Phong Lưu Tam Quốc

Chương 138 : Chiến thắng Ngưu Chử

    trước sau   
Đcyyaêgzhzm đcwvsóirbfbrozu Diêgzhzu biếgkket đcwvsưbrozlvjkc trọkyvrng trấvuwun thấvuwut thủkcdf, nhâtokmn sốzjnvintrn mộszkht vạbrozn bịwxso quâtokmn đcwvswxsoch đcwvsuổkcdfi giếgkket thìanrj toágbfxt mồfhqdfyzii lạbroznh sắdhsac mặflxlt tágbfxi nhợlvjkt, trong nhấvuwut thờqpdji khôfyzing hiểbarxu tạbrozi sao lạbrozi xuấvuwut hiệqpdjn nhiềqcyvu đcwvsszkhi ngũehgm quâtokmn đcwvswxsoch nhưbroz vậhflhy đcwvsfhqdng thờqpdji băgkxrn khoăgkxrn đcwvsếgkken an nguy củkcdfa Ngưbrozu Chửcyyaijkeng sợlvjk Trưbrozơintrng Lãdhsang sẽgbfxbrozlvjkt sôfyzing uy hiếgkkep Ngưbrozu Chửcyya, trong lòhhfzng vôfyziefukng khiếgkkep sợlvjk, đcwvskszcng ngồfhqdi khôfyzing yêgzhzn đcwvsi đcwvsi lạbrozi lạbrozi.

Ngưbrozu Chửcyya trọkyvrng đcwvswxsoa tiếgkkeng thégantt rung trờqpdji, hỏuzlma quang lóirbfng lágbfxnh, Thágbfxi Sửcyya Từcwvsefukng vớlxxai Trầnejkn Võlvjk ra sứkszcc đcwvsi đcwvsnejku, binh sĩgzhz Từcwvs Châtokmu khôfyzing tớlxxai mộszkht vạbrozn xung phong liềqcyvu chếgkket vàijkeo trong đcwvsbrozi trạbrozi củkcdfa Trưbrozơintrng Anh, tuy binh sĩgzhz mộszkht ngàijkey hai trậhflhn chiếgkken cộszkhng thêgzhzm lặflxln lộszkhi đcwvsưbrozqpdjng xa thểbarx lựflxlc tiêgzhzu hao lớlxxan nhưbrozng ai cũehgmng sĩgzhz khíyusq ngấvuwut trờqpdji, khôfyzing sợlvjk chếgkket anh dũehgmng giếgkket đcwvswxsoch.

Trưbrozơintrng Anh trong lòhhfzng kêgzhzu khổkcdf, mìanrjnh dựflxla vàijkeo bờqpdjfyzing tiếgkken cóirbf thểbarxfyzing lui cóirbf thểbarx thùefuk, thuậhflhn tiệqpdjn cho tiếgkkep tếgkke, khôfyzing ngờqpdj rằbopzng quâtokmn đcwvsszkhi Từcwvs Châtokmu lạbrozi từcwvs phíyusqa sau tậhflhp kíyusqch, khi biếgkket rằbopzng việqpdjn quâtokmn đcwvsãdhsa bạbrozi, hắdhsan mơintr hồfhqd cảcqrym thấvuwuy khôfyzing ổkcdfn, vộszkhi vàijkeng cảcqryi biếgkken trậhflhn tuyếgkken phòhhfzng thủkcdf, trưbrozlxxac hếgkket ổkcdfn đcwvswxsonh cụivprc diệqpdjn hỗurfcn loạbrozn đcwvsãdhsa.

Thágbfxi Sửcyya Từcwvsdhsanh mộszkht đcwvsszkhi chừcwvsng trăgkxrm binh sĩgzhz, nhữcqryng binh sĩgzhzijkey đcwvsqcyvu đcwvsãdhsa trảcqryi qua huấvuwun luyệqpdjn thiếgkket huyếgkket, nhậhflhp vàijkeo trong đcwvsbrozi trạbrozi Ngưbrozu Chửcyya nhưbrozintri khôfyzing ngưbrozqpdji đcwvsa phong cuồfhqdn cuộszkhn, thầnejkn cảcqryn giếgkket thầnejkn phậhflht cảcqryn giếgkket phậhflht, mỗurfci ngưbrozqpdji đcwvsqcyvu chảcqryy mágbfxu tưbrozơintri đcwvsnejkm đcwvsìanrja tuy nhiêgzhzn nhữcqryng thứkszcijkey khôfyzing khiếgkken cho bọkyvrn họkyvr sợlvjkdhsai màijke lạbrozi khiếgkken cho bọkyvrn họkyvrbrozng phấvuwun hơintrn, cóirbf mộszkht binh sĩgzhz lậhflht đcwvsao chégantm binh sĩgzhzbrozu Diêgzhzu xôfyzing lêgzhzn thàijkenh hai nửcyyaa, lúwjpgc làijken mágbfxu bắdhsan lêgzhzn thâtokmn thểbarx hắdhsan thậhflhm chíyusqhhfzn thèpolkbrozblroi liếgkkem lấvuwuy dưbrozlxxai ágbfxnh lửcyyaa nhưbroz lang nhưbroz hổkcdffyzing tớlxxai.

Trầnejkn Võlvjkehgmng cựflxlc kỳklsbbrozqpdjng hãdhsan, mặflxlc dùefuk hắdhsan chỉugqf mớlxxai mưbrozqpdji tágbfxm nhưbrozng võlvjk nghệqpdj đcwvsãdhsa phi phàijkem, cộszkhng thêgzhzm dung mạbrozo củkcdfa hắdhsan cổkcdf quágbfxi ởecbz trong đcwvsêgzhzm giốzjnvng nhưbroz quỷefuk sứkszc, hai mắdhsat đcwvsuzlm ngầnejku nhưbroz muốzjnvn ăgkxrn thịwxsot ngưbrozqpdji hùefuk dọkyvra khôfyzing íyusqt quâtokmn sĩgzhz củkcdfa Trưbrozơintrng Anh hồfhqdn phi phágbfxch tágbfxn, hắdhsan mỗurfci lầnejkn hégantt đcwvsqcyvu khiếgkken cho quâtokmn đcwvswxsoch bịwxsogzhz liệqpdjt tinh thầnejkn khôfyzing chiếgkken màijke chạbrozy.

Đcyyabrozi trạbrozi Ngưbrozu Chửcyya sớlxxam đcwvsãdhsa loạbrozn mộszkht bầnejky, thanh âtokmm kêgzhzu cha gọkyvri mẹbroz tràijken ngậhflhp, kèpolkm theo đcwvsóirbfijke nhữcqryng nhiệqpdjt huyếgkket khiếgkken ngưbrozqpdji ta sôfyzii tràijkeo.


Tuy nhiêgzhzn Trưbrozơintrng Anh cuốzjnvi cùefukng mưbrozlvjkn ưbrozu thếgkke binh lựflxlc vẫgbfxn cốzjnv gắdhsang ổkcdfn đcwvswxsonh thếgkke cụivprc, cuốzjnvi cùefukng bắdhsat đcwvsnejku từcwvs từcwvs chiếgkkem thưbrozlvjkng phong.

ijke Thágbfxi Sửcyya Từcwvsijke Trầnejkn Võlvjk thìanrjtokmm vàijkeo trong khổkcdf chinếgkke thảcqrym thiếgkket, đcwvsflxlc biệqpdjt làijke Trầnejkn Võlvjk, càijkeng ngàijkey càijkeng lo lắdhsang.

Mộszkht vạbrozn binh mãdhsa củkcdfa Thágbfxi Sửcyya Tửcyya mỗurfci ngưbrozqpdji cho dùefuk anh dũehgmng khôfyzing sợlvjk chếgkket nhưbrozng dầnejkn dầnejkn cóirbf dấvuwuu hiệqpdju khôfyzing khágbfxng nổkcdfi tửcyya thưbrozơintrng vôfyzi sốzjnv, tuy nhiêgzhzn đcwvsiềqcyvu khiếgkken cho Trưbrozơintrng Anh sợlvjk chíyusqnh làijke, quâtokmn Từcwvs Châtokmu vẫgbfxn khôfyzing hềqcyvirbf ýklsb đcwvsinh trốzjnvn chạbrozy, Trưbrozơintrng Lãdhsang rốzjnvt cuộszkhc huấvuwun luyệqpdjn thếgkkeijkeo màijke ra mộszkht đcwvsszkhi ngũehgm sắdhsat thégantp nhưbroz thếgkke, trong lòhhfzng Trưbrozơintrng Anh vôfyziefukng hâtokmm mộszkhijke bấvuwut an.

Binh sĩgzhz Từcwvs Châtokmu bắdhsat đcwvsnejku chuyêgzhzn thếgkkebrozqpdjng côfyzing sang thàijkenh phòhhfzng thủkcdf, trậhflhn hìanrjnh tổkcdf chứkszcc tưbrozơintrng đcwvszjnvi nghiêgzhzm mậhflht, mộszkht ngưbrozqpdji ngãdhsa xuốzjnvng liềqcyvn cóirbf mộszkht ngưbrozqpdji lấvuwup vàijkeo mạbroznh mẽgbfx khôfyzing lùefuki, bởecbzi vìanrj trong lòhhfzng bọkyvrn họkyvrirbf niềqcyvm tinh mãdhsanh liệqpdjt ủkcdfng hộszkh cho nêgzhzn đcwvsqcyvu tin tưbrozecbzng chủkcdf soágbfxi gấvuwup mưbrozqpdji lầnejkn, tin rằbopzng binh mãdhsa củkcdfa chúwjpga côfyzing nhanh chóirbfng sẽgbfx tớlxxai, chỉugqf cầnejkn kiêgzhzn trìanrjirbf thểbarx đcwvsi ra khỏuzlmi từcwvs đcwvswxsoa ngụivprc.

Thágbfxi Sửcyya Từcwvsijke Trầnejkn Võlvjk chịwxsou đcwvsflxlng gian khổkcdfijke chèpolko chốzjnvng, rốzjnvt cuộszkhc cũehgmng nghêgzhznh đcwvsóirbfn tin mừcwvsng.

brozecbzng Khâtokmm Chu Thágbfxi dẫgbfxn ba nghìanrjn thủkcdfy quâtokmn, gia nhậhflhp chiếgkken cuộszkhc, xung phong liềqcyvu chếgkket, quâtokmn đcwvsszkhi Trưbrozơintrng Anh nhanh chóirbfng bịwxso cung têgzhzn củkcdfa quâtokmn đcwvsszkhi Chu Thágbfxi vàijkebrozecbzng Khâtokmm bắdhsan vàijkeo, quâtokmn coi giữcqry liêgzhzn tụivprc bạbrozi lui trong nhágbfxy mắdhsat mấvuwut đcwvsi quyềqcyvn khốzjnvng chếgkke thủkcdfy môfyzin.

brozecbzng Khâtokmm vàijke Chu thágbfxi bỏuzlm thuyềqcyvn lêgzhzn trêgzhzn đcwvsvuwut liềqcyvn, tiếgkken hàijkenh giágbfxp kíyusqch vớlxxai quâtokmn đcwvsszkhi Trưbrozơintrng Anh.

BInh đcwvsszkhi Thágbfxi Sửcyya Từcwvs vốzjnvn lâtokmm vàijkeo khổkcdf chiếgkken bâtokmy giờqpdj lạbrozi tiếgkkep tụivprc kiêgzhzn trìanrj.

Cuốzjnvi cùefukng dưbrozlxxai ágbfxnh trăgkxrng cũehgmng phágbfxt hiệqpdjn ra quâtokmn Ngưbrozu Chửcyyairbf hỗurfcn loạbrozn, từcwvsng thanh âtokmm chégantm giếgkket vang lêgzhzn.Khôfyzing biếgkket làijke ai đcwvsnejku tiêgzhzn hôfyzi lớlxxan mộszkht tiếgkkeng:

- Việqpdjn quâtokmn chúwjpgng ta đcwvsãdhsa tớlxxai cágbfxc huynh đcwvsqpdj kiêgzhzn trìanrj giếgkket sạbrozch bọkyvrn chúwjpgng.

Mộszkht truyềqcyvn mưbrozqpdji mưbrozqpdji truyềqcyvn trăgkxrm từcwvsng binh sĩgzhz vốzjnvn mệqpdjt mỏuzlmi, mồfhqdfyzii vàijkegbfxu đcwvsan xen lẫgbfxn nhau nhưbrozng ai cũehgmng đcwvsbrozi chấvuwun tinh thầnejkn, trong mắdhsat hiệqpdjn ra hàijkeo quang khôfyzing biếgkket bọkyvrn họkyvr lấvuwuy khíyusq lựflxlc ởecbz đcwvsâtokmu, dũehgmng mãdhsanh cưbrozơintrng ngạbroznh, quâtokmn sĩgzhz Thágbfxi Sửcyya Từcwvs liềqcyvn tăgkxrng cưbrozqpdjng khíyusq lựflxlc, trágbfxi lạbrozi quâtokmn đcwvsszkhi Ngưbrozu Chửcyya xuấvuwut hiệqpdjn khôfyzing íyusqt bạbrozo đcwvsszkhng, hơintrn nữcqrya biếgkket đcwvsưbrozlvjkc đcwvsbrozi quâtokmn vưbrozlvjkt sôfyzing cưbrozqpdjng côfyzing hai mặflxlt giágbfxp côfyzing thìanrj liềqcyvn rốzjnvi bờqpdji, quâtokmn tâtokmm bắdhsat đcwvsnejku bấvuwut ổkcdfn.

Trưbrozơintrng Anh khôfyzing ngờqpdj đcwvsưbrozlvjkc trong chốzjnvc lágbfxt tìanrjnh thếgkke lạbrozi biếgkken đcwvskcdfi lớlxxan nhưbroz thếgkke, Trưbrozơintrng Lãdhsang vưbrozlvjkt sôfyzing thủkcdfy môfyzin thấvuwut thủkcdf, trưbrozlxxac ágbfxnh lửcyyaa dàijkey đcwvsflxlc, thâtokmn vệqpdj củkcdfa Trưbrozơintrng Anh bao quanh hắdhsan, đcwvsflxl cho hắdhsan ởecbz trong quâtokmn trạbrozi, binh sĩgzhz tảcqry hữcqryu thìanrjtokmm chiếgkken.

Trưbrozơintrng Anh la lớlxxan:


- Cágbfxc huynh đcwvsqpdj cốzjnv cầnejkm cựflxl chúwjpga côfyzing cũehgmng đcwvsãdhsa phágbfxi việqpdjn binh tớlxxai đcwvsâtokmy, nhấvuwut đcwvswxsonh sắdhsap tớlxxai rồfhqdi chỉugqf cầnejkn kiêgzhzn trìanrj thắdhsang lợlvjki nhấvuwut đcwvswxsonh thuộszkhc vềqcyv chúwjpgng ta.

Quảcqry nhiêgzhzn lờqpdji nàijkey hiệqpdju quảcqry khôfyzing íyusqt, binh sĩgzhz Ngưbrozu Chửcyyaehgmng phấvuwun chấvuwun lêgzhzn, chia làijkem hai đcwvsnejku khổkcdf chiếgkken vớlxxai binh mãdhsa củkcdfa Thágbfxi Sửcyya Từcwvsijkebrozecbzng Khâtokmm.

Hai bêgzhzn hòhhfzgantt chégantm giếgkket, tìanrjnh hìanrjnh chiếgkken đcwvsvuwuu đcwvsang giằbopzng co ba vạbrozn quâtokmn Đcyyaan Dưbrozơintrng cuốzjnvi cùefukng cũehgmng đcwvsãdhsagzhzn trêgzhzn bờqpdj thàijkenh côfyzing, Đcyyaiểbarxn Vi dẫgbfxn đcwvsnejku chúwjpgng tưbrozlxxang sĩgzhz xung phong xôfyzing tớlxxai, màijke Trưbrozơintrng Lãdhsang vàijkebrozơintrng Dung Triệqpdju Vũehgm Yếgkken Minh Hàijken Cửcyyaehgmng mang theo năgkxrm trăgkxrm hắdhsac ưbrozng vệqpdj đcwvskszcng ởecbz phíyusqa xa xa chỉugqf huy.

Đcyyaiểbarxn Vi lĩgzhznh ba vạbrozn quâtokmn, hổkcdf nhậhflhp đcwvsàijken sóirbfi, cùefukng vớlxxai binh mãdhsa củkcdfa Trưbrozơintrng Anh đcwvsbrozi chiếgkken, toàijken lựflxlc xôfyzing vàijkeo trong quâtokmn trạbrozi củkcdfa Trưbrozơintrng Anh, dưbrozlxxai sựflxl giágbfxp côfyzing ủkcdfa Thágbfxi Sửcyya Từcwvsijke Trầnejkn Võlvjk, quâtokmn Ngưbrozu Chửcyya thấvuwuy đcwvsszkhi ngũehgm củkcdfa đcwvszjnvi phưbrozơintrng ngàijkey càijkeng nhiềqcyvu, màijke việqpdjn quâtokmn khôfyzing thấvuwuy đcwvsâtokmu thìanrj tinh thầnejkn hoảcqryng hốzjnvt.

gzhz trong trạbrozi củkcdfa Trưbrozơintrng Anh lúwjpgc nàijkey ságbfxng nhưbroz ba ngàijkey, hai têgzhzn thâtokmn vệqpdjecbz xung quanh mặflxlt mũehgmi ưbrozlxxat đcwvsgbfxm trong lòhhfzng bọkyvrn họkyvr tràijken ngậhflhp vẻflxl lo âtokmu, sắdhsac mặflxlt củkcdfa Trưbrozơintrng Anh lúwjpgc tíyusqm lúwjpgc xanh lẩsrgmm bẩsrgmm nóirbfi:

- Việqpdjn quâtokmn tạbrozi sao còhhfzn chưbroza tớlxxai?

fyzing màijkey củkcdfa hắdhsan nhíyusqu lạbrozi.

- Hẳvqsvn cóirbfanrj đcwvsóirbf bấvuwut ngờqpdj.

Trong lòhhfzng hắdhsan nhảcqryy loạbrozn, mồfhqdfyzii ròhhfzng ròhhfzng, đcwvsâtokmy chíyusqnh làijketokmy cỏuzlm cứkszcu mạbrozng củkcdfa mìanrjnh, lạbrozi nhớlxxa tớlxxai thủkcdf đcwvsoạbrozn trưbrozlxxac kia củkcdfa Trưbrozơintrng Lãdhsang, càijkeng lúwjpgc tâtokmm tìanrjnh càijkeng kégantm màijkeirbfi:

- Chẳvqsvng lẽgbfx việqpdjn quâtokmn nửcyyaa đcwvsưbrozqpdjng đcwvsãdhsa bịwxso phụivprc kíyusqch?

Mộszkht kiệqpdjn tưbrozlxxang ởecbzgzhzn cạbroznh khôfyzing biếgkket ngọkyvrn nguồfhqdn nhưbrozng vẫgbfxn an ủkcdfi Trưbrozơintrng Anh:

- Tưbrozlxxang quâtokmn khôfyzing cầnejkn phảcqryi lo lắdhsang cóirbf lẽgbfx trêgzhzn đcwvsưbrozqpdjng gặflxlp chuyệqpdjn phảcqryi trìanrj hoãdhsan.

Trưbrozơintrng Anh bỗurfcng nhiêgzhzn cưbrozqpdji lạbroznh hai mắdhsat thâtokmm trầnejkm lóirbfe lêgzhzn hàijkeo quang màijkeirbfi:

- Phàijken sớlxxam cóirbf bấvuwut mãdhsan vớlxxai ta đcwvsíyusqch thịwxso lầnejkn nàijkey hắdhsan muốzjnvn nhìanrjn ta cóirbf kếgkket cụivprc thêgzhz thảcqrym rồfhqdi.

Đcyyaágbfxm binh líyusqnh đcwvsqcyvu mắdhsang to, nóirbfi Phàijken vìanrjgbfxo thùefuk riêgzhzng màijke khôfyzing đcwvsbarx ýklsb tớlxxai đcwvsbrozi đcwvswxsoch.

Bỗurfcng nhiêgzhzn cóirbf khoágbfxi mãdhsagbfxo tin tứkszcc ởecbz Mạbrozt Lăgkxrng xuấvuwut hiệqpdjn rấvuwut nhiềqcyvu quâtokmn đcwvswxsoch ưbrozlxxac chừcwvsng cóirbf tớlxxai ba bốzjnvn vạbrozn đcwvswxsoch, nhiềqcyvu khảcqrygkxrng cóirbf thêgzhzm hơintrn nữcqrya, rấvuwut cóirbf khảcqrygkxrng làijke Trưbrozơintrng Lãdhsang phágbfxi đcwvsszkhi ngủkcdf chủkcdf lựflxlc tớlxxai, Lưbrozu Diêgzhzu hạbroz lệqpdjnh quâtokmn mãdhsa trợlvjk giúwjpgp tưbrozlxxang quâtokmn mau chóirbfng trởecbz vềqcyv bảcqryo vệqpdj Mạbrozt Lăgkxrng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.