Phong Lưu Tam Quốc

Chương 129 : Đại chiến thủy quân

    trước sau   
fdvd trêpqjxn sôceybng binh sĩwzkc Trưzvnsơjlqang Lãxrtang bậiiban rộbmhdn mộbmhdt hồzvnsi vừkjwza vung thuẫwqbun chặduvdn têpqjxn vừkjwza nhanh chózluyng thanh lýlduc hỏceyba tiễwzkcn ởtpya trêpqjxn thuyềcktan, màtpya thuyềcktan cũxrtang đjlqaưzvnsduvdc xâzcmny bằdraeng gỗgmau cộbmhdng thêpqjxm giózluy đjlqaôceybng nam mộbmhdt khi thếkjwz lửoqmda hiệckudn lêpqjxn thìtpyatpya mộbmhdt chuyệckudn vôceybvhxvng khôceybng ổicrrn, giốduvdng nhưzvns Gia Cáexwht Chu Du hỏceyba thiêpqjxu Xíqlehch Bíqlehch vậiibay.

xrtac nàtpyay Chu Tháexwhi Tưzvnstpyang Khâzcmnm đjlqaãxrtapqjxn bờroqx thàtpyanh côceybng, mặduvdc dùvhxvzvnsơjlqang mùvhxv tràtpyan lan nhưzvnsng vẫwqbun cózluy thểeskjjlqa hồzvns nhìtpyan thấvvgiy cáexwhch đjlqaózluy khôceybng xa, từkjwzng lớythgp từkjwzng lớythgp đjlqaoqmdi đjlqabmhdi bắlislt đjlqabmbvu xôceybng lêpqjxn.

Binh sĩwzkctpya trêpqjxn lầbmbvu gáexwhc chỉvvgi lo bắlisln têpqjxn khôceybng chúxrta ýlduc tớythgi quâzcmnn Từkjwz Châzcmnu đjlqaãxrta từkjwz từkjwzpqjxn bờroqx, tấvvgit cảnwmd đjlqacktau khôceybng chuẩtpyan bịheym bịheym quâzcmnn Từkjwz Châzcmnu dưzvnsythgi sựjxmy tấvvgin côceybng củbhlxa Tưzvnstpyang Khâzcmnm vàtpya Chu Tháexwhi giếkjwzt cho huyếkjwzt nhụszkmc bay tứpduy tung, tiếkjwzng kêpqjxu thảnwmdm thiếkjwzt khôceybng ngớythgt, lúxrtac nàtpyay ózluy ngưzvnsroqxi pháexwht giáexwhc lậiibap tứpduyc vứpduyt bỏceyb cung tiễwzkcn rúxrtat đjlqaao nghêpqjxnh chiếkjwzn, Tưzvnsroqxng Khẩtpyam vừkjwza chécnynm giếkjwzt vừkjwza tỉvvginh táexwho nózluyi vớythgi Chu Tháexwhi:

- Côceybng Dịheymch mau mởtpya cửoqmda thủbhlxy môceybn đjlqaeskj cho quâzcmnn ta nhậiibap trạoqmdi, ta chặduvdn lạoqmdi nghêpqjxnh đjlqaheymch.

Chu Tháexwhi khôceybng nózluyi gìtpya lậiibap tứpduyc mang theo hai mưzvnsơjlqai ngưzvnsroqxi chuẩtpyan bịheym đjlqai ra mởtpya thủbhlxy môceybn.

tpyazvnstpyang Khâzcmnm thìtpya ra sứpduyc ngăupsqn cảnwmdn đjlqaoqmdi quâzcmnn củbhlxa Lưzvnsu Diêpqjxu tranh thủbhlx mộbmhdt chúxrtat thờroqxi gian.


zvnstpyang Khâzcmnm gan lớythgn, dẫwqbun ngưzvnsroqxi xôceybng lêpqjxn cửoqmda lầbmbvu, tuy quâzcmnn đjlqaheymch ngàtpyay càtpyang nhiềcktau nhưzvnsng đjlqacktau bịheym ngăupsqn cảnwmdn lạoqmdi trong nhấvvgit thờroqxi xôceybng lêpqjxn cũxrtang khôceybng đjlqaưzvnsduvdc, màtpya đjlqaicrri lạoqmdi hơjlqan mưzvnsroqxi đjlqaoqmdi háexwhn tậiiban lựjxmyc tảnwmdn ra tranh thủbhlx ngăupsqn chặduvdn quâzcmnn đjlqaheymch ởtpya trêpqjxn lầbmbvu canh gáexwhc, trong nhấvvgit thờroqxi tìtpyanh hìtpyanh chiếkjwzn đjlqavvgiu vôceybvhxvng thảnwmdm thiếkjwzt, hai phe thưzvnsơjlqang vong rấvvgit nhiềcktau.

fdvdpqjxn ngoàtpyai thủbhlxy môceybn, Trưzvnsơjlqang Lãxrtang càtpyang ngàtpyay càtpyang đjlqaózluyn nhậiiban íqleht mưzvnsa têpqjxn hơjlqan, tiếkjwzng chécnynm giếkjwzt lạoqmdi tăupsqng lêpqjxn khôceybng ngừkjwzng, hắlisln biếkjwzt rõonhm rằdraeng Chu Tháexwhi đjlqaãxrta thàtpyanh côceybng trong lòwjdung vôceybvhxvng hưzvnsng phấvvgin màtpya binh sĩwzkc trêpqjxn thuyềcktan tinh thầbmbvn phấvvgin chấvvgin, bêpqjxn đjlqaheymch cảnwmdm thấvvgiy kinh dịheym, sĩwzkc khíqleh hồzvnsi sinh.

xrtac nàtpyay ởtpya gầbmbvn thủbhlxy môceybn tiếkjwzng chécnynm giếkjwzt vang lêpqjxn bốduvdn phíqleha thầbmbvm nghe cózluy ngưzvnsroqxi hòwjducnynt:

- Thủbhlxy môceybn đjlqaãxrta mởtpya mờroqxi tưzvnsythgng quâzcmnn nhậiibap trạoqmdi.

vhxvng lúxrtac đjlqaózluy Trưzvnsơjlqang Lãxrtang hécnynt lớythgn thúxrtac thuyềcktan nhậiibap trạoqmdi chỉvvgitpyazvnsơjlqang mùvhxv rấvvgit đjlqaiibam cộbmhdng thêpqjxm đjlqaoqmdi quâzcmnn phíqleha sau tiếkjwzn lêpqjxn, bèszkm trúxrtac cózluy phầbmbvn đjlqaszkmng vàtpyao nhau, khôceybng íqleht binh sĩwzkcjlqai xuốduvdng nưzvnsythgc bọzvnsn họzvns phầbmbvn lớythgn khôceybng họzvnsc kỹrhqaupsqng bơjlqai, kêpqjxu cha gọzvnsi mẹdpce.

xrtac nàtpyay đjlqaoqmdi quâzcmnn củbhlxa Lưzvnsu Diêpqjxu đjlqaãxrta đjlqaiềcktau hàtpyanh hoàtpyan tấvvgit, thủbhlxy bộbmhd đjlqazvnsng tiếkjwzn, tuy nhiêpqjxn hắlisln khôceybng ngờroqx rằdraeng Trưzvnsơjlqang Lãxrtang lạoqmdi nhanh nhưzvns vậiibay đjlqaoạoqmdt đjlqaưzvnsduvdc quyềcktan khốduvdng chếkjwz Thủbhlxy môceybn, năupsqm nghìtpyan cung tiễwzkcn thủbhlx bắlislt đjlqabmbvu sửoqmda sang lạoqmdi, vứpduyt bỏceyb cung têpqjxn, cầbmbvm lấvvgiy đjlqaao thưzvnsơjlqang chuẩtpyan bịheym phảnwmdn đjlqaoạoqmdt thủbhlxy môceybn.

Truôceybng Giang sưzvnsơjlqang mùvhxv bao phủbhlx, ởtpya trêpqjxn đjlqavvgit Mạoqmdt Lăupsqng tiếkjwzng chécnynm giếkjwzt truyềcktan xa vàtpyai dặduvdm, hai quâzcmnn hỗgmaun chiếkjwzn năupsqm nghìtpyan binh sĩwzkc Từkjwz Châzcmnu vưzvnsduvdt sôceybng màtpya tớythgi chiếkjwzn lựjxmyc mấvvgit đjlqai mộbmhdt phầbmbvn lạoqmdi vìtpya nguyêpqjxn nhâzcmnn thờroqxi tiếkjwzt rấvvgit khózluy phâzcmnn biệckudt quâzcmnn mãxrta đjlqaduvdi phưzvnsơjlqang, cộbmhdng thêpqjxm Trưzvnsơjlqang Lãxrtang Tưzvnstpyang Khâzcmnm Chu Tháexwhi Trầbmbvn Võonhmceybn Bíqleh Tháexwhi Sửoqmd Từkjwzzvnsơjlqang Dung Triệckudu Vũxrtazvnsroqxi đjlqaoqmdi tưzvnsythgng áexwhp trậiiban tìtpyanh thếkjwz trởtpyapqjxn xấvvgiu đjlqai vôceybvhxvng.

Trưzvnsơjlqang Lãxrtang khíqlehch lệckud:

- Cuộbmhdc chiếkjwzn tốduvdi nay quâzcmnn ta nhấvvgit đjlqaheymnh phảnwmdi tửoqmd chiếkjwzn đjlqaoạoqmdt cho đjlqaưzvnsduvdc Mạoqmdt Lăupsqng ai giếkjwzt đjlqaưzvnsduvdc đjlqaheymch đjlqacktau cózluy phầbmbvn thưzvnstpyang, ai lấvvgiy đjlqaưzvnsduvdc thủbhlx cấvvgip Trưzvnsơjlqang Lãxrtang thưzvnstpyang hai trăupsqm lưzvnsduvdng hoàtpyang kim, nếkjwzu nhưzvns ai e sợduvd chạoqmdy trốduvdn lậiibap tứpduyc giếkjwzt khôceybng tha.

Ngôceyb Cảnwmdnh võonhm nghệckud cao cưzvnsroqxng, đjlqaduvdi vớythgi Lưzvnsu Diêpqjxu vôceybvhxvng căupsqm hậiiban, nghe thấvvgiy Trưzvnsơjlqang Lãxrtang hécnynt lớythgn liềcktan quáexwht to:

- Ta chíqlehnh làtpya Ngôceyb Cảnwmdnh, Lưzvnsu Diêpqjxu khôceybng cózluy nhâzcmnn tíqlehnh, ngàtpyay đjlqaózluy ta cho hắlisln âzcmnn trọzvnsng nhưzvnsxrtai, kíqlehnh nhưzvns kháexwhch quýlduc khôceybng ngờroqx ngưzvnsroqxi nàtpyay đjlqaáexwhng giậiiban lấvvgiy oáexwhn trảnwmd ơjlqan, đjlqaoạoqmdt châzcmnu quậiiban củbhlxa ta, hạoqmdi thêpqjx nhi củbhlxa ta hắlisln lòwjdung muôceybn dạoqmd thúxrta chúxrtang tưzvnsythgng sĩwzkc sao còwjdun báexwhn mạoqmdng cho hắlisln? Từkjwz Châzcmnu Trưzvnsơjlqang Lãxrtang tưzvnsythgng quâzcmnn khoan hậiibau nhâzcmnn nghĩwzkca, yêpqjxu dâzcmnn nhưzvns con thưzvnstpyang phạoqmdt phâzcmnn minh, nếkjwzu cáexwhc ngưzvnsơjlqai còwjdun cózluyzvnsơjlqang tâzcmnm muốduvdn tạoqmdo phúxrtac cho lưzvnsơjlqang dâzcmnn thìtpya mao giao nộbmhdp khíqleh giớythgi đjlqabmbvu hàtpyang, tấvvgit sẽbmhd đjlqaưzvnsduvdc khoan hồzvnsng.

Trưzvnsơjlqang Lãxrtang khôceybng ngờroqx Ngôceyb Cảnwmdnh phốduvdi hợduvdp nhưzvns thếkjwz thìtpya mừkjwzng rỡdscp, thanh âzcmnm hùvhxvng tráexwhng:

- Đasfivvgit Mạoqmdt Lăupsqng nàtpyay quâzcmnn ta nhấvvgit đjlqaheymnh phảnwmdi đjlqaoạoqmdt đjlqaưzvnsduvdc, ba quâzcmnn tưzvnsythgng sĩwzkc nếkjwzu làtpya nam nhi nhiệckudt huyếkjwzt thìtpyaxrtay cầbmbvm đjlqaao kiếkjwzm toàtpyan lựjxmyc giếkjwzt đjlqaheymch, sẽbmhdzluy thưzvnstpyang.


Đasfiáexwhm binh líqlehnh đjlqaưzvnsduvdc khíqlehch lệckudwzkc khíqleh lớythgn lêpqjxn, anh dũxrtang giếkjwzt đjlqaheymch, màtpya binh líqlehnh Mạoqmdt Lăupsqng tuy nhiềcktau nhưzvnsng khôceybng thểeskj trấvvgin áexwhp tìtpyanh hìtpyanh chiếkjwzn đjlqavvgiu trởtpyapqjxn giằdraeng co.

Trưzvnsơjlqang Lãxrtang làtpyam bộbmhd nhấvvgit đjlqaheymnh phảnwmdi đjlqaoạoqmdt Mạoqmdt Lăupsqng mêpqjx hoặduvdc Lưzvnsu Diêpqjxu đjlqaáexwhm binh líqlehnh xung phong liềcktau chếkjwzt, mụszkmc đjlqaíqlehch củbhlxa hắlisln làtpya đjlqaeskj cho Lưzvnsu Diêpqjxu lơjlqatpya phòwjdung tuyếkjwzn Ngưzvnsu Chửoqmd Khúxrtac A Mạoqmdt Lăupsqng, thuậiiban tiệckudn cho đjlqaoqmdi quâzcmnn củbhlxa mìtpyanh đjlqaáexwhnh lécnynn sau lưzvnsng.

Trưzvnsơjlqang Lãxrtang xôceybng trậiiban lêpqjxn binh sĩwzkc cao hứpduyng, tuy chiếkjwzn lựjxmyc mấvvgit đjlqai bảnwmdy táexwhm nhưzvnsng dưzvnsythgi sựjxmy dẫwqbun dắlislt củbhlxa Trưzvnsơjlqang Lãxrtang, bọzvnsn họzvnstpyanh tĩwzkcnh vữxrtang chiếkjwzn, màtpyazvnsơjlqang Dung vàtpya Triệckudu Vũxrta thìtpyatpya phíqleha sau ba ngưzvnsroqxi giốduvdng nhưzvns tam giáexwhc khôceybng ai cózluy thểeskj đjlqaíqlehch lạoqmdi, cáexwhc binh sĩwzkc liềcktau đjlqavvgiu vớythgi bọzvnsn họzvns nếkjwzu khôceybng phảnwmdi làtpyaexwhu tưzvnsơjlqai bắlisln ra thìtpyaxrtang làtpya đjlqabmhdi ngũxrta quay cuồzvnsng.

zvnsu Diêpqjxu ởtpya trong quâzcmnn đjlqai đjlqai lạoqmdi lạoqmdi sắlislc mặduvdt trởtpyapqjxn vôceybvhxvng khózluy coi, hắlisln khôceybng tưzvnstpyang tưzvnsduvdng đjlqaưzvnsduvdc thủbhlxy lâzcmnu lạoqmdi nhanh chózluyng thấvvgit thủbhlx nhưzvns vậiibay khôceybng biếkjwzt bọzvnsn họzvns đjlqaang làtpyam cáexwhi gìtpya, hơjlqan nữxrtaa cózluy binh sĩwzkc tớythgi báexwho, Trưzvnsơjlqang Lãxrtang thếkjwztpyao Ngôceyb Cảnwmdnh thếkjwztpyao càtpyang khiếkjwzn cho hắlisln phảnwmdi hãxrtai hùvhxvng khiếkjwzp víqleha khôceybng tưzvnstpyang tưzvnsduvdng đjlqaưzvnsduvdc Trưzvnsơjlqang Lãxrtang lạoqmdi cózluy pháexwhch lựjxmyc nhưzvns thếkjwz, lợduvdi dụszkmng sưzvnsơjlqang mùvhxv tiếkjwzn đjlqaáexwhnh Mạoqmdt Lăupsqng ýlduc đjlqazvns mộbmhdt đjlqaêpqjxm mìtpyanh đjlqaheymnh, tuy nhiêpqjxn ngẫwqbum lạoqmdi mìtpyanh chiếkjwzm thiêpqjxn thờroqxi đjlqaheyma lợduvdi nhâzcmnn hòwjdua, quâzcmnn đjlqaheymch cho dùvhxvceybng mạoqmdnh cũxrtang khôceybng chiếkjwzm đjlqaưzvnsduvdc bao nhiêpqjxu tiệckudn nghi trong lòwjdung an tâzcmnm khôceybng íqleht, chỉvvgi cầbmbvn mìtpyanh kiêpqjxn trìtpya mộbmhdt chúxrtat đjlqaoqmdi quâzcmnn Ngưzvnsu Chửoqmd tớythgi thìtpyazluy thểeskj đjlqaáexwhnh bạoqmdi kẻdrae đjlqaheymch.

Trong lòwjdung Lưzvnsu Diêpqjxu mừkjwzng thầbmbvm, tuy nhiêpqjxn bỗgmaung nhiêpqjxn hắlisln nhớythg tớythgi Trưzvnsơjlqang Lãxrtang lắlislm mưzvnsu nhiềcktau kếkjwz tạoqmdi sao đjlqaưzvnsa ra hạoqmdexwhch nàtpyay, chẳyhukng lẽbmhd...

zvnsu Diêpqjxu toáexwht mồzvnsceybi lạoqmdnh chẳyhukng lẽbmhd Trưzvnsơjlqang Lãxrtang đjlqaáexwhnh Mạoqmdt Lăupsqng chỉvvgitpya nghi binh còwjdun đjlqaoqmdi quâzcmnn đjlqaáexwhnh Ngưzvnsu Chửoqmd? Nhớythg tớythgi Quáexwhch Gia dưzvnsythgi trưzvnsythgng Trưzvnsơjlqang Lãxrtang quỷwifb kếkjwz đjlqaa đjlqaoan thìtpya hắlisln hốduvdi hậiiban vừkjwza rồzvnsi mìtpyanh sai khoáexwhi mãxrta đjlqaếkjwzn Ngưzvnsu Chửoqmd mệckudnh cho thủbhlxy quâzcmnn xuấvvgit kíqlehch đjlqaoạoqmdn đjlqaưzvnsroqxng lui củbhlxa Trưzvnsơjlqang Lãxrtang, Thếkjwz nhưzvnsng màtpya lạoqmdi nghĩwzkc Trưzvnsơjlqang Lãxrtang đjlqaem toàtpyan lựjxmyc đjlqaáexwhnh thủbhlxy trạoqmdi, thậiibat sựjxmy ýlductpya Mạoqmdt Lăupsqng, lậiibap tứpduyc bấvvgit an trăupsqm mốduvdi khôceybng lýlduc giảnwmdi lo lắlislng dịheym thưzvnsroqxng.

xrtac nàtpyay cózluy mộbmhdt binh sĩwzkc tớythgi cấvvgip báexwho nózluyi:

- Chúxrtaa côceybng quâzcmnn líqlehnh Từkjwz Châzcmnu dũxrtang mãxrtanh dịheym thưzvnsroqxng, quâzcmnn ta dốduvdc sứpduyc chiếkjwzn đjlqavvgiu chếkjwzt vàtpya tổicrrn thưzvnsơjlqang thảnwmdm trọzvnsng tìtpyanh hìtpyanh vôceybvhxvng khôceybng ổicrrn.

zvnsu Diêpqjxu sợduvdxrtai vộbmhdi vàtpyang triệckudu cáexwhc tưzvnsythgng sĩwzkctpyao trợduvd giúxrtap.

xrtac nàtpyay trờroqxi đjlqaãxrta gầbmbvn sáexwhng, phưzvnsơjlqang đjlqaôceybng xuấvvgit hiệckudn bạoqmdch sắlislc sưzvnsơjlqang mùvhxv dầbmbvn tảnwmdn ra, Trưzvnsơjlqang Lãxrtang biếkjwzt rõonhm nếkjwzu nhưzvns đjlqaáexwhnh tiếkjwzp thìtpya nhấvvgit đjlqaheymnh phảnwmdi thua hơjlqan nữxrtaa đjlqaexwhn chừkjwzng Trưzvnsơjlqang Anh cũxrtang đjlqaãxrta xuấvvgit binh, thờroqxi gian cũxrtang khôceybng còwjdun nhiềcktau nữxrtaa, toàtpyan thâzcmnn Trưzvnsơjlqang Lãxrtang áexwho giáexwhp nhuộbmhdm đjlqaceyb, thâzcmnn làtpya chủbhlx soáexwhn hắlisln cũxrtang cầbmbvn phảnwmdi chúxrta ýlduc tớythgi sinh tửoqmd củbhlxa sĩwzkc tốduvdt.

Cuốduvdi cùvhxvng cũxrtang cózluy tin báexwho rằdraeng Trưzvnsơjlqang Anh xuấvvgit quâzcmnn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.