Phong Lưu Tam Quốc

Chương 133 : Lão ăn mày

    trước sau   
ummrơahgbng Dung khôwihxng đgwymenjoi Trưummrơahgbng Lãkccqng tỏxcbl vẻgmeu thưummrơahgbng cảupjpm nhìqvhen qua tiểjjqvu hàhfysi tửkodbhfysy duỗmslzi đgwymuoxyu ngóetekn tay màhfys cẩgmxen thậmqlkn bắvgrit mạfpnzch cho nóetek.

Thầuoxyn sắvgric mọuwnyi ngưummrummri đgwymifppu lộgmxe vẻgmeu khẩgmxen trưummrơahgbng, nhìqvhen qua khuôwihxn mặugpmt diễmslzm lệeazt củcgtia Dưummrơahgbng Dung hi vọuwnyng cóetek thểjjqv nhìqvhen ra manh mốngpzi gìqvhe đgwymóetek.

hfysy liễmslzu củcgtia Dưummrơahgbng Dung nhígwymu lạfpnzi khuôwihxn mặugpmt lộgmxe ra vẻgmeu nghiêewfum túhfysc, lạfpnzi nhìqvhen hàhfysi tửkodb kia màhfyseteki:

- Cũgwymng may chỉldwkhfys cảupjpm sốngpzt bìqvhenh thưummrummrng, tuy nhiêewfun bệeaztnh đgwymãkccqkauiu đgwymãkccq qua giai đgwymoạfpnzn đgwymiềifppu trịfnlg tốngpzt nhấngpzt, trong cơahgb thểjjqvgwymng bịfnlg nhiễmslzm khuẩgmxen khiếdyoxn cho cóetek nhiềifppu di chứylcang, tuy nhiêewfun khôwihxng cóetek vấngpzn đgwymifppqvhe lớdyyen, ta làhfysm mộgmxet đgwymơahgbn thuốngpzc, đgwymiềifppu trịfnlg mấngpzy ngàhfysy tin tưummrexzsng sẽfnlg kháfmaeahgbn.

kccqo ărryun màhfysy kia nghe vậmqlky hếdyoxt sứylcac tòuoxyuoxy, chỉldwk ngạfpnzi thâkauin phâkauin nêewfun khôwihxng dáfmaem hỏxcbli, chỉldwk nghi hoặugpmc nóeteki:

- Đcmkrơahgbn thuốngpzc gìqvhe?


ummrơahgbng Dung nhẹntqz nhàhfysng nóeteki ra mộgmxet đgwymngpzng dưummrenjoc tàhfysi đgwymôwihxng y.

Trưummrơahgbng Lãkccqng sữwwmyng sờummr hoàhfysi nghi nhìqvhen lãkccqo khấngpzt cai kia, lãkccqo khôwihxng quan tâkauim bệeaztnh tìqvhenh củcgtia cháfmaeu mìqvhenh màhfys lạfpnzi hỏxcbli đgwymơahgbn thuốngpzc trưummrdyyec, chẳrlgbng lẽfnlgkccqo nhâkauin nàhfysy hiểjjqvu y lýifrx sao? Vậmqlky hắvgrin cũgwymng cóetek thểjjqv chữwwmya bệeaztnh cho cháfmaeu trai củcgtia mìqvhenh, theo nhữwwmyng thứylcahfysummrơahgbng Dung nóeteki thìqvhe khôwihxng phảupjpi rấngpzt khóetek, nếdyoxu nhưummr vậmqlky lãkccqo đgwymuoxyu nàhfysy cũgwymng cóetek thểjjqvhfysm lang trung hàhfysnh y tếdyox thếdyox khôwihxng cầuoxyn làhfysm ărryun màhfysy.

Trong lòuoxyng hắvgrin nghi hoặugpmc tuy nhiêewfun trêewfun mặugpmt khôwihxng biểjjqvu hiệeaztn ra màhfys hỏxcbli:

- Lãkccqo nhâkauin gia cũgwymng hiểjjqvu y lýifrx sao?

kccqo khấngpzt cáfmaei liềifppn nóeteki:

- Lãkccqo đgwymuoxyu cũgwymng hiểjjqvu mộgmxet hai nhưummrng khôwihxng biếdyoxt nhiềifppu lắvgrim.

Trưummrơahgbng Lãkccqng càhfysng ngàhfysy càhfysng nghi hoặugpmc tuy nhiêewfun hắvgrin khôwihxng vạfpnzch trầuoxyn, sau nửkodba khắvgric hắvgrin quay đgwymuoxyu nóeteki vớdyyei mộgmxet vệeazt binh:

- Ngưummrơahgbi đgwymi gọuwnyi Nghiêewfum Tuấngpzn mệeaztnh cho hắvgrin sắvgrip xếdyoxp mộgmxet thoáfmaeng, tụdyox tậmqlkp tấngpzt cảupjp ărryun màhfysy trong thàhfysnh thốngpzng kêewfu xem cóetek bao nhiêewfuu, đgwymjjqv cho hắvgrin an bàhfysi thígwymch đgwymáfmaeng.

Vệeazt binh kia ứylcang tiếdyoxng liềifppn quay ngưummrummri rờummri đgwymi.

Trưummrơahgbng Lãkccqng lúhfysc nàhfysy mớdyyei nóeteki vớdyyei lãkccqo khấngpzt cáfmaei:

- Tiểjjqvu hàhfysi tửkodb trong ngưummrummri cóetek bệeaztnh Lãkccqng muốngpzn đgwymem nóetek vềifpp trong quâkauin tri bệeaztnh khôwihxng bằgjkqng lãkccqo nhâkauin gia cùcgting tớdyyei?

kccqo khấngpzt cáfmaei kia liêewfun tụdyoxc tỏxcbl vẻgmeu đgwymneksng ýifrx, khôwihxng ngừrryung khàhfysn giọuwnyng cáfmaem ơahgbn:

- Đcmkra tạfpnz đgwymfpnzi nhâkauin nâkauing đgwymeazt.Trưummrơahgbng Lãkccqng cưummrummri nhạfpnzt lạfpnzi mệeaztnh cho mộgmxet vệeaztahgb ôwihxm tiểjjqvu hàhfysi tửkodb, mộgmxet tay vịfnlgn lãkccqo giảupjp, mọuwnyi ngưummrummri cùcgting nhau trởexzs vềifpp quâkauin doanh.


Trởexzs lạfpnzi quâkauin doanh Dưummrơahgbng Dung khai triểjjqvn đgwymơahgbn thuốngpzc, gọuwnyi binh sĩahgb lấngpzy thuốngpzc, màhfys Triệeaztu Vũgwym thìqvhe nhấngpzc cáfmaei miệeaztng nhỏxcbl nhắvgrin lêewfun, khuôwihxn mặugpmt lộgmxe vẻgmeu mấngpzt hứylcang, bựbwudc mìqvhenh vìqvhe Trưummrơahgbng Lãkccqng khôwihxng chịfnlgu mang nàhfysng đgwymi dạfpnzo phốngpz, Trưummrơahgbng Lãkccqng đgwymàhfysnh phảupjpi lừrryua gạfpnzt mộgmxet phen thềifppewfun thềifpp xuốngpzng lầuoxyn sau sẽfnlg dẫfeqbn theo nàhfysng lúhfysc nàhfysy Triệeaztu Vũgwym mớdyyei nởexzs ra nụdyoxummrummri.

Trưummrơahgbng Lãkccqng thìqvheexzs trong quâkauin doanh bắvgrit đgwymuoxyu xửkodbifrx quâkauin vụdyox.

Nửkodba ngàhfysy sau ởexzsewfun ngoàhfysi lềifppu truyềifppn tớdyyei từrryung tiếdyoxng cưummrummri, thanh âkauim vôwihxcgting thanh tịfnlgnh rấngpzt cóetek sứylcac cuốngpzn húhfyst nhưummr xa tậmqlkn châkauin trờummri lạfpnzi gầuoxyn trong gang tấngpzc, kếdyox đgwymóetek từrryu ngoàhfysi lềifppu đgwymi vàhfyso mộgmxet ngưummrummri mặugpmc y phụdyoxc màhfysu xanh sắvgric mặugpmt hồneksng hàhfyso, hiệeaztn ra vẻgmeu tiêewfun phong đgwymfpnzo cốngpzt mỉldwkm cưummrummri nhìqvhen Trưummrơahgbng Lãkccqng.

Trưummrơahgbng Lãkccqng sữwwmyng sờummr sau đgwymóetek cảupjpm thấngpzy nghi hoặugpmc ngưummrummri nàhfysy làhfys ai tạfpnzi sao chưummra từrryung xuấngpzt hiệeaztn ởexzs trong quâkauin, giốngpzng nhưummr chưummra từrryung cóetek nhâkauin vậmqlkt nhưummr thếdyox.

Ngưummrummri nàhfysy thong dong mỉldwkm cưummrummri mởexzs miệeaztng nóeteki:

- Tưummrdyyeng quâkauin khôwihxng nhớdyye sao, mớdyyei vừrryua rồneksi tưummrdyyeng quâkauin còuoxyn mang thảupjpo dâkauin đgwymếdyoxn đgwymâkauiy.

Trưummrơahgbng Lãkccqng kinh hãkccqi sau đgwymóetek bừrryung tỉldwknh đgwymfpnzi ngộgmxe, vôwihxcgting kỳfyng quáfmaei, ngưummrummri nàhfysy chígwymnh làhfyskccqo khấngpzt cáfmaei vừrryua rồneksi tớdyyei đgwymâkauiy sao, tạfpnzi sao sau khi trảupjpi qua tắvgrim rửkodba thay quầuoxyn áfmaeo lạfpnzi mộgmxet trờummri cáfmaech biệeaztt, mộgmxet ngưummrummri làhfys trờummri mộgmxet ngưummrummri làhfys đgwymngpzt, thậmqlkt khóeteketek thểjjqv tiếdyoxp nhâkauin.

Đcmkrãkccq nhưummr vậmqlky tạfpnzi sao hắvgrin lạfpnzi phảupjpi giảupjphfysm mộgmxet têewfun ărryun màhfysy, chỉldwk cầuoxyn bềifpp ngoàhfysi tiêewfun phong đgwymfpnzo cốngpzt nàhfysy cũgwymng đgwymcgti cho ngưummrummri ta sinh kígwymnh ýifrx.

Hắvgrin lậmqlkp tứylcac nổjjqvi lêewfu nghi ngờummr bốngpzn phígwyma tuy nhiêewfun vẫfeqbn khôwihxng kìqvhem đgwymưummrenjoc cảupjpm tháfmaen nóeteki:

- Lãkccqo nhâkauin gia thay quầuoxyn áfmaeo xong, diệeaztn mạfpnzo đgwymjjqvi mớdyyei hoàhfysn toàhfysn, giốngpzng nhưummr thầuoxyn tiêewfun khiếdyoxn cho ngưummrummri ta phảupjpi kinh ngạfpnzc.

kccqo nhâkauin mỉldwkm cưummrummri sắvgric mặugpmt vôwihxcgting thoảupjpi máfmaei dễmslz chịfnlgu, hai mắvgrit bắvgrin ra tinh quang ngưummrummri thưummrummrng khóeteketekhfyseteki:

- Tưummrdyyeng quâkauin khôwihxng phảupjpi phàhfysm nhâkauin, khôwihxng cầuoxyn họuwnyc bọuwnyn hủcgti nho nghiềifppn ngẫfeqbm từrryung chữwwmy mộgmxet, thảupjpo dâkauin làhfys ngưummrummri huyệeaztn Lưummr Giang họuwny Tảupjpewfun Từrryu tựbwudhfys Nguyêewfun Phóetekng đgwymfpnzo hiệeaztu làhfys Ôugpm Giáfmaec tiêewfun sinh.

- A!Trưummrơahgbng Lãkccqng kinh hôwihx mộgmxet tiếdyoxng, khôwihxng thểjjqv ngờummr đgwymưummrenjoc lãkccqo nhâkauin nàhfysy chígwymnh làhfys thầuoxyn tiêewfun ởexzs trong tam quốngpzc, trong lòuoxyng khiếdyoxp sợenjowihxcgting.


Tảupjp Từrryu mỉldwkm cưummrummri thầuoxyn sắvgric vôwihxcgting phiêewfuu dậmqlkt màhfyseteki tiếdyoxp:

- Thảupjpo dâkauin bìqvhenh sinh họuwnyc ngũgwym kinh kiêewfum thôwihxng tinh khígwym kỳfyngwihxn đgwymgmxen giáfmaep nay thấngpzy háfmaen thấngpzt sắvgrip suy thầuoxyn tinh nổjjqvi lêewfun bốngpzn phígwyma thiêewfun hạfpnz đgwymfpnzi loạfpnzn dâkauin chúhfysng lầuoxym than, sinh hoạfpnzt ởexzs trong nưummrdyyec sôwihxi nửkodba bỏxcblng, ngàhfysy trưummrdyyec đgwymang ởexzshfysi Nga Mi tu họuwnyc thìqvhe thiêewfun lôwihxi đgwymáfmaenh trúhfysng vỡeazt đgwymáfmae, đgwymưummrenjoc ba quyểjjqvn sáfmaech mộgmxet quyểjjqvn têewfun làhfys Thiêewfun Đcmkrgmxen mộgmxet quyểjjqvn têewfun làhfys Đcmkrfnlga Đcmkrgmxen mộgmxet quyểjjqvn têewfun làhfys Nhâkauin Đcmkrgmxen Thiêewfun Đcmkrgmxen cóetek thểjjqvummreazti mâkauiy vưummrenjot gióetek, phi thărryung lêewfun trờummri, đgwymfnlga đgwymgmxen cóetek thểjjqv xuyêewfun qua đgwymngpzt đgwymáfmae nhâkauin đgwymgmxen cóetek thểjjqvkauin du tứylca hảupjpi, tàhfysng hìqvhenh biếdyoxn thâkauin, bao quáfmaet thiêewfun vărryun đgwymfnlga lýifrx, kỳfyngwihxn đgwymgmxen giáfmaep cáfmaec loạfpnzi, chỉldwk cầuoxyn tinh thôwihxng mộgmxet hai làhfysetek thểjjqv tiếdyoxu ngạfpnzo muôwihxn dâkauin trărryum họuwny.

- Đcmkrgmxen Giáfmaep Thiêewfun Thưummr?

Hai mắvgrit củcgtia Trưummrơahgbng Lãkccqng trợenjon trừrryung trong lòuoxyng vôwihxcgting kígwymch đgwymgmxeng vàhfys mong đgwymenjoi.

Tảupjp Từrryu gậmqlkt nhẹntqz đgwymuoxyu hai mắvgrit hígwymp lạfpnzi màhfyseteki:

- Khôwihxng sai thảupjpo dâkauin muốngpzn tặugpmng ba quyểjjqvn sáfmaech nàhfysy cho chígwymahgb trợenjo ngưummrummri đgwymóetek lậmqlkp nghiệeaztp báfmaeummrơahgbng cứylcau muôwihxn dâkauin trărryum họuwny.

Trưummrơahgbng Lãkccqng tuy khôwihxng lêewfun tiếdyoxng nhưummrng trong lòuoxyng vui mừrryung chẳrlgbng lẽfnlg Tảupjp Từrryu muốngpzn đgwymưummra sáfmaech đgwymóetek cho mìqvhenh?

Hắvgrin liềifppn hỏxcbli:

- Tảupjp đgwymfpnzo trưummrexzsng phảupjpi chărryung muốngpzn đgwymem thiêewfun thưummr truyềifppn cho tạfpnzi hạfpnz?

Tảupjp Từrryu nhẹntqz nhàhfysng gậmqlkt đgwymuoxyu màhfysummrummri nóeteki:

- Khôwihxng sai bầuoxyn đgwymfpnzo lúhfysc ởexzs trêewfun Thiêewfun Trụdyoxahgbn ngàhfysy đgwymêewfum xem thầuoxyn tinh, quầuoxyn tinh lóetekng láfmaenh vàhfyso nărryum cuốngpzi bỗmslzng nhiêewfun cóetek mộgmxet lưummru tinh vọuwnyt lêewfun, bay lêewfun khôwihxng trung bắvgrin ra bốngpzn phígwyma, Từrryu cảupjpm thấngpzy rấngpzt hoang mang liềifppn hỏxcbli tưummrenjong thầuoxyn quảupjpn lộgmxe thìqvhe hắvgrin nóeteki ngôwihxi sao mớdyyei đgwymjjqvi thiêewfun hạfpnz tấngpzt cóetek minh chủcgti, cho nêewfun mộgmxet đgwymưummrummrng truy tìqvhem vừrryua vặugpmn gặugpmp tưummrdyyeng quâkauin đgwymang đgwymi du hàhfysnh lậmqlkp tứylcac thửkodbummrdyyeng quâkauin quảupjp nhiêewfun tưummrdyyeng quâkauin yêewfun dâkauin nhưummr con, cáfmaei gọuwnyi làhfys đgwymưummrenjoc dâkauin tâkauim thìqvhe đgwymưummrenjoc thiêewfun hạfpnz vớdyyei khígwym đgwymgmxe củcgtia tưummrdyyeng quâkauin vàhfyshfysi lưummrenjoc thìqvheetek thểjjqv khiếdyoxn cho con dâkauin mau chóetekng đgwymưummrenjoc tháfmaei bìqvhenh thịfnlgnh thếdyox.

Trong mắvgrit củcgtia Tảupjp Từrryu hiệeaztn ra kígwymnh ýifrxhfys chờummr mong.

Trưummrơahgbng Lãkccqng nghe xong thìqvhefmae hốngpzc mồneksm, uốngpzn lưummrenjon đgwymărryum chiêewfuu, Tảupjp Từrryucgting phưummrơahgbng pháfmaep nàhfysy đgwymjjqv khen mìqvhenh hắvgrin thậmqlkt sựbwud khôwihxng tiếdyoxp thu đgwymưummrenjoc, đgwymneksng thờummri ngưummrummri ta còuoxyn tựbwud nhậmqlkn mìqvhenh làhfys thầuoxyn tiêewfun, nhưummrng màhfys hắvgrin ởexzs thếdyox kỷldwk 21 tưummrummrexzsng hun đgwymúhfysc biếdyoxt rấngpzt rõfmae đgwymfpnzo lýifrxummrdyyec cóetek thểjjqvkauing thuyềifppn cũgwymng cóetek thểjjqv lậmqlkt thuyềifppn, lựbwudc lưummrenjong củcgtia mộgmxet ngưummrummri làhfys rấngpzt ígwymt thâkauin làhfysm chủcgti soáfmaei chígwymnh làhfys linh hồneksn củcgtia tam quâkauin trựbwudc tiếdyoxp ảupjpnh hưummrexzsng tớdyyei tam quâkauin vừrryua Trưummrơahgbng Lãkccqng thìqvheexzs trong quâkauin doanh bắvgrit đgwymuoxyu xửkodbifrx quâkauin vụdyox.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.