbn hay khôttdeng.

Quâbayln trạqhbzi Ngưffqsu Chửhtgm, dưffqsvedui sựdmcq bốfkzd tríqzyp củsxjia Trưffqsơfrgvng Anh liềsxjin cảvxori tiếdgbbn mộbfjnt phen càernjng ngàernjy càernjng nghiêbaylm cẩqovqn vàernj thựdmcqc dụzjexng.

Sau khi thịkcjeirwbt vàernji vòyenvng Trưffqsơfrgvng Lãnjzzng cảvxorm tháirwbn liềsxjin khẽkhpygbugi vớvedui Dưffqsơfrgvng Dung:

- Dung nhi chúhnzvng ta trởbdbg vềsxji thôttdei.

ffqsơfrgvng Dung đlcigang cùkmqeng vớvedui Triệveduu Vũkwhvgbugi chuyệvedun hăxisrng say, nghe vậogrly liềsxjin khẽkhpy giậogrln dỗgizwi, nũkwhvng nịkcjeu nógbugi:

- Hôttdem nay thiếdgbbp tâbaylm tìopjnnh khôttdeng tệvedu khôttdeng bằfwjpng ba ngưffqslcigi chúhnzvng ta yêbayln tĩrubwnh tâbaylm sựdmcq đlcigi.

Trong lòyenvng Trưffqsơfrgvng Lãnjzzng nổregoi lêbayln mộbfjnt cảvxorm giáirwbc mệvedut mỏirwbi xem ra mấbayly ngàernjy nay quáirwb bừzmvta bộbfjnn hắbfjnn liềsxjin thấbaylt thầgvrvn nógbugi:

- Ta vềsxji trưffqsveduc nàernjng nhớvedu trởbdbg vềsxji sớvedum, khôttdeng đlcigưffqsbfjnc vềsxji quáirwb muộbfjnn, đlcigêbaylm ởbdbg Ngưffqsu Chửhtgmgbugng to giógbug lớvedun, ẩqovqm ưffqsvedut vôttdekmqeng.

Sau đlcigógbug hắbfjnn quay ngưffqslcigi vềsxji phủsxji.

ernjo ngờlcigffqsơfrgvng Dung tiếdgbbn lêbayln nắbfjnm chặfqmat tay Trưffqsơfrgvng Lãnjzzng, phưffqsơfrgvng tâbaylm chuyểnjzzn đlcigbfjnng nũkwhvng niuuj nógbugi:

- Lãnjzzo côttdeng cùkmqeng chúhnzvng ta ởbdbg lạqhbzi cógbug đlcigưffqsbfjnc khôttdeng?

Trưffqsơfrgvng Lãnjzzng nhìopjnn thấbayly dáirwbng vẻpgkd chờlcig mong củsxjia nàernjng thìopjn mềsxjim lòyenvng màernj gậogrlt nhẹerxn đlciggvrvu.Dưffqsơfrgvng Dung hưffqsng phấbayln hoan hôttde rồlcigi thởbdbg nhẹerxngbugi:


- Lãnjzzo côttdeng thậogrlt tốfkzdt.

Sau đlcigógbugernjng nhanh chógbugng dòyenveorat bốfkzdn phíqzypa, bờlcigttdei hồlcigng nhuậogrln ưffqsơfrgvn ưffqsvedut, sau đlcigógbug hai mắbfjnt đlcigen nháirwbnh lấbaylp láirwbnh, cùkmqeng vớvedui Triệveduu Vũkwhv vui sưffqsvedung chạqhbzy tớvedui.

Trưffqsơfrgvng Lãnjzzng ngơfrgv ngáirwbc nhìopjnn cảvxornh tưffqsbfjnng phíqzypa trưffqsveduc mũkwhvi ngửhtgmi mùkmqei hưffqsơfrgvng thơfrgvm nữasxv nhâbayln thoang thoảvxorng.

Tốfkzdi nay sắbfjnc trờlcigi vôttdekmqeng tốfkzdt trăxisrng sáirwbng ngàernjn dặfqmam, đlciggvrvu trờlcigi lấbaylp loáirwbng.

ffqsơfrgvng Dung vàernj Triệveduu Vũkwhv thanh âbaylm nhưffqs thiêbayln nhiêbayln pháirwb vỡeorabayln lặfqmang củsxjia bầgvrvu trờlcigi đlcigêbaylm khiếdgbbn cho ngưffqslcigi ta say sưffqsa giốfkzdng nhưffqsfrgvi vàernjo ảvxoro cảvxornh.

Bỗgizwng nhiêbayln Trưffqsơfrgvng Lãnjzzng hi vọgbugng thờlcigi gian vĩrubwnh viễryqgn lưffqsu lạqhbzi thờlcigi khắbfjnc nàernjy, cáirwbi gìopjn gọgbugi làernj tranh báirwb thiêbayln hạqhbzffqsu đlciglcig đlcigoạqhbzt quyềsxjin đlcigsxjiu khôttdeng nghĩrubw tớvedui nữasxva.

Hắbfjnn thoảvxori máirwbi thởbdbg ra mộbfjnt hơfrgvi, dứqovqt khoáirwbt buôttdeng lỏirwbng cảvxorm thấbayly lòyenvng dạqhbzttdekmqeng khoáirwbng đlcigqhbzt.

ffqsơfrgvng Dung thâbaylm tìopjnnh cúhnzvi đlciggvrvu xuốfkzdng ôttden nhu nógbugi:

- Lãnjzzo côttdeng sao vậogrly chàernjng cógbugbaylm sựdmcq sao?

Trưffqsơfrgvng Lãnjzzng thòyenv tay nhẹerxn nhàernjng chạqhbzm vàernjo bàernjn tay ngọgbugc trắbfjnng củsxjia Dưffqsơfrgvng Dung màernj cảvxorm tháirwbn nógbugi:

- Nhâbayln sinh vôttde thưffqslcigng thếdgbb sựdmcq khógbug liệveduu.

ffqsơfrgvng Dung cảvxorm thấbayly hai mắbfjnt củsxjia hắbfjnn nhìopjnn tinh khôttdeng trêbayln trờlcigi, mặfqmat mũkwhvi thởbdbgernji thìopjn trong lòyenvng hiểnjzzu đlcigưffqsbfjnc chăxisrm chúhnzv nắbfjnm lấbayly hổrego chưffqsbdbgng củsxjia hắbfjnn màernj đlcigbfjnng tìopjnnh nógbugi:

- Bấbaylt luậogrln thếdgbb sựdmcq cảvxori biếdgbbn thếdgbbernjo nhâbayln sinh di chuyểnjzzn thếdgbbernjo cho dùkmqe biểnjzzn cạqhbzn đlcigáirwbyenvn Dung nhi cũkwhvng ởbdbg cạqhbznh chàernjng ủsxjing hộbfjn chàernjng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.