Phong Lưu Tam Quốc

Chương 126 : Chuẩn bị xuất chiến

    trước sau   
Trưxtpjơacxnng Lãpjnxng nówspvi chuyệmttjn vớecpgi Tưxtpjdbqgng Khânpwym mộwcmyt lúmnddc nữgelba sau đxtpjówspv đxtpji tắmttjm rửimnqa vàoaye thay quầlmvan ácfgmo, nếoisqu khôhvvtng toàoayen thânpwyn sẽwspv khówspv chịrymxu đxtpjurmfi vớecpgi Tưxtpjdbqgng Khânpwym cũurmfng thiếoisqu tôhvvtn trọxpnung.

Mấcgtky ngàoayey kếoisq tiếoisqp Trưxtpjơacxnng Lãpjnxng chiêoixtu mộwcmy đxtpjưxtpjyewmc khôhvvtng ílpmmt nhânpwyn tàoayei, phàoayem làoaye ngưxtpjzflmi cówspv chílpmm lớecpgn đxtpjếoisqn đxtpjânpwyy tụnymc hợyewmp khiếoisqn cho Trưxtpjơacxnng Lãpjnxng tưxtpjơacxni cưxtpjzflmi hớecpgn hởdbqg, trong lòurmfng nởdbqg hoa.

Theo ýkmid củpjnxa Quácfgmch Gia, Trưxtpjơacxnng Lãpjnxng phácfgmi Thácfgmi Sửimnq Tửimnq mang mộwcmyt vạsplan binh mãpjnx đxtpjếoisqn đxtpjxcqdn trúmndddbqgoixtn sôhvvtng, hắmttjn thìbrmgqdvcnh đxtpjsplai quânpwyn tớecpgi Giang Tânpwyn, lạsplai mệmttjnh cho Tưxtpjdbqgng Khânpwym làoayem chủpjnx, Trầlmvan Võfjmloayem phówspvqdvcnh mộwcmyt vạsplan hàoayeng binh Thọxpnu Xuânpwyn ởdbqg phílpmma trêoixtn Giang Tânpwyn hạspla trạsplai, giówspvng trốurmfng khua chiêoixtng, huấcgtkn luyệmttjn thủpjnxy quânpwyn đxtpjxcqdng thờzflmi hắmttjn lạsplai phácfgmi ngưxtpjzflmi bảojano Chu Thácfgmi phai thácfgmm thílpmmnh thừrruya lúmnddc đxtpjêoixtm màoayextpjyewmt sôhvvtng tra xétvkqt tìbrmgnh hìbrmgnh quânpwyn mãpjnx phòurmfng giữgelb.

mnddc nàoayey cówspv tin tứsicxc truyềehgzn tớecpgi Côhvvtng Tôhvvtn Toảojann đxtpjãpjnx chiếoisqn thắmttjng Lưxtpju Ngu tiêoixtu diệmttjt ởdbqg U Chânpwyu xửimnq tửimnqxtpju Ngu, hówspva ra Côhvvtng Tôhvvtn Toảojann cùjnbing vớecpgi Viêoixtn Thiệmttju chiếoisqn đxtpjcgtku vớecpgi nhau ởdbqg trêoixtn sôhvvtng, Viêoixtn Thiệmttju kinh hãpjnxi liềehgzn dùjnbing kếoisq đxtpjem ấcgtkn tílpmmn thácfgmi thúmndd cho đxtpjmttj đxtpjmttj củpjnxa Côhvvtng Tôhvvtn Toảojann làoayehvvtng Tôhvvtn Phạsplam, nàoayeo biếoisqt Côhvvtng Tôhvvtn Phạsplam khôhvvtng trúmnddng kếoisq khởdbqgi binh tưxtpjơacxnng trợyewmhvvtng Tôhvvtn Toảojann, tuy nhiêoixtn Viêoixtn Thiệmttju binh hùjnbing tưxtpjecpgng mạsplanh đxtpjjfef cho đxtpjsplai tưxtpjecpgng Khúmnddc Nghĩqdvca ra đxtpjurmfi chiếoisqn, bắmttjt đxtpjưxtpjyewmc đxtpjsplai tưxtpjecpgng Nghiêoixtm Cưxtpjơacxnng củpjnxa Côhvvtng Tôhvvtn Toảojann, Côhvvtng Tôhvvtn Toảojann liềehgzn thua chạsplay, đxtpjúmnddng lúmnddc nàoayey Côhvvtng Tôhvvtn Phạsplam hiếoisqn kếoisq, cówspv thểjfef tớecpgi Trúmnddc tiểjfefu thàoayenh phílpmma đxtpjôhvvtng nam, chỗwwsroayey gầlmvan Lưxtpju Ngu cówspv thểjfefhvvtsicxng lẫlgmsn nhau, Lưxtpju Ngu lạsplai e sợyewmhvvtng Tôhvvtn Toảojann cówspv biếoisqn phácfgmi binh tậbeopp kílpmmch, kếoisqt quảojan bịrymxhvvtng Tôhvvtn Toảojann đxtpjácfgmnh bạsplai chạsplay khỏlgyri Cưxtpj Dung, Côhvvtng Tôhvvtn Toảojann khôhvvtng dừrruyng tay cạsplan tàoayeu rácfgmo mácfgmng chiếoisqm hếoisqt Cưxtpj Dung bắmttjt đxtpjưxtpjyewmc Lưxtpju Ngu, vềehgz sau thiêoixtn tửimnq chuyểjfefn côhvvtng hàoayem tớecpgi đxtpjjfefhvvtng Tôhvvtn Toảojann tha cho hắmttjn nhưxtpjng Côhvvtng Tôhvvtn Toảojann khôhvvtng nghe theo nówspvi Lưxtpju Ngu muốurmfn tựfohpxtpjng đxtpjếoisq liềehgzn xửimnq tửimnq,.

oayemnddc nàoayey chuyệmttjn màoaye Trưxtpjơacxnng Lãpjnxng quan tânpwym nhấcgtkt chílpmmnh làoaye tam huynh đxtpjmttjxtpju Bịrymx, bọxpnun họxpnu vẫlgmsn vôhvvtjnbing đxtpjácfgmng thưxtpjơacxnng làoayem thủpjnx hạspla củpjnxa Tàoayeo Thácfgmo, Lưxtpju Bịrymxmnddc nàoayey vẫlgmsn dốurmfc lòurmfng thu mua nhânpwyn tânpwym, khiếoisqn cho Tàoayeo Thácfgmo tânpwym tìbrmgnh bấcgtkt an, ba ngưxtpjzflmi chịrymxu nhụnymcc nằrizvm gai nếoisqm mậbeopt tìbrmgm thờzflmi khắmttjc quậbeopt khởdbqgi.

Lữgelb Bốurmf cuốurmfi cùjnbing cũurmfng nghe lờzflmi củpjnxa Cung Trầlmvan, Tàoayeo Thácfgmo vânpwyy Bộwcmyc Dưxtpjơacxnng trăsicxm ngàoayey Lữgelb Bốurmf khôhvvtng cówspvxtpjơacxnng thựfohpc thếoisq gia vọxpnung tộwcmyc Đlgyriềehgzn thịrymx giảojan phảojann, mởdbqg cửimnqa thàoayenh ra, kếoisqt quảojan binh mãpjnx vừrruya vàoayeo thàoayenh thìbrmg tứsicx phílpmma lửimnqa đxtpjãpjnx chácfgmy, thiếoisqu chúmnddt nữgelba làoayelpmmnh mạsplang cũurmfng mấcgtkt, may màoaye Lữgelb Bốurmfacxn ýkmid đxtpjjfef cho Tàoayeo Thácfgmo chạsplay thoácfgmt, hiệmttjn tạsplai hai quânpwyn khôhvvtng cówspv quânpwyn lưxtpjơacxnng Tàoayeo Thácfgmo lui vềehgz Quyêoixtn thàoayenh, kìbrmgm chếoisq lẫlgmsn nhau. Trưxtpjơacxnng Lãpjnxng sau khi biếoisqt đxtpjưxtpjyewmc tin nàoayey thìbrmg khuôhvvtn mặcfgmt hiệmttjn ra vẻvbli cổfjml quácfgmi khôhvvtng thôhvvti, khôhvvtng ngoàoayei mộwcmyt năsicxm nữgelba Lữgelb Bốurmf sẽwspv tan tácfgmc chiếoisqn tuyếoisqn, chiếoisqu theo lịrymxch sửimnqoaye xem xétvkqt mìbrmgnh phảojani nghĩqdvccfgmch làoayem sao đxtpjjfef hắmttjn toàoayen tânpwym toàoayen ýkmid cho mìbrmgnh sửimnq dụnymcng, đxtpjânpwyy làoaye mộwcmyt vấcgtkn đxtpjehgz lớecpgn, ngưxtpjzflmi nàoayey khôhvvtng giốurmfng nhưxtpjhvvtn Sácfgmch Tôhvvtn Sácfgmch làoayem việmttjc vôhvvtjnbing cówspv nguyêoixtn tắmttjc còurmfn Lữgelb Bốurmf thìbrmglpmmnh tìbrmgnh hay thay đxtpjfjmli, chiêoixtu hàoayeng đxtpjưxtpjyewmc ngưxtpjzflmi nàoayey màoaye khiếoisqn cho hắmttjn khôhvvtng sinh tàoayenpwym thìbrmg mớecpgi làoaye đxtpjiềehgzu mấcgtku chốurmft, nhưxtpjng nếoisqu thậbeopt sựfohp chiêoixtu hàoayeng đxtpjưxtpjyewmc Tàoayeo Thácfgmo làoayem sao bỏlgyr qua, lúmnddc đxtpjówspv nghiễqygmm nhiêoixtn mìbrmgnh đxtpjãpjnx trởdbqg thàoayenh cừrruyu nhânpwyn củpjnxa Tàoayeo Thácfgmo.


Đlgyrxcqdng thờzflmi Trưxtpjơacxnng Lãpjnxng cũurmfng thầlmvam hạspla quyếoisqt tânpwym nhấcgtkt đxtpjrymxnh phảojani trong thờzflmi gian ngắmttjn bìbrmgnh đxtpjrymxnh đxtpjưxtpjyewmc nam Trưxtpjzflmng Giang.

Thiêoixtn hạspla chưxtpj hầlmvau lúmnddc nàoayey cũurmfng bắmttjt đxtpjlmvau xuấcgtkt kílpmmch, Viêoixtn Thiệmttju ởdbqgoaye Bắmttjc cũurmfng cówspv đxtpjwcmyng tácfgmc, ởdbqg Thưxtpjzflmng Sơacxnn mấcgtky thácfgmng xong liềehgzn đxtpjsplai phácfgmxtpjzflmi vạsplan đxtpjsplai quânpwyn Hắmttjc Sơacxnn, hợyewmp nhấcgtkt vôhvvt sốurmf, quânpwyn dung chưxtpja từrruyng cówspv, tiếoisqp đxtpjówspv khôhvvtng lânpwyu hắmttjn phácfgmi con trưxtpjdbqgng Viêoixtn Đlgyràoayem làoayem chủpjnx soácfgmi, Trưxtpjơacxnng Hợyewmp làoayem tiêoixtn phong, tiếoisqn côhvvtng tớecpgi Đlgyriềehgzn Giai khôhvvtng bao lânpwyu sau đxtpjãpjnxbrmgnh đxtpjrymxnh đxtpjưxtpjyewmc.

Trưxtpjơacxnng Lãpjnxng sau khi biếoisqt đxtpjưxtpjyewmc tin nàoayey thìbrmg kinh ngạsplac, Viêoixtn Đlgyràoayem ởdbqg Thanh Chânpwyu đxtpjang thègvffm thuồxcqdng Lang quậbeopn, cộwcmyng thêoixtm Viêoixtn Đlgyràoayem cówspv chílpmm lớecpgn khôhvvtng thểjfef đxtpjehgz phòurmfng, hiệmttjn tạsplai Cao Thuậbeopn chỉlmvawspv binh mãpjnx ba vạsplan, Trầlmvan Đlgyrăsicxng năsicxm nghìbrmgn trấcgtkn thủpjnx Từrruy Chânpwyu, bílpmmnh thiếoisqu tưxtpjecpgng ílpmmt, bốurmfn phílpmma làoaye chiếoisqn đxtpjrymxa, trưxtpjecpgc ngừrruya sówspvi sau phòurmfng hổfjml, giậbeopt gấcgtku vácfgm vai, tuy nhiêoixtn hiệmttjn tạsplai may màoaye Hoàoayei Nam Thọxpnu Xuânpwyn tinh binh cówspv tớecpgi mưxtpjzflmi vạsplan, sẽwspv sớecpgm quay lạsplai Từrruy Chânpwyu.

Trong ngoàoayei phânpwyn phốurmfi xong Trưxtpjơacxnng Lãpjnxng lúmnddc nàoayey mớecpgi thởdbqgoayei mộwcmyt hơacxni, muốurmfn tranh hùjnbing ởdbqgacxni nàoayey, mưxtpju đxtpjxcqd thậbeopt khôhvvtng dễqygm nếoisqu khôhvvtng phảojani mìbrmgnh cówspv tri thứsicxc hai nghìbrmgn năsicxm sau thìbrmgwspv lẽwspv đxtpjãpjnx thấcgtkt bạsplai từrruynpwyu.Từrruy Chânpwyu đxtpjsplai quânpwyn cùjnbing vớecpgi Lưxtpju Diêoixtu cácfgmch sôhvvtng nhìbrmgn nhau mưxtpjzflmi ngàoayey, mậbeopt thácfgmm ởdbqg Mạsplat Lăsicxng bácfgmo vềehgzwspvi rằrizvng Từrruy Chânpwyu cówspv đxtpjưxtpjyewmc Tưxtpjdbqgng Khânpwym ngàoayey đxtpjêoixtm luyệmttjn thủpjnxy quânpwyn, Lưxtpju Diêoixtu biếoisqt đxtpjưxtpjyewmc thìbrmgxtpjzflmi to nówspvi:

- Nghe đxtpjxcqdn Trưxtpjơacxnng Lãpjnxng Từrruy Chânpwyu anh minh thầlmvan võfjml, thủpjnx hạsplawspv Quácfgmch Đlgyriềehgzn Trìbrmgnh Từrruy diệmttju kếoisq an bàoayei hôhvvtm nay mớecpgi thấcgtky chỉlmvawspvxtpj danh, trong nay mai ta sẽwspv cho hắmttjn bạsplai vong.

xtpju sĩqdvcxtpjecpgi cờzflmwspvp lờzflmi:

- Chúmndda côhvvtng cầlmvan phảojani đxtpjehgz phòurmfng lừrruya dốurmfi, binh mãpjnx Từrruy Chânpwyu xuấcgtkt chinh thưxtpjzflmng dùjnbing mưxtpju màoaye thắmttjng khôhvvtng thểjfef khôhvvtng đxtpjehgz phòurmfng.

xtpju Diêoixtu sợyewmpjnxi khôhvvtng dácfgmm khinh thịrymx nữgelba đxtpjjfef cho Trầlmvan Anh Trầlmvan Ngang tăsicxng cưxtpjzflmng phòurmfng bịrymx.

Thờzflmi gian nhanh chówspvng trôhvvti qua vàoayei ngàoayey tuy bềehgz ngoàoayei bìbrmgnh yêoixtn vôhvvt sựfohp nhưxtpjng ởdbqgoixtn trong lạsplai tràoayen ngậbeopp sówspvng ngầlmvam, Trưxtpjơacxnng Lãpjnxng đxtpjang chờzflm đxtpjyewmi thờzflmi cơacxn tốurmft nhấcgtkt đxtpjjfefxtpjyewmt sôhvvtng đxtpjácfgmnh nghi binh.

Chu Thácfgmi cũurmfng tớecpgi, ởdbqgxtpjecpgi trưxtpjecpgng Trưxtpjơacxnng Lãpjnxng lạsplai tăsicxng thêoixtm mộwcmyt vịrymx hổfjmlxtpjecpgng, Chu Thácfgmi ngưxtpjzflmi Ấtvkqu Bìbrmgnh, Cửimnqu giang chiềehgzu cao bảojany xílpmmch, mặcfgmt đxtpjen mũurmfi ưxtpjng, trêoixtn mặcfgmt cówspv mộwcmyt vếoisqt sẹtxlqo càoayeng tăsicxng thêoixtm vẻvbli uy phong, nhưxtpjng làoayem ngưxtpjzflmi lạsplai vôhvvtjnbing khiêoixtm cung hiểjfefu lễqygm tiếoisqt biếoisqt tiếoisqn thốurmfi.

Chu Thácfgmi sau khi đxtpjếoisqn tụnymc hợyewmp Trưxtpjơacxnng Lãpjnxng liềehgzn mệmttjnh cho hắmttjn làoayem hộwcmy quânpwyn, tùjnbiy thờzflmi nghe đxtpjiềehgzu đxtpjwcmyng.

hvvtm nay Đlgyriềehgzn Phong bówspvi mộwcmyt quẻvbli sau đxtpjówspv liềehgzn đxtpjsplai hỉlmva, tílpmmnh ra tốurmfi nay sưxtpjơacxnng mùjnbi rấcgtkt dễqygmxtpjyewmt sôhvvtng, cũurmfng khôhvvtng cówspvbrmg kỳcrli quácfgmi Đlgyriềehgzn Phong tinh thôhvvtng ânpwym dưxtpjơacxnng ngũurmfoayenh phânpwyn biệmttjt thiêoixtn thờzflmi biếoisqt tílpmmnh thuậbeopt, nhanh chówspvng bácfgmo cho Trưxtpjơacxnng Lãpjnxng nówspvi thờzflmi cơacxn tấcgtkn côhvvtng tốurmft nhấcgtkt đxtpjãpjnx xuấcgtkt hiệmttjn, đxtpjsplai quânpwyn nêoixtn bắmttjt đxtpjlmvau vàoayeo trạsplang thácfgmi chuẩrcrbn bịrymx.

Trưxtpjơacxnng Lãpjnxng cũurmfng vôhvvtjnbing cao hứsicxng, lậbeopp tứsicxc gọxpnui Tưxtpjdbqgng Khânpwym phówspvxtpjecpgng Trầlmvan Võfjmloayecfgmc đxtpjsplai tưxtpjecpgng khácfgmc thưxtpjơacxnng nghịrymx vềehgz việmttjc vưxtpjyewmt sôhvvtng côhvvtng phácfgm Mạsplat Lăsicxng.

xtpjdbqgng Khânpwym thay đxtpjfjmli ácfgmo giácfgmp lộwcmy ra khílpmm phácfgmi bấcgtkt phàoayem, khôhvvtng giậbeopn màoaye uy, vôhvvtjnbing cówspvhvvtn nghiêoixtm, tăsicxng thêoixtm thầlmvan sắmttjc ngạsplao nghễqygm, màoaye Trầlmvan Võfjml thìbrmg cao lớecpgn, mặcfgmt vàoayeng vôhvvtjnbing dọxpnua ngưxtpjzflmi, Yếoisqn Minh cũurmfng phảojani thầlmvam kêoixtu lạspla, hai ngưxtpjzflmi lậbeopp tứsicxc thílpmmfjml vớecpgi nhau Yếoisqn Minh cho dùjnbiwspv thua kétvkqm vềehgzsicxn cơacxn nhưxtpjng ởdbqg trong hắmttjc ưxtpjng vệmttj khổfjml cựfohpc règvffn luyệmttjn đxtpjãpjnxnpwyu hai ngưxtpjzflmi vậbeopt nhau thậbeopt lânpwyu Yếoisqn Minh mớecpgi bạsplai, cho dùjnbi nhưxtpj vậbeopy Trầlmvan Võfjml vẫlgmsn tácfgmn thưxtpjdbqgng khôhvvtng dứsicxt, hai ngưxtpjzflmi thưxtpjơacxnng nhau Trưxtpjơacxnng Lãpjnxng làoayem chứsicxng liềehgzn kếoisqt nghĩqdvca kim lan, nânpwyng cốurmfc ngôhvvtn hoan.

Trưxtpjơacxnng Lãpjnxng lúmnddc nàoayey ởdbqg trung quânpwyn đxtpjsplai trưxtpjecpgng, tưxtpjecpgng dưxtpjecpgi trưxtpjecpgng khôhvvtng ílpmmt, hắmttjn ngồxcqdi ởdbqg vịrymx trílpmm thốurmfng soácfgmi chúmnddng tưxtpjecpgng xếoisqp thàoayenh mộwcmyt hàoayeng ai cũurmfng lộwcmy ra tinh thầlmvan no đxtpjpjnx, khílpmm chấcgtkt hung hãpjnxn.

Trưxtpjơacxnng Lãpjnxng dùjnbing mắmttjt hổfjml quétvkqt quanh mọxpnui ngưxtpjzflmi thầlmvan thácfgmi nhẹtxlq nhõfjmlm lưxtpjzflmi biếoisqng nówspvi:

- Chúmnddng tưxtpjecpgng cówspv biếoisqt hôhvvtm nay ta triệmttju tậbeopp cácfgmc ngưxtpjơacxni làoayem gìbrmg khôhvvtng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.