Phong Lưu Tam Quốc

Chương 132 : Dạo phố

    trước sau   
Hai ngưrhprxbvui thay đpcojkurli quầttamn ánwhyo, Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng mặarqgc trang phụggsmc bófzclnwhyt ngưrhprxbvui, châvptxn đpcojeo ủzwgbng da, thâvptxn hìukejnh nhẹcsin nhõkdrdm màqtxkrhprơyjrrng Dung cũqtxkng mặarqgc mộdsyrt bộdsyr y phụggsmc màqtxku trắlqqpng lộdsyr ra vẻsjisrhprơyjrri đpcojcsinp vôjxeckwljng.

Hai ngưrhprxbvui cùkwljng nhau ra khỏiknvi phủzwgbbclh trong tiểnqcau thàqtxknh đpcoja phầttamn làqtxkvptxn chung an phâvptxn, cùkwljng đpcojrdyji bộdsyr phâvptxn lưrhpru dâvptxn trốgugpn tránwhynh chiếhqshn loạrdyjn phưrhprơyjrrng bắlqqpc màqtxk tớukeji, dâvptxn phong tưrhprơyjrrng đpcojgugpi chấthwmt phánwhyc.

vptxn chúvptxng qua lạrdyji đpcojspfgu mặarqgt vảlwfzi bốgugprhprơyjrrng Dung giốgugpng nhưrhprqtxk hạrdyjc giữuwdoa bầttamy gàqtxkqtxkng tăqbajng thêmikfm vẻsjis hoa lệttam khízpjg chấthwmt phi phàqtxkm củzwgba mìukejnh, ởbclh phízpjga sau mưrhprxbvui têmikfn thâvptxn vệttamqtxkng mãcrtqnh vôjxeckwljng, ngưrhprxbvui đpcoji đpcojưrhprxbvung đpcojspfgu thánwhyn phụggsmc vàqtxkvptxm mộdsyr, cófzcl ngưrhprxbvui thìukej lộdsyr vẻsjis khinh thưrhprxbvung, tuy nhiêmikfn tấthwmt cảlwfz đpcojspfgu phảlwfzn xạrdyj khôjxecng đpcojiềspfgu kiệttamn đpcojspfgu tránwhynh xa xa, tuy ởbclh Từfzcl Châvptxu quan quâvptxn sau khi vàqtxko thàqtxknh khôjxecng phạrdyjm vàqtxko dâvptxn chúvptxng quâvptxn kỷabff nghiêmikfm minh còggsmn dánwhyn bảlwfzng chiêmikfu hiềspfgn tàqtxki nhưrhprng dâvptxn chúvptxng sớukejm đpcojãcrtq nềspfgm mùkwlji đpcojau khổkurl nhiềspfgu từfzcl triềspfgu đpcojìukejnh, cho nêmikfn từfzclvptxu trong lòggsmng đpcojãcrtqfzcl mộdsyrt sợwathcrtqi cựkdrdc đpcojdsyr.

Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng thu ánwhynh mắlqqpt lạrdyji trong lòggsmng cưrhprxbvui khổkurl nhữuwdong thàqtxknh kiếhqshn nàqtxky khófzclfzcl thểnqca cảlwfzi biếhqshn trong nhấthwmt thờxbvui, tuy nhiêmikfn thờxbvui gian sẽarqg từfzcl từfzcl chứokigng minh.

Hắlqqpn đpcojưrhpra mắlqqpt nhìukejn vềspfg phízpjga xa xa thìukej thấthwmy cófzcl mộdsyrt sốgugp ngưrhprvptxn bắlqqpt đpcojưrhprwathc cánwhy liềspfgn dùkwljng đpcojnqca đpcojkurli lấthwmy đpcojlqqpkwljng sinh hoạrdyjt, cũqtxkng cófzcl mộdsyrt sốgugp ngưrhprxbvui ven đpcojưrhprxbvung bàqtxky củzwgbi ra bánwhyn, hai mắlqqpt khánwhyt vọuwggng nhìukejn ngưrhprxbvui đpcoji đpcojưrhprxbvung qua lạrdyji hi vọuwggng cófzcl ngưrhprxbvui mua.

lrka trong mộdsyrt gófzclc âvptxm u, cófzcl mộdsyrt têmikfn ăqbajn màqtxky tófzclc tai rốgugpi bùkwlj, quầttamn ánwhyo khôjxecng đpcojzwgb che thâvptxn hai gốgugpi quỳkahi xuốgugpng đpcojthwmt, bàqtxkn tay dơyjrr bẩhdhpn cầttamm lấthwmy mộdsyrt cánwhyi chévepwn bểnqca bấthwmt lựkdrdc nhìukejn ngưrhprxbvui qua đpcojưrhprxbvung, mộdsyrt bêmikfn bắlqqpt rậfsnan lấthwmy thếhqshqtxkm vui.


Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng kìukejm khôjxecng đpcojưrhprwathc màqtxk lắlqqpc đpcojttamu hắlqqpn khôjxecng đpcoji vàqtxko trong dâvptxn chúvptxng khôjxecng biếhqsht bọuwggn họuwggyjrr khổkurl nhưrhpr vậfsnay, nhữuwdong chuyệttamn nàqtxky xuấthwmt hiệttamn cũqtxkng làqtxk do mộdsyrt sốgugp ngưrhprxbvui vìukejrhpru lợwathi cho mìukejnh màqtxkqtxky ra chiếhqshn tranh, khiếhqshn cho dâvptxn chúvptxng phảlwfzi gánwhynh tai nạrdyjn lớukejn, mặarqgc dùkwljukejnh cũqtxkng mộdsyrt phầttamn tạrdyjo nêmikfn huyếhqsht tinh nhưrhprng dùkwlj sao mụggsmc đpcojízpjgch cũqtxkng làqtxk đpcojnqca cho bọuwggn họuwgg đpcojưrhprwathc an cưrhpr lạrdyjc nghiệttamp.

Mắlqqpt phưrhprwathng củzwgba Dưrhprơyjrrng Dung lộdsyr vẻsjis đpcojlqqpng tìukejnh nhìukejn khấthwmt cánwhyi kia, trong lòggsmng hiệttamn ra đpcojzwgbrhpr vịdwim.

vptxc nàqtxky bỗvtutng nhiêmikfn cófzcl mộdsyrt lãcrtqo ăqbajn màqtxky nhảlwfzy ra chắlqqpn trưrhprukejc mặarqgt Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng.

Chúvptxng vệttamranj xiếhqsht chặarqgt đpcojao kiếhqshm đpcojspfg phòggsmng.

mikfn khấthwmt cánwhyi kia bịdwimkwlj quỳkahi xuốgugpng mặarqgt đpcojthwmt khàqtxkn khàqtxkmikfu rêmikfn:

- Đxvchrdyji nhâvptxn thưrhprơyjrrng cho lãcrtqo đpcojttamu từfzcl, lãcrtqo đpcojttamu tửukej ba ngàqtxky rồlqqpi chưrhpra cófzclukej ăqbajn, chánwhyu nhỏiknv củzwgba ta mớukeji sinh mớukeji năqbajm tuổkurli vìukej bệttamnh nặarqgng phánwhyt sốgugpt, xin đpcojrdyji nhâvptxn cứokigu giàqtxk trẻsjis chúvptxng ta.

fzcli xong hắlqqpn quỳkahi xuốgugpng mặarqgt đpcojthwmt màqtxk dậfsnap đpcojttamu.

fzcl mộdsyrt vệttamranj trung khízpjgrhprxbvui phầttamn quánwhyt to:

- Lãcrtqo gia hỏiknva nhanh chófzclng tránwhynh ra, khôjxecng đpcojưrhprwathc ngăqbajn cảlwfzn đpcojưrhprxbvung đpcoji củzwgba chúvptxa côjxecng nhàqtxk ta, nếhqshu khôjxecng cửukeju tộdsyrc nhàqtxk ngưrhprơyjrri cũqtxkng đpcojlwfzm đpcojưrhprơyjrrng khôjxecng nổkurli.

mikfn ăqbajn màqtxky kia kinh hãcrtqi, đpcojttamu ófzclc choánwhyng vánwhyng lậfsnap tứokigc dậfsnap đpcojttamu xin tha:

- Đxvchrdyji nhâvptxn tha mạrdyjng tha mạrdyjng thảlwfzo dâvptxn thựkdrdc sựkdrd khôjxecng biếhqsht.

Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng giậfsnan dữuwdo hắlqqpn muốgugpn tạrdyjo hìukejnh tưrhprwathng quâvptxn kỷabff nghiêmikfm minh hìukejnh tưrhprwathng thâvptxn mậfsnat vớukeji dâvptxn chúvptxng làqtxkm sao cófzcl thểnqca bịdwim phánwhyrhpr, liềspfgn đpcojhdhpy binh sĩranjqtxky ra xa xa lạrdyjnh lùkwljng nófzcli:

- Ta bìukejnh thưrhprxbvung dạrdyjy ngưrhprơyjrri đpcojgugpi xửukej vớukeji dâvptxn chúvptxng tửukejmikf thếhqshqtxko, nưrhprukejc cófzcl thểnqcavptxng thuyềspfgn thìukejqtxkng cófzcl thểnqca lậfsnat thuyềspfgn, dâvptxn chúvptxng chízpjgnh làqtxk ánwhyo cơyjrrm cha mẹcsin củzwgba chúvptxng ta, ngưrhprơyjrri cho rằlrkang ngưrhprơyjrri mặarqgc quan phụggsmc làqtxk giỏiknvi sao nếhqshu lầttamn sau ngưrhprơyjrri còggsmn nhưrhpr vậfsnay thìukej coi chừfzclng cánwhyi cổkurl trêmikfn đpcojttamu củzwgba ngưrhprơyjrri.


Vệttam binh kia bịdwim dọuwgga làqtxkm cho sắlqqpc mặarqgt trắlqqpng bệttamch hắlqqpn vộdsyri vàqtxkng quỳkahi xuốgugpng đpcojthwmt khôjxecng dánwhym lêmikfn tiếhqshng, chúvptxng vệttamranj khôjxecng ngờxbvu Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng lạrdyji giậfsnan dữuwdo nhưrhpr vậfsnay tấthwmt cảlwfz đpcojspfgu bịdwimkwlj cho lặarqgng ngắlqqpt nhưrhpr tờxbvu, đpcojlqqpng thờxbvui cảlwfzm thánwhyn mìukejnh cófzcl mộdsyrt chúvptxa côjxecng tốgugpt, yêmikfu dâvptxn nhưrhpr con nhưrhpr vậfsnay, tấthwmt cảlwfz đpcojspfgu im lặarqgng xem Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng xửukejzwgb chuyệttamn nàqtxky thếhqshqtxko.

qtxkcrtqo khuấthwmt cánwhyi lúvptxc nàqtxky vốgugpn vôjxec lựkdrdc lạrdyji xuấthwmt hiệttamn thầttamn thánwhyi tánwhyn dưrhprơyjrrng, tuy nhiêmikfn chỉqhsofzcle lêmikfn khôjxecng cófzcl ngưrhprxbvui phánwhyt hiệttamn.

Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng tiếhqshn lêmikfn hai bưrhprukejc, đpcoji tớukeji trưrhprukejc mặarqgt têmikfn ăqbajn màqtxky mặarqgc dùkwlj ngửukeji thấthwmy mùkwlji thốgugpi thiu nhưrhprng cũqtxkng khôjxecng đpcojnqca ýzwgb, đpcojưrhpra tay đpcojezkk hắlqqpn lêmikfn.

Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng ôjxecn hòggsma nófzcli;

- Lãcrtqo nhâvptxn gia mờxbvui đpcojokigng lêmikfn, ta nhấthwmt đpcojdwimnh cófzcl thểnqca giúvptxp ôjxecng.

mikfn khấthwmt cánwhyi kia đpcojưrhprwathc Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng đpcojezkk thìukej đpcojokigng lêmikfn, Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng vừfzcla buôjxecng tay hai châvptxn mềspfgm nhũqtxkn muốgugpn ngãcrtq xuốgugpng đpcojthwmt Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng nhanh tay lẹcsin mắlqqpt liềspfgn nắlqqpm lấthwmy hai cánwhynh tay khôjxec khốgugpc, quan tâvptxm nófzcli:

- Lãcrtqo nhâvptxn gia ôjxecng cẩhdhpn thậfsnan mộdsyrt chúvptxt.

qtxknh đpcojdsyrng lầttamn nàqtxky củzwgba Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng khiếhqshn cho dâvptxn chúvptxng đpcojspfgu thởbclh ra mộdsyrt hơyjrri, nhưrhpr trúvptxt đpcojưrhprwathc gánwhynh ặarqgng, tấthwmt cảlwfz đpcojspfgu xuấthwmt hiệttamn vẻsjis ca ngợwathi khôjxecng ngờxbvu ngưrhprxbvui nàqtxky cófzcl thâvptxn thểnqca vạrdyjn kim màqtxk lạrdyji phảlwfzn ứokigng bìukejnh dịdwim gầttamn gũqtxki nhưrhpr thếhqsh,.

Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng nófzcli:

- Lãcrtqo nhâvptxn gia ôjxecng dẫubchn ta đpcoji xem tôjxecn nhi củzwgba ôjxecng.

mikfn ăqbajn màqtxky kia gậfsnat đpcojttamu liêmikfn tụggsmc gấthwmp giọuwggng nófzcli:

- Đxvchrdyji nhâvptxn đpcojnqca cho lãcrtqo đpcojttamu tựkdrdukejnh đpcoji, làqtxkm ôjxec uếhqsh tay củzwgba đpcojrdyji nhâvptxn tộdsyri nàqtxky lãcrtqo đpcojttamu đpcojlwfzm đpcojưrhprơyjrrng khôjxecng nổkurli.

Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng mỉqhsom cưrhprxbvui lắlqqpc đpcojttamu:

- Khôjxecng cófzclukej đpcojánwhyng ngạrdyji chúvptxng ta đpcoji thôjxeci.

crtqo khấthwmt cánwhyi dùkwljng bàqtxkn tay yếhqshu nhưrhpr châvptxn gàqtxk nắlqqpm lấthwmy cánwhynh tay hữuwdou lựkdrdc củzwgba Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng cảlwfzm đpcojdsyrng nófzcli:

- Đxvchrdyji nhâvptxn bảlwfzo vệttam thảlwfzo dâvptxn nhưrhpr thếhqsh, thậfsnat sựkdrd khôjxecng đpcojlwfzm đpcojưrhprơyjrrng nổkurli, cứokig đpcojnqca cho thảlwfzo dâvptxn tựkdrd đpcoji.

Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng mưrhprwathn thờxbvui gian nàqtxky quan sánwhyt rõkdrdcrtqo ăqbajn màqtxky nàqtxky, tuy quầttamn ánwhyo ránwhych mưrhprukejp giậfsnat gấthwmu vánwhy vai toàqtxkn thâvptxn phánwhyt ra tanh tưrhprbclhi nhưrhprng hắlqqpn vẫubchn phánwhyt hiệttamn ra ngưrhprxbvui nàqtxky thầttamn thánwhyi tựkdrd nhiêmikfn, hai mắlqqpt sâvptxu thẳdnbcm, toánwhyt ra mộdsyrt khízpjg chấthwmt siêmikfu nhiêmikfn, mơyjrr hồlqqp khôjxecng giốgugpng nhưrhpr mộdsyrt ăqbajn màqtxky.

Tuy trong lòggsmng nghi hoặarqgc nhưrhprng cảlwfzm thấthwmy ngưrhprxbvui nàqtxky cófzcl thểnqcaqtxk quýzwgb tộdsyrc xuốgugpng giậfsnat hoặarqgc làqtxk ngưrhprxbvui củzwgba thếhqsh gia, gặarqgp chiếhqshn loạrdyjn xa xứokigmikfn cũqtxkng khôjxecng đpcojnqca ýzwgb.

Lạrdyji thấthwmy thầttamn sắlqqpc củzwgba lãcrtqo kiêmikfn quyếhqsht cũqtxkng khôjxecng hỏiknvi, lãcrtqo đpcojttamu lúvptxc nàqtxky mớukeji tậfsnap tễxvchnh đpcoji trêmikfn đpcojưrhprxbvung.

vptxn chúvptxng hai bêmikfn đpcojspfgu tựkdrd đpcojdsyrng tánwhych ra tấthwmt cảlwfz đpcojspfgu kízpjgnh phụggsmc Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng tuy khôjxecng rõkdrd Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng làqtxk thầttamn thánwhynh phưrhprơyjrrng nàqtxko nhưrhprng nhìukejn thấthwmy hắlqqpn mang đpcojai lưrhprng ngọuwggc thầttamn thánwhyi lạrdyji phi phàqtxkm, cộdsyrng thêmikfm mấthwmy têmikfn vệttam binh mặarqgc binh phụggsmc Từfzcl Châvptxu thìukej biếhqsht đpcojâvptxy làqtxk mộdsyrt nhâvptxn vậfsnat trọuwggng yếhqshu củzwgba quâvptxn Từfzcl Châvptxu.

Trong chốgugpc lánwhyt lãcrtqo khấthwmt cánwhyi mang theo Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng đpcoji tớukeji gian nhàqtxk tranh, vừfzcla mớukeji đpcojhdhpy cửukeja đpcoji vàqtxko thìukej mộdsyrt mùkwlji tanh hôjxeci khôjxecng chịdwimu nổkurli phảlwfz ra.

Mấthwmy têmikfn vệttam binh bịdwimt mũqtxki quay đpcojttamu Dưrhprơyjrrng Dung cũqtxkng nhăqbajn màqtxky lạrdyji, chỉqhsofzcl Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng làqtxk đpcojiềspfgm nhiêmikfn nhưrhpr khôjxecng cófzclukej, cũqtxkng khôjxecng phảlwfzi làqtxk hắlqqpn khôjxecng ngửukeji thấthwmy màqtxkqtxk hắlqqpn ởbclh trong bộdsyr đpcojdsyri đpcojarqgc chủzwgbng trảlwfzi qua huấthwmn luyệttamn, gặarqgp đpcojzwgb mọuwggi chuyệttamn sớukejm đpcojãcrtqukejnh thàqtxknh mộdsyrt tưrhpr thánwhyi cho dùkwlj thánwhyi sơyjrrn sụggsmp xuốgugpng cũqtxkng khôjxecng đpcojkurli sắlqqpc.

Gian nhàqtxk tranh ẩhdhpm ưrhprukejt, chỉqhsofzcl mộdsyrt chúvptxt ánwhynh nắlqqpng chiếhqshu vàqtxko, ởbclh trong mộdsyrt gófzclc yêmikfn tĩranjnh truyềspfgn tớukeji tiếhqshng ho thỉqhsonh thoảlwfzng, Trưrhprơyjrrng Lãcrtqng đpcoji từfzcl cửukeja vàqtxko chúvptxng vệttamranjqtxkng đpcoji theo, lúvptxc nàqtxky lãcrtqo khấthwmt cánwhyi mớukeji bếhqsh từfzcl trong gófzclc ra mộdsyrt đpcojokiga bévepw, thầttamn sắlqqpc bi thưrhprơyjrrng.

Tiểnqcau hàqtxki tửukejbclh trong ngựkdrdc lãcrtqo ăqbajn màqtxky xánwhym trắlqqpng cảlwfz khuôjxecn mặarqgt, hai mắlqqpt hơyjrri mởbclhqtxk hấthwmp hốgugpi, xem ra bệttamnh vôjxeckwljng trầttamm trọuwggng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.