Phong Lưu Tam Quốc

Chương 135 : Ba quyển sách

    trước sau   
Trưtqjbơmhctng Lãoxiyng trầdekfm tưtqjb mộhhskt lúsnqjc nhớbukg tớbukgi thếjbyw giớbukgi trưtqjbbukgc củldkwa mìiybonh liềlrbrn thong dong nógedji:

- Đvrygdekfu tiêsrpxn làupyf nhâvepgn nghĩypjea đsupovipto đsupodkjkc thi thưtqjb lễkhyg nhạviptc giáqbcuo hógedja dâvepgn chúsnqjng, bởiyboi vậqiety sau nàupyfy pháqbcup luậqiett đsupolrbru cógedjsnqjn cơmhct, sau khi dâvepgn chúsnqjng giáqbcuc ngộhhsk lấkqvly đsupoâvepgy làupyfm cơmhct sởiybo thàupyfnh lậqietp mộhhskt xãoxiy hộhhski pháqbcup chếjbywupyf quyềlrbrn uy tuyệgygst đsupodkpbi, bảtxdeo hộhhsk quyềlrbrn lợdtmti củldkwa dâvepgn chúsnqjng, từenai quan viêsrpxn cho tớbukgi dâvepgn chúsnqjng đsupolrbru phảtxdei phổyefc cậqietp, lạvipti đsuposupo cho bọvvpin họvvpi minh bạviptch làupyfm tráqbcui pháqbcup luậqiett chíldkwnh làupyfupyfm nguy hạvipti tớbukgi ngưtqjbqbcui kháqbcuc. Ai khôvrygng tuâvepgn theo pháqbcup luậqiett sẽdlmp bịsptw truy cứdkjku.

Tảtxde Từenaivepgm vàupyfo trầdekfm tưtqjbqbcuc mặerbnt trởiybosrpxn nghiêsrpxm túsnqjc nhưtqjbng vẫmzozn khôvrygng hềlrbr nhúsnqjc nhíldkwch Trưtqjbơmhctng Lãoxiyng khôvrygng dáqbcum thểsupo hiệgygsn yêsrpxn lặerbnng nhìiybon hắkiadn.

Nửmzoza ngàupyfy sau Tảtxde Từenai mớbukgi ngẩqgvmng đsupodekfu nógedji:

- Từenai khi khai thiêsrpxn lậqietp đsuposptwa tớbukgi nay khôvrygng phảtxdei pháqbcup quy đsupoãoxiy nhiềlrbru sao

Trưtqjbơmhctng Lãoxiyng buôvrygng lỏeffvng tựeffv tin nógedji:


- Khôvrygng đsupoúsnqjng pháqbcup chếjbyw trưtqjbbukgc kia hìiybonh pháqbcup quáqbcuupyf khắkiadc, dâvepgn chúsnqjng bịsptwyefct lạviptnh đsupohhskng mộhhskt chúsnqjt làupyf giếjbywt, hoặerbnc làupyf tru di cửmzozu tộhhskc lan đsupoếjbywn cảtxde ngưtqjbqbcui vôvryg tộhhski chỉggrk cầdekfn hìiybonh pháqbcup khôvrygng bịsptw lạviptm dụgylxng ngưtqjbqbcui phạviptm tộhhski bấkqvlt luâvepgn làupyfiybonh dâvepgn hay côvrygng thầdekfn cũfgetng đsupolrbru bịsptw trừenaing trịsptw thửmzoz hỏeffvi ai khôvrygng dáqbcum khôvrygng tuâvepgn theo.

Tảtxde Từenai lắkiadc đsupodekfu nógedji:

- Khógedjvrygrbflng khógedj khăsnqjn, theo tưtqjbbukgng quâvepgn nógedji dùrbflng đsupodkjkc làupyfm căsnqjn bảtxden, dùrbflng pháqbcup chếjbyw quốdkpbc nghe thìiybo tốdkpbt nhưtqjbng muốdkpbn thựeffvc hàupyfnh thìiybovrygrbflng khógedj khăsnqjn, từenai thờqbcui Linh Đvrygếjbyw tớbukgi nay chiếjbywn hỏeffva khôvrygng dứdkjkt dâvepgn chúsnqjng vìiybo kếjbyw sinh nhai màupyf lao lựeffvc trưtqjbbukgc gấkqvlp gáqbcup làupyf vấkqvln đsupolrbrkqvlm no hơmhctn nữixkfa khôvrygng trảtxdei qua mộhhskt thờqbcui gian thìiybo rấkqvlt khógedjqbcui sinh lạvipti kinh tếjbyw, chứdkjk đsupoenaing nógedji làupyf thi thưtqjb lễkhyg nhạviptc giáqbcuo hógedja dâvepgn chúsnqjng, huốdkpbng hồvvpi bảtxdeo vệgygs mỗvipti ngưtqjbqbcui làupyf xuấkqvlt pháqbcut từenai lợdtmti íldkwch củldkwa mỗvipti ngưtqjbqbcui, cógedj lẽdlmp sẽdlmp đsupoưtqjbdtmtc dâvepgn chúsnqjng bìiybonh thưtqjbqbcung ủldkwng hộhhsk nhng cáqbcuc thếjbyw gia vọvvping tộhhskc đsuposptwa phưtqjbơmhctng đsupoãoxiy thâvepgm căsnqjn cốdkpb đsupoếjbyw nếjbywu nhưtqjb phổyefc biếjbywn thìiybo sẽdlmpupyf đsupotxdeldkwch to lớbukgn toàupyfn lựeffvc phảtxden kháqbcung nếjbywu nhưtqjbtqjbbukgng quâvepgn khôvrygng hộhhsk bọvvpin họvvpi thìiybo từenaing bưtqjbbukgc khógedj đsupoi.

Trưtqjbơmhctng Lãoxiyng gậqiett đsupodekfu đsupovvping ýoyoxgedji:

- Khôvrygng sai đsupoúsnqjng làupyf rấkqvlt khógedj đsupoi, tuy nhiêsrpxn phưtqjbơmhctng hưtqjbbukgng nàupyfy nếjbywu pháqbcut triểsupon thìiybo khôvrygng lâvepgu sau mọvvpii ngưtqjbqbcui sẽdlmp tiếjbywp nhậqietn đsupoưtqjbdtmtc.

Trong lòggrkng y vôvrygrbflng ngạviptc nhiêsrpxn nhìiybon thấkqvly Trưtqjbơmhctng Lãoxiyng cógedj khíldkw thếjbywtqjbơmhctng giảtxde thìiybofgetng khôvrygng kỳoyox quáqbcui liềlrbrn nógedji:

- Nghe tưtqjbbukgng quâvepgn nógedji mộhhskt câvepgu bằnmidng mưtqjbqbcui năsnqjm đsupovvpic sáqbcuch tháqbcunh hiềlrbrn.

Sau đsupoógedj hắkiadn hạvipt quyếjbywt tâvepgm nghiêsrpxm nghịsptwgedji vớbukgi Trưtqjbơmhctng Lãoxiyng:- Nếjbywu vậqiety thìiybo bầdekfn đsupovipto đsupoàupyfnh đsupoem ba quyểsupon thiêsrpxn thưtqjb giao cho tưtqjbbukgng quâvepgn, làupyfm phúsnqjc cho thiêsrpxn hạvipt khôvrygng phụgylxvepgm ýoyox củldkwa bầdekfn đsupovipto nếjbywu nhưtqjb sau nàupyfy pháqbcut hiệgygsn ra tưtqjbbukgng quâvepgn dùrbflng cuốdkpbn sáqbcuch nàupyfy đsuposupoupyfm chuyệgygsn tàupyfn hạvipti sinh linh thìiybo bầdekfn đsupovipto sẽdlmp thu hồvvpii, tưtqjbbukgng quâvepgn cũfgetng nhấkqvlt đsuposptwnh gặerbnp họvvpia.

Trêsrpxn mặerbnt củldkwa Tảtxde Từenai hiệgygsn ra vẻhper nghiêsrpxm túsnqjc, khíldkw lạviptnh bắkiadn ra bốdkpbn phíldkwa khiếjbywn cho ngưtqjbqbcui ta phảtxdei rùrbflng mìiybonh.

Trưtqjbơmhctng Lãoxiyng kíldkwnh trọvvping gậqiett nhẹmzoz đsupodekfu khắkiadc ghi lờqbcui nógedji củldkwa Tảtxde Từenai, trêsrpxn mặerbnt khôvrygng hềlrbrgedj vẻhpertqjbng phấkqvln màupyf tràupyfn ngậqietp kiêsrpxn nghịsptw, hắkiadn cũfgetng khôvrygng phảtxdei vìiybo bịsptw Tảtxde Từenairbfl dọvvpia màupyf cảtxdem thấkqvly mìiybonh gáqbcunh nặerbnng đsupoưtqjbqbcung xa trọvvping tráqbcuch khôvrygng gáqbcunh đsupoưtqjbdtmtc.

Tảtxde Từenaisnqjc nàupyfy mớbukgi thỏeffva mãoxiyn đsupoem quyểsupon sáqbcuch giao cho Trưtqjbơmhctng Lãoxiyng.

Trưtqjbơmhctng Lãoxiyng mởiyboiyboa sáqbcuch ra chữixkf viếjbywt ởiybosrpxn trong nhưtqjb con nòggrkng nọvvpic xem khôvrygng hiểsupou tuy nhiêsrpxn dụgylxng tâvepgm cũfgetng đsupoqbcun đsupoưtqjbdtmtc đsupovipti ýoyox củldkwa nógedj, chiếjbywu theo lờqbcui nógedji củldkwa Tàupyf Tửmzoz thìiybo chỉggrk cầdekfn mìiybonh hiểsupou đsupoưtqjbdtmtc da lôvrygng cũfgetng đsupoldkw đsuposupo tung hoàupyfnh thiêsrpxn hạvipt, đsupokiadc đsupovipto thàupyfnh tiêsrpxn thọvvpirbflng trờqbcui đsupokqvlt. Chuyệgygsn nàupyfy cũfgetng hơmhcti quáqbcu khoa trưtqjbơmhctng đsupodkpbi vớbukgi mộhhskt ngưtqjbqbcui ởiybo thếjbyw kỷixkf 21 vôvryg thầdekfn vớbukgi hắkiadn màupyfgedji, đsupoáqbcunh chếjbywt hắkiadn cũfgetng khôvrygng tin.

Tảtxde Từenaitqjbqbcung nhưtqjb nhìiybon thấkqvlu suy nghĩypje củldkwa Trưtqjbơmhctng Lãoxiyng liềlrbrn ưtqjbu nhãoxiy mỉggrkm cưtqjbqbcui nógedji:


- Ba cuốdkpbn thiêsrpxn thưtqjbupyfy đsupolrbru làupyf thưtqjbdtmtng cổyefc giáqbcup cốdkpbt chữixkf viếjbywt nòggrkng nọvvpic văsnqjn nghĩypjea khógedj hiểsupou dùrbflng tu vi củldkwa bầdekfn đsupovipto cũfgetng chỉggrkgedj thểsupo hiểsupou đsupoưtqjbdtmtc nửmzoza vờqbcui tưtqjbbukgng quâvepgn hiểsupou đsupoưtqjbdtmtc bao nhiêsrpxu làupyf hoàupyfn toàupyfn xem ngộhhskldkwnh củldkwa tưtqjbbukgng quâvepgn.

Trưtqjbơmhctng Lãoxiyng nghe nógedjithìiybovrygrbflng mấkqvlt hứdkjkng, lòggrkng đsupoang hừenaing hựeffvc bỗviptng nhiêsrpxn bịsptw dộhhski mộhhskt gáqbcuo nưtqjbbukgc lạviptnh. Mấkqvly chữixkfqbcun cổyefc đsupovipti nàupyfy hắkiadn nhìiybon đsupoãoxiyvrygrbflng khógedj hiểsupou, nếjbywu nhưtqjb khôvrygng phảtxdei Quáqbcuch Gia Đvrygiềlrbrn Phong bọvvpin họvvpi đsupovvpic cho mìiybonh thìiyboiybonh xem xong làupyf đsupoãoxiy hủldkwy thưtqjb đsupoi, màupyf đsupohhskn giáqbcup thiêsrpxn thưtqjbupyfy vớbukgi đsupodkjkc hạviptnh củldkwa Tảtxde Từenaiupyffgetng khôvrygng hiểsupou hếjbywt bíldkw mậqiett trong đsupoógedj thìiybo đsupoenaing nógedji tớbukgi hắkiadn.

Trêsrpxn mặerbnt củldkwa hắkiadn khôvrygng che giấkqvlu đsupoưtqjbdtmtc sựeffv thấkqvlt vọvvping nảtxden chíldkwupyfgedji;

- Vớbukgi bảtxden lĩypjenh củldkwa đsupovipto trưtqjbiybong cũfgetng chỉggrk biếjbywt đsupoưtqjbdtmtc mộhhskt chúsnqjt thìiybo đsupoenaing nógedji tớbukgi tạvipti hạvipt, Lãoxiyng ởiybo đsupoâvepgy mộhhskt chữixkffgetng khôvrygng thôvrygng, quảtxde thậqiett đsupodkpbi vớbukgi thiêsrpxn thưtqjboxiyng khôvrygng thểsupoupyfo hiểsupou đsupoưtqjbdtmtc khôvrygng bằnmidng đsupovipto trưtqjbiybong mang vềlrbr từenai từenai nghiêsrpxn cứdkjku đsupoi.

Tảtxde Từenai sữixkfng sờqbcu vậqiett nàupyfy trong mắkiadt thưtqjbqbcung nhâvepgn làupyf trâvepgn bảtxdeo tấkqvlt cảtxde đsupolrbru liềlrbru mạviptng muốdkpbn đsupooạviptt đsupoưtqjbdtmtc, cho dùrbfliybonh họvvpic khôvrygng đsupoưtqjbdtmtc cũfgetng khôvrygng muốdkpbn nhưtqjbqbcung cho ngưtqjbqbcui kháqbcuc kếjbywt quảtxde Trưtqjbơmhctng Lãoxiyng thìiybo ngưtqjbdtmtc lạvipti hắkiadn lạvipti tuyệgygst đsupodkpbi khôvrygng đsupoau khổyefc truy cầdekfu đsupovvpi vậqiett màupyfiybonh khôvrygng cógedj đsupoưtqjbdtmtc trêsrpxn mặerbnt củldkwa Tảtxde Từenai liềlrbrn lộhhsk ra vẻhper bộhhski phụgylxc táqbcun tháqbcun nógedji:

- Trong cuộhhskc sốdkpbng bấkqvlt kểsupo bảtxdeo vậqiett nàupyfo đsupolrbru làupyf thiêsrpxn đsuposptwa vôvryg cựeffvc tinh hoa củldkwa nhậqiett nguyệgygsn, âvepgm dưtqjbơmhctng lưtqjbhhskng nghi linh khíldkwvrygng núsnqji cho nêsrpxn nógedj đsupolrbru cógedj linh tíldkwnh chọvvpin chủldkw cho mìiybonh, bầdekfn đsupovipto đsupoưtqjbdtmtc kỳoyox thưtqjbupyfy liềlrbrn khôvrygng quảtxden vạviptn dặerbnm xa xôvrygi từenai Ba Thụgylxc tớbukgi đsupoâvepgy vìiybo muôvrygn dâvepgn trăsnqjm họvvpi mong tưtqjbbukgng quâvepgn khôvrygng từenai chốdkpbi.

Trưtqjbơmhctng Lãoxiyng thấkqvly Tảtxde Từenai kiêsrpxn trìiybo nhưtqjb vậqiety thìiybo đsupoàupyfnh đsupoerbnt bảtxdeo vậqiett trêsrpxn bàupyfn màupyfgedji:

- Đvryga tạvipt đsupovipto trưtqjbiybong ban cho bảtxdeo vậqiett.

Trưtqjbơmhctng Lãoxiyng nghe Tảtxde Từenaigedji phảtxdei đsupoi thìiybo trong lòggrkng mấkqvlt máqbcut, cùrbflng vớbukgi hắkiadn nógedji chuyệgygsn cảtxde buổyefci Trưtqjbơmhctng Lãoxiyng đsupoãoxiy hiểsupou thêsrpxm rấkqvlt nhiềlrbru đsupoiềlrbru.

- Hôvrygm nay gặerbnp đsupoưtqjbdtmtc đsupovipto trưtqjbiybong khôvrygng bằnmidng ởiybo đsupoâvepgy mấkqvly ngàupyfy cho Lãoxiyng đsupoưtqjbdtmtc tậqietn tìiybonh đsuposptwa chủldkw lạvipti cógedj thểsupooxiynh giáqbcuo đsupovipto trưtqjbiybong mộhhskt hai bổyefc sung kiếjbywn thứdkjkc.

Tảtxde Từenaisnqji đsupodekfu trầdekfm tưtqjb nửmzoza khắkiadc sau đsupoógedj mỉggrkm cưtqjbqbcui gậqiett đsupodekfu đsupovvping ýoyox.

Ngay lậqietp tứdkjkc Tảtxde Từenaiupyfn vềlrbr ngộhhsk đsupovipto nhâvepgn luâvepgn, nhữixkfng thứdkjkupyfy Trưtqjbơmhctng Lãoxiyng khôvrygng hiểsupou lắkiadm tuy nhiêsrpxn nghe cũfgetng cógedj ýoyox vịsptw, vôvrygrbflng nhậqietp thầdekfn, đsupodtmti Quáqbcuch Gia Trìiybonh Dụgylxc Đvrygiềlrbrn Phong tiếjbywn tớbukgi, Trưtqjbơmhctng Lãoxiyng liềlrbrn kéyefco bọvvpin họvvpi tớbukgi nghe ba ngưtqjbqbcui nghe tớbukgi chỗviptsrpx mẩqgvmn.

upyfi ngàupyfy sau mậqiett tháqbcum hồvvpii báqbcuo, nógedji Tháqbcui Sửmzoz Từenairbflng vớbukgi Trầdekfn Võneca mấkqvly ngưtqjbqbcui giảtxde trang làupyfm binh mãoxiy thủldkwy tặerbnc đsupolrbru vưtqjbdtmtt sôvrygng thàupyfnh côvrygng khiếjbywn cho Lưtqjbu Diêsrpxu còggrkn tưtqjbiybong làupyf thủldkwy tặerbnc làupyfm loạviptn, khôvrygng hềlrbr chuẩqgvmn bịsptw, binh mãoxiy sau khi tậqietp hợdtmtp vẫmzozn chưtqjba ngừenaing lạvipti hỏeffvi dâvepgn chúsnqjng đsuposptwa phưtqjbơmhctng biếjbywt tiếjbywp tếjbyw củldkwa Ngưtqjbu Chửmzoz nằnmidm ởiybo Tháqbcui Bìiybonh huyệgygsn, màupyf thủldkw binh chỉggrkgedj ba nghìiybon, bởiyboi vìiybo Trầdekfn Võneca thôvrygng thuộhhskc đsuposptwa hìiybonh cho nêsrpxn đsupoãoxiygedjp lờqbcui, Tháqbcui Sửmzoz Từenai quyếjbywt đsupoqbcun vứdkjkt bỏeffv chiếjbywn lưtqjbdtmtc đsupoáqbcunh Vu Hồvvpi củldkwa Quáqbcuch Gia trưtqjbbukgc kia băsnqjng qua núsnqji dùrbflng tháqbcui đsupohhsk thầdekfn khôvrygng biếjbywt quỷixkf khôvrygng hay xuyêsrpxn qua giữixkfa vu hồvvpi tấkqvln côvrygng Tháqbcui Bìiybonh huyệgygsn, đsupoếjbywn lúsnqjc Lưtqjbu Diêsrpxu pháqbcut ra e rằnmidng Tháqbcui Sửmzoz Từenai đsupoãoxiy đsupodkpbt rụgylxi.

Trưtqjbơmhctng Lãoxiyng đsupodkpbi vớbukgi việgygsc cảtxdei biếjbywn kếjbyw hoạviptch củldkwa Tháqbcui Sửmzoz Từenai kinh ngạviptc nhưtqjbng vẫmzozn vôvrygrbflng táqbcun thưtqjbiybong, tưtqjbbukgng ởiybosrpxn ngoàupyfi quâvepgn lệgygsnh khôvrygng nhậqietn thắkiadng lợdtmti mớbukgi làupyf đsupoiềlrbru quan trọvvping nhấkqvlt hơmhctn nữixkfa nhiềlrbru khi kếjbyw hoạviptch cầdekfn phảtxdei thay đsupoyefci, đsupovipti tưtqjbbukgng khi đsupoógedj cầdekfn phảtxdei quyếjbywt đsuposptwnh chíldkwnh xáqbcuc

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.