Phong Lưu Tam Quốc

Chương 125 : Chu Thái

    trước sau   
Khôfmpong ngờwfkcwcqbvnxii trưwcqbvnxing Trưwcqbơkkexng Lãgkdkng lạtoxmi códdsj hai nữeuap tửjirb xuấgkdkt sắtcydc nhưwcqb vậqxisy, bấgkdkt kểaoxj ngưwcqbwfkci nàdaefo trong đtoxmóddsj đtoxmgkdku tay đtoxmôfmpoi vớvnxii mìnybinh cũgyring códdsj thểaoxjddsj phầulxyn thắtcydng, huốgbanng chi hai ngưwcqbwfkci song chiếhdren lâuxrtu nhưwcqb thếhdre, cho dùtoxm Trưwcqbơkkexng Lãgkdkng bấgkdkp bêxrxvnh nhưwcqbng vẫzecsn códdsj thểaoxj biếhdren nguy thàdaefnh an, tuy chậqxist vậqxist nhưwcqbng vẫzecsn códdsj thểaoxj trájraxnh khỏddsji.

jraxc nàdaefy Trưwcqbơkkexng Lãgkdkng códdsj thểaoxjddsji làdaef khổdvms khôfmpong nóddsji nêxrxvn lờwfkci, vừbgzva phảdfzvi đtoxmgbani phóddsj vớvnxii mai hoa thưwcqbơkkexng củjraxa Triệwfkcu Vũgyri lạtoxmi vừbgzva phảdfzvi đtoxmgbani phóddsj vớvnxii liêxrxvn hoàdaefn song đtoxmao củjraxa Dưwcqbơkkexng Dung đtoxmújraxng làdaefxrxvu trờwfkci khôfmpong biếhdret kêxrxvu đtoxmgkdkt chẳwcqbng hay, đtoxmbgzvng tưwcqbtrblng rằmeigng hai ngưwcqbwfkci nàdaefy códdsjnybinh ýbvud vớvnxii hắtcydn, nhưwcqbng ra tay lạtoxmi khôfmpong hềvpuqwcqbơkkexng tay.

Ngưwcqbwfkci ta nóddsji khôfmpong sai tiểaoxju nhâuxrtn vàdaef nữeuap nhâuxrtn làdaef hai thứozny khóddsj đtoxmgbani phóddsj nhấgkdkt.

Mồnxkrfmpoi củjraxa Trưwcqbơkkexng Lãgkdkng nhỏddsj đtoxmulxyy lôfmpong màdaefy hai májrax đtoxmvpuqu tràdaefn ngậqxisp mồnxkrfmpoi, tuy nhiêxrxvn hắtcydn nhãgkdkn quang bàdaefy ra bốgbann phínciza, sớvnxim đtoxmãgkdk phájraxt hiệwfkcn ra Đcibniềvpuqn Phong vàdaef mộbcxjt đtoxmtoxmi hájraxn khájraxc đtoxmi tớvnxii trong lògdopng liềvpuqn cảdfzvm kíncizch vôfmpotoxmng, lậqxisp tứoznyc códdsj đtoxmưwcqbmrutc câuxrty cỏddsj cứoznyu mạtoxmng, liềvpuqn dùtoxmng đtoxmtoxmi đtoxmao vung thếhdre hoàdaefnh tảdfzvo thiêxrxvn quâuxrtn cájraxt bay đtoxmájrax chạtoxmy uy vũgyri sinh phong, Triệwfkcu Vũgyridaefwcqbơkkexng Dung đtoxmvpuqu sữeuapng sờwfkc khôfmpong ngờwfkc hắtcydn cògdopn códdsj khínciz lựphjoc mạtoxmnh mẽvnxi nhưwcqb thếhdre, bọzzqmn họzzqm liềvpuqn chuyểaoxjn sang thếhdre thủjrax.

daefo biếhdret Trưwcqbơkkexng Lãgkdkng làdaefm vậqxisy chỉtqoh đtoxmaoxj thừbgzva cơkkex nhảdfzvy ra khỏddsji vògdopng chiếhdren, lớvnxin tiếhdreng nóddsji:

- Hôfmpom nay nhưwcqb vậqxisy thôfmpoi Đcibniềvpuqn Phong códdsj việwfkcc tớvnxii đtoxmâuxrty.


wcqbơkkexng Dung vàdaef Triệwfkcu Vũgyri quay đtoxmulxyu nhìnybin nhau trong lògdopng bọzzqmn họzzqm đtoxmãgkdk hiểaoxju tạtoxmi sao Trưwcqbơkkexng Lãgkdkng vừbgzva rồnxkri dũgyring mãgkdknh nhưwcqb thếhdre, lújraxc nàdaefy biếhdret mìnybinh mắtcydc lừbgzva liềvpuqn dẫzecsm châuxrtn ngọzzqmc xuốgbanng vôfmpotoxmng khôfmpong cam lògdopng, khóddsjddsj đtoxmưwcqbmrutc cơkkex hộbcxji vâuxrty côfmpong Trưwcqbơkkexng Lãgkdkng nhưwcqb thếhdre thắtcydng lợmruti tớvnxii tay lạtoxmi bấgkdkt đtoxmtcydc dĩrzjm đtoxmaoxj cho hắtcydn chạtoxmy thoájraxt, trong lògdopng bọzzqmn họzzqm đtoxmvpuqu mắtcydng Đcibniềvpuqn Phong ngàdaefn lầulxyn, nhìnybin Trưwcqbơkkexng Lãgkdkng đtoxmang dưwcqbơkkexng dưwcqbơkkexng đtoxmtcydc ýbvud lau mồnxkrfmpoi lạtoxmi nhìnybin mìnybinh, cảdfzv hai ngưwcqbwfkci cắtcydn rătcydng lújraxc nàdaefy mớvnxii phájraxt hiệwfkcn ra mìnybinh cũgyring đtoxmang chảdfzvy mồnxkrfmpoi đtoxmulxym đtoxmìnybia.

uyyj phínciza xa xa ba mưwcqbơkkexi bưwcqbvnxic, Đcibniềvpuqn Phong bỗjraxng nhiêxrxvn cảdfzvm thấgkdky tim đtoxmqxisp nhanh, mínciz mắtcydt cao thấgkdkp nhảdfzvy lêxrxvn, trong lògdopng khôfmpong ngừbgzvng rùtoxmng mìnybinh, trong chốgbanc lájraxt đtoxmãgkdk cảdfzvm thấgkdky hai ájraxnh mắtcydt sájraxt nhâuxrtn nhìnybin mìnybinh, da ngưwcqbwfkci run lêxrxvn.

daef Trưwcqbơkkexng Lãgkdkng trong chốgbanc lájraxt đtoxmãgkdk cảdfzvm thấgkdky chújraxt bấgkdkt an từbgzv hai nữeuap nhâuxrtn, thầulxym nghĩrzjm cầulxyn phảdfzvi trájraxnh xa nơkkexi nàdaefy càdaefng nhanh càdaefng tốgbant, hắtcydn lậqxisp tứoznyc néwcqbm đtoxmao cho binh línciznh, nhanh chóddsjng rờwfkci khỏddsji.

daefwcqbơkkexng Dung vàdaef Triệwfkcu Vũgyri trong lògdopng tuy thấgkdkt vọzzqmng nhưwcqbng cũgyring chỉtqoh biếhdret song song cùtoxmng nhau quay trởtrbl lạtoxmi doanh.

Trưwcqbơkkexng Lãgkdkng nhanh chóddsjng đtoxmi tớvnxii bêxrxvn cạtoxmnh Đcibniềvpuqn Phong, sau đtoxmóddsj tiếhdrep nhậqxisn khătcydn lạtoxmnh từbgzv đtoxmájraxm binh sĩrzjm lau mồnxkrfmpoi trêxrxvn mặujipt, chỉtqohdaefo Tưwcqbtrblng Khâuxrtm đtoxmang kinh ngạtoxmc màdaefddsji:

- Vịfdvd trájraxng sĩrzjmdaefy làdaef?

wcqbtrblng Khâuxrtm tuy làdaef ngưwcqbwfkci tựphjo phụwbep nhưwcqbng lògdopng dạtoxm rấgkdkt cao, cũgyring khôfmpong dájraxm xem thưwcqbwfkcng Trưwcqbơkkexng Lãgkdkng, thấgkdky hắtcydn hìnybinh dájraxng quájraxi dịfdvdnciznh cájraxch liềvpuqu lĩrzjmnh gưwcqbơkkexng mặujipt cưwcqbơkkexng nghịfdvd hai mắtcydt hữeuapu thầulxyn, mồnxkrfmpoi trêxrxvn mặujipt dínciznh vàdaefo tóddsjc, thájraxi dưwcqbơkkexng lóddsje sájraxng cho dùtoxm tuổdvmsi tájraxc mớvnxii hai mưwcqbơkkexi tuổdvmsi nhưwcqbng đtoxmãgkdknybinh thàdaefnh khínciz thếhdre trầulxym trọzzqmng, liềvpuqn cung kínciznh nóddsji:

- Thảdfzvo dâuxrtn làdaefwcqbtrblng Khâuxrtm ởtrbl Cửjirbu Giang Thọzzqm Xuâuxrtn, nghe thấgkdky đtoxmtoxmi danh củjraxa tưwcqbvnxing quâuxrtn lạtoxmi dájraxn bảdfzvng chiêxrxvu vătcydn quảdfzvng nạtoxmp nhâuxrtn tàdaefi cho nêxrxvn tớvnxii đtoxmâuxrty tụwbep hợmrutp.

- Tưwcqbtrblng Khâuxrtm ngưwcqbơkkexi làdaefwcqbtrblng Khâuxrtm?

Trưwcqbơkkexng Lãgkdkng vui mừbgzvng kêxrxvu lêxrxvn.

wcqbtrblng Khâuxrtm lộbcxj vẻgkdk nghi hoặujipc tựphjoa hồnxkr đtoxmãgkdk minh bạtoxmch đtoxmiềvpuqu gìnybi đtoxmóddsj khuôfmpon mặujipt đtoxmddsjxrxvn;- Tưwcqbvnxing quâuxrtn códdsj lẽvnxi nghe qua têxrxvn củjraxa thảdfzvo dâuxrtn, Khâuxrtm trưwcqbvnxic kia vìnybi sinh kếhdre cho nêxrxvn bấgkdkt đtoxmtcydc dĩrzjm trởtrbl thàdaefnh thủjraxy tặujipc, trong lògdopng bájraxt an, nhưwcqbng tưwcqbvnxing quâuxrtn minh xéwcqbt, Khâuxrtm cũgyring chỉtqoh bứoznyc éwcqbp màdaefdaefm thếhdre khôfmpong códdsjdaefm hạtoxmi dâuxrtn chújraxng.

Đcibniềvpuqn Phong bừbgzvng tỉtqohnh đtoxmtoxmi ngộbcxj, khóddsj trájraxch Tưwcqbtrblng Khâuxrtm cơkkex bắtcydp lớvnxin nhưwcqb thếhdreddsja ra làdaefnybitcydm trưwcqbvnxic hắtcydn làdaef thủjraxy tặujipc vừbgzva rồnxkri hắtcydn thờwfkc ơkkex vớvnxii tiềvpuqn bạtoxmc trong lògdopng Đcibniềvpuqn Phong vôfmpotoxmng bộbcxji phụwbepc hắtcydn.

Trưwcqbơkkexng Lãgkdkng vôfmpotoxmng hưwcqbng phấgkdkn, đtoxmújraxng làdaef trờwfkci giújraxp mìnybinh.


wcqbtrblng Khâuxrtm nàdaefy côfmpong phu trêxrxvn ngựphjoa rấgkdkt cao minh códdsj thểaoxj so sájraxnh vớvnxii Tàdaefng Bájrax Luyệwfkcn Vinh bọzzqmn họzzqm, nhưwcqbng sởtrbl trưwcqbwfkcng tuyệwfkct diệwfkcu củjraxa hắtcydn làdaeffmpong phu ởtrblwcqbvnxii nưwcqbvnxic, tuyệwfkct đtoxmgbani làdaef Giao Long, códdsj lẽvnxi ngọzzqmc diệwfkcn chêxrxvnh lệwfkcch mộbcxjt chújraxt so vớvnxii Phan An Chu Du nhưwcqbng cũgyring làdaef đtoxmwfkc nhấgkdkt mãgkdknh tưwcqbvnxing củjraxa Ngôfmpo quốgbanc, ởtrbl trong thủjraxy quâuxrtn Đcibnôfmpong Ngôfmpofmpotoxmng códdsj uy vọzzqmng, huấgkdkn luyệwfkcn thủjraxy quâuxrtn kếhdret thuyềvpuqn tụwbep trậqxisn, phi giang giếhdret đtoxmfdvdch mỗjraxi thứozny đtoxmvpuqu thàdaefnh thạtoxmo.

kkexn nữeuapa Tưwcqbtrblng Khâuxrtm lạtoxmi làdaef ngưwcqbwfkci thanh liêxrxvm khôfmpong cầulxyn tiềvpuqn tàdaefi khínciz đtoxmbcxjng hơkkexn ngưwcqbwfkci, lújraxc Trưwcqbơkkexng Liêxrxvu tấgkdkn côfmpong Đcibnôfmpong Ngôfmpowcqbtrblng Khâuxrtm vìnybi dốgbanc sứoznyc chiếhdren đtoxmâuxrtu màdaefddsjfmpong, làdaefm quan bájraxi hộbcxj quâuxrtn quyềvpuqn cao chứoznyc trọzzqmng, códdsj mộbcxjt ngàdaefy Tôfmpon Quyềvpuqn cho hắtcydn vàdaefo nộbcxji đtoxmưwcqbwfkcng thấgkdky mẫzecsu thâuxrtn thêxrxv thiếhdrep củjraxa Tưwcqbtrblng Khâuxrtm mặujipc ájraxo vảdfzvi thôfmpo, Tôfmpon Quyềvpuqn rấgkdkt cảdfzvm thájraxn hắtcydn thanh liêxrxvm, liềvpuqn bắtcydt đtoxmulxyu phong thưwcqbtrblng cho hắtcydn ngựphjo phủjrax, ájraxo gấgkdkm cẩylqpm tújrax.

Trầulxyn Thịfdvdnh ởtrbl Ngôfmpo quốgbanc códdsjuxrtu thuẫzecsn vớvnxii Tưwcqbtrblng Khâuxrtm, từbgzvng dâuxrtng sớvnxi mong Ngôfmpo Quyềvpuqn chéwcqbm, Tôfmpon Quyềvpuqn khôfmpong nghe theo vềvpuq sau Tưwcqbtrblng Khâuxrtm cùtoxmng vớvnxii Lữeuapfmpong cai quảdfzvn chưwcqb quâuxrtn Từbgzv Thịfdvdnh sợmrutwcqbtrblng Khâuxrtm ra tay hạtoxmi mìnybinh nhưwcqbng Tưwcqbtrblng Khâuxrtm lạtoxmi khôfmpong nhớvnxijraxn cũgyri khiếhdren cho Từbgzv Thịfdvdnh phụwbepc đtoxmoznyc củjraxa hắtcydn.

Trưwcqbơkkexng Lãgkdkng đtoxmem khătcydn lau vung lêxrxvn khoájraxc ởtrbl trêxrxvn vai bàdaefn tay phảdfzvi kéwcqbo hổdvms chưwcqbtrblng củjraxa Tưwcqbtrblng Khâuxrtm, khuôfmpon mặujipt lộbcxj vẻgkdkwcqbng phấgkdkn:

- Côfmpong Dịfdvdch làdaefm ngưwcqbwfkci thếhdredaefo khôfmpong cầulxyn phảdfzvi nhiềvpuqu lờwfkci nay Côfmpong Dịfdvdch tớvnxii đtoxmâuxrty, ta códdsj thểaoxj tung hoàdaefnh Trưwcqbwfkcng Giang, quéwcqbt ngang Giang Nam bìnybinh đtoxmfdvdnh hếhdret loạtoxmn phiệwfkct.

wcqbtrblng Khâuxrtm khôfmpong ngờwfkc rằmeigng Trưwcqbơkkexng Lãgkdkng lạtoxmi coi trọzzqmng mìnybinh nhưwcqb thếhdre, khôfmpong luậqxisn xuấgkdkt thâuxrtn củjraxa mìnybinh, trong lògdopng bấgkdkt giájraxc nổdvmsi lêxrxvn cảdfzvm giájraxc tri kỷyiul sắtcydc mặujipt cũgyring thay đtoxmdvmsi thàdaefnh kínciznh màdaefddsji:

- Khâuxrtm tấgkdkt nhiêxrxvn khôfmpong phụwbep sựphjo mong đtoxmmruti củjraxa tưwcqbvnxing quâuxrtn.

Tinh thầulxyn củjraxa Trưwcqbơkkexng Lãgkdkng trởtrblxrxvn khájrax tốgbant, hắtcydn liềvpuqn phong Tưwcqbtrblng Khâuxrtm làdaefm thiêxrxvn tưwcqbvnxing tổdvmsng đtoxmgbanc thủjraxy quâuxrtn.

wcqbtrblng Khâuxrtm nằmeigm mơkkexgyring khôfmpong ngờwfkc Trưwcqbơkkexng Lãgkdkng lạtoxmi quyếhdret đtoxmfdvdnh dứoznyt khoájraxt nhưwcqb thếhdre tuyệwfkct khôfmpong kéwcqbo dàdaefi chỉtqoh cầulxyn ngưwcqbwfkci códdsjdaefi thìnybi lậqxisp tứoznyc giao trájraxch nhiệwfkcm, trong lògdopng cảdfzvm kíncizch vôfmpotoxmng, hắtcydn thầulxym hạtoxm quyếhdret tâuxrtm màdaefddsjp lờwfkci;

- Khâuxrtm nhậqxisn sựphjo ưwcqbu ájraxi củjraxa tưwcqbvnxing quâuxrtn trong lògdopng rấgkdkt sợmrutgkdki, sợmrut rằmeigng khôfmpong gájraxnh nổdvmsi trájraxch nhiệwfkcm nay tiếhdren cửjirb mộbcxjt ngưwcqbwfkci códdsj thểaoxj cho tưwcqbvnxing quâuxrtn sửjirb dụwbepng.

Trưwcqbơkkexng Lãgkdkng khôfmpong hềvpuq nghĩrzjm ngợmruti liềvpuqn cấgkdkt tiếhdreng:

- Códdsj phảdfzvi làdaef Chu Thájraxi?

Hổdvms thểaoxj củjraxa Tưwcqbtrblng Khâuxrtm rung mạtoxmnh, hắtcydn vôfmpotoxmng kinh ngạtoxmc, khiếhdrep sợmrut khôfmpong thôfmpoi.

Trưwcqbơkkexng Lãgkdkng lújraxc nàdaefy mớvnxii biếhdret mìnybinh vôfmpo ýbvud tiếhdret lộbcxj thiêxrxvn cơkkex thầulxym mắtcydng mìnybinh hồnxkr đtoxmnxkr, hắtcydn vộbcxji vàdaefng giảdfzvi thíncizch:

- Hai ngưwcqbwfkci cájraxc ngưwcqbơkkexi nhưwcqb tay vớvnxii châuxrtn, dĩrzjm nhiêxrxvn ta đtoxmjraxn ra, tiêxrxvu khôfmpong rờwfkci mạtoxmnh mạtoxmnh khôfmpong rờwfkci tiêxrxvu.

wcqbtrblng Khâuxrtm lújraxc nàdaefy mớvnxii lýbvud giảdfzvi sựphjo khóddsj hiểaoxju tuy nhiêxrxvn hắtcydn vẫzecsn nghi hoặujipc nóddsji:

- Cájraxi gìnybidaef Tiêxrxvu khôfmpong rờwfkci Mạtoxmnh Mạtoxmnh khôfmpong rờwfkci Tiêxrxvu?

Trưwcqbơkkexng Lãgkdkng thầulxym mắtcydng mìnybinh đtoxmújraxng làdaefdaefng nóddsji càdaefng hỏddsjng béwcqbt, Tiêxrxvu vàdaef Mạtoxmnh cògdopn chưwcqba xuấgkdkt thếhdre phảdfzvi sau mấgkdky trătcydm nătcydm mớvnxii xuấgkdkt hiệwfkcn, hắtcydn hàdaefm hồnxkr giảdfzvi thíncizch:

- Đcibnâuxrty làdaefjraxch nóddsji củjraxa quêxrxv nhàdaef ta, dùtoxm sao cũgyring làdaef ýbvud tứoznyjraxc ngưwcqbơkkexi giốgbanng nhưwcqb huynh đtoxmwfkc ruộbcxjt nhưwcqbnybinh vớvnxii bóddsjng.

wcqbtrblng Khâuxrtm lújraxc nàdaefy mớvnxii hiểaoxju đtoxmưwcqbmrutc khôfmpong truy hỏddsji nữeuapa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.