Phong Lưu Tam Quốc

Chương 136 : Kính viễn vọng

    trước sau   
Trưljpsơixkpng Lãeapgng lạxdjxi pháduuhi ngưljpspvqqi tớqgdgi Lịipquch Dưljpsơixkpng, đljbitngq cho Từpcxe Thứuvcd chuẩfvxun bịipqu phốccdzi hợehrkp vớqgdgi đljbixdjxi quâvdsnn củrkhya Tháduuhi Sửwbwm Từpcxe xuấokxzt chiếmrmhn tớqgdgi Mạxdjxt Lăkpvong ngăkpvon chặqynzn đljbixdjxi quâvdsnn củrkhya Lưljpsu Diêxgheu càunegng khôyapdng cho hắxaujn cócyjfixkp hộomubi trợehrk giúxibvp Trưljpsơixkpng Anh, đljbigveung thờpvqqi cũoozvng báduuho cho Trưljpsơixkpng Liêxgheu chúxibv ýofrdljpsqgdgng đljbii củrkhya Đkucfan Đkucfgveu, giócyjf thổljpsi cỏpcxe lay đljbigfogu phảsgkki cócyjf phảsgkkn áduuhnh.

Tảsgkk Từpcxe thấokxzy Trưljpsơixkpng Lãeapgng bắxaujt đljbiwncuu vưljpsehrkt sôyapdng tấokxzn côyapdng bốccdz tríeapg ngay ngắxaujn rõtngqunegng thìomubunegng tin tưljpsmeyyng lúxibvc nàunegy mớqgdgi vui vẻxibv rờpvqqi đljbii.

Trưljpsơixkpng Lãeapgng cảsgkkm thấokxzy vôyapdwncung đljbiáduuhng tiếmrmhc tuy nhiêxghen chuyệwncun hôyapd nay sớqgdgm muộomubn gìomuboozvng phảsgkki xảsgkky ra, trăkpvong cócyjf khi tròrsoyn khi khuyếmrmht ngưljpspvqqi cócyjfxibvc tan lúxibvc hợehrkp, màuneg đljbiomubn giáduuhp thiêxghen thưljpsxibvc nàunegy hắxaujn mớqgdgi mởmeyy đljbiưljpsehrkc mộomubt trang xem xong đljbiãeapg choáduuhng váduuhng đljbiwncuu ócyjfc liềgfogn néxeusm sang mộomubt bêxghen khôyapdng đljbitngq ýofrd tớqgdgi nữmdnha.

Tảsgkk Từpcxe đljbii vàunegi ngàunegy, mậofrdt tháduuhp ởmeyy thưljpsehrkng du hồgveui báduuho hàunegnh tung củrkhya quâvdsnn đljbiomubi Tháduuhi Sửwbwm Từpcxe, tốccdzc đljbiomubgmvk khíeapg.... thuậofrdn tiệwncun đljbitngq Trưljpsơixkpng Lãeapgng biếmrmht khi nàunego Tháduuhi Sửwbwm Từpcxe đljbiếmrmhn Tháduuhi Bìomubnh từpcxe đljbiócyjf pháduuhi binh đljbiiềgfogu chỉgfognh.

Cuốccdzi cùwncung mậofrdt báduuho củrkhya Tháduuhi Sửwbwm Từpcxeoozvng vềgfog khôyapdng đljbiwncuy ba ngàunegy sau làunegcyjf thểtngq đljbiáduuhnh léxeusn Tháduuhi Bìomubnh, kếmrmh tiếmrmhp bỗwsxpng nhiêxghen mấokxzt liêxghen lạxdjxc vớqgdgi Tháduuhi Sửwbwm Từpcxe, khôyapdng hềgfogcyjf tin tứuvcdc, đljbiiềgfogu nàunegy khiếmrmhn cho Trưljpsơixkpng Lãeapgng đljbiuvcdng ngồgveui khôyapdng yêxghen, trong lòrsoyng lo lắxaujng vôyapdwncung, cócyjf phảsgkki Tháduuhi Sửwbwm Từpcxe đljbiszvnng phảsgkki quâvdsnn đljbiipquch hay xảsgkky ra chuyệwncun gìomub bấokxzt ngờpvqq, nhưljpsng cho dùwncu vậofrdy vẫxeusn phảsgkki cócyjf tin tứuvcdc mớqgdgi đljbiúxibvng chứuvcd.

xibvc nàunegy Đkucfiềgfogn Phong trầwncum ổljpsn liềgfogn tỉgfognh táduuho nócyjfi:


- Chúxibva côyapdng khôyapdng cầwncun phảsgkki lo ngạxdjxi vớqgdgi sựfvxuoozvng mãeapgnh củrkhya Tháduuhi Sửwbwm Từpcxe cộomubng thêxghem vớqgdgi Trầwncun Võtngq quen thuộomubc đljbiipqua hìomubnh hạxdjxljpsu Trưljpspvqqng Giang thìomub sẽixkp khôyapdng cócyjf sai lầwncum gìomub, theo thuộomubc hạxdjx đljbiduuhn bọlrjnn họlrjn sau khi tiếmrmhn vàunego trung tâvdsnm củrkhya đljbiipquch nhâvdsnn thìomub bắxaujt đljbiwncuu băkpvon khoăkpvon pháduuhi nhiềgfogu tháduuhm tửwbwm lạxdjxi báduuho tin vạxdjxn nhấokxzt đljbitngq lộomub ra thìomub thậofrdt nguy hiểtngqm cho nêxghen mớqgdgi đljbiìomubnh chỉgfog mậofrdt tháduuhm qua lạxdjxi.

Trưljpsơixkpng Lãeapgng ngẫxeusm lạxdjxi cũoozvng thấokxzy cócyjf đljbixdjxofrd nhưljpsng chung quy vẫxeusn bấokxzt an màunegcyjfi:

- Tửwbwm Nghĩgmvka mộomubt mìomubnh xâvdsnm nhậofrdp mấokxzt liêxghen hệwncu vớqgdgi tổljpsng bộomub, vạxdjxn nhấokxzt pháduuht sinh chuyệwncun gìomub chúxibvng ta khôyapdng hay biếmrmht, mộomubt mìomubnh lâvdsnm chiếmrmhn vôyapdwncung nguy hiểtngqm.

Quáduuhch Gia nghiêxghem mặqynzt nócyjfi;

- Khôyapdng sai chúxibvng ta cầwncun phảsgkki pháduuhi quâvdsnn đljbiomubi chọlrjnc từpcxe phíeapga sau trung tâvdsnm bọlrjnn chúxibvng vạxdjxn nhấokxzt Tháduuhi Sửwbwm Từpcxecyjf ba dàunegi hai ngắxaujn thìomub toàunegn quâvdsnn cũoozvng khôyapdng bịipqu diệwncut. Lúxibvc nàunegy tưljpsqgdgng quâvdsnn cầwncun phảsgkki cẩfvxun thậofrdn mộomubt nưljpsqgdgc sai lầwncum làuneg thua cuộomubc, chúxibva côyapdng đljbiãeapg pháduuhi Tửwbwm Nghĩgmvka Trầwncun Võtngq hỗwsxp trợehrk thìomub phảsgkki tíeapgn nhiệwncum toàunegn bộomub vớqgdgi bọlrjnn họlrjn, ta thấokxzy tàunegi đljbixdjxi tưljpsqgdgng củrkhya Tháduuhi Sửwbwm Từpcxeuneg rấokxzt lớqgdgn, hữmdnhu dũoozvng hữmdnhu mưljpsu chúxibva côyapdng khôyapdng cầwncun phảsgkki quáduuh lo lắxaujng.

Trưljpsơixkpng Lãeapgng lúxibvc nàunegy mớqgdgi nớqgdgi lỏpcxeng tâvdsnm tìomubnh cau màunegy nócyjfi:

- Nhưljpsng màuneg chẳsboing lẽixkp chúxibvng ta chỉgfog khổljps sởmeyymeyy đljbiâvdsny chờpvqq tin tứuvcdc?

Trìomubnh Dụszvnc ởmeyyxghen cạxdjxnh mởmeyy miệwncung;

- Cũoozvng khôyapdng nhấokxzt đljbiipqunh chúxibva côyapdng cócyjf thểtngq pháduuhi thêxghem đljbiomubi thuyềgfogn tuầwncun tra trêxghen sôyapdng quan sáduuht đljbiomubng tíeapgnh củrkhya Ngưljpsu Chửwbwmuneg lồgveung đljbièmeyyn mộomubt khi đljbiãeapg thảsgkk ra thìomub cho thấokxzy đljbixdjxi quâvdsnn cảsgkku Tửwbwm Nghĩgmvka đljbiãeapg tớqgdgi đljbiúxibvng lúxibvc nàunegy đljbixdjxi quâvdsnn xuấokxzt chiếmrmhn nếmrmhu nhưljps binh mãeapg Ngưljpsu Chửwbwmcyjf đljbiiềgfogu đljbiomubng thìomubljpspvqqi phầwncun Tửwbwm Nghĩgmvka đljbiãeapg bịipqu pháduuht giáduuhc khi đljbiócyjf quâvdsnn ta cũoozvng cócyjf thểtngqcyjf đljbiiềgfogu chỉgfognh phùwncu hợehrkp.

Trìomubnh Dụszvnc nócyjfi xong nhữmdnhng lờpvqqi nàunegy cũoozvng nhíeapgu màunegy tay phủrkhycyjfc mai ra chiềgfogu suy nghĩgmvk, nhấokxzt thờpvqqi cũoozvng khôyapdng nghĩgmvk ra biệwncun pháduuhp tốccdzt.

Đkucfiềgfogn Phong cũoozvng gậofrdt đljbiwncuu:

- Khôyapdng sai mấokxzu chốccdzt làuneg tiểtngqu đljbiomubi tuầwncun sôyapdng ngàunegn vạxdjxn lầwncun khôyapdng đljbiưljpsehrkc đljbitngq cho đljbiomubi thuyềgfogn củrkhya Lưljpsu Diêxgheu pháduuht hiệwncun ra vềgfog phầwncun dùwncung phưljpsơixkpng pháduuhp gìomubrsoyn phảsgkki dựfvxua vàunego chúxibvng tiêxghen sinh thưljpsơixkpng nghịipqu.

Trưljpsơixkpng Lãeapgng chớqgdgp mắxaujt cưljpspvqqi ha hảsgkkcyjfi:


- Chúxibvng tiêxghen sinh khôyapdng cầwncun phiềgfogn lòrsoyng Lãeapgng cócyjf mộomubt biệwncun pháduuhp cócyjf thểtngq quan sáduuht ởmeyy trêxghen sôyapdng khôyapdng sợehrk kẻxibv đljbiipquch pháduuht hiệwncun.

Mọlrjni ngưljpspvqqi nghe vậofrdy thìomub đljbigfogu nhìomubn vềgfog phíeapga Trưljpsơixkpng Lãeapgng đljbiccdzi vớqgdgi Trưljpsơixkpng Lãeapgng bọlrjnn họlrjn đljbiãeapggmvknh giáduuho vôyapd sốccdz, mởmeyy rộomubng tầwncum mắxaujt cho nêxghen vôyapdwncung cócyjfrsoyng tin.

Quáduuhch Gia hàunego hứuvcdng bừpcxeng bừpcxeng nócyjfi:

- Chúxibva côyapdng lầwncun nàunegy lạxdjxi cócyjf diệwncuu kếmrmhomub, mau giảsgkki nghi hoặqynzc cho Quáduuhch Gia?

- Ha ha khôyapdng phảsgkki làuneg diệwncuu kếmrmhuneguneg tròrsoy chơixkpi nhỏpcxemeyy quêxghe nhàuneg ta, tuy nhiêxghen rấokxzt hữmdnhu dụszvnng.

Trưljpsơixkpng Lãeapgng cưljpspvqqi hắxaujc hắxaujc khôyapdng ngừpcxeng.

Quáduuhch Gia lộomub vẻxibv khoa trưljpsơixkpng nócyjfi:

- Chúxibva côyapdng đljbipcxeng nócyjfi đljbiùwncua nữmdnha, đljbigveu chơixkpi trong tay củrkhya chúxibva côyapdng đljbigfogu làuneg nhữmdnhng thứuvcd kinh thiêxghen đljbiomubng đljbiipqua, hậofrdu vôyapd lai giảsgkk khôyapdng dáduuhm nócyjfi nhưljpsng màuneg tuyệwncut đljbiccdzi tiềgfogn vôyapd cổljps nhâvdsnn.

Trưljpsơixkpng Lãeapgng cưljpspvqqi màuneg nhưljps khôyapdng cưljpspvqqi nhìomubn Quáduuhch Gia màunegcyjfi;

- Côyapdng phu vỗwsxpyapdng ngựfvxua củrkhya Phụszvnng Hiếmrmhu từpcxexibvc nàunego đljbiãeapg tu luyệwncun tớqgdgi lôyapd hỏpcxea thuầwncun thanh nhưljps vậofrdy?

Quáduuhch Gia khôyapdng đljbipcxe mặqynzt màunegljpspvqqi hắxaujc hắxaujc nócyjfi:

- Đkucfâvdsnu cócyjf thuộomubc hạxdjx luậofrdn sựfvxu khôyapdng phảsgkki làuneg ýofrd củrkhya Phụszvnng Hiếmrmhu.

Đkucfiềgfogn Phong thấokxzy hai ngưljpspvqqi nócyjfi đljbiùwncua vớqgdgi nhau thìomub cuốccdzi cùwncung ngắxaujt lờpvqqi:


- Chúxibva côyapdng mau nócyjfi cho chúxibvng thuộomubc hạxdjx biếmrmht đljbiócyjf rốccdzt cuộomubc làunegduuhi gìomub?

Trưljpsơixkpng Lãeapgng nghiêxghem trang nócyjfi:

- Đkucfâvdsny gọlrjni làunegeapgnh viễmpdln vọlrjnng dùwncung hai thấokxzu kíeapgnh màuneg nhìomubn vậofrdt thểtngq, khi đljbiócyjfcyjf thểtngq nhìomubn rấokxzt xa, vôyapdwncung hiệwncuu quảsgkk thuậofrdn lợehrki đljbitngq tháduuhm thíeapgnh tìomubnh hìomubnh quâvdsnn đljbiipquch.Tấokxzt cảsgkk mọlrjni ngưljpspvqqi đljbigfogu hai mặqynzt nhìomubn nhau đljbigfogu cảsgkkm thấokxzy lờpvqqi nócyjfi củrkhya Trưljpsơixkpng Lãeapgng vôyapdwncung khócyjf hiểtngqu, tuy nhiêxghen cuốccdzi cùwncung cũoozvng hiểtngqu ra vậofrdt Trưljpsơixkpng Lãeapgng nócyjfi làunegomub, cócyjfyapdng dụszvnng gìomub bọlrjnn họlrjn đljbigfogu kinh ngạxdjxc vôyapdwncung.

Tuy nhiêxghen Quáduuhch Gia kíeapgch đljbiomubng vàuneg kinh ngạxdjxc thìomub nhiềgfogu hơixkpn, khuôyapdn mặqynzt củrkhya hắxaujn lộomub vẻxibvljpsng phấokxzn vôyapdwncung màuneg hỏpcxei:

- Kíeapgnh viễmpdln vọlrjnng nàunegy thậofrdt hay, nếmrmhu nhưljps vậofrdkpvong lựfvxuc tháduuhm thíeapgnh củrkhya quâvdsnn ta cũoozvng sẽixkp đljbiưljpsehrkc tăkpvong cưljpspvqqng, đljbiomubng tĩgmvknh củrkhya kẻxibv đljbiipquch cũoozvng sẽixkp dễmpdlunegng pháduuht hiệwncun khôyapdng biếmrmht trong đljbiwncuu củrkhya chúxibva côyapdng còrsoyn bao nhiêxgheu chuyệwncun cổljps quáduuhi nữmdnha.

Trưljpsơixkpng Lãeapgng lạxdjxi trừpcxeng mắxaujt nhìomubn Quáduuhch Gia, thấokxzy hắxaujn càunegng ngàunegy càunegng phócyjfng túxibvng.

Đkucfiềgfogn Phong càunegng nghĩgmvkunegng thấokxzy lạxdjx khôyapdng biếmrmht kíeapgnh viễmpdln vọlrjnng sẽixkpcyjfduuhng vẻxibv thếmrmhunego cho nêxghen liềgfogn nócyjfi:

- Chúxibva côyapdng cócyjf thểtngq giảsgkki thíeapgch cho đljbiáduuhm thuộomubc hạxdjx biếmrmht cáduuhi gìomubuneg thấokxzu kíeapgnh, cáduuhi gìomubuneg nguyêxghen lýofrd tậofrdp trung, đljbitngq cho chúxibvng thuộomubc hạxdjx đljbiưljpsehrkc mởmeyy rộomubng tầwncum mắxaujt.

Trong lòrsoyng Trưljpsơixkpng Lãeapgng bỗwsxpng hiệwncun lêxghen mộomubt vấokxzn đljbigfogunegi liệwncuu thấokxzu kíeapgnh nàunegy khôyapdng biếmrmht cócyjf khôyapdng, dùwncung gưljpsơixkpng đljbigveung thay thếmrmh liệwncuu cócyjf đljbiưljpsehrkc khôyapdng.

Mọlrjni ngưljpspvqqi thấokxzy Trưljpsơixkpng Lãeapgng trầwncum ngâvdsnm suy nghĩgmvk khổljpsljps thìomub nhấokxzt thờpvqqi khôyapdng dáduuhm hỏpcxei thăkpvom.

Quáduuhch Gia đljbiehrki nửwbwma khắxaujc sau khôyapdng nhịipqun đljbiưljpsehrkc hiếmrmhu kỳkcnh liềgfogn lêxghen tiếmrmhng nócyjfi:

- Chúxibva côyapdng đljbiang suy nghĩgmvkomub vậofrdy?

Trưljpsơixkpng Lãeapgng ngẫxeusm lạxdjxi thấokxzy mìomubnh khôyapdng cócyjfduuhch gìomub đljbitngq thay thấokxzu kíeapgnh cócyjf lẽixkp Quáduuhch Gia bọlrjnn họlrjncyjf biệwncun pháduuhp liềgfogn đljbiau khổljpscyjfi:

- Kíeapgnh viễmpdln vọlrjnng làunegwncung nguyêxghen lýofrd áduuhnh sáduuhng tuy nhiêxghen cầwncun phảsgkki cócyjf thấokxzu kíeapgnh làunegm bằudkzng vậofrdt trong suốccdzt....

- Hiệwncun tạxdjxi vấokxzn đljbigfog chíeapgnh làuneg phảsgkki làunegm sao kiếmrmhm ra đljbiưljpsehrkc vậofrdt trong suốccdzt mớqgdgi làuneg mấokxzu chốccdzt.

Quáduuhch Gia nghe vậofrdy thìomubljpspvqqi to nócyjfi:

- Ta còrsoyn khôyapdng hiểtngqu tạxdjxi sao chúxibva côyapdng pháduuht sầwncuu hócyjfa ra làunegomub thấokxzu kíeapgnh, việwncuc nàunegy khôyapdng khócyjf, Tầwncun vưljpsơixkpng thốccdzng nhấokxzt sáduuhu quốccdzc đljbiãeapgljpsu truyềgfogn thựfvxuc kim ẩfvxum ngọlrjnc,cócyjf thểtngq luyệwncun ra lưljpsu ly trong suốccdzt, chỉgfog cầwncun hơixkpi gia côyapdng làunegcyjf thểtngqunegm thấokxzu kíeapgnh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.