Phong Lưu Tam Quốc

Chương 137 : Tấn công Ngưu Chử

    trước sau   
Trưiowkơfdring Lãhofkng vui mừxubdng liềsdyvn cao hứrddeng nóweszi:

- Vậiurqy thìhtry Phụkpecng Hiếyoxiu đikuei làvmgvm chuyệpvktn nàvmgvy, nguyêdoxtn lýtsct ta cũiyrung nóweszi cho ngưiowkơfdrii, ngưiowkơfdrii khônakang hiểwadwu ởbgda đikueâvxlbu thìhtry tớhgcni hỏqybri ta lạikuei.

Quáqybrch Gia vônakawadwng hưiowkng phấukznn, tuy hắgwdqn tuổikuei khônakang lớhgcnn lắgwdqm nhưiowkng đikuekpeci vớhgcni cáqybri mớhgcni cówesz hứrddeng thúyoxihofknh liệpvktt, liềsdyvn lậiurqp tứrddec đikueáqybrp ứrddeng.

Nhữukznng ngàvmgvy kếyoxi tiếyoxip Quáqybrch Gia ngàvmgvy đikueêdoxtm nghiêdoxtn cứrddeu chếyoxiqybrc kíwnvdnh viễfpijn vọjefxng, bởbgdai vìhtry khônakang cówesz thủjoony tinh cho nêdoxtn hắgwdqn đikueàvmgvnh phảiurqi dùwadwng ngọjefxc thay thếyoxi, màvmgv Trưiowkơfdring Lãhofkng lúyoxic nàvmgvy nưiowkhgcnc đikueếyoxin châvxlbn mớhgcni nhảiurqy cũiyrung khônakang hi vọjefxng xa vờraqii chỉokcdwesz thểwadw nhanh chóweszng vưiowkjalvt sônakang, chờraqi đikuejalvi tíwnvdn hiệpvktu màvmgv thônakai.

Đfdriếyoxin đikueêdoxtm ngàvmgvy thứrdde ba trêdoxtn sônakang nổikuei giówesz thậiurqt to, trănakang trắgwdqng trong khiếyoxit, tănakang thêdoxtm hàvmgvo quang vônaka biêdoxtn, trưiowkraqing giang mêdoxtnh mônakang cảiurqnh sắgwdqc mêdoxt ngưiowkraqii.

Mộfpijt đikueáqybrm tiểwadwu đikuefpiji đikuei tuầglurn mặwadwc dùwadw khônakang thểwadw quan sáqybrt gầglurn Ngưiowku Chửtsct nhưiowkng vẫsdyvn cówesz thểwadwtsctiowkt, đikueúyoxing lúyoxic nàvmgvy bọjefxn họjefx pháqybrt hiệpvktn ra trêdoxtn mặwadwt sônakang Trưiowkraqing Giang xuấukznt hiệpvktn rấukznt nhiềsdyvu lồnxnzng đikueèedudn giówesz rựtsctc rỡakfj tuy nhiêdoxtn bọjefxn họjefxiyrung khônakang biếyoxit đikueâvxlby làvmgvwnvdn hiệpvktu, rấukznt nhiềsdyvu ngưiowkraqii ngạikuec nhiêdoxtn chặwadwc lưiowkakfji táqybrn thưiowkbgdang.


Tin tứrddec rơfdrii vàvmgvo trong trung quâvxlbn đikueikuei trưiowkhgcnng đikuefpiji ngũiyru dồnxnzn dậiurqp tậiurqp hợjalvp.

Trưiowkơfdring Lãhofkng ngồnxnzi ởbgda vịiurq tríwnvd đikueikuei soáqybri thâvxlbn mặwadwc nhung trang kim giáqybrp lậiurqp lòtscte vônakawadwng cówesz khíwnvd thếyoxi, Dưiowkơfdring Dung vàvmgv Triệpvktu Vũiyru thìhtrybgda sau lưiowkng củjoona hắgwdqn hai ngưiowkraqii đikuesdyvu mặwadwc bạikuech ngâvxlbn chiếyoxin giáqybrp diễfpijm quang bắgwdqn ra tứrdde phíwnvda, sắgwdqc mặwadwt cówesz vẻvxlb chờraqi mong màvmgv chúyoxing tưiowkhgcnng sĩnaka thìhtry kếyoxit thàvmgvnh mộfpijt hàvmgvng, mỗkehai ngưiowkraqii đikuesdyvu áqybro giáqybrp tưiowkơfdrii sáqybrng rõiurqiowkt, chuẩraqin bịiurq hoàvmgvn tấukznt.

Đfdriônakai mắgwdqt củjoona Trưiowkơfdring Lãhofkng liếyoxic qua thỏqybra mãhofkn màvmgv gậiurqt đikuegluru nóweszi:

- Ởzwat trêdoxtn sônakang đikueãhofkwesz tin tứrddec truyềsdyvn tớhgcni, Tửtsct Nghĩnakaa đikueãhofk bấukznt ngờraqi tậiurqp kíwnvdch Ngưiowku Chửtsct đikuegwdqc thủjoon lồnxnzng đikueèedudn giówesz thảiurq mạikuenh ra cho thấukzny kỳjchm binh cũiyrung đikueang tấukznn cônakang mạikuenh Ngưiowku Chửtsct, chíwnvdnh làvmgv thờraqii cơfdri đikueikuei quâvxlbn củjoona chúyoxing ta toàvmgvn lựtsctc xuấukznt kíwnvdch, mộfpijt lầglurn hàvmgvnh đikuefpijng nàvmgvy cầglurn phảiurqi lấukzny đikueưiowkjalvc Ngưiowku Chửtsct.

Chúyoxing tưiowkhgcnng đikuesdyvu quáqybrt to mộfpijt tiếyoxing khíwnvd thếyoxi ngậiurqp trờraqii, Trưiowkơfdring Lãhofkng lậiurqp tứrddec đikuewadw cho Tưiowkbgdang Khâvxlbm Chu Tháqybri lĩnakanh ba nghìhtryn thủjoony binh dẫsdyvn đikuegluru xuấukznt chiếyoxin.

Ba vạikuen trung quâvxlbn thìhtry do chúyoxing tưiowkhgcnng Đfdriiểwadwn Vi Yếyoxin Minh xuấukznt pháqybrt, chỉokcd đikuewadw lạikuei Đfdriiềsdyvn Phong Quáqybrch Gia thủjoon trạikuei.

Khônakang lâvxlbu sau ởbgda trêdoxtn mặwadwt sônakang lạikuei cówesz đikueikuei lưiowkjalvng lồnxnzng đikueèedudn giówesz thảiurq ra, Trưiowkơfdring Lãhofkng đikueqybrn rằakfjng Tháqybri Sửtsct Từxubd đikueang hốkpeci thúyoxic liềsdyvn gấukznp gáqybrp cho thủjoony quâvxlbn thẳnxnzng tiếyoxin.Ởzwat phíwnvda xa xa nhìhtryn lạikuei Ngưiowku Chửtsct áqybrnh lửtscta ngậiurqp trờraqii tiếyoxing sáqybrt phạikuet lọjefxt vàvmgvo tai, vang vọjefxng trêdoxtn sônakang, chúyoxing tưiowkhgcnng sĩnaka vốkpecn lo lắgwdqng đikueãhofk chuyểwadwn sang đikueikuei chấukznn tinh thầglurn, càvmgvng lúyoxic càvmgvng hưiowkng phấukznn nhiệpvktt huyếyoxit sônakai tràvmgvo.

Bọjefxn họjefxnakawadwng chờraqi mong mộfpijt trậiurqn chiếyoxin.

Trưiowkơfdring Lãhofkng cũiyrung vônakawadwng hàvmgvi lòtsctng, sĩnaka khíwnvd củjoona binh sĩnaka chíwnvdnh làvmgv nhâvxlbn tốkpec quyếyoxit đikueiurqnh thàvmgvnh bạikuei.

vmgvng gầglurn Ngưiowku Chửtsct áqybrnh lửtscta càvmgvng sáqybrng rựtsctc lêdoxtn mơfdri hồnxnzwesz thểwadw nhìhtryn thấukzny bóweszng ngưiowkraqii phậiurqp phồnxnzng áqybrnh lửtscta lậiurqp lòtscte trêdoxtn sônakang tiếyoxing chéiowkm giếyoxit ngàvmgvy càvmgvng vang rềsdyvn, binh sĩnaka bắgwdq đikuegluru vâvxlby giếyoxit binh mãhofk củjoona Tháqybri Sửtsct Từxubd.

Tháqybri Sửtsct Từxubd khônakang vụkpec kỳjchm vọjefxng củjoona Trưiowkơfdring Lãhofkng, bíwnvd mậiurqt hàvmgvnh quâvxlbn đikueếyoxin giao giớhgcni Vu Hồnxnz, cũiyrung làvmgv khu vựtsctc phòtsctng thủjooniowkm nhấukznt, rấukznt nhiềsdyvu thủjoony tặwadwc, đikueikuei quâvxlbn củjoona Trưiowkơfdring Lãhofkng áqybrp bứrddec Ngưiowku Chửtsct Mạikuet Lănakang ai cũiyrung khônakang đikuewadw ýtsct tớhgcni Thủjoony Tặwadwc, tốkpeci đikuea làvmgv đikuewadw cho bọjefxn họjefx ănakan cưiowkhgcnp mộfpijt phen rồnxnzi thốkpeci lui màvmgv thônakai.

Tuy nhiêdoxtn sau khi Tháqybri Bìhtrynh huyệpvktn pháqybrt hiệpvktn ra cówesz đikueikuei lưiowkjalvng thủjoony tặwadwc cônakang kíwnvdch thìhtry ai cũiyrung lâvxlbm vàvmgvo trong khủjoonng hoảiurqng, bọjefxn họjefx đikuesdyvu khônakang ngờraqibgda phíwnvda sau lạikuei xuấukznt hiệpvktn đikueikuei đikuefpiji nhâvxlbn mãhofk nhưiowk vậiurqy, tấukznt cảiurq liềsdyvn kếyoxit trậiurqn tửtsct thủjoon, ứrddeng chiếyoxin, tuy nhiêdoxtn vìhtry nhâvxlbn sốkpeciowkm mấukzny lầglurn, đikuekpeci phưiowkơfdring lạikuei cówesz Trầglurn Võiurq Tháqybri Sửtsct Từxubd uy phong, kinh nghiệpvktm sa trưiowkraqing phong phúyoxi, quâvxlbn Thiêdoxtn Bìhtrynh chốkpecng cựtsct đikueưiowkjalvc nửtscta canh giờraqi, quâvxlbn Từxubd Châvxlbu hung mãhofknh cônakang kíwnvdch hai lầglurn, thếyoxi bạikuei đikueãhofk thàvmgvnh, khônakang đikueglury nửtscta canh giờraqi sau cuộfpijc chiếyoxin chấukznm dứrddet toàvmgvn thâvxlbn Tháqybri Sửtsct Tửtsct nhuộfpijm đikueqybrqybru, giếyoxit đikueiurqch mấukzny chụkpecc mạikueng, mồnxnznakai cùwadwng vớhgcni máqybru củjoona đikueiurqch nhâvxlbn trộfpijn lẫsdyvn, cảiurq ngưiowkraqii giốkpecng nhưiowk ngưiowkraqii máqybru vậiurqy, toàvmgvn thâvxlbn pháqybrt ra khíwnvd thếyoxinakang lệpvktnakawadwng dọjefxa ngưiowkraqii, nhưiowkng hắgwdqn vẫsdyvn khônakang nghỉokcd ngơfdrii màvmgv quyếyoxit đikueqybrn hạikue lệpvktnh đikueikuei quâvxlbn thừxubda thắgwdqng xuấukznt kíwnvdch, tấukznn cônakang Ngưiowku Chửtsctyoxic nàvmgvy Trầglurn Võiurqweszp lờraqii Tháqybri Bìhtrynh cáqybrch khônakang xa Ngưiowku Chửtsctyoxic nàvmgvy cówesz khảiurqnakang việpvktn quâvxlbn đikueãhofk tớhgcni.

Tháqybri Sửtsct Từxubd gậiurqt đikuegluru tỏqybr vẻvxlb đikuenxnzng ýtsct, tóweszc mai tung bay trong giówesz, khuônakan mặwadwt lộfpij ra vẻvxlb ngoan đikuefpijc, hắgwdqn thầglurm nghĩnaka trậiurqn chiếyoxin nàvmgvy xảiurqy ra xong Trưiowkơfdring Anh cũiyrung sẽooau pháqybrt hiệpvktn ra sựtscthtrynh kỳjchm quặwadwc, thủjoony tặwadwc khônakang cówesz khảiurqnakang cówesz nhiềsdyvu sứrddec chiếyoxin đikueukznu nhưiowk thếyoxi, khi đikueówesz hắgwdqn sẽooau toàvmgvn lựtsctc phảiurqn cônakang, đikueoạikuet lạikuei Tháqybri Bìhtrynh huyệpvktn, hiệpvktn tạikuei cầglurn phảiurqi pháqybri mấukzny phâvxlbn đikuefpiji nhỏqybr đikuei tháqybrm thíwnvdnh, quyếyoxit khônakang thểwadw đikuewadw trậiurqn chiếyoxin đikuewadwt ởbgda Tháqybri Bìhtrynh, nhấukznt đikueiurqnh phảiurqi đikueem chiếyoxin hỏqybra ởbgda Ngưiowku chửtsct, thuậiurqn tiệpvktn cho binh mãhofk tiếyoxin lêdoxtn.


Tráqybrch khônakang đikueưiowkjalvc sau đikueówesz Quáqybrch gia thởbgdavmgvi nóweszi:

- Xem phong cáqybrch táqybrc chiếyoxin củjoona Tửtsct Nghĩnakaa mớhgcni biếyoxit làvmgv ngưiowkraqii thếyoxivmgvo hàvmgvnh đikuefpijng lônakai lệpvkt phong hàvmgvnh, dũiyrung mãhofknh đikueếyoxin cựtsctc đikueiểwadwm, trong cưiowkơfdring cówesz nhu, đikueúyoxing làvmgv đikueikuei tưiowkhgcnng, cówesz ngưiowkraqii nàvmgvy làvmgv phúyoxic củjoona chúyoxia cônakang.

Quảiurq nhiêdoxtn kỵokcd binh trinh sáqybrt thấukzny phíwnvda trưiowkhgcnc khóweszi bụkpeci cuồnxnzn cuộfpijn thìhtry liềsdyvn xônakan xao báqybro cho Tháqybri Sửtsct Từxubd biếyoxit rằakfjng việpvktn quâvxlbn củjoona Trưiowkơfdring Anh đikueãhofk đikueáqybrnh tớhgcni.

Tháqybri Sửtsct Từxubd biểwadwu thịiurqiurq phong phạikuem củjoona đikueikuei tưiowkhgcnng, quyếyoxit đikueiurqnh rấukznt nhanh chóweszng hạikue lệpvktnh cho binh sĩnaka vộfpiji vàvmgvng phụkpecc ởbgda rừxubdng câvxlby gầglurn quan đikueikueo Tháqybri Bìhtrynh, chỉokcdnh thểwadwedudn luyệpvktn, khônakang bao lâvxlbu sau mộfpijt đikuefpiji ngũiyruwesz cờraqi hiệpvktu chữukznvmgv chữukzn Trưiowkơfdring hiệpvktn ra, đikueúyoxing làvmgv quâvxlbn củjoona đikueiurqch nhâvxlbn, nhìhtryn dáqybrng vẻvxlbnakan nóweszng hậiurqn khônakang thểwadwhtrym tớhgcni Tháqybri Bìhtrynh ngay lậiurqp tứrddec.

Tháqybri Sửtsct Từxubd bảiurqo mọjefxi ngưiowkraqii cúyoxii ngưiowkraqii xuốkpecng, trốkpecn ởbgda trong bụkpeci cỏqybr trônakang chừxubdng, đikuejalvi binh mãhofk quâvxlbn đikueiurqch tớhgcni đikueưiowkjalvc mộfpijt nửtscta bỗkehang nhiêdoxtn vung thưiowkơfdring lêdoxtn, dẫsdyvn đikuegluru xônakang ra ngoàvmgvi, liêdoxtn tụkpecc giếyoxit mấukzny ngưiowkraqii màvmgv rốkpecng lớhgcnn:

- Cáqybrc huynh đikuepvkt, giếyoxit thônakai!

Đfdriáqybrm binh líwnvdnh kia đikueãhofk chờraqivxlbu, thấukzny đikueikuei tưiowkhgcnng xung phong liềsdyvu chếyoxit ra ngoàvmgvi thìhtryiyrung gàvmgvo théiowkt, quâvxlbn củjoona Lưiowku Diêdoxtu khônakang kịiurqp đikuesdyv phòtsctng liềsdyvn kinh hãhofki, thấukzny quâvxlbn đikueiurqch bốkpecn phưiowkơfdring tứrddeiowkhgcnng màvmgv tớhgcni trong lòtsctng vônakawadwng khiếyoxip sợjalv, chưiowka đikueáqybrnh đikueãhofk bạikuei lui vềsdyv phíwnvda sau.

Tháqybri Sửtsct Từxubd mộfpijt đikueưiowkraqing truy kíwnvdch trong chốkpecc láqybrt Ngưiowku Chửtsct đikueãhofkbgda trưiowkhgcnc mặwadwt.

yoxic nàvmgvy trờraqii đikueãhofk tốkpeci hắgwdqn cũiyrung khônakang đikuewadw ýtsct tớhgcni tàvmgvn binh bạikuei tưiowkhgcnng củjoona Trưiowkơfdring Anh màvmgv hạikue lệpvktnh đikuei tắgwdqt qua mộfpijt ngọjefxn núyoxii, ởbgda phíwnvda xa xa nhìhtryn thấukzny đikueikuei trạikuei Ngưiowku Chửtsctiowkơfdrii sáqybrng, binh mãhofk bốkpec tríwnvd nghiêdoxtm ngặwadwt, Tháqybri Sửtsct Từxubd tràvmgvn ngậiurqp tin tưiowkbgdang.

Binh sĩnakayoxic nàvmgvy thấukzny thờraqii gian đikueãhofk tớhgcni liềsdyvn vộfpiji vàvmgvng châvxlbm lửtscta mộfpijt chiếyoxic lồnxnzng đikueèedudn giówesz bay lêdoxtn trêdoxtn trờraqii, cóweszqybri bay đikueưiowkjalvc vàvmgvi thưiowkhgcnc đikueãhofkfdrii xuốkpecng tuy nhiêdoxtn thàvmgvnh cônakang cũiyrung tớhgcni bảiurqy thàvmgvnh, nhìhtryn lồnxnzng đikueèedudn gióweszbgda trêdoxtn bầgluru trờraqii đikueqybrp đikueooaunakawadwng, lówesze ra sựtsct quỷjuub dịiurq.

Bấukznt kểwadw Tháqybri Sửtsct Từxubd hay làvmgv Trầglurn Võiurq đikuesdyvu thầglurm than liêdoxtn tụkpecc, cùwadwng lúyoxivmgvo khíwnvd toáqybrt ra ngậiurqp trờraqii, trậiurqn chiếyoxin Ngưiowku Chửtsctvmgvy phầglurn thắgwdqng đikueãhofkiowkraqii phầglurn.

Đfdriikuei quâvxlbn nghỉokcd ngơfdrii mộfpijt lúyoxic ănakan lưiowkơfdring khônaka, uốkpecng nưiowkhgcnc bổikue sung thểwadw lựtsctc sau đikueówesz lạikuei xung phong liềsdyvu chếyoxit, xônakang tớhgcni đikueikuei trạikuei củjoona Trưiowkơfdring Anh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.