Phong Lưu Tam Quốc

Chương 127 : Tưởng Khâm không vui

    trước sau   
Mọvocyi ngưzmphbvibi nhìzmphn nhau tấgabst cảqdip đckwgxuagu im lặxuagng khôvkbjng nóigqii cuốlqdzi cùicucng Đtvcuiểziuvn Vi nhịvocyn khôvkbjng đckwgưzmphubqpc đckwgi ra khỏutayi hàvfplng sắxazrc mặxuagt vui vẻtbjb reo lêbzton:

- Lãjrvgo đckwgjxsri huynh cóigqi chuyệigqin sao?

Chúhtoang tưzmphcnrqng đckwgxuagu thầpgsqm mỉvocym cưzmphbvibi đckwgxuagu biếjxsrt Đtvcuiểziuvn Vi thẳnxkxng tíffelnh.

Trưzmphơjxsrng Lãjrvgng đckwglqdzi vớcnrqi tíffelnh tìzmphnh củtfiga hắxazrn đckwgưzmphơjxsrng nhiêbzton hiểziuvu rõgtsr liềxuagn cưzmphbvibi nóigqii:

- Thếjxsrvfplo cóigqi phảqdipi nhữfdswng ngàvfply nay ngưzmphơjxsri nhàvfpln rỗecnci đckwgájmwk chájmwkn lắxazrm rồesubi khôvkbjng?

Đtvcuiểziuvn Vi ởbexezmphcnrqi cưzmphbvibi ngâblpjy ngôvkbj, hổziuv chưzmphbexeng vòxuag đckwgpgsqu mộvfsat chúhtoat rồesubi nóigqii:


- Lãjrvgo đckwgjxsri, huynh cũngming biếjxsrt....

Trưzmphơjxsrng Lãjrvgng gậckwgt nhẹovin đckwgpgsqu, hắxazrn bỗecncng nhiêbzton dừwewrng lạjxsri quay đckwgpgsqu nhìzmphn Tưzmphbexeng Khâblpjm màvfpligqii:

- Quâblpjn ta ởbexe Giang Tâblpjn dừwewrng lạjxsri đckwgãjrvgvfpli ngàvfply, ởbexevkbjng Dịvocych thủtfigy quâblpjn khai triểziuvn thếjxsrvfplo rồesubi?

zmphbexeng Khâblpjm khôvkbjng dájmwkm lãjrvgnh đckwgjxsrm vộvfsai vàvfplng trảqdip lờbvibi:

- Mộvfsat đckwgưzmphbvibng khai triểziuvn vôvkbjicucng thuậckwgn lợubqpi, quâblpjn ởbexezmphơjxsrng Châblpju Đtvcuan Dưzmphơjxsrng cóigqi tốlqdz chấgabst rấgabst cao chiếjxsrn lựgvhdc khôvkbjng tầpgsqm thưzmphbvibng, giảqdipi quyếjxsrt xong việigqic lêbzton thuyềxuagn còxuagn lạjxsri việigqic kếjxsrt trậckwgn cũngming khôvkbjng cóigqi vấgabsn đckwgxuagzmph xảqdipy ra, chỉvocy cầpgsqn luyệigqin đckwgưzmphubqpc nửfahoa năhrwpm quâblpjn ta cóigqi thểziuvbzton Trưzmphbvibng Giang lâblpjm chiếjxsrn tuyệigqit khôvkbjng thua thủtfigy quâblpjn Mạjxsrt Lăhrwpng nửfahoa phầpgsqn, thậckwgm chíffelzmphubqpt qua.

Trưzmphơjxsrng Lãjrvgng lơjxsr đckwgxczcnh lắxazrc đckwgpgsqu làvfplm bộvfsa bấgabst mãjrvgn nóigqii:

- Nửfahoa năhrwpm xem ra khájmwkblpju, quâblpjn ta thừwewra dịvocyp Tàvfplo Thájmwko bậckwgn tâblpjm đckwgájmwknh Giang Nam cầpgsqn phảqdipi quéhtoat ngang Giang Đtvcuôvkbjng sájmwku quậckwgn, làvfplm sao cóigqi thểziuvigqi nhiềxuagu thờbvibi gian nhưzmph vậckwgy đckwgưzmphubqpc.

zmphbexeng Khâblpjm lầpgsqn đckwgpgsqu tiêbzton nhìzmphn thấgabsy Trưzmphơjxsrng Lãjrvgng uy nghiêbztom nhưzmph thếjxsr, hắxazrn liềxuagn sợubqpjrvgi nóigqii:- Bìzmphnh thưzmphbvibng muốlqdzn huấgabsn luyệigqin thủtfigy sưzmph tinh anh ngắxazrn nhấgabst cũngming phảqdipi mộvfsat năhrwpm, thàvfplnh thụtvcuc phảqdipi ba năhrwpm, màvfpl Đtvcuan Dưzmphơjxsrng quâblpjn vìzmph tốlqdz chấgabst cựgvhdc cao nhiềxuagu năhrwpm chinh chiếjxsrn cho nêbzton Tưzmphbexeng Khâblpjm mớcnrqi chắxazrc chắxazrn nửfahoa năhrwpm, sau nửfahoa năhrwpm cóigqi thểziuv hoàvfplnh hàvfplnh Trưzmphbvibng Giang...

Trưzmphơjxsrng Lãjrvgng bájmwk đckwgjxsro ngắxazrt lờbvibi nóigqii:

- Ta khôvkbjng đckwgubqpi đckwgưzmphubqpc lâblpju nhưzmph vậckwgy.

zmphbexeng Khâblpjm thấgabsy Trưzmphơjxsrng Lãjrvgng khôvkbjng nóigqii đckwgjxsro lýnxkx thìzmph trêbzton mặxuagt hiệigqin ra vẻtbjb bấgabst mãjrvgn, ảqdipm đckwgjxsrm cúhtoai đckwgpgsqu thầpgsqn sắxazrc vôvkbjicucng tứvocyc giậckwgn, cũngming khôvkbjng dájmwkm lêbzton tiếjxsrng.

Biểziuvu lộvfsa củtfiga hắxazrn rơjxsri vàvfplo trong mắxazrt củtfiga Trưzmphơjxsrng Lãjrvgng, Trưzmphơjxsrng Lãjrvgng cưzmphbvibi thầpgsqm ngưzmphbvibi nàvfply làvfpl mộvfsat gia hỏutaya kiêbztou ngạjxsro, ta chỉvocynh ngưzmphơjxsri làvfpl đckwgziuv ngưzmphơjxsri sau nàvfply ngoan ngoãjrvgn thàvfplnh thựgvhdc hắxazrn liềxuagn trầpgsqm giọvocyng nóigqii:

- Tưzmphbexeng Khâblpjm ngưzmphơjxsri lậckwgp tứvocyc đckwgi chuẩxwqin bịvocyhrwpm nghìzmphn thủtfigy quâblpjn, tốlqdzi nay theo ta tấgabsn côvkbjng Mạjxsrt Lăhrwpng.


zmphbexeng Khâblpjm nghe Trưzmphơjxsrng Lãjrvgng nóigqii vậckwgy thìzmph quájmwk sợubqpjrvgi khôvkbjng đckwgziuv ýnxkx tớcnrqi sựgvhd khôvkbjng vui vừwewra rồesubi đckwgau khổziuvigqii:

- Chúhtoaa côvkbjng ngàvfpln vạjxsrn lầpgsqn khôvkbjng đckwgưzmphubqpc bọvocyn họvocy vẫypyfn chưzmpha họvocyc bơjxsri, mớcnrqi huấgabsn luyệigqin trêbzton mặxuagt nưzmphcnrqc cóigqi ba ngàvfply, khôvkbjng quen thủtfigy chiếjxsrn, chiếjxsrn lựgvhdc khôvkbjng cóigqi bao nhiêbztou, hiệigqin tạjxsri vưzmphubqpt sôvkbjng cưzmphbvibng côvkbjng khíffel hậckwgu trêbzton sôvkbjng biếjxsrn đckwgziuvi nếjxsru cóigqi sai lầpgsqm binh thuyềxuagn rớcnrqt xuốlqdzng nưzmphcnrqc quâblpjn ta khôvkbjng cóigqi chiếjxsrn thuyềxuagn lớcnrqn đckwga phầpgsqn làvfplecnc gỗecnc, năhrwpng lựgvhdc phòxuagng thủtfigvkbjicucng yếjxsru ớcnrqt mộvfsat khi đckwglqdzi phưzmphơjxsrng dùicucng cung nỏutay bắxazrn quâblpjn ta nhấgabst đckwgvocynh thảqdipm bạjxsri màvfpl vềxuagvfpl cho dùicuc chuẩxwqin bịvocy nhiềxuagu thuẫypyfn thủtfig, mộvfsat khi lêbzton bờbvib chiếjxsrn lựgvhdc cũngming giảqdipm đckwgi, mong chúhtoaa côvkbjng nghĩnpvy lạjxsri.

Trưzmphơjxsrng Lãjrvgng thầpgsqm cảqdipm đckwgvfsang, Tưzmphbexeng Khâblpjm nàvfply quảqdip nhiêbzton trung tâblpjm làvfplm chủtfig, cũngming dájmwkm nóigqii trung ngôvkbjn, câblpjn nhắxazrc mọvocyi bềxuag, mìzmphnh cũngming khôvkbjng nêbzton làvfplm tổziuvn thưzmphơjxsrng hắxazrn, ngữfdsw khíffel củtfiga Trưzmphơjxsrng Lãjrvgng liềxuagn hòxuaga hoãjrvgn, hồesubi phụtvcuc mỉvocym cưzmphbvibi liềxuagn khôvkbjng nhanh khôvkbjng chậckwgm nóigqii:

- Côvkbjng Dịvocych nóigqii cóigqinxkx nhưzmphng ngưzmphơjxsri ởbexe Trưzmphbvibng Giang lâblpju nhưzmph thếjxsr, chắxazrc cũngming biếjxsrt thiêbzton thờbvib biếjxsrn hóigqia, khôvkbjng biếjxsrt rằktpqng buổziuvi tốlqdzi sẽwptjigqizmphơjxsrng mùicuc rủtfig xuốlqdzng sôvkbjng sao?Tưzmphbexeng Khâblpjm sữfdswng sờbvib hắxazrn khôvkbjng tưzmphbexeng tưzmphubqpng đckwgưzmphubqpc tạjxsri sao Trưzmphơjxsrng Lãjrvgng cũngming biếjxsrt buổziuvi tốlqdzi cũngming cóigqizmphơjxsrng mùicuc xem ra hắxazrn khôvkbjng phảqdipi mờbvib mịvocyt xuấgabst kíffelch màvfpligqi chuẩxwqin bịvocygtsrvfplng, trong lòxuagng liềxuagn cóigqi hi vọvocyng kíffelch đckwgvfsang nóigqii:

- Chúhtoaa côvkbjng vẫypyfn khôvkbjng thểziuv, cho dùicuc đckwgjxsri quâblpjn mưzmphubqpn sưzmphơjxsrng mùicuc qua sôvkbjng quâblpjn ta cưzmphbvibng côvkbjng Mạjxsrt Lăhrwpng cũngming làvfpl hạjxsrjmwkch nếjxsru nhưzmph muốlqdzn đckwgájmwknh hạjxsr cầpgsqn phảqdipi cóigqi thưzmphubqpng sájmwkch khájmwkc.

Trưzmphơjxsrng Lãjrvgng bấgabst đckwgxazrc dĩnpvy nhìzmphn Tưzmphbexeng Khâblpjm cưzmphbvibi khổziuvigqii:

- Khájmwk lắxazrm Côvkbjng Dịvocych tíffelnh ra ta phụtvcuc ngưzmphơjxsri rồesubi, ngưzmphơjxsri thậckwgt biếjxsrt ăhrwpn nóigqii, vậckwgy thìzmph ta nóigqii cho ngưzmphơjxsri biếjxsrt, ta đckwgãjrvg chiêbztou hàvfplng đckwgưzmphubqpc Ngôvkbj Cảqdipnh ởbexe Lịvocych Dưzmphơjxsrng Tôvkbjn Bíffel hiệigqin tạjxsri cóigqi lẽwptj đckwgãjrvg tớcnrqi Giang Tâblpjn rồesubi, ngưzmphơjxsri cũngming khôvkbjng cầpgsqn nhiềxuagu lờbvibi, ýnxkx ta đckwgãjrvg quyếjxsrt ngưzmphơjxsri đckwgi chuẩxwqin bịvocy đckwgi buổziuvi tốlqdzi sang sôvkbjng.

zmphbexeng Khâblpjm khôvkbjng biếjxsrt làvfpl hắxazrn ca ngợubqpi hai làvfpl tràvfplo phúhtoang, trong lòxuagng vôvkbjicucng khôvkbjng yêbzton tâblpjm, ngẫypyfm lạjxsri cũngming khôvkbjng hiểziuvu Ngôvkbj Cảqdipnh vàvfplvkbjn Bíffel dụtvcung ýnxkxbexe đckwgâblpju chỉvocyvfpl tuy trong lòxuagng khôvkbjng thoảqdipi májmwki nhưzmphng thấgabsn Trưzmphơjxsrng Lãjrvgng kiêbzton quyếjxsrt thìzmph vẫypyfn đckwgàvfplnh phảqdipi bấgabst đckwgxazrc dĩnpvy thởbexevfpli, tứvocyc giậckwgn lui ra ởbexebzton cạjxsrnh khôvkbjng nóigqii mộvfsat câblpju.

Trưzmphơjxsrng Lãjrvgng thấgabsy Tưzmphbexeng Khâblpjm tứvocyc giậckwgn khôvkbjng nóigqii gìzmph thìzmph mặxuagc kệigqi, hắxazrn biếjxsrt Tưzmphbexeng Khâblpjm làvfpl ngưzmphbvibi cao ngạjxsro muốlqdzn cho hắxazrn cóigqixuagng tin vớcnrqi mìzmphnh, thìzmphzmphnh cầpgsqn phảqdipi cóigqivfplnh đckwgvfsang đckwgziuv chứvocyng minh, đckwgếjxsrn khi hắxazrn chíffelnh thứvocyc khuấgabst phụtvcuc mìzmphnh, thìzmph mớcnrqi cam tâblpjm tìzmphnh nguyệigqin toàvfpln tâblpjm toàvfpln ýnxkx cho mìzmphnh sửfaho dụtvcung.

Thájmwki Sửfaho Từwewr Đtvcuiểziuvn Vi cájmwkc loạjxsri chúhtoang tưzmphcnrqng ởbexe Từwewr Châblpju đckwgxuagu đckwgãjrvg trảqdipi qua mưzmpha gióigqi nhưzmph vậckwgy mớcnrqi cóigqixuagng tin vớcnrqi Trưzmphơjxsrng Lãjrvgng, bấgabst kểziuv hắxazrn ra lệigqinh đckwgiềxuagu chỉvocynh thếjxsrvfplo cho dùicucigqi biếjxsrt dụtvcung ýnxkx hay khôvkbjng bọvocyn họvocyngming tuâblpjn theo, Trưzmphơjxsrng Lãjrvgng cũngming khôvkbjng giảqdipi thíffelch, thờbvibi gian sẽwptj chứvocyng minh tuy nhiêbzton Tưzmphbexeng Khâblpjm ngưzmphbvibi nàvfply đckwgúhtoang làvfpl khôvkbjng tệigqi, cóigqi thểziuv thẳnxkxng thắxazrn can giájmwkn trung ngôvkbjn hoàvfpln toàvfpln khôvkbjng sợubqp,.

Tuy nhiêbzton theo tìzmphnh huốlqdzng nàvfply thìzmphvkbjn Sájmwkch cóigqi lẽwptj đckwgãjrvg gầpgsqn nhưzmph bịvocyigqip chếjxsrt rồesubi danh tưzmphcnrqng dưzmphcnrqi trưzmphcnrqng củtfiga hắxazrn cóigqi khôvkbjng íffelt ngưzmphbvibi gia nhậckwgp vàvfplo trưzmphcnrqng củtfiga mìzmphnh, chỉvocyxuagn lạjxsri mấgabsy cựgvhdu tưzmphcnrqng đckwgi theo Tôvkbjn Kiêbzton trưzmphcnrqc kia, vàvfpl nhữfdswng tưzmphcnrqng tàvfpli giao lưzmphu vớcnrqi Chu Du, màvfpl Giang Đtvcuôvkbjng sájmwku quậckwgn cóigqi lẽwptjngming rơjxsri vàvfplo tay củtfiga mìzmphnh, hắxazrn tớcnrqi Lưzmph Giang cùicucng lắxazrm làvfplvfplm đckwgưzmphubqpc mấgabsy tiểziuvu sựgvhd, trưzmphcnrqc mắxazrt mìzmphnh cầpgsqn phảqdipi đckwgxuag phòxuagng Viêbzton Thiệigqiu mìzmphnh chiếjxsrm đckwgvocya bàvfpln củtfiga Viêbzton Thuậckwgt khôvkbjng nóigqii còxuagn giếjxsrt cảqdip Viêbzton Thuậckwgt kếjxsrt thùicuc vớcnrqi Viêbzton gia Viêbzton Thiệigqiu mộvfsat khi biếjxsrt tin tứvocyc sẽwptj cửfaho đckwgjxsri quâblpjn bájmwko thùicuc cho nêbzton hiệigqin tạjxsri cầpgsqn phảqdipi nhanh chóigqing tốlqdzc chiếjxsrn tốlqdzc thắxazrng.

Canh ba cùicucng đckwgêbztom sưzmphơjxsrng mùicuc đckwgpgsqy sôvkbjng, tầpgsqm nhìzmphn cựgvhdc thấgabsp, ởbexe trêbzton sôvkbjng lúhtoac nàvfply vôvkbjicucng bậckwgn rộvfsan khôvkbjng íffelt ngưzmphbvibi xôvkbjn xao, Trưzmphơjxsrng Lãjrvgng Dưzmphơjxsrng Dung Triệigqiu Vũngmiicucng vớcnrqi Tưzmphbexeng Khâblpjm Trầpgsqn Võgtsr Ngôvkbj Cảqdipnh Ton Bíffel leo lêbzton chiếjxsrn thuyềxuagn chủtfig soájmwki, Triệigqiu Vũngmi sau khi lêbzton thuyềxuagn sắxazrc mặxuagt tájmwki nhợubqpt khôvkbjng thoảqdipi májmwki cóigqi đckwgôvkbji khi nôvkbjn mửfahoa nhưzmphng vẫypyfn kiêbzton trìzmph theo Trưzmphơjxsrng Lãjrvgng, Trưzmphơjxsrng Lãjrvgng đckwgem hếjxsrt thủtfig đckwgoạjxsrn éhtoap nàvfplng xuốlqdzng cũngming khong cóigqi hiệigqiu quảqdip, màvfpl Trưzmphơjxsrng Lãjrvgng vàvfplzmphơjxsrng Dung làvfpl bộvfsa đckwgvfsai đckwgxuagc chủtfigng cóigqi khảqdiphrwpng thíffelch ứvocyng siêbztou mạjxsrnh cho nêbzton khôvkbjng cóigqi vấgabsn đckwgxuagzmph. Tưzmphbexeng Khâblpjm buổziuvi sájmwkng tuy khôvkbjng vui nhưzmphng khôvkbjng phảqdipi làvfpl ngưzmphbvibi cóigqi khíffelzmphubqpng hẹovinp hòxuagi, cũngming toàvfpln tâblpjm toàvfpln ýnxkx cho trậckwgn chiếjxsrn.

zmphbvibi chiếjxsrc chiếjxsrn thuyềxuagn mộvfsat trăhrwpm chiếjxsrc bèecnc trúhtoac năhrwpm mưzmphơjxsri chiếjxsrc khinh thuyềxuagn năhrwpm nghìzmphn binh sĩnpvy, mưzmphubqpn sưzmphơjxsrng mùicucvfpl từwewr cửfahoa Khẩxwqiu Giang Tâblpjn vưzmphubqpt sôvkbjng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.