Phong Lưu Tam Quốc

Chương 124 : Tưởng Khâm

    trước sau   
Đduedpongi háwfucn kia ôtqhkm quyềdrmtn hàhcaenh lễsguk ngẩgdjung đduedabqiu ưmspzkkxkn ngựjoefc tuyệmcwrt khôtqhkng khiêmtuvm nhưmspznewhng.

Đduediềdrmtn Phong lơdrmt đduedsguknh cáwfuci gọfxdmi làhcae gầabqin mựjoefc thìdnxo đdueden, gầabqin đduedèbmqvn thìdnxowfucng hắjhszn ởeiug cạpongnh Trưmspzơdrmtng Lãqensng lâjvxzu rồnewhi cho nêmtuvn cũjzlxng nhiễsgukm lòasdang dạpong khoáwfucng đduedpongt củsmsja Trưmspzơdrmtng Lãqensng tuy Đduediềdrmtn Phong sinh ra ởeiug trong hàhcaeo môtqhkn vọfxdmng tộybjdc nhưmspzng khôtqhkng hiểhauiu tạpongi sao từwxfi khi đduedi theo Trưmspzơdrmtng Lãqensng trong lòasdang thay đdueddnxoi rấjvxzt nhiềdrmtu.

Đduediềdrmtn Phong mởeiug miệmcwrng hỏgkssi:

- Khôtqhkng biếdhtvt vịykjm tráwfucng sĩysfthcaey làhcae ngưmspzivfni phưmspzơdrmtng nàhcaeo, cao títbpqnh đduedpongi danh làhcaednxo?

Đduedpongi háwfucn mỉywwxm cưmspzivfni thầabqin sắjhszc tựjoef nhiêmtuvn nómtuvi:

- Tạpongi hạpong họfxdmmspzeiugng têmtuvn Khâjvxzm tựjoefhcaetqhkng Dịykjmch làhcae ngưmspzivfni Cửabqiu Giang Thọfxdm Xuâjvxzn, trêmtuvn đduedưmspzivfnng đduedi qua đduedâjvxzy thấjvxzy quýohak quâjvxzn chiêmtuvu bảeiugng dáwfucn văozrxn cho nêmtuvn tớmgdti dựjoef thi.


Đduediềdrmtn Phong tấjvxzt nhiêmtuvn khôtqhkng biếdhtvt Tưmspzeiugng Khâjvxzm liềdrmtn hỏgkssi tiếdhtvp:

- Khôtqhkng biếdhtvt tráwfucng sĩysft ngoàhcaei giếdhtvt đduedykjmch còasdan tinh thôtqhkng cáwfuci gìdnxo?

mspzeiugng Khâjvxzm đduedi tớmgdti bêmtuvn cạpongnh binh khítbpq khung vuốuvrwt ve đduedáwfucm binh khítbpq rồnewhi nómtuvi:

- Tạpongi hạpongozrxm tuổdnxoi đduedãqenswfuci sưmspzwfucu tuổdnxoi tậbxszp võnjuv, mưmspzivfni bốuvrwn tuổdnxoi đduedãqens tinh thôtqhkng mọfxdmi binh khítbpq, Khâjvxzm ởeiugmspzmgdti nưmspzmgdtc cómtuv thểhauihcaey trậbxszn thủsmsjy chiếdhtvn, huấjvxzn luyệmcwrn binh sĩysfteiug trêmtuvn thuyềdrmtn giốuvrwng nhưmspzeiug trêmtuvn mặwmidt đduedjvxzt.

Đduediềdrmtn Phong vui mừwxfing quáwfuc dỗwfuci, ngưmspzivfni nàhcaey tựjoef phụybjd hẳkpxcn khôtqhkng nómtuvi dốuvrwi mìdnxonh đduednewhi ba ngàhcaey cuốuvrwi cùabkjng cũjzlxng tìdnxom đduedưmspznewhc ngưmspzivfni tinh thôtqhkng thủsmsjy chiếdhtvn rồnewhi hắjhszn liềdrmtn bưmspzng mộybjdt cáwfuci hộybjdp trêmtuvn bàhcaen rồnewhi hưmspzng phấjvxzn nómtuvi:

- Đduedpongi quâjvxzn Từwxfi Châjvxzu chúywwxng ta muốuvrwn nam chinh, tuy nhiêmtuvn khôtqhkng tậbxszp đduedưmspznewhc thủsmsjy chiếdhtvn, nay tráwfucng sĩysft tớmgdti đduedâjvxzy xin nhậbxszn hộybjdp vàhcaeng nàhcaey.

mspzeiugng Khâjvxzm lơdrmt đduedsguknh nhìdnxon cũjzlxng khôtqhkng nhậbxszn hộybjdp màhcae thảeiugn nhiêmtuvn nómtuvi:

- Còasdan chưmspza gặwmidp đduedưmspznewhc chúywwxa côtqhkng nhàhcae tiêmtuvn sinh.

Đduediềdrmtn Phong hơdrmti sữhcaeng sờivfn ngưmspzivfni nàhcaey thậbxszt hiếdhtvm thấjvxzy hắjhszn liềdrmtn mỉywwxm cưmspzivfni:

- Đduedưmspznewhc đduedhaui tạpongi hạpong dẫkkxkn kiếdhtvn tớmgdti chúywwxa côtqhkng.

Sau đduedómtuv hắjhszn mệmcwrnh cho binh sĩysft chiêmtuvu mộybjd chi sĩysft, rồnewhi mang Tưmspzeiugng Khâjvxzm rờivfni đduedi.

Trưmspzơdrmtng Lãqensng mấjvxzy ngàhcaey nay phảeiugi xửabqiohak quâjvxzn vụybjd, tuy đdueda phầabqin mọfxdmi chuyệmcwrn đdueddrmtu giao cho Tháwfuci Sửabqi Từwxfi Trìdnxonh Dụybjdc nhưmspzng màhcae nhữhcaeng chuyệmcwrn trọfxdmng đduedpongi hắjhszn phảeiugi đduedítbpqch thâjvxzn làhcaem.

ywwxc khómtuv chịykjmu thìdnxo hắjhszn tìdnxom Dưmspzơdrmtng Dung Triệmcwru Vũjzlxmtuvn đduednewhng cỏgkssmtuvi chuyệmcwrn.


Trưmspzơdrmtng Lãqensng từwxfi sau khi cùabkjng vớmgdti Tôtqhkn Sáwfucch đduedjvxzu vớmgdti nhau trong lòasdang vôtqhkabkjng xúywwxc đduedybjdng hắjhszn thầabqim nghĩysfteiug thờivfni đduediểhauim nàhcaey quầabqin hùabkjng nổdnxoi lêmtuvn, mìdnxonh cầabqin phảeiugi siêmtuvng năozrxng khổdnxo luyệmcwrn.

Đduedpongi quâjvxzn Từwxfi Châjvxzu đduedưmspznewhc Hoàhcaenh Giang thàhcaenh nhưmspzng Trưmspzơdrmtng Lãqensng lạpongi đduedhaui cho binh sĩysft hạpong trạpongi bêmtuvn ngoàhcaei, lúywwxc nàhcaey Đduediềdrmtn Phong vừwxfia vặwmidn mang Tưmspzeiugng Khâjvxzm ra khỏgkssi thàhcaenh tớmgdti trạpongi.

Sau khi tiếdhtvn vàhcaeo trong trạpongi đduedếdhtvn đduedpongi trưmspzmgdtng trung quâjvxzn vừwxfia vặwmidn chạpongm phảeiugi Tháwfuci Sửabqi Từwxfi đduedi tuầabqin thiếdhtvt biếdhtvt đduedưmspznewhc Trưmspzơdrmtng Lãqensng đduedang luyệmcwrn võnjuv liềdrmtn mang Tưmspzeiugng Khâjvxzm tớmgdti.

mspzeiugng Khâjvxzm hơdrmti kinh ngạpongc, hắjhszn đduedi tớmgdti đduedâjvxzy thìdnxo pháwfuct hiệmcwrn ra binh sĩysft Từwxfi Châjvxzu ai cũjzlxng tinh thầabqin no đduedsmsj, áwfuco giáwfucp tưmspzơdrmti sáwfucng rõnjuvuvrwt, quâjvxzn luậbxszt chặwmidt chẽmgdt, cho thấjvxzy mỗwfuci ngưmspzivfni đdueddrmtu kinh thiêmtuvn báwfucch chiếdhtvn, huấjvxzn luyệmcwrn vôtqhkabkjng nghiêmtuvm cẩgdjun, cho thấjvxzy chủsmsj soáwfuci bêmtuvn trong nhấjvxzt đduedykjmnh cómtuvhcaei đduedpongi tưmspzmgdtng.

Hai ngưmspzivfni nanhnh chómtuvng đduedi tớmgdti chỉywwx thấjvxzy phítbpqa xa xa cómtuv hai nữhcae đduedang giao chiếdhtvn vớmgdti mộybjdt nam.

Đduediềdrmtn Phong dừwxfing ởeiug trưmspzmgdtc chỗwfuc đduedáwfucnh nhau ba mưmspzơdrmti bưmspzmgdtc, chỉywwxhcaeo trong trưmspzivfnng nómtuvi vớmgdti Tưmspzeiugng Khâjvxzm:

- Chúywwxa côtqhkng nhàhcae ta đduedang luyệmcwrn võnjuveiugjvxzn sau, đduednewhi Phong tớmgdti thôtqhkng báwfuco mộybjdt tiếdhtvng.

Sau đduedómtuv hắjhszn chuẩgdjun bịykjmmspzmgdtc tớmgdti.

mspzeiugng Khâjvxzm vừwxfia vặwmidn cũjzlxng muốuvrwn xem thửabqinjuv nghệmcwr củsmsja Trưmspzơdrmtng Lãqensng, liềdrmtn ngăozrxn cáwfucnh tay củsmsja Đduediềdrmtn Phong lạpongi khôtqhkng cho hắjhszn tiếdhtvn lêmtuvm màhcaemtuvi:- Khoan đduedãqens đduedwxfing vộybjdi.

Mắjhszt hổdnxo củsmsja hắjhszn nhìdnxon vàhcaeo cảeiugnh tưmspznewhng trong trưmspzivfnng cẩgdjun thậbxszn ba ngưmspzivfni bêmtuvn trong, Đduediềdrmtn Phong làhcaem sao khôtqhkng biếdhtvt suy nghĩysft củsmsja hắjhszn, cũjzlxng ởeiugmtuvn cạpongnh cưmspzivfni cưmspzivfni.

mspzeiugng Khâjvxzm mớmgdti đduedabqiu xem khôtqhkng cho làhcae đduedúywwxng thấjvxzy Trưmspzơdrmtng Lãqensng bịykjm hai nữhcaemspzmgdtng đduedáwfucnh giếdhtvt tráwfucnh phảeiugi néuvrw tráwfuci, khôtqhkng cómtuv sứkxooc hoàhcaen thủsmsj, lạpongi nghe đduednewhn Từwxfi Châjvxzu Trưmspzơdrmtng Lãqensng võnjuv nghệmcwr cao minh hôtqhkm nay nhìdnxon thấjvxzy thìdnxo lộybjd ra vẻsguk khinh thịykjm, tuy nhiêmtuvn sau khi nhìdnxon kỹkxoo thìdnxo pháwfuct hiệmcwrn ra hai nữhcaemspzmgdtng kia vôtqhkabkjng khôtqhkng đduedơdrmtn giảeiugn mộybjdt ngưmspzivfni thưmspzơdrmtng pháwfucp quỷvyah dịykjm, tinh diệmcwru tuyệmcwrt luâjvxzn vôtqhk luậbxszn tốuvrwc đduedybjd hay gómtuvc đduedybjd đdueddrmtu âjvxzm hiểhauim, cómtuv phong phạpongm củsmsja đduedpongi sưmspz, đduedybjdng táwfucc nhưmspzmspzmgdtc chảeiugy mâjvxzy trôtqhki, vừwxfia đduedmspzp mắjhszt lạpongi vừwxfia cómtuv uy lựjoefc mưmspzivfni phầabqin vừwxfia cómtuv khítbpq lựjoefc lạpongi vừwxfia cómtuv sựjoef tinh xảeiugo màhcae nam nhâjvxzn khôtqhkng cómtuv. Màhcae mộybjdt vịykjm nữhcae tửabqi kháwfucc thìdnxoabkjng song đduedao thếdhtv đduedao nhưmspzmspzmgdtc sôtqhkng khôtqhkng dứkxoot, mặwmidc dùabkj đduedao pháwfucp cómtuv chúywwxt non trẻsguk nhưmspzng đduedybjdng táwfucc vôtqhkabkjng câjvxzn đdueduvrwi, ngay cảeiug khuỷvyahu tay cáwfucnh tay cho tớmgdti đduedabqiu gốuvrwi đdueddrmtu trởeiug thàhcaenh lợnewhi khítbpq pháwfuc đduedykjmch, hơdrmtn nữhcaea hai đduedao thỉywwxnh thoảeiugng pháwfuct ra thếdhtv thiêmtuvn mãqenshcaenh khôtqhkng khôtqhkng cómtuv dấjvxzu vếdhtvt, vôtqhkabkjng sáwfucng tạpongo, cho ngưmspzivfni ta cảeiugm giáwfucc thầabqin bítbpq, hơdrmtn nữhcaea hai ngưmspzivfni phốuvrwi hợnewhp vớmgdti nhau vôtqhkabkjng ăozrxn ýohak, mộybjdt thưmspzơdrmtng song đduedao hoàhcaen toàhcaen kếdhtvt hợnewhp lợnewhi hạpongi, nếdhtvu nhưmspzhcaednxonh rơdrmti vàhcaeo trong đduedómtuv thìdnxo khôtqhkng đduedabqiy ba mưmspzơdrmti chiêmtuvu nhấjvxzt đduedykjmnh sẽmgdt bạpongi.

Chúywwxt khinh thịykjmywwxc đduedabqiu củsmsja Tưmspzeiugng Khâjvxzm đduedãqens trởeiug thàhcaenh ngưmspzng trọfxdmng trêmtuvn mặwmidt tràhcaen đduedabqiy vẻsguk kinh ngạpongc.

Đduediềdrmtn Phong dừwxfing ởeiug trưmspzmgdtc chỗwfuc đduedáwfucnh nhau ba mưmspzơdrmti bưmspzmgdtc, chỉywwxhcaeo trong trưmspzivfnng nómtuvi vớmgdti Tưmspzeiugng Khâjvxzm:

- Chúywwxa côtqhkng nhàhcae ta đduedang luyệmcwrn võnjuveiugjvxzn sau, đduednewhi Phong tớmgdti thôtqhkng báwfuco mộybjdt tiếdhtvng.

Sau đduedómtuv hắjhszn chuẩgdjun bịykjmmspzmgdtc tớmgdti.

mspzeiugng Khâjvxzm vừwxfia vặwmidn cũjzlxng muốuvrwn xem thửabqinjuv nghệmcwr củsmsja Trưmspzơdrmtng Lãqensng, liềdrmtn ngăozrxn cáwfucnh tay củsmsja Đduediềdrmtn Phong lạpongi khôtqhkng cho hắjhszn tiếdhtvn lêmtuvm màhcaemtuvi:

- Khoan đduedãqens đduedwxfing vộybjdi.

Mắjhszt hổdnxo củsmsja hắjhszn nhìdnxon vàhcaeo cảeiugnh tưmspznewhng trong trưmspzivfnng cẩgdjun thậbxszn ba ngưmspzivfni bêmtuvn trong, Đduediềdrmtn Phong làhcaem sao khôtqhkng biếdhtvt suy nghĩysft củsmsja hắjhszn, cũjzlxng ởeiugmtuvn cạpongnh cưmspzivfni cưmspzivfni.

mspzeiugng Khâjvxzm mớmgdti đduedabqiu xem khôtqhkng cho làhcae đduedúywwxng thấjvxzy Trưmspzơdrmtng Lãqensng bịykjm hai nữhcaemspzmgdtng đduedáwfucnh giếdhtvt tráwfucnh phảeiugi néuvrw tráwfuci, khôtqhkng cómtuv sứkxooc hoàhcaen thủsmsj, lạpongi nghe đduednewhn Từwxfi Châjvxzu Trưmspzơdrmtng Lãqensng võnjuv nghệmcwr cao minh hôtqhkm nay nhìdnxon thấjvxzy thìdnxo lộybjd ra vẻsguk khinh thịykjm, tuy nhiêmtuvn sau khi nhìdnxon kỹkxoo thìdnxo pháwfuct hiệmcwrn ra hai nữhcaemspzmgdtng kia vôtqhkabkjng khôtqhkng đduedơdrmtn giảeiugn mộybjdt ngưmspzivfni thưmspzơdrmtng pháwfucp quỷvyah dịykjm, tinh diệmcwru tuyệmcwrt luâjvxzn vôtqhk luậbxszn tốuvrwc đduedybjd hay gómtuvc đduedybjd đdueddrmtu âjvxzm hiểhauim, cómtuv phong phạpongm củsmsja đduedpongi sưmspz, đduedybjdng táwfucc nhưmspzmspzmgdtc chảeiugy mâjvxzy trôtqhki, vừwxfia đduedmspzp mắjhszt lạpongi vừwxfia cómtuv uy lựjoefc mưmspzivfni phầabqin vừwxfia cómtuv khítbpq lựjoefc lạpongi vừwxfia cómtuv sựjoef tinh xảeiugo màhcae nam nhâjvxzn khôtqhkng cómtuv. Màhcae mộybjdt vịykjm nữhcae tửabqi kháwfucc thìdnxoabkjng song đduedao thếdhtv đduedao nhưmspzmspzmgdtc sôtqhkng khôtqhkng dứkxoot, mặwmidc dùabkj đduedao pháwfucp cómtuv chúywwxt non trẻsguk nhưmspzng đduedybjdng táwfucc vôtqhkabkjng câjvxzn đdueduvrwi, ngay cảeiug khuỷvyahu tay cáwfucnh tay cho tớmgdti đduedabqiu gốuvrwi đdueddrmtu trởeiug thàhcaenh lợnewhi khítbpq pháwfuc đduedykjmch, hơdrmtn nữhcaea hai đduedao thỉywwxnh thoảeiugng pháwfuct ra thếdhtv thiêmtuvn mãqenshcaenh khôtqhkng khôtqhkng cómtuv dấjvxzu vếdhtvt, vôtqhkabkjng sáwfucng tạpongo, cho ngưmspzivfni ta cảeiugm giáwfucc thầabqin bítbpq, hơdrmtn nữhcaea hai ngưmspzivfni phốuvrwi hợnewhp vớmgdti nhau vôtqhkabkjng ăozrxn ýohak, mộybjdt thưmspzơdrmtng song đduedao hoàhcaen toàhcaen kếdhtvt hợnewhp lợnewhi hạpongi, nếdhtvu nhưmspzhcaednxonh rơdrmti vàhcaeo trong đduedómtuv thìdnxo khôtqhkng đduedabqiy ba mưmspzơdrmti chiêmtuvu nhấjvxzt đduedykjmnh sẽmgdt bạpongi.

Chúywwxt khinh thịykjmywwxc đduedabqiu củsmsja Tưmspzeiugng Khâjvxzm đduedãqens trởeiug thàhcaenh ngưmspzng trọfxdmng trêmtuvn mặwmidt tràhcaen đduedabqiy vẻsguk kinh ngạpongc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.