Phong Lưu Tam Quốc

Chương 134 : Tả Từ

    trước sau   
Nửyuaoa ngàgjxsy sau ởocugdomtn ngoàgjxsi lềatiau truyềatian tớucfji từvuryng tiếvbfang cưfkftcpmwi, thanh âqaycm vôaghzzghmng thanh tịmrcnnh rấyhist cóixvx sứocugc cuốuburn húrsgmt nhưfkft xa tậswwkn châqaycn trờcpmwi lạjphki gầgobkn trong gang tấyhisc, kếvbfa đdsqaóixvx từvury ngoàgjxsi lềatiau đdsqai vàgjxso mộuburt ngưfkftcpmwi mặgrysc y phụaghzc màgjxsu xanh sắjoflc mặgryst hồocugng hàgjxso, hiệydzyn ra vẻvury tiêdomtn phong đdsqajphko cốuburt mỉgrysm cưfkftcpmwi nhìuburn Trưfkftơocugng Lãnsrang.

Trưfkftơocugng Lãnsrang sữofjong sờcpmw sau đdsqaóixvx cảcvrlm thấyhisy nghi hoặgrysc ngưfkftcpmwi nàgjxsy làgjxs ai tạjphki sao chưfkfta từvuryng xuấyhist hiệydzyn ởocug trong quâqaycn, giốuburng nhưfkft chưfkfta từvuryng cóixvx nhâqaycn vậswwkt nhưfkft thếvbfa.

Ngưfkftcpmwi nàgjxsy thong dong mỉgrysm cưfkftcpmwi mởocug miệydzyng nóixvxi:

- Tưfkftucfjng quâqaycn khôaghzng nhớucfj sao, mớucfji vừvurya rồocugi tưfkftucfjng quâqaycn còrrofn mang thảcvrlo dâqaycn đdsqaếvbfan đdsqaâqaycy.

Trưfkftơocugng Lãnsrang kinh hãnsrai sau đdsqaóixvx bừvuryng tỉgrysnh đdsqajphki ngộubur, vôaghzzghmng kỳrsgm quábmyzi, ngưfkftcpmwi nàgjxsy chívwtvnh làgjxsnsrao khấyhist cábmyzi vừvurya rồocugi tớucfji đdsqaâqaycy sao, tạjphki sao sau khi trảcvrli qua tắjoflm rửyuaoa thay quầgobkn ábmyzo lạjphki mộuburt trờcpmwi cábmyzch biệydzyt, mộuburt ngưfkftcpmwi làgjxs trờcpmwi mộuburt ngưfkftcpmwi làgjxs đdsqayhist, thậswwkt khóixvxixvx thểfnsi tiếvbfap nhâqaycn.

Đlfvrãnsra nhưfkft vậswwky tạjphki sao hắjofln lạjphki phảcvrli giảcvrlgjxsm mộuburt têdomtn ăaqlxn màgjxsy, chỉgrys cầgobkn bềatia ngoàgjxsi tiêdomtn phong đdsqajphko cốuburt nàgjxsy cũrdaung đdsqaaqlx cho ngưfkftcpmwi ta sinh kívwtvnh ýfvgw.

Hắjofln lậswwkp tứocugc nổkfrli lêdomt nghi ngờcpmw bốuburn phívwtva tuy nhiêdomtn vẫhnxzn khôaghzng kìuburm đdsqaưfkftuburc cảcvrlm thábmyzn nóixvxi:

- Lãnsrao nhâqaycn gia thay quầgobkn ábmyzo xong, diệydzyn mạjphko đdsqakfrli mớucfji hoàgjxsn toàgjxsn, giốuburng nhưfkft thầgobkn tiêdomtn khiếvbfan cho ngưfkftcpmwi ta phảcvrli kinh ngạjphkc.

nsrao nhâqaycn mỉgrysm cưfkftcpmwi sắjoflc mặgryst vôaghzzghmng thoảcvrli mábmyzi dễtjvp chịmrcnu, hai mắjoflt bắjofln ra tinh quang ngưfkftcpmwi thưfkftcpmwng khóixvxixvxgjxsixvxi:

- Tưfkftucfjng quâqaycn khôaghzng phảcvrli phàgjxsm nhâqaycn, khôaghzng cầgobkn họafunc bọafunn hủaqlx nho nghiềatian ngẫhnxzm từvuryng chữofjo mộuburt, thảcvrlo dâqaycn làgjxs ngưfkftcpmwi huyệydzyn Lưfkft Giang họafun Tảcvrldomtn Từvury tựghjbgjxs Nguyêdomtn Phóixvxng đdsqajphko hiệydzyu làgjxs Ôofjo Giábmyzc tiêdomtn sinh.

- A!

Trưfkftơocugng Lãnsrang kinh hôaghz mộuburt tiếvbfang, khôaghzng thểfnsi ngờcpmw đdsqaưfkftuburc lãnsrao nhâqaycn nàgjxsy chívwtvnh làgjxs thầgobkn tiêdomtn ởocug trong tam quốuburc, trong lòrrofng khiếvbfap sợuburaghzzghmng.

Tảcvrl Từvury mỉgrysm cưfkftcpmwi thầgobkn sắjoflc vôaghzzghmng phiêdomtu dậswwkt màgjxsixvxi tiếvbfap:

- Thảcvrlo dâqaycn bìuburnh sinh họafunc ngũrdau kinh kiêdomtm thôaghzng tinh khívwtv kỳrsgmaghzn đdsqauburn giábmyzp nay thấyhisy hábmyzn thấyhist sắjoflp suy thầgobkn tinh nổkfrli lêdomtn bốuburn phívwtva thiêdomtn hạjphk đdsqajphki loạjphkn dâqaycn chúrsgmng lầgobkm than, sinh hoạjphkt ởocug trong nưfkftucfjc sôaghzi nửyuaoa bỏwnacng, ngàgjxsy trưfkftucfjc đdsqaang ởocugrsgmi Nga Mi tu họafunc thìubur thiêdomtn lôaghzi đdsqaábmyznh trúrsgmng vỡafun đdsqaábmyz, đdsqaưfkftuburc ba quyểfnsin sábmyzch mộuburt quyểfnsin têdomtn làgjxs Thiêdomtn Đlfvruburn mộuburt quyểfnsin têdomtn làgjxs Đlfvrmrcna Đlfvruburn mộuburt quyểfnsin têdomtn làgjxs Nhâqaycn Đlfvruburn Thiêdomtn Đlfvruburn cóixvx thểfnsifkftafuni mâqaycy vưfkftuburt gióixvx, phi thăaqlxng lêdomtn trờcpmwi, đdsqamrcna đdsqauburn cóixvx thểfnsi xuyêdomtn qua đdsqayhist đdsqaábmyz nhâqaycn đdsqauburn cóixvx thểfnsiqaycn du tứocug hảcvrli, tàgjxsng hìuburnh biếvbfan thâqaycn, bao quábmyzt thiêdomtn văaqlxn đdsqamrcna lýfvgw, kỳrsgmaghzn đdsqauburn giábmyzp cábmyzc loạjphki, chỉgrys cầgobkn tinh thôaghzng mộuburt hai làgjxsixvx thểfnsi tiếvbfau ngạjphko muôaghzn dâqaycn trăaqlxm họafun.

- Đlfvruburn Giábmyzp Thiêdomtn Thưfkft?

Hai mắjoflt củaqlxa Trưfkftơocugng Lãnsrang trợuburn trừvuryng trong lòrrofng vôaghzzghmng kívwtvch đdsqauburng vàgjxs mong đdsqauburi.

Tảcvrl Từvury gậswwkt nhẹixvx đdsqagobku hai mắjoflt hívwtvp lạjphki màgjxsixvxi:

- Khôaghzng sai thảcvrlo dâqaycn muốuburn tặgrysng ba quyểfnsin sábmyzch nàgjxsy cho chívwtvyhis trợubur ngưfkftcpmwi đdsqaóixvx lậswwkp nghiệydzyp bábmyzfkftơocugng cứocugu muôaghzn dâqaycn trăaqlxm họafun.

uburnh Trưfkftơocugng Lãnsrang thìuburocug trong quâqaycn doanh bắjoflt đdsqagobku xửyuaofvgw quâqaycn vụaghz.Nửyuaoa ngàgjxsy sau ởocugdomtn ngoàgjxsi lềatiau truyềatian tớucfji từvuryng tiếvbfang cưfkftcpmwi, thanh âqaycm vôaghzzghmng thanh tịmrcnnh rấyhist cóixvx sứocugc cuốuburn húrsgmt nhưfkft xa tậswwkn châqaycn trờcpmwi lạjphki gầgobkn trong gang tấyhisc, kếvbfa đdsqaóixvx từvury ngoàgjxsi lềatiau đdsqai vàgjxso mộuburt ngưfkftcpmwi mặgrysc y phụaghzc màgjxsu xanh sắjoflc mặgryst hồocugng hàgjxso, hiệydzyn ra vẻvury tiêdomtn phong đdsqajphko cốuburt mỉgrysm cưfkftcpmwi nhìuburn Trưfkftơocugng Lãnsrang.


Trưfkftơocugng Lãnsrang sữofjong sờcpmw sau đdsqaóixvx cảcvrlm thấyhisy nghi hoặgrysc ngưfkftcpmwi nàgjxsy làgjxs ai tạjphki sao chưfkfta từvuryng xuấyhist hiệydzyn ởocug trong quâqaycn, giốuburng nhưfkft chưfkfta từvuryng cóixvx nhâqaycn vậswwkt nhưfkft thếvbfa.

Ngưfkftcpmwi nàgjxsy thong dong mỉgrysm cưfkftcpmwi mởocug miệydzyng nóixvxi:

- Tưfkftucfjng quâqaycn khôaghzng nhớucfj sao, mớucfji vừvurya rồocugi tưfkftucfjng quâqaycn còrrofn mang thảcvrlo dâqaycn đdsqaếvbfan đdsqaâqaycy.

Trưfkftơocugng Lãnsrang kinh hãnsrai sau đdsqaóixvx bừvuryng tỉgrysnh đdsqajphki ngộubur, vôaghzzghmng kỳrsgm quábmyzi, ngưfkftcpmwi nàgjxsy chívwtvnh làgjxsnsrao khấyhist cábmyzi vừvurya rồocugi tớucfji đdsqaâqaycy sao, tạjphki sao sau khi trảcvrli qua tắjoflm rửyuaoa thay quầgobkn ábmyzo lạjphki mộuburt trờcpmwi cábmyzch biệydzyt, mộuburt ngưfkftcpmwi làgjxs trờcpmwi mộuburt ngưfkftcpmwi làgjxs đdsqayhist, thậswwkt khóixvxixvx thểfnsi tiếvbfap nhâqaycn.

Đlfvrãnsra nhưfkft vậswwky tạjphki sao hắjofln lạjphki phảcvrli giảcvrlgjxsm mộuburt têdomtn ăaqlxn màgjxsy, chỉgrys cầgobkn bềatia ngoàgjxsi tiêdomtn phong đdsqajphko cốuburt nàgjxsy cũrdaung đdsqaaqlx cho ngưfkftcpmwi ta sinh kívwtvnh ýfvgw.

Hắjofln lậswwkp tứocugc nổkfrli lêdomt nghi ngờcpmw bốuburn phívwtva tuy nhiêdomtn vẫhnxzn khôaghzng kìuburm đdsqaưfkftuburc cảcvrlm thábmyzn nóixvxi:

- Lãnsrao nhâqaycn gia thay quầgobkn ábmyzo xong, diệydzyn mạjphko đdsqakfrli mớucfji hoàgjxsn toàgjxsn, giốuburng nhưfkft thầgobkn tiêdomtn khiếvbfan cho ngưfkftcpmwi ta phảcvrli kinh ngạjphkc.

nsrao nhâqaycn mỉgrysm cưfkftcpmwi sắjoflc mặgryst vôaghzzghmng thoảcvrli mábmyzi dễtjvp chịmrcnu, hai mắjoflt bắjofln ra tinh quang ngưfkftcpmwi thưfkftcpmwng khóixvxixvxgjxsixvxi:

- Tưfkftucfjng quâqaycn khôaghzng phảcvrli phàgjxsm nhâqaycn, khôaghzng cầgobkn họafunc bọafunn hủaqlx nho nghiềatian ngẫhnxzm từvuryng chữofjo mộuburt, thảcvrlo dâqaycn làgjxs ngưfkftcpmwi huyệydzyn Lưfkft Giang họafun Tảcvrldomtn Từvury tựghjbgjxs Nguyêdomtn Phóixvxng đdsqajphko hiệydzyu làgjxs Ôofjo Giábmyzc tiêdomtn sinh.

- A!

Trưfkftơocugng Lãnsrang kinh hôaghz mộuburt tiếvbfang, khôaghzng thểfnsi ngờcpmw đdsqaưfkftuburc lãnsrao nhâqaycn nàgjxsy chívwtvnh làgjxs thầgobkn tiêdomtn ởocug trong tam quốuburc, trong lòrrofng khiếvbfap sợuburaghzzghmng.

Tảcvrl Từvury mỉgrysm cưfkftcpmwi thầgobkn sắjoflc vôaghzzghmng phiêdomtu dậswwkt màgjxsixvxi tiếvbfap:

- Thảcvrlo dâqaycn bìuburnh sinh họafunc ngũrdau kinh kiêdomtm thôaghzng tinh khívwtv kỳrsgmaghzn đdsqauburn giábmyzp nay thấyhisy hábmyzn thấyhist sắjoflp suy thầgobkn tinh nổkfrli lêdomtn bốuburn phívwtva thiêdomtn hạjphk đdsqajphki loạjphkn dâqaycn chúrsgmng lầgobkm than, sinh hoạjphkt ởocug trong nưfkftucfjc sôaghzi nửyuaoa bỏwnacng, ngàgjxsy trưfkftucfjc đdsqaang ởocugrsgmi Nga Mi tu họafunc thìubur thiêdomtn lôaghzi đdsqaábmyznh trúrsgmng vỡafun đdsqaábmyz, đdsqaưfkftuburc ba quyểfnsin sábmyzch mộuburt quyểfnsin têdomtn làgjxs Thiêdomtn Đlfvruburn mộuburt quyểfnsin têdomtn làgjxs Đlfvrmrcna Đlfvruburn mộuburt quyểfnsin têdomtn làgjxs Nhâqaycn Đlfvruburn Thiêdomtn Đlfvruburn cóixvx thểfnsifkftafuni mâqaycy vưfkftuburt gióixvx, phi thăaqlxng lêdomtn trờcpmwi, đdsqamrcna đdsqauburn cóixvx thểfnsi xuyêdomtn qua đdsqayhist đdsqaábmyz nhâqaycn đdsqauburn cóixvx thểfnsiqaycn du tứocug hảcvrli, tàgjxsng hìuburnh biếvbfan thâqaycn, bao quábmyzt thiêdomtn văaqlxn đdsqamrcna lýfvgw, kỳrsgmaghzn đdsqauburn giábmyzp cábmyzc loạjphki, chỉgrys cầgobkn tinh thôaghzng mộuburt hai làgjxsixvx thểfnsi tiếvbfau ngạjphko muôaghzn dâqaycn trăaqlxm họafun.- Đlfvruburn Giábmyzp Thiêdomtn Thưfkft?


Hai mắjoflt củaqlxa Trưfkftơocugng Lãnsrang trợuburn trừvuryng trong lòrrofng vôaghzzghmng kívwtvch đdsqauburng vàgjxs mong đdsqauburi.

Tảcvrl Từvury gậswwkt nhẹixvx đdsqagobku hai mắjoflt hívwtvp lạjphki màgjxsixvxi:

- Khôaghzng sai thảcvrlo dâqaycn muốuburn tặgrysng ba quyểfnsin sábmyzch nàgjxsy cho chívwtvyhis trợubur ngưfkftcpmwi đdsqaóixvx lậswwkp nghiệydzyp bábmyzfkftơocugng cứocugu muôaghzn dâqaycn trăaqlxm họafun.ởocug trưfkftucfjc mặgryst dâqaycn chúrsgmng cũrdaung cóixvx phầgobkn diễtjvpn tròrrof sau nàgjxsy mộuburt đdsqaocugn mưfkftcpmwi mưfkftcpmwi đdsqaocugn trăaqlxm dâqaycn tâqaycm sẽkfrlfkftucfjng vềatia đdsqaâqaycy.

Tuy nhiêdomtn hắjofln vẫhnxzn kiêdomtn đdsqamrcnnh nóixvxi:

- Đlfvrjphko trưfkftocugng yêdomtn tâqaycm Lãnsrang nhấyhist đdsqamrcnnh sẽkfrlixvx khảcvrlaqlxng, mưfkftu đdsqaocug thiêdomtn hạjphk dẹixvxp loạjphkn dâqaycn chúrsgmng.

Tảcvrl Từvury nghe đdsqaưfkftuburc thìubur gậswwkt nhẹixvx đdsqagobku sau đdsqaóixvx xuấyhist ba quyểfnsin sábmyzch trong lồocugng ngựghjbc đdsqaưfkfta cho Trưfkftơocugng Lãnsrang.

bmyzch nàgjxsy nhìuburn bềatia ngoàgjxsi thìubur rấyhist bìuburnh thưfkftcpmwng khôaghzng cóixvxubur đdsqagrysc biệydzyt giốuburng nhưfkftbmyzc cuốuburn sábmyzch bìuburnh thưfkftcpmwng tuy nhiêdomtn mấyhisu chốuburt đdsqaâqaycy làgjxs đdsqauburn giábmyzp thiêdomtn thưfkft Trưfkftơocugng Lãnsrang muốuburn biếvbfat đdsqaếvbfan tộuburt cùzghmng bêdomtn trong ghi chéiewlp gìubur tuy trong lòrrofng ngứocuga ngábmyzy nhưfkftng vẫhnxzn khôaghzng cóixvx ýfvgw mởocug miệydzyng.

Tảcvrl Từvury khôaghzng nhanh khôaghzng chậswwkm nhìuburn Trưfkftơocugng Lãnsrang màgjxsfkftcpmwi nóixvxi:

- Khôaghzng biếvbfat tưfkftucfjng quâqaycn nghĩyhis trịmrcn quốuburc thếvbfagjxso làgjxs tốuburt?

Trưfkftơocugng Lãnsrang khôaghzng hềatia nghĩyhis ngợuburi màgjxsixvxi:

- Đlfvrưfkftơocugng nhiêdomtn làgjxszghmng đdsqaocugc làgjxsm căaqlxn bảcvrln dùzghmng phábmyzp chếvbfa quốuburc, hai cábmyzi song hàgjxsnh.

Tảcvrl Từvury hứocugng thúrsgm vớucfji Trưfkftơocugng Lãnsrang liềatian truy vấyhisn:

- Bầgobkn đdsqajphko nguyệydzyn nghe tinh tưfkftcpmwng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.