Phong Lưu Tam Quốc

Chương 130 : Cải cách chiến thuyền

    trước sau   
ntfnihugng Khâlavpm vàsqcf Chu Tháxfpoi cùqbswng vớhzvsi mưntfnfndai mấaiqhy thủqbswy binh đmszsãbcqy sớhzvsm leo lêmlstn trêmlstn thuyềuxnen, ởihugmlstn bờfnda tiếbvffp ứmlstng, bởihugi vìlmrfntfnihugng Khâlavpm liệbifpu đmszssanqnh trậihugn nàsqcfy chiếbvffn bạobizi lui binh làsqcf chuyệbifpn sớhzvsm muộvyhyn cho nêmlstn sớhzvsm lêmlstn thuyềuxnen chờfnda đmszsnpjci khômrcbng cho đmszssanqch quâlavpn đmszsoạobizt thuyềuxnen, Đnvttiểobizn Vi vàsqcf Tháxfpoi Sửnpjc Từqpdsmbosng xômrcbng ra cảisdan, sau khi đmszsnpjci tấaiqht cảisdamlstn thuyềuxnen rồeodwi bọmrcbn họmrcb mớhzvsi lêmlstn thuyềuxnen chủqbsw soáxfpoi củqbswa Trưntfnơbuplng Lãbcqyng.

sqcf Trầudbsn Hoàsqcfnh muốpdvwn truy kíuzrlch bấaiqht đmszsqyrvc dĩkbiu phảisdai nhìlmrfn thủqbswy binh Từqpds Châlavpu rờfndai đmszsi.

Tuy nhiêmlstn sau khi Trưntfnơbuplng Lãbcqyng rờfndai đmszsi nửnpjca canh giờfnda, thủqbswy quâlavpn củqbswa Trưntfnơbuplng Anh cuốpdvwi cùqbswng cũmbosng xuấaiqht đmszsvyhyng, hơbupln mưntfnfndai chiếbvffc chiếbvffn thuyềuxnen cỡqbsw lớhzvsn xômrcbng lêmlstn trưntfnhzvsc, đmszsoạobizn đmszsưntfnfndang lui củqbswa Trưntfnơbuplng Lãbcqyng, may màsqcf Trưntfnơbuplng Lãbcqyng rúobizt lui kịsanqp thờfndai cộvyhyng thêmlstm vớhzvsi hơbupln mưntfnfndai chiếbvffc chiếbvffn thuyềuxnen đmszsuxneu trang bịsanq tốpdvwt thuậihugn buồeodwm xuômrcbi gióefsmsqcf đmszsi, màsqcf sau khi trởihug vềuxnembosng khômrcbng cònxtun bègdvt trúobizc nữtfffa thuyềuxnen nhỏqyrvmbosng rấaiqht íuzrlt, binh sĩkbiu ra sứmlstc xuômrcbi dònxtung.

Trậihugn chiếbvffn nàsqcfy lúobizc xuấaiqht đmszsvyhyng cóefsm tớhzvsi ba nghìlmrfn binh sĩkbiu, lúobizc trởihug vềuxne chỉipaknxtun ba nghìlmrfn, cho thấaiqhy tìlmrfnh hìlmrfnh chiếbvffn đmszsaiqhu kịsanqch liệbifpt đmszsếbvffn thếbvffsqcfo, vềuxne sau cóefsmlavpn chúobizng Mạobizt Lăhlkxng hồeodwi tưntfnihugng lạobizi vẫqyrvn cònxtun kinh hãbcqyi nóefsmi:

- Trậihugn chiếbvffn kia tiếbvffng sáxfpot phạobizt truyềuxnen đmszsếbvffn hơbupln mưntfnfndai dặulxom, tiếbvffng trốpdvwng rung trờfndai, trẻeodw con ban đmszsêmlstm khômrcbng dáxfpom khóefsmc, dâlavpn chúobizng buổpleqi sáxfpong khômrcbng dáxfpom ra khỏqyrvi cửnpjca.

Nhưntfn vậihugy tìlmrfnh cảisdam châlavpn thậihugt sẽpfva kinh tâlavpm đmszsvyhyng pháxfpoch thếbvffsqcfo màsqcf binh sĩkbiuntfnhzvsi cờfnda củqbswa Trưntfnơbuplng Lãbcqyng cũmbosng tổpleqn thưntfnơbuplng thảisdam trọmrcbng đmszsobizi bộvyhy phậihugn đmszsuxneu do khômrcbng quen thủqbswy chiếbvffn nêmlstn chịsanqu thiệbifpt thònxtui.


Trưntfnơbuplng Lãbcqyng ởihug trêmlstn thuyềuxnen đmszsiềuxnem nhiêmlstn nhưntfn khômrcbng cóefsm chuyệbifpn gìlmrf, ởihug trong mêmlstnh mong sóefsmng nưntfnhzvsc nhìlmrfn mặulxot trờfndai mọmrcbc, màsqcf Triệbifpu Vũmbos thìlmrf nghỉipak ngơbupli ởihug khoang thuyềuxnen.

obizc nàsqcfy tuy rằbuplng thâlavpn thểobiz mệbifpt mỏqyrvi nhưntfnng tinh thầudbsn củqbswa hắqyrvn vômrcbqbswng tốpdvwt, biếbvfft rằbuplng tuy khômrcbng đmszsáxfponh hạobiz Mạobizt Lăhlkxng nhưntfnng tin rằbuplng Lưntfnu Diêmlstu cũmbosng sẽpfva tứmlstc giậihugn vômrcbqbswng, pháxfpo vỡqbsw phònxtung tuyếbvffn Mặulxot Lăhlkxng củqbswa hắqyrvn nhưntfn vậihugy, vềuxne sau mìlmrfnh dễtfffsqcfng hàsqcfnh đmszsvyhyng rồeodwi.

Trong lúobizc lơbupl đmszsãbcqyng hắqyrvn nhìlmrfn cộvyhyt buồeodwm bốpdvwn phíuzrla, quan sáxfpot mộvyhyt lúobizc, rồeodwi hàsqcfo hứmlstng bừqpdsng bừqpdsng nóefsmi vớhzvsi Tưntfnihugng Khâlavpm:

- Cômrcbng Dịsanqch hiệbifpn tạobizi chiếbvffn thuyềuxnen chúobizng ta phầudbsn lớhzvsn dùqbswng buồeodwm tứmlst giáxfpoc, kếbvfft cấaiqhu lợnpjci dụeyoyng sứmlstc gióefsm, nhẹulxo nhàsqcfng nhanh nhẹulxon, nhưntfnng màsqcf đmszsi ngưntfnnpjcc gióefsm hoặulxoc khômrcbng gióefsm thìlmrf phảisdai nhờfnda đmszsếbvffn thủqbswy thủqbsw, lựipakc cảisdan rấaiqht lớhzvsn, thậihugt khômrcbng dễtfffsqcfng, ngưntfnơbupli cóefsm thểobiz sắqyrvp đmszsulxot thiếbvfft kếbvff mộvyhyt thứmlstefsmmlstn làsqcfxfpoi chègdvto vàsqcfxfponh láxfpoi.

ntfnihugng Khâlavpm sữtfffng sờfndalavpm tìlmrfnh củqbswa hắqyrvn tuy khômrcbng tốpdvwt tuy nhiêmlstn sau khi nghe Trưntfnơbuplng Lãbcqyng nóefsmi thìlmrf hiếbvffu kỳqgmh nghi vấaiqhn hỏqyrvi:

- Cáxfpoi gìlmrfsqcfxfpoi chègdvto vàsqcfxfponh láxfpoi?

Trưntfnơbuplng Lãbcqyng cốpdvw gắqyrvng dựipaka vàsqcfo tríuzrl nhớhzvs củqbswa mìlmrfnh ởihug kiếbvffp trưntfnhzvsc màsqcfefsmi lạobizi cho hắqyrvn biếbvfft.

Quảisda nhiêmlstn Trầudbsn Võpesdntfnihugng Khâlavpm Chu Tháxfpoi tấaiqht cảisda đmszsuxneu tiếbvffn vàsqcfo trầudbsm tưntfn.

Trưntfnơbuplng Lãbcqyng lạobizi nóefsmi tiếbvffp:

- Đnvtteodwng thờfndai cáxfpoc ngưntfnơbupli cóefsm thểobizxfpong tạobizo ra mộvyhyt loạobizi cộvyhyt buồeodwm tam giáxfpoc, kếbvfft cấaiqhu khômrcbng hềuxne phứmlstc tạobizp hơbupln nữtfffa cònxtun cóefsm thểobiz đmszsi ngưntfnnpjcc chiềuxneu.

ntfnihugng Khâlavpm vàsqcf Chu Tháxfpoi hiệbifpn lêmlstn vẻeodw khiếbvffp sợnpjc cựipakc đmszsvyhy trêmlstn khuômrcbn mặulxot, mỗeodwi lờfndai nóefsmi củqbswa Trưntfnơbuplng Lãbcqyng đmszsuxneu chạobizm vàsqcfo lònxtung củqbswa họmrcb, đmszsúobizng nhưntfn Trưntfnơbuplng Lãbcqyng nóefsmi, nếbvffu nhưntfn cảisdai biếbvffn nhưntfn vậihugy tốpdvwc đmszsvyhy củqbswa thuyềuxnen sẽpfva nhanh hơbupln rấaiqht nhiềuxneu.

Trong khoảisdanh khắqyrvc Tưntfnihugng Khâlavpm đmszsãbcqy hoàsqcfn toàsqcfn quêmlstn đmszsi sựipak khômrcbng vui lúobizc nãbcqyy, hưntfnng phấaiqhn nóefsmi:

- Chuyệbifpn màsqcf chúobiza cômrcbng nóefsmi mạobizt tưntfnhzvsng sẽpfvaqbswng vớhzvsi cáxfpoc thuyềuxnen sưntfn thưntfnơbuplng thảisdao, nếbvffu nhưntfn đmszsúobizng nhưntfn lờfndai chúobiza cômrcbng nóefsmi, cóefsm thểobiz tạobizo ra máxfpoi chègdvto báxfponh láxfpoi thìlmrfhlkxng lựipakc củqbswa thủqbswy quâlavpn khi chiếbvffn đmszsaiqhu cóefsm thểobizhlkxng lêmlstn ba bốpdvwn lầudbsn.


Chu Tháxfpoi nghe nhưntfn ngưntfnfndai nghiệbifpn, trêmlstn mặulxot hiệbifpn ra vẻeodw say sưntfna:

- Chúobiza cômrcbng, vậihugy lúobizc khômrcbng cóefsm gióefsmefsm phưntfnơbuplng pháxfpop gìlmrf tốpdvwt khômrcbng?Trưntfnơbuplng Lãbcqyng sữtfffng sờfnda hắqyrvn trầudbsm tưntfn cảisda buổpleqi, Dưntfnơbuplng Dung lạobizi dịsanqu dàsqcfng nóefsmi:

- Ta cóefsm biệbifpn pháxfpop.

ntfnihugng Khâlavpm vàsqcf Chu Tháxfpoi đmszsobizi hỉipak khômrcbng đmszsobiz ýbifp tớhzvsi lễtfff tiếbvfft màsqcf nhìlmrfn Dưntfnơbuplng Dung hưntfnng phấaiqhn hỏqyrvi:

- Phu nhâlavpn cóefsm biệbifpn pháxfpop gìlmrf?

Đnvttudbsu ngóefsmn tay củqbswa Dưntfnơbuplng Dung khẽpfvawqrcn tóefsmc mai thầudbsn tháxfpoi ung dung tưntfn tháxfpoi mêmlst ngưntfnfndai màsqcfefsmi:

- Trêmlstn nưntfnhzvsc sứmlstc gióefsm nhỏqyrvmrcbqbswng, khômrcbng thểobizqbswng đmszsobizxfpoc chiếbvffn nhưntfnng cóefsm thểobiz coi trọmrcbng lựipakc đmszstfffy củqbswa con ngưntfnfndai, cáxfpoc ngưntfnơbupli thiếbvfft kếbvff mộvyhyt loạobizi máxfpoi chègdvto giốpdvwng nhưntfn guồeodwng quay trong nưntfnhzvsc, lắqyrvp đmszsulxot ởihug hai bêmlstn thuyềuxnen, dùqbswng trụeyoyc tưntfnơbuplng liêmlstn, thủqbswy thủqbsw khởihugi đmszsvyhyng trụeyoyc, khômrcbng phảisdai làsqcflavpng cao hiệbifpu suấaiqht đmszstfffy mạobiznh sao?

zfnf thờfndai kỳqgmh đmszsômrcbng háxfpon đmszsãbcqy pháxfpot minh ra guồeodwng nưntfnhzvsc tuy nhiêmlstn vẫqyrvn chưntfna mởihug rộvyhyng, Tưntfnihugng Khâlavpm mặulxoc dùqbsw biếbvfft guồeodwng nưntfnhzvsc nhưntfnng cũmbosng khômrcbng sửnpjc dụeyoyng.

Trêmlstn mặulxot mọmrcbi ngưntfnfndai đmszsuxneu hiệbifpn ra vẻeodw đmszsăhlkxm chiêmlstu, sựipak kinh ngạobizc bao phủqbsw, tuy Dưntfnơbuplng Dung chỉipak đmszsưntfna ra mộvyhyt đmszsuxne nghịsanq nhưntfnng đmszspdvwi vớhzvsi bọmrcbn họmrcbsqcfefsmi, đmszsâlavpy làsqcf mộvyhyt cáxfpoch nghĩkbiu đmszsvyhyt pháxfpo thếbvffsqcfo, tuy tíuzrlnh khảisda thi cònxtun chưntfna rõpesd nhưntfnng mớhzvsi nghe qua vômrcbqbswng mêmlst ngưntfnfndai nếbvffu nhưntfn thậihugt sựipaksqcfm đmszsưntfnnpjcc vậihugy thìlmrfefsm thểobiz bảisdao trìlmrfuzrlnh cơbupl đmszsvyhyng ngàsqcfy đmszsêmlstm trêmlstn sômrcbng, đmszsuxne cao chiếbvffn lựipakc.

Con ngưntfnfndai chỉipak sợnpjc nghĩkbiu khômrcbng ra chứmlst khômrcbng sợnpjc khômrcbng làsqcfm đmszsưntfnnpjcc.

Trưntfnơbuplng Lãbcqyng thấaiqhy mọmrcbi ngưntfnfndai bắqyrvt đmszsudbsu suy nghĩkbiu đmszsuxne nghịsanq củqbswa mìlmrfnh thìlmrf lạobizi lêmlstn tiếbvffng nóefsmi:

- Sau khi bìlmrfnh đmszssanqnh Giang Đnvttômrcbng cóefsm đmszsiềuxneu kiệbifpn ổpleqn đmszssanqnh thủqbswy quâlavpn cáxfpoc ngưntfnơbupli phâlavpn ra mộvyhyt tiểobizu đmszsvyhyi chuyêmlstn phụeyoy tráxfpoch vấaiqhn đmszsuxnesqcfy lúobizc đmszsóefsm chúobizng ta sẽpfvaefsm mộvyhyt thủqbswy sưntfnntfnfndang đmszsobizi.

ntfnihugng Khâlavpm Chu Tháxfpoi vàsqcf chúobizng tưntfnhzvsng đmszsuxneu nghiêmlstm nghịsanq đmszsáxfpop:


- Vâlavpng tưntfnhzvsng quâlavpn.

Trưntfnơbuplng Lãbcqyng gậihugt nhẹulxo đmszsudbsu bỗeodwng nhiêmlstn hắqyrvn chuyểobizn hưntfnhzvsng trêmlstn khuômrcbn mặulxot lạobiznh lùqbswng nởihug ra mộvyhyt nụeyoyntfnfndai:

- Trậihugn chiếbvffn hômrcbm nay chúobizng tưntfnhzvsng thấaiqhy thếbvffsqcfo?

Đnvttáxfpom ngưntfnfndai nhìlmrfn nhau khômrcbng biếbvfft phảisdai nóefsmi sao cho tốpdvwt.

Trưntfnơbuplng Lãbcqyng mỉipakm cưntfnfndai:

- Cuộvyhyc chiếbvffn sáxfpong nay ta biếbvfft chúobizng tưntfnhzvsng thấaiqhy khóefsm hiểobizu, hoặulxoc cảisdam thấaiqhy khômrcbng vui đmszsúobizng khômrcbng?

Áqpdsnh mắqyrvt củqbswa hắqyrvn nhìlmrfn vềuxne phíuzrla Tưntfnihugng Khâlavpm.

ntfnihugng Khâlavpm thấaiqhy áxfponh mắqyrvt củqbswa Trưntfnơbuplng Lãbcqyng long lanh nghĩkbiu đmszsưntfnnpjcc mộvyhyt lúobizc rồeodwi quyếbvfft đmszsxfpon nóefsmi:

- Chúobiza cômrcbng nóefsmi đmszsúobizng chỗeodw suy nghĩkbiu củqbswa Tưntfnihugng Khâlavpm vớhzvsi tàsqcfi lưntfnnpjcc củqbswa chúobiza cômrcbng chắqyrvc sẽpfva khômrcbng đmszsưntfna ra hạobizxfpoch nàsqcfy làsqcfm cho quâlavpn ta mấaiqht đmszsi khômrcbng íuzrlt sinh mạobizng tưntfnhzvsng sĩkbiu.

Lờfndai nóefsmi củqbswa hắqyrvn xoay chuyểobizn cóefsm phầudbsn chấaiqht vấaiqhn sắqyrvc mặulxot vômrcbqbswng kiêmlstn quyếbvfft khômrcbng hềuxne e ngạobizi.

Trưntfnơbuplng Lãbcqyng gậihugt nhẹulxo đmszsudbsu cưntfnfndai khẽpfva hai tiếbvffng rồeodwi giảisdai thíuzrlch:

- Ha ha Cômrcbng Dịsanqch cóefsm chỗeodw khômrcbng biếbvfft quâlavpn ta chiếbvffn trậihugn Mạobizt Lăhlkxng nàsqcfy làsqcf lừqpdsa dốpdvwi, mụeyoyc đmszsíuzrlch thậihugt sựipaksqcf hấaiqhp dẫqyrvn mụeyoyc tiêmlstu củqbswa Lưntfnu Diêmlstu vềuxnebupli nàsqcfy đmszsobiz cho hắqyrvn khômrcbng chúobiz ýbifp tớhzvsi Khúobizc A Ngưntfnu Chửnpjc, màsqcfobizc nàsqcfy quâlavpn ta đmszsang ởihug thưntfnnpjcng du chuẩtfffn bịsanq xuốpdvwng Hổpleqlavpm chéwqrcm giếbvfft từqpds phíuzrla sau, khi đmszsóefsmntfnu Diêmlstu tấaiqht bạobizi, sởihugkbiu ta trưntfnhzvsc kia khômrcbng nóefsmi cho ngưntfnơbupli biếbvfft làsqcf sợnpjcxfpoc ngưntfnơbupli đmszsobiz lọmrcbt tin tứmlstc binh sĩkbiuntfnhzvsi cờfnda diễtfffn trònxtu khômrcbng toàsqcfn lựipakc tửnpjc chiếbvffn.

Chúobizng tưntfnhzvsng lúobizc nàsqcfy mớhzvsi hiểobizu ra, Tưntfnihugng Khâlavpm lậihugp tứmlstc minh bạobizch mấaiqhu chốpdvwt, sựipak bấaiqht mãbcqyn cao ngạobizo liềuxnen chuyểobizn sang hổpleq thẹulxon, khuômrcbn mặulxot củqbswa hắqyrvn ửnpjcng đmszsqyrv cấaiqht tiếbvffng:

- Thuộvyhyc hạobizmrcbhlkxng khômrcbng biếbvfft ýbifp củqbswa chúobiza cômrcbng trong lònxtung cònxtun cóefsm mộvyhyt chúobizt khômrcbng vui xin chúobiza cômrcbng tráxfpoch tộvyhyi.

Trưntfnơbuplng Lãbcqyng vỗeodwxfponh tay củqbswa hắqyrvn màsqcf an ủqbswi:

- Khômrcbng biếbvfft khômrcbng cóefsm tộvyhyi ngưntfnơbupli khômrcbng cầudbsn phảisdai đmszsobiz trong lònxtung.

ntfnơbuplng sĩkbiu trêmlstn thuyềuxnen bịsanq khíuzrl đmszsvyhy củqbswa Trưntfnơbuplng Lãbcqyng thuyếbvfft phụeyoyc lúobizc nàsqcfy mớhzvsi báxfpoi phụeyoyc, chúobizng tâlavpm quy nhấaiqht.

Trởihug lạobizi Giang Tâlavpn, Trưntfnơbuplng Lãbcqyng đmszsobiz cho Tháxfpoi Sửnpjc Từqpdssqcfm chủqbsw, Trầudbsn Võpesd suấaiqht lĩkbiunh mộvyhyt vạobizn binh sĩkbiu, bíuzrl mậihugt chờfnda thờfndai cơbupl.

sqcfntfnihugng Khâlavpm Chu Tháxfpoi thìlmrf vẫqyrvn gióefsmng trốpdvwng khua chiêmlstng bắqyrvt đmszsudbsu an tâlavpm huấaiqhn luyệbifpn thủqbswy quâlavpn Từqpds Châlavpu.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.