Phong Lưu Tam Quốc

Chương 140 : Vu Mi

    trước sau   
Vu Mi nghe thấzxuly thìwodo cảyoiv giậlkkan nóyoivi:

- Từmtus Tuyêfttdn Trưyoivơwjwtng Lãjfscng rốrseet cuộksagc cho ngưyoivơwjwti cábnusi gìwodo tốrseet màmvrp ngưyoivơwjwti phảyoivi giúwodop hắdrbdn, nghe đpybschrwn cậlkkau củfttda ngưyoivơwjwti làmvrp Từmtuswodonh làmvrpm tưyoivwpnjng ởevpp Hoàmvrpi an chẳgsoung lẽbnus ngưyoivơwjwti cóyoiv ýlkka muốrseen đpybspexpu nhậlkkap vàmvrpo dưyoivwpnji trưyoivwpnjng cảyoivu Trưyoivơwjwtng Lãjfscng, đpybsyoiv cho Trưyoivơwjwtng Lãjfscng khôzxulng côzxulng màmvrp đpybsoạbhiet đpybsưyoivhkyxc Mạbhiet Lăegwsng sao?

Từmtus Tuyêfttdn biếplnln sắdrbdc lửyyewa giậlkkan tràmvrpn ngậlkkap lạbhienh lùjrping nóyoivi:

- Tạbhiei tưyoivwpnjng quâmiimn mong ngưyoivơwjwti đpybsmtusng cóyoiv ngậlkkam mábnusu phun ngưyoivplnli, cữegwsta cùjrping vớwpnji Từmtuswodonh khôzxulng cóyoiv quan hệplnlwodo, hai ngưyoivplnli đpybskceru vìwodo chủfttd củfttda mìwodonh, lòffubng son củfttda ta cóyoiv thểyoiv thấzxuly đpybsưyoivhkyxc, ngưyoivơwjwti làmvrpm sao cóyoiv thểyoiv vu oan nhưyoiv thếplnl.

Vu Mi đpybsdrbdc ýlkkayoivplnli lạbhienh nóyoivi:

- Vậlkkay tạbhiei sao ngưyoivơwjwti lạbhiei khuyêfttdn chúwodoa côzxulng bỏemcl Mạbhiet Lăegwsng, chạbhiey tớwpnji Ngôzxul quậlkkan? Đgyuhzxult Ngôzxul nhiềkceru đpybsbhieo tặyyewc ai màmvrp khôzxulng biếplnlt, Nghiêfttdm Bạbhiech thủfttd hạbhie rấzxult nhiềkceru, tựemclyoivng làmvrp Ngôzxul Đgyuhubbec vưyoivơwjwtng, tưyoivwpnjng lãjfscnh củfttda hắdrbdn hung hãjfscn, chúwodong ta tớwpnji đpybsóyoivmvrpm sao cóyoiv thểyoiv an thâmiimn?


Sắdrbdc mặyyewt củfttda Từmtus Tuyêfttdn tábnusi nhợhkyxt hắdrbdn lớwpnjn tiếplnlng sụcfjec sôzxuli nóyoivi:

- Ngôzxul trung đpybsbhieo tặyyewc đpybsa sốrseemvrp đpybsábnusm ôzxul hợhkyxp, thábnusi thúwodo Ngôzxul Cốrseeng ởevpp đpybsóyoivubbeng làmvrp tiểyoivu nhâmiimn vôzxulegwsng tríemcl tuệplnl tầpexpm thưyoivplnlng, thửyyew nghĩyymd xem ngưyoivplnli trong thiêfttdn hạbhie ai màmvrp chẳgsoung biếplnlt dãjfscmiimm củfttda Trưyoivơwjwtng Lãjfscng đpybspexpu tiêfttdn làmvrp Từmtus Châmiimu mụcfjec sau đpybsóyoivbnusi chiếplnln Thọyfqd Xuâmiimn, ngựemcla khôzxulng dừmtusng vóyoiv tớwpnji Mạbhiet Lăegwsng, hắdrbdn dãjfscmiimm sàmvrpi lang mọyfqdi ngưyoivplnli đpybskceru biếplnlt, chỉkcpe cầpexpn phábnusi ngưyoivplnli tớwpnji phâmiimn tíemclch lợhkyxi hạbhiei cho quâmiimn Ngôzxul đpybsyoiv cho bọyfqdn họyfqd giúwodop chúwodoa côzxulng mộksagt tay.

Lờplnli nóyoivi kịymszch liệplnlt, xem ra dưyoivwpnji sựemcl vu hãjfscm củfttda Vu Mi Từmtus Tuyêfttdn vôzxuljrping kíemclch đpybsksagng.

Mọyfqdi ngưyoivplnli nghe xong liềkcern cóyoiv phầpexpn đpybschrwng ýlkka vớwpnji lờplnli nóyoivi củfttda Từmtus Tuyêfttdn, cho rằsqijng chiếplnln sựemcl bấzxult lợhkyxi khôzxulng bằsqijng trábnusnh trưyoivwpnjc đpybsi.

yoiv ngưyoivplnli thìwodo ngẫsjffm quâmiimn Từmtus Châmiimu lợhkyxi hạbhiei nhưyoiv vậlkkay đpybsábnusnh tiếplnlp cũubbeng chỉkcpeyoiv thểyoiv thua khôzxulng bằsqijng đpybspexpu hàmvrpng làmvrp đpybsưyoivhkyxc tuy nhiêfttdn nhiềkceru ngưyoivplnli khôzxulng dábnusm nóyoivi.

Giang Đgyuhôzxulng đpybsa sốrseemvrp thếplnl hệplnl an nhàmvrpn, trậlkkan chiếplnln nàmvrpy thấzxult bạbhiei khôzxulng thểyoiv nghi ngờplnl cho nêfttdn bọyfqdn họyfqd nhanh chóyoivng nghĩyymdbnusch bảyoivo vệplnlemclnh mạbhieng cho mìwodonh.

Vu Minh khinh thưyoivplnlng nóyoivi:

- Lờplnli nóyoivi từmtus mộksagt phíemcla làmvrpm sao cóyoiv thểyoiv thàmvrpnh sựemcl thậlkkat, quâmiimn ta cóyoiv mấzxuly vạbhien huấzxuln luyệplnln nghiêfttdm chỉkcpenh cứubbe nhưyoiv vậlkkay màmvrp lui mấzxult đpybsi têfttdn tuổqcyci củfttda chúwodoa côzxulng khôzxulng nóyoivi, sợhkyx ngưyoivplnli trong thiêfttdn hạbhie chêfttd chúwodong ta gan chuộksagt nhắdrbdt, thửyyew nghĩyymd vềkcer sau làmvrpm sao cóyoiv thểyoiv đpybsyoiv chúwodong nhâmiimn quy phụcfjec.

yoivu Diêfttdu vôzxuljrping nhứubbec đpybspexpu khôzxulng nhịymszn đpybsưyoivhkyxc nóyoivi:

- Khôzxulng cãjfsci nữegwsa Vu Mi muốrseen chủfttd chiếplnln Từmtus Tuyêfttdn chủfttd thủfttd đpybsãjfsc nhưyoiv vậlkkay đpybsyoiv cho Vu Mi lãjfscnh hai vạbhien binh mãjfsc ra khỏemcli Mạbhiet Lăegwsng giao chiếplnln trưyoivwpnjc ta mang ba vnạbhie binh mãjfsc lui tớwpnji sôzxulng Tầpexpn Hoàmvrpi màmvrp thủfttd, yêfttdn lặyyewng theo dõunbpi kỳgwed biếplnln nếplnlu nhưyoiv thắdrbdng quâmiimn ta xuấzxult kíemclch tiếplnlp, đpybsoạbhiet lạbhiei Thábnusi Bìwodonh nếplnlu nhưyoiv khôzxulng thắdrbdng thìwodo theo ýlkka củfttda Từmtus Tuyêfttdn lui vềkcer Ngôzxul quậlkkan.

Vu Mi đpybsbhiei hỉkcpe ábnusnh mắdrbdt nhưyoiv khiêfttdu khíemclch nhìwodon Từmtus Tuyêfttdn, dưyoivơwjwtng dưyoivơwjwtng đpybsdrbdc ýlkka.

Từmtus Tiêfttdu vôzxuljrping thấzxult vọyfqdng, bờplnlzxuli giậlkkat giậlkkat cuốrseei cùjrping cũubbeng khôzxulng nóyoivi nêfttdn lờplnli, chiếplnln trưyoivplnlng biếplnln hóyoiva cơwjwt hộksagi đpybsãjfsc mấzxult đpybsếplnln lúwodoc đpybsóyoiv vớwpnji mưyoivu lưyoivhkyxc củfttda Trưyoivơwjwtng Lãjfscng Lưyoivu Diêfttdu làmvrpm sao cóyoiv thểyoivwodonh an trởevpp vềkcer Ngôzxul Quậlkkan đpybsưyoivhkyxc, trong lòffubng hắdrbdn thầpexpm ảyoivo nãjfsco, thởevppmvrpi khôzxulng thôzxuli.

Trưyoivơwjwtng Lãjfscng hai ngàmvrpy nay quan lộksag rộksagng mởevpp thìwodoyoivplnli hoàmvrpi khôzxulng thôzxuli, khôzxulng còffubn vẻahlhjfscnh khốrseec nữegwsa, khiếplnln cho binh sĩyymd vốrseen quen tưyoiv thábnusi nghiêfttdm trang củfttda hắdrbdn cảyoivm thấzxuly kỳgwed lạbhie, tuy Ngưyoivu Chửyyew đpybsãjfsc thắdrbdng nhưyoivng còffubn khôzxulng íemclt vấzxuln đpybskcer tạbhiei sao Trưyoivơwjwtng Lãjfscng lạbhiei cao hứubbeng nhưyoiv vậlkkay.


Đgyuhúwodong lúwodoc nàmvrpy Trưyoivơwjwtng Lãjfscng đpybsang thoảyoivi mábnusi ngồchrwi ởevpp trêfttdn ghếplnlfttdn lặyyewng hưyoivevppng thụcfjeyoivơwjwtng Dung đpybsang mábnust xa cho mìwodonh.

Trưyoivơwjwtng Lãjfscng triệplnlu tậlkkap chúwodong tưyoivơwjwtng sau khi mọyfqdi ngưyoivplnli vữegwsng vàmvrpng liềkcern mởevpp miệplnlng nóyoivi:

- Lưyoivu Diêfttdu khôzxulng biếplnlt còffubn cóyoivffubng dạbhie khábnusc hay khôzxulng Ngưyoivu Chửyyew thấzxult thủfttd thuộksagc cấzxulp Trầpexpn Hoàmvrpnh củfttda hắdrbdn lạbhiei lãjfscnh hai vạbhien binh mãjfsc rờplnli khỏemcli Mạbhiet Lăegwsng hóyoiva ra hắdrbdn đpybsrseei vớwpnji khốrseei đpybszxult nàmvrpy vẫsjffn khôzxulng dứubbet bỏemcl đpybsưyoivhkyxc, làmvrpm nhưyoiv vậlkkay khôzxulng khábnusc gìwodo đpybsyoiv hai vạbhien binh mãjfsc củfttda Trầpexpn Hoàmvrpnh vàmvrpo miệplnlng cọyfqdp hay sao?

Quábnusch Gia vỗhvtk tay gậlkkat đpybspexpu hắdrbdn liêfttdn tụcfjec nghiêfttdn cứubbeu vàmvrpi ngàmvrpy nêfttdn cơwjwt thểyoivyoivwjwti hưyoiv nhưyoivhkyxc tuy nhiêfttdn hai mắdrbdt vẫsjffn hữegwsu thầpexpn, hắdrbdn vỗhvtk tay nóyoivi:

- Khôzxulng sai Trầpexpn Hoàmvrpnh đpybsúwodong làmvrp khôzxulng biếplnlt sốrseeng chếplnlt, nghe nóyoivi hắdrbdn xung phong nhậlkkan việplnln muốrseen quyếplnlt tửyyew chiếplnln vớwpnji quâmiimn ta, xem ra làmvrp chábnusn sốrseeng rồchrwi, hơwjwtn nữegwsa đpybszxult Dưyoivơwjwtng Châmiimu nhâmiimn kiệplnlt rấzxult nhiềkceru, nhâmiimn tàmvrpi tuyệplnlt đpybsrseei làmvrpyoiv, chắdrbdc chắdrbdn cóyoiv ngưyoivplnli khuyêfttdn can nhưyoivng Lưyoivu Diêfttdu khôzxulng nghe.

Đgyuhiềkcern Phong cũubbeng đpybschrwng ýlkka vớwpnji lờplnli nóyoivi củfttda Quábnusch Gia, ởevppfttdn cạbhienh trầpexpm tưyoivyoivi:

- Lưyoivu Diêfttdu lãjfscnh binh đpybschrwn trúwodoevpp Thạbhiech Tửyyewyoivơwjwtng đpybsúwodong làmvrpyoivwpnjc lấzxuly bạbhiei chiêfttdu nếplnlu nhưyoiv hắdrbdn còffubn muốrseen thắdrbdng thìwodo trưyoivwpnjc mắdrbdt chỉkcpeyoiv thểyoivyoivhkyxn đpybsymsza hìwodonh trábnusnh mũubbei nhọyfqdn củfttda ta bốrsee tríemcl mai phụcfjec quấzxuly rốrseei, hơwjwtn nữegwsa phábnusi trọyfqdng binh canh gábnusc, bóyoivp chặyyewt yếplnlu đpybsbhieo xuôzxuli nam củfttda quâmiimn ta sau đpybsóyoivjrping hẹkcpen Ngôzxul quâmiimn cùjrping nhau xuấzxult binh chốrseeng lạbhiei quâmiimn ta, cho dùjrpi khôzxulng thắdrbdng đpybsưyoivhkyxc thìwodo quâmiimn ta nhấzxult thờplnli cũubbeng khôzxulng thểyoiv đpybsábnusnh bạbhiei, đpybsếplnln lúwodoc đpybsóyoiv binh sĩyymd Từmtus Châmiimu đpybsưyoivplnlng dàmvrpi xâmiimm nhậlkkap rờplnli xa hậlkkau cầpexpn mệplnlt mỏemcli, chíemclnh làmvrp thờplnli cơwjwt phảyoivn kíemclch tốrseet nhấzxult củfttda hắdrbdn.

Trìwodonh Dụcfjec cưyoivplnli ha hảyoivmvrp cao giọyfqdng nóyoivi:

- Đgyuhâmiimy làmvrp thờplnli cơwjwt tốrseet nhấzxult đpybsyoivyoivu Diêfttdu xoay chuyểyoivn tìwodonh thếplnl, khôzxulng phảyoivi làmvrp hắdrbdn khôzxulng muốrseen màmvrpmvrp trờplnli giúwodop chúwodoa côzxulng, trưyoivwpnjc bìwodonh đpybsymsznh Vu Hồchrw, Thábnusi Bìwodonh đpybsyoivn lạbhiei mộksagt đpybsábnusm quâmiimn dựemclng thẳgsoung thanh thếplnl bốrseen phíemcla, trábnusnh lo âmiimu vềkcer sau, sau đpybsóyoiv xuấzxult binh tiếplnln đpybsábnusnh Mạbhiet Lăegwsng chỉkcpe cầpexpn chiếplnln thắdrbdng thìwodoyoivơwjwtng Châmiimu lấzxuly dễevpp nhưyoiv trởevppmvrpn tay, đpybschrwng thờplnli thừmtusa lúwodoc Lưyoivu Diêfttdu còffubn chưyoiva tỉkcpenh ngộksag, chúwodong ta vâmiimy côzxulng Thạbhiech Tửyyewyoivơwjwtng lúwodoc đpybsóyoiv hắdrbdn chỉkcpeyoiv thểyoiv lui vềkcer Đgyuhan Tỷhkyxmvrpwodoc nàmvrpy chúwodoa côzxulng lãjfscnh đpybsbhiei quâmiimn ábnusp bábnusch quâmiimn đpybsymszch nhấzxult đpybsymsznh lòffubng sẽbnusavsbt lạbhienh, quâmiimn ta dùjrping thếplnl gióyoiv cuốrseen lábnus bay thẳgsoung tiếplnln tớwpnji Ngôzxulyoivng Ôohhv Trìwodonh, bìwodonh đpybsymsznh Ngôzxul Quậlkkan khi đpybsóyoivyoivu Diêfttdu gặyyewp quâmiimn ta hai mặyyewt giábnusp côzxulng còffubn khôzxulng phảyoivi thắdrbdng dễevpp nhưyoiv trởevppmvrpn tay?

Quábnusch Gia nghe đpybsưyoivhkyxc thìwodo cảyoivm xúwodoc tăegwsng vọyfqdt trong mắdrbdt hiệplnln ra hàmvrpo quang hưyoivng phấzxuln.

- Chỉkcpe cầpexpn bìwodonh đpybsymsznh đpybsưyoivhkyxc Lưyoivu Diêfttdu xong chúwodong ta dùjrping Giang Nam làmvrpm cóyoiv sởevpp bắdrbdc phạbhiet Trung Nguyêfttdn làmvrpyoiv thểyoiv phábnust triểyoivn.

Đgyuhiềkcern Phong cũubbeng vôzxuljrping vui vẻahlh, hai mắdrbdt nheo lạbhiei trong lòffubng cảyoivm khábnusi khôzxulng thôzxuli, ngẫsjffm lạbhiei mìwodonh từmtus đpybspexpu đpybsi theo Trưyoivơwjwtng Lãjfscng khôzxulng cóyoiv binh quyềkcern khôzxulng cóyoivegwsn cơwjwt hốrseei hảyoiv ngưyoivhkyxc xuôzxuli ăegwsn nhờplnlevpp đpybslkkau khôzxulng ngờplnl chưyoiva đpybspexpy hai năegwsm tìwodonh hìwodonh lạbhiei biếplnln hóyoiva ngấzxult trờplnli nhưyoiv thếplnl, cóyoiv lẽbnus thu hoạbhiech lớwpnjn nhấzxult củfttda mìwodonh ởevpp kiếplnlp nàmvrpy làmvrpyoiv mộksagt ngưyoivplnli chủfttd tốrseet nhưyoiv Trưyoivơwjwtng Lãjfscng.

Trưyoivơwjwtng Lãjfscng nhẹkcpe nhàmvrpng đpybsung đpybsưyoiva trong lòffubng vôzxuljrping vui vẻahlh.

Tam Quốrseec màmvrp hắdrbdn ưyoivwpnjc mơwjwt tha thiếplnlt, nhữegwsng phong lưyoivu tranh giàmvrpnh thiêfttdn hạbhiemvrpy đpybsãjfsc trởevpp thàmvrpnh hiệplnln thựemclc.

Trong lòffubng hắdrbdn suy nghĩyymd bỗhvtkng nhiêfttdn lóyoive lêfttdn mộksagt ýlkkayoivevppng gìwodo đpybsóyoiv, liềkcern nghi hoặyyewc hỏemcli Trìwodonh Dụcfjec:

- Trọyfqdng Đgyuhubbec nóyoivi rấzxult hay nhưyoivng Kíemclnh Huyệplnln còffubn dễevpp đpybsábnusnh nhưyoivng Lưyoivu Diêfttdu khôzxulng cóyoiv ýlkka đpybsymsznh ởevpp đpybsóyoiv, muốrseen bìwodonh đpybsymsznh Ngôzxul Quậlkkan thìwodo rấzxult khóyoiv, ởevpp đpybsâmiimy rấzxult nhiềkceru cưyoivplnlng đpybsymszch bọyfqdn họyfqd đpybsãjfsc quen làmvrpm lãjfsco đpybsbhiei rồchrwi dễevppwodo chịymszu làmvrpm tiểyoivu đpybsplnl, vớwpnji quâmiimn ta màmvrpyoivi trưyoivwpnjc mắdrbdt cũubbeng khôzxulng cóyoiv ưyoivu thếplnl tuyệplnlt đpybsrseei ngạbhienh đpybsábnusnh khôzxulng phảyoivi làmvrp diệplnlu phábnusp khôzxulng biếplnlt Trọyfqdng Đgyuhubbec cóyoiv kếplnlwodo khôzxulng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.