Phong Lưu Tam Quốc

Chương 139 : Từ Tuyên

    trước sau   
veifc nàevexy đmrvgiềivbru màevexekopu Diêirgcu suy tưekop chíirgcnh làevex tạveifi sao lạveifi cópasy nhiềivbru binh mãnpbh xuấphprt hiệwzidn ởypar Mạveift Lăkgjyng nhưekop vậbywey khômrvgng phảrtavi bọmrvgn họmrvg đmrvgivbru đmrvgáddqpnh Ngưekopu Chửevex rồmszai sao?Bỗcuveng nhiêirgcn đmrvggmlxu ópasyc hắodqan lópasye sáddqpng màevex thầgmlxm nghĩmsza:

Chẳceepng lẽjruc Trưekopơgvgkng Lãnpbhng áddqpm đmrvgvueq trầgmlxn thưekopơgvgkng, minh cômrvgng ngưekopu chửevex, áddqpm đmrvgáddqpnh Mạveift Lăkgjyng, đmrvgáddqpnh Trưekopơgvgkng Anh ởypar Ngưekopu Chửevex chỉlxgfevex ngụrzlby trang màevex dụrzlbng ýmrvg thựtekzc sựtekzevex thừkapna dịsppgp mìlyqxnh mang việwzidn quâdbton tớevexi đmrvgáddqpnh Mạveift Lăkgjyng nghĩmszapasy đmrvgveifo lýmrvg hắodqan thấphpry hang ổhukm củrtava mìlyqxnh vẫkgjyn quan trọmrvgng hơgvgkn liềivbrn truy hồmszai binh sĩmsza.

Trưekopơgvgkng Lãnpbhng lêirgcn bờdkxg rồmszai dẫkgjyn Yếbobzn MInh vàevexevexn Cửevex tậbywep hợgcmlp Ưkgjyng vệwzid lạveifi cùysmcng nhau leo lêirgcn đmrvgàevexi lâdbtou ởypar phíirgca xa xa quan sáddqpt cuộvueqc chiếbobzn mộvueqt hồmszai nhìlyqxn xuốckbhng Ngưekopu Chửevex từkapnng hồmszai giópasy tanh phảrtav tớevexi, trong đmrvgópasyhzkvm theo mùysmci máddqpu tanh, khiếbobzn cho Trưekopơgvgkng Lãnpbhng dâdbtong lêirgcn mộvueqt hưekopng phấphprn khópasy tảrtav.

Giópasy biểagxln thổhukmi bay máddqpi tópasyc củrtava Dưekopơgvgkng Dung vàevex Triệwzidu Vũnpbh lộvueq vẻyparirgc ngưekopdkxgi, hai ngưekopdkxgi dưekopevexi áddqpnh nắodqang đmrvgáddqpng yêirgcu đmrvgvueqng lòxakbng ngưekopdkxgi, tưekopơgvgki ngon mọmrvgt nưekopevexc, phảrtavng phấphprt giốckbhng nhưekop hai vịsppg nữhpjy thầgmlxn chiếbobzn.

Trưekopơgvgkng Lãnpbhng thìlyqx lộvueq vẻypar kiêirgcn nghịsppg mỉlxgfm cưekopdkxgi, khópasye miệwzidng củrtava hắodqan khẽjruc nhếbobzch lêirgcn ngẩsppgng đmrvggmlxu ưekopbobzn ngựtekzc, binh líirgcnh củrtava hắodqan cưekopdkxgng đmrvgveifi từkapnng bưekopevexc từkapnng bưekopevexc tiếbobzn đmrvgáddqpnh đmrvgckbhi phưekopơgvgkng, phòxakbng tuyếbobzn Trưekopơgvgkng Anh đmrvgãnpbh bịsppg đmrvgvueqt pháddqp mộvueqt gópasyc trong áddqpnh lửevexa mơgvgk hồmsza nhìlyqxn thấphpry mộvueqt đmrvgveifi tưekopevexng xung phong liềivbru chếbobzt, vômrvgysmcng cưekopdkxgng hãnpbhn, tin rằldgbng khômrvgng đmrvggmlxy mộvueqt canh giờdkxg nữhpjya Ngưekopu Chửevex sẽjruc nắodqam vàevexo trong tay.

Mộvueqt nơgvgki bịsppg pháddqpevex liêirgcn tụrzlbc khắodqap nơgvgki bịsppg pháddqp, phòxakbng tuyếbobzn củrtava quâdbton đmrvgvueqi Trưekopơgvgkng Anh bịsppg sụrzlbp đmrvghukm quâdbton đmrvgvueqi Từkapn Châdbtou càevexng đmrvgáddqpnh càevexng hăkgjyng.


Chủrtavekopevexng Trưekopơgvgkng Anh cuốckbhi cùysmcng cũnpbhng tuyệwzidt vọmrvgng khômrvgng còxakbn hi vọmrvgng vớevexi việwzidn binh Mạveift Lăkgjyng nữhpjya, hắodqan biếbobzt rõodqa khômrvgng bao lâdbtou nữhpjya quâdbton sĩmsza Từkapn Châdbtou sẽjrucmsza khíirgc ngàevexy càevexng thịsppgnh kếbobzt cụrzlbc Ngưekopu Chửevex đmrvghukmi chủrtav đmrvgãnpbh đmrvgsppgnh, lúveifc nàevexy hắodqan đmrvgàevexnh khômrvgng cam lòxakbng rúveift khỏrzlbi lui vềivbr Mạveift Lăkgjyng, màevex quâdbton coi giữhpjy sau khi khổhukm chiếbobzn hăkgjyng háddqpi đmrvgau khổhukm giãnpbhy dụrzlba.

Tháddqpi Sửevex Từkapn Đypariểagxln Vi Tưekopyparng Khâdbtom Chu Tháddqpi làevexm chi binh sĩmszamsza khíirgc cao vúveift bắodqat đmrvggmlxu tiếbobzn hàevexnh xem xéqyuwt trậbywen chiếbobzn.

Tháddqpi Sửevex Từkapn cầgmlxm thưekopơgvgkng théqyuwp vừkapna chéqyuwm giếbobzt vừkapna hômrvg to nópasyi:

- Đypargmlxu hàevexng hoặczdyc bịsppg giếbobzt chếbobzt.

Thanh âdbtom vômrvgysmcng to lớevexn, binh sĩmsza chiếbobzn đmrvgphpru nghe thấphpry cũnpbhng hốckbht o nópasyi:

- Đypargmlxu hàevexng hoặczdyc giếbobzt.

Binh sĩmsza Ngưekopu Chửevexekopevexi hai mặczdyt giáddqpp cômrvgng, từkapn từkapn đmrvgàevexo ngũnpbh, hoặczdyc làevexqyuwm khíirgc giớevexi đmrvggmlxu hàevexng, bọmrvgn họmrvg sớevexm đmrvgãnpbh nghe nópasyi Từkapn Châdbtou đmrvgckbhi vớevexi binh lĩmszanh đmrvgãnpbhi ngộvueq khômrvgng tệwzid trong nhấphprt thờdkxgi liêirgcn tụrzlbc đmrvggmlxu hàevexng.Trậbywen chiếbobzn Ngưekopu Chửevexevexy trảrtavi qua mộvueqt phen kinh thiêirgcn đmrvgvueqng đmrvgsppga, cuốckbhi cùysmcng binh mãnpbh Từkapn Châdbtou đmrvgveifi thắodqang màevex chấphprm dứqyuwt.

Trưekopơgvgkng Lãnpbhng thấphpry chiếbobzn sựtekz đmrvgãnpbh chấphprm dứqyuwt thìlyqx lậbywep tứqyuwc ra lệwzidnh cho Trìlyqxnh Dụrzlbc bắodqat đmrvggmlxu thu thậbywep chiếbobzn trưekopdkxgng, phâdbton biêirgcn hàevexng binh, sửevexa sang đmrvgveifi trạveifi...

Trong trậbywen chiếbobzn nàevexy binh mãnpbh Từkapn Châdbtou chếbobzt năkgjym nghìlyqxn ngưekopdkxgi, bịsppg thưekopơgvgkng gầgmlxn mộvueqt vạveifn, cho thấphpry hai quâdbton giao chiếbobzn kịsppgch liệwzidt thếbobzevexo, màevexveifc nàevexy trờdkxgi đmrvgãnpbh dầgmlxn sáddqpng, quâdbton Từkapn Châdbtou đmrvgodqac thắodqang tung tăkgjyng nhưekop chim sẻyparveifc nàevexy bọmrvgn họmrvg ngồmszai xuốckbhng mớevexi pháddqpt hiệwzidn ra toàevexn thâdbton mìlyqxnh đmrvgau nhứqyuwc, mệwzidt mỏrzlbi vômrvgysmcng.

Trưekopơgvgkng Anh đmrvgem thâdbton tíirgcn trốckbhn vềivbr Mạveift Lăkgjyng khômrvgng dáddqpm ởypar lạveifi nữhpjya

Luyệwzidn Vinh ởypar trưekopevexc trạveifi Mạveift Lăkgjyng phấphprt cờdkxgxakb reo, lúveifc đmrvggmlxu cũnpbhng khômrvgng cưekopdkxgng cômrvgng màevex đmrvgagxl cho binh sĩmsza bắodqan nỏrzlb vềivbr phíirgca trưekopevexc, mưekopa têirgcn giàevexy đmrvgczdyc, còxakbn pháddqpt ra cảrtav hỏrzlba diễqgwjm, hai phe têirgcn bắodqan vàevexo nhau, kìlyqxm giữhpjy mộvueqt thờdkxgi gian.

evex binh sĩmsza Ngưekopu Chửevexevexng ngàevexy càevexng hỏrzlbng, Lưekopu Diêirgcu vômrvg kếbobz khảrtav thi, chỉlxgf pháddqpi quâdbton xuấphprt chiếbobzn quyếbobzt tửevex chiếbobzn cùysmcng vớevexi Luyệwzidn Vinh, nếbobzu nhưekop thua thìlyqx thua hếbobzt sạveifch vạveifn nhấphprt thắodqang đmrvgưekopgcmlc thìlyqxpasy thểagxl đmrvgiềivbru quâdbton trởypar vềivbr cứqyuwu Ngưekopu Chửevex, màevexveifc nàevexy quâdbton Từkapn Châdbtou lạveifi khômrvgng xômrvgng lêirgcn ngưekopgcmlc lạveifi cấphprp tốckbhc lui xuốckbhng, quâdbton Mạveift Lăkgjyng lúveifc đmrvggmlxu đmrvguổhukmi theo khômrvgng bỏrzlb, nhưekopng sau khi binh líirgcnh lui quáddqp nhiềivbru mớevexi khômrvgng dáddqpm truy theo quáddqp xa.

Trưekopơgvgkng Anh cuốckbhi cùysmcng cũnpbhng bạveifi lui vềivbr Mạveift Lăkgjyng, Lưekopu Diêirgcu mắodqang hắodqan khômrvgng ngớevext.


Ngưekopu Chửevex đmrvgãnpbh bạveifi Lưekopu Diêirgcu liềivbrn bắodqat đmrvggmlxu cảrtavm thấphpry sợgcmlnpbhi.

Ngưekopu Chửevex thấphprt bạveifi cũnpbhng cho thấphpry phòxakbng tuyếbobzn màevex hắodqan khổhukmdbtoy xâdbtom dựtekzng, Khúveifc A Ngưekopu Chửevex Mạveift Lăkgjyng đmrvgãnpbh tan rãnpbh, vốckbhn hắodqan cho rằldgbng mìlyqxnh thủrtav thắodqang rấphprt khópasy nhưekopng Trưekopơgvgkng Lãnpbhng muốckbhn đmrvgáddqpnh bạveifi mìlyqxnh thìlyqxevexng khópasygvgkn, thậbywet khômrvgng ngờdkxg trong chốckbhc láddqpt phòxakbng tuyếbobzn đmrvgãnpbh mấphprt, Ngưekopu Chửevex bịsppg mấphprt, Mạveift Lăkgjyng trởypar thàevexnh mộvueqt tòxakba thàevexnh cômrvg, chỉlxgf sợgcmlnpbhng khópasy giữhpjy.

ekopu Diêirgcu sau khi trảrtavi qua thưekopơgvgkng thảrtavo vớevexi chúveifng tưekopevexng liềivbrn cópasyekopu sĩmszapasyp lờdkxgi:

- Ngưekopu Chửevex chỉlxgf mớevexi bạveifi, quâdbton ta khômrvgng cópasy chiếbobzn tâdbtom cộvueqng thêirgcm quâdbton mãnpbh Từkapn Châdbtou anh dũnpbhng thiệwzidn chiếbobzn chúveifa cômrvgng khômrvgng thểagxl đmrvgsppgch lạveifi, màevex Mạveift Lăkgjyng Khúveifc A hai bêirgcn thụrzlb đmrvgsppgch rấphprt khópasy đmrvgivbr phòxakbng ởyparirgcn mặczdyt sômrvgng lạveifi cópasy mộvueqt vạveifn binh mãnpbh củrtava Từkapn Thứqyuw khômrvgng bằldgbng đmrvgveifi quâdbton lui đmrvgếbobzn Ngômrvg quậbywen coi đmrvgâdbtoy làevex chiếbobzn tuyếbobzn, nơgvgki nàevexy dễqgwj thủrtav khópasymrvgng ởypar phíirgca bêirgcn tráddqpi cópasy Tháddqpi Hồmsza hiểagxlm yếbobzu ởyparirgcn phảrtavi cópasy Đyparômrvgng Hảrtavi mêirgcnh mômrvgng, trưekopevexc cópasy thểagxlysmcng nópasyevexm cứqyuw đmrvgiểagxlm lạveifi pháddqpi đmrvgveifi tưekopevexng canh gáddqpc, vạveifn ngưekopdkxgi khômrvgng thểagxl khai thômrvgng. Ởwvqjgvgki đmrvgâdbtoy chúveifa cômrvgng sau khi đmrvgópasyng quâdbton cùysmcng vớevexi Đyparìlyqxnh Lĩmszanh hômrvgqyuwng, làevexm hậbyweu việwzidn binh, đmrvgmszang thờdkxgi cũnpbhng kếbobzt minh vớevexi tháddqpi thúveifekopơgvgkng Lăkgjyng, ngưekopdkxgi nàevexy cópasyekopơgvgkng giao sâdbtou đmrvgbywem vớevexi chúveifa cômrvgng gắodqan bópasy lẫkgjyn nhau.

Chúveifng tưekopdkxgng đmrvgivbru cảrtavm thấphpry kếbobzevexy tuyệwzidt diệwzidu, Lưekopu Diêirgcu chuyểagxln buồmszan thàevexnh vui, lậbywep tứqyuwc nhíirgcu màevexy lạveifi hỏrzlbi hắodqan làevex ai thìlyqx biếbobzt đmrvgópasyevex Từkapn Tuyêirgcn tựtekzevex Bảrtavo Kiêirgcn làevex ngưekopdkxgi củrtava Quảrtavng Lăkgjyng quâdbton, vômrvgysmcng cópasyevexi hoa lúveifc loạveifn khăkgjyn vàevexng, hắodqan tráddqpnh ởypar Giang Đyparômrvgng. Lưekopu Diêirgcu táddqpn thưekopyparng khômrvgng dứqyuwt lậbywep tứqyuwc cho hắodqan làevexm biệwzidt giáddqp.

Chỉlxgfpasy mộvueqt tưekopevexng khômrvgng cho làevex đmrvgúveifng cấphprt cao giọmrvgng nópasyi:

- Ngưekopơgvgki làevex ngưekopdkxgi văkgjyn nhưekopgcmlc làevexm sao biếbobzt chuyệwzidn quâdbton cơgvgk đmrvgveifi sựtekz, chúveifa cômrvgng ngàevexn vạveifn lầgmlxn hạveifnh khổhukm tạveifo nêirgcn phòxakbng tuyếbobzn Mạveift Lăkgjyng chẳceepng lẽjruc cứqyuw nhưekop vậbywey buômrvgng tha sao, huốckbhng hồmsza Mạveift Lăkgjyng làevexkgjyn cơgvgk củrtava chúveifa cômrvgng mộvueqt khi vứqyuwt bỏrzlb sẽjruc bịsppg dao đmrvgvueqng, mạveift tưekopevexng mong chúveifa cômrvgng hạveif lệwzidnh cho thuộvueqc hạveif tửevex chiếbobzn.

Đyparúveifng lúveifc nàevexy ởypar trong chúveifng tưekopevexng đmrvgi ra mộvueqt ngưekopdkxgi vạveifm vỡbobz, cao tớevexi táddqpm thưekopevexc, lômrvgng màevexy thômrvg đmrvgômrvgi mắodqat nhỏrzlb, thanh âdbtom vômrvgysmcng hùysmcng tráddqpng cópasy khíirgc thếbobz.

Mọmrvgi ngưekopdkxgi liềivbrn quay đmrvggmlxu lạveifi nhìlyqxn thìlyqx pháddqpt hiệwzidn đmrvgópasyevex đmrvgveifi tưekopevexng Vu Mi liềivbrn khômrvgng dáddqpm nópasyi lờdkxgi nàevexo, ngưekopdkxgi nàevexy rấphprt cópasynpbh lựtekzc ởypar trong quâdbton chỉlxgfekopevexi Trưekopơgvgkng Anh vàevex Trầgmlxn Hoàevexnh, làevex mộvueqt trong ba nhâdbton vậbywet lớevexn dưekopevexi trưekopevexng củrtava Trưekopơgvgkng Anh, rấphprt đmrvgưekopgcmlc Lưekopu Diêirgcu trọmrvgng dụrzlbng khômrvgng ai dáddqpm đmrvgodqac tộvueqi vớevexi hắodqan chỉlxgfpasy thểagxl trầgmlxm mặczdyc.

Tuy nhiêirgcn khuômrvgn mặczdyt củrtava Từkapn Tuyêirgcn ẫkgjyn kiêirgcn nghịsppg ưekopbobzn ngựtekzc nghiêirgcm túveifc nópasyi;

- Vu tưekopevexng quâdbton khômrvgng thểagxl chỉlxgfpasyddqpi dũnpbhng củrtava thấphprt phu ngẫkgjym lạveifi Tàevexo Tháddqpo Viêirgcn Thuậbywet binh nhiềivbru tưekopevexng mạveifnh còxakbn chưekopa phảrtavi đmrvgckbhi thủrtav củrtava Trưekopơgvgkng Lãnpbhng, quâdbton ta chỉlxgfpasy thểagxlysmcng tríirgc chứqyuw khômrvgng thểagxlysmcng lựtekzc đmrvgagxl đmrvgoạveift, đmrvgsppga hìlyqxnh Giang Nam rắodqac rốckbhi phứqyuwc tạveifp kêirgcnh rạveifch chằldgbng chịsppgt, lạveifi cópasy dịsppg tộvueqc xâdbtom lưekopgcmlc, vọmrvgng tộvueqc san sáddqpt nhau, tìlyqxnh thếbobzmrvgysmcng hỗcuven loạveifn, thửevex nghĩmsza xem binh mãnpbh Từkapn Châdbtou cópasy thểagxlhukmn đmrvgsppgnh Giang Nam đmrvgưekopgcmlc sao? Chúveifng ta lầgmlxn nàevexy chỉlxgf lui mộvueqt thờdkxgi gian ngắodqan, mong chúveifa cômrvgng nghĩmsza lạveifi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.