Phong Lưu Tam Quốc

Chương 123 : Chiêu mộ hiền tài

    trước sau   
Quálwjich Gia cưasbsixmhi to nóvwdwi:

- Trọdxcing Đpsiupxelc quálwji lo lắwdtung nếryinu nhưasbsisogm nay chúinsung ta khôisogng nghe chúinsua côisogng giảvyzti thíieonch ta vàbhfm ngưasbsơollqi làbhfmm sao biếryint đpsseưasbsmkbqc cóvwdw mộjwwtt thứpxelifzzn làbhfm lồrkrdng đpsseèsqhmn gióvwdw cho dùieon đpsseálwjinh chếryint Quálwjich Gia cũwmpkng khôisogng nghĩhrtk ra đpsseduluo lýeqnq trong đpsseóvwdw, màbhfm lồrkrdng đpsseèsqhmn gióvwdw đpssehyfiy trờixmhi ngưasbsơollqi nóvwdwi xem đpssepxelp đpssebwld cỡwdtubhfmo lúinsuc đpsseóvwdw Trưasbsơollqng Anh ta cũwmpkng chỉxbjrvwdw thểsdbt thầhyfim kêifzzu kỳkkha lạdulu cảvyztm thálwjin cho vạdulun vậdkwct, nghi thầhyfin nghi quỷofuk cho rằmkryng đpsseóvwdwbhfmifzzu hỏltfta màbhfm thôisogi.

Trìwdtunh Dụjotpc ngẫkkham lạdului thấkjhiy cũwmpkng cóvwdw đpsseduluo lýeqnq, cũwmpkng khôisogng nóvwdwi gìwdtu, mọdxcii ngưasbsixmhi sau khi giảvyzti quyếryint xong liềdxcin trởiwbe vềdxci doanh trưasbsmgvfng nghỉxbjr ngơollqi.

Rạdulung sálwjing ngàbhfmy hôisogm sau Trìwdtunh Dúinsuc viếryint bảvyztn cálwjio thịqwjy sau đpsseóvwdw hạdulu lệpssenh cho thuộjwwtc hạdulu quan viêifzzn tớmgvfi nhữzumxng nơollqi nálwjio nhiệpsset, khua chiêifzzng gõbodr trốkqmdng làbhfmm cho cảvyztbhfmi tửvyzt ba tuổqquki cũwmpkng biếryint chuyệpssen nàbhfmy, tớmgvfi màbhfm xem nálwjio nhiệpsset, ngưasbsixmhi qua đpsseưasbsixmhng bấkjhit kểsdbtbhfm ai cóvwdwhnyfng lựdtmtc đpssedxciu nhậdkwcn lờixmhi mờixmhi, nếryinu nhưasbs đpsseưasbsmkbqc tuyểsdbtn bọdxcin họdxci kiếryinp nàbhfmy ăhnyfn mặbamqc khôisogng cầhyfin phảvyzti lo nữzumxa, vinh hoa phúinsu quýeqnq nhiềdxciu khôisogng kểsdbt xiếryint.

Đpsiurkrdng thờixmhi cũwmpkng chiếryinu cálwjio dâfsrbn chúinsung Trưasbsixmhng Giang thủsqhmy vựdtmtc cóvwdw giặbamqc bálwjio hàbhfmnh tung củsqhma hắwdtun sẽbwldvwdw trọdxcing thưasbsiwbeng.

Lầhyfin hàbhfmnh đpssejwwtng nàbhfmy đpsseãjotpbhfmm thoảvyzti málwjii dâfsrbn tâfsrbm, gầhyfin đpsseâfsrby hai bờixmh Trưasbsixmhng Giang thủsqhmy tặbamqc hoàbhfmnh hàbhfmnh khiếryinn cho dâfsrbn chúinsung gặbamqp nhiềdxciu đpsseau khổqquk ngưasbsixmhi tớmgvfi bálwjio trởiwbeifzzn vôisogieonng nhiềdxciu.


bhfm Trưasbsơollqng Lãjotpng đpssesdbt cho thủsqhm hạdulu sửvyzta sang mộjwwtt danh sálwjich sau đpsseóvwdw lạdului phálwjii ngưasbsixmhi đpssei chiêifzzu hàbhfmng thủsqhmy tặbamqc, nếryinu nhưasbsbhfmng làbhfm tốkqmdt nhấkjhit còmkryn khôisogng hàbhfmng thìwdtu sẽbwld từmgvf từmgvf đpsseálwjinh giếryint.

Đpsiurkrdng thờixmhi hắwdtun lạdului phálwjii khoálwjii mãjotp tớmgvfi Lịqwjych Dưasbsơollqng đpssesdbt cho Từmgvf Thứpxelwmpkng hàbhfmnh đpssejwwtng nhưasbs vậdkwcy.

Bởiwbei vìwdtu quâfsrbn Từmgvf Châfsrbu sau khi tớmgvfi Hoàbhfmnh Giang khôisogng phạdulum vàbhfmo dâfsrbn chúinsung lạdului thâfsrbn mậdkwct đpssekqmdi xửvyzt vớmgvfi mọdxcii ngưasbsixmhi cho nêifzzn sau khi dálwjin bảvyztng cálwjio thịqwjy ngưasbsixmhi tớmgvfi đpssehyfiu nhậdkwcp rấkjhit nhiềdxciu, màbhfm Đpsiuiềdxcin Phong cũwmpkng ngồrkrdi ởiwbeasbsmgvfi thàbhfmnh hai mắwdtut híieonp lạdului, giốkqmdng nhưasbsasbswdtung thầhyfin chờixmh đpssemkbqi ngưasbsixmhi tớmgvfi hưasbsiwbeng ứpxelng chiêifzzu mộjwwt nhưasbsng kỳkkha thậdkwct làbhfm len lémkryn chờixmh xem phảvyztn ứpxelng xung quanh.

Phảvyztn ứpxelng củsqhma dâfsrbn chúinsung khôisogng giốkqmdng nhau tuy nhiêifzzn khíieon thếryinbhfmo hứpxelng vẫkkhan rấkjhit lớmgvfn, bởiwbei vìwdtu Trưasbsơollqng Lãjotpng làbhfmm ra chuyệpssen nàbhfmy ởiwbe thờixmhi đpssedului nàbhfmy cũwmpkng íieont gặbamqp, nhữzumxng ngưasbsixmhi trong dâfsrbn chúinsung cóvwdwbhfmi cálwjin thưasbsixmhng khôisogng đpsseưasbsmkbqc trọdxcing dụjotpng, hiệpssen tạdului tuyểsdbtn nhâfsrbn tàbhfmi trong dâfsrbn vôisog luậdkwcn làbhfm đpsseduluo tặbamqc Giang Hàbhfm hay hàbhfmo kiệpsset lùieonm cỏltft ai cóvwdwbhfmi đpssedxciu đpsseưasbsmkbqc trọdxcing dụjotpng.

Mộjwwtt sốkqmd thưasbs sinh biếryint chữzumx lớmgvfn tiếryinng đpssedxcic nhữzumxng văhnyfn tựdtmtiwbe trêifzzn bảvyztng cho nhữzumxng ngưasbsixmhi khôisogng biếryint chữzumx biếryint, màbhfm nhữzumxng ngưasbsixmhi cóvwdwisogng danh sựdtmt nghiệpssep lạdului hưasbsng phấkjhin vôisogieonng coi đpsseâfsrby làbhfmollq hộjwwti trờixmhi ban vung tay múinsua châfsrbn màbhfmieonch đpssejwwtng, chỉxbjrvwdw mộjwwtt sốkqmd ngưasbsixmhi khôisogng biếryint thậdkwct giảvyzt liềdxcin kiêifzzn nhẫkkhan chờixmh đpssemkbqi.

Tuy nhiêifzzn trong vòmkryng ba ngàbhfmy vẫkkhan khôisogng thu hoạduluch đpsseưasbsmkbqc gìwdtu mặbamqc dùieon đpssejwwtlwjio nhiệpsset vẫkkhan khôisogng giảvyztm nhưasbsng vẫkkhan khôisogng chiêifzzu mộjwwt đpsseưasbsmkbqc đpssedului tưasbsmgvfng hoặbamqc thầhyfin tửvyzt thựdtmtc sựdtmtvwdwbhfmi trịqwjy quốkqmdc.

Đpsiuếryinn ngàbhfmy thứpxelasbs cuốkqmdi cùieonng cũwmpkng tớmgvfi mộjwwtt ngưasbsixmhi vạdulum vỡwdtu.

Ngưasbsixmhi nàbhfmy thâfsrbn cao da ngăhnyfm đpsseen, mắwdtut hổqquk sinh uy, bâfsrby giờixmhbhfmieona xuâfsrbn cóvwdw phầhyfin rémkryt lạdulunh màbhfm hắwdtun vẫkkhan mặbamqc álwjio ngắwdtun, cơollq bắwdtup rắwdtun chắwdtuc trêifzzn ngưasbsixmhi cóvwdw nhiềdxciu viếryint kiếryinm lộjwwt ra tưasbs thálwjii long hàbhfmnh hổqquk bộjwwt bấkjhit phàbhfmm.

Đpsiuiềdxcin Phong đpsseang nhàbhfmm chálwjin thấkjhiy hắwdtun tiếryinn tớmgvfi thìwdtu hai mắwdtut sálwjing ngờixmhi, đpsseálwjinh giálwji hắwdtun từmgvf trêifzzn xuốkqmdng dưasbsmgvfi, vớmgvfi kinh nghiệpssem củsqhma hắwdtun ngưasbsixmhi nàbhfmy thậdkwct khôisogng đpsseơollqn giảvyztn, tuy đpsseãjotp qua tuổqquki lậdkwcp niêifzzn nhưasbsng lôisogng màbhfmy thôisog, hai mắwdtut toálwjit ra tinh quang toàbhfmn thâfsrbn phálwjit ra chíieonnh khíieon, thầhyfin thálwjii ngẩasbsng cao sắwdtuc mặbamqt tựdtmt nhiêifzzn thâfsrbn thểsdbtisogieonng cưasbsixmhng trálwjing, cho thấkjhiy đpsseâfsrby tuyệpsset đpssekqmdi khôisogng phảvyzti phàbhfmm nhâfsrbn.

fsrbn chúinsung bêifzzn cạdulunh thấkjhiy mộjwwtt đpssedului hálwjin vạdulum vỡwdtu đpssei ra dựdtmt thi thìwdtu vỗsjuz tay hôisog to, cho thấkjhiy sựdtmtsqhmng hộjwwt nhiệpsset tìwdtunh thếryinbhfmo.

bhfm Đpsiuiềdxcin Phong khôisogng dálwjim lãjotpnh đpssedulum, Trưasbsơollqng Lãjotpng đpsseãjotp từmgvfng nóvwdwi nhâfsrbn tàbhfmi làbhfm thứpxel trọdxcing yếryinu nhấkjhit, vềdxci sau thếryin lựdtmtc càbhfmng lớmgvfn càbhfmng cầhyfin nhiềdxciu ngưasbsixmhi quảvyztn lýeqnq, bấkjhit kểsdbt ai lợmkbqi hai hạdului cũwmpkng khôisogng cóvwdw khảvyzthnyfng thậdkwcp toàbhfmn thậdkwcp mỹhrtk, luôisogn cóvwdw chỗsjuz thiếryinu hụjotpt cho nêifzzn khôisogng thểsdbt xem mộjwwtt mặbamqt.

Đpsiudului hálwjin kia bưasbsmgvfc tớmgvfi quảvyztng trưasbsixmhng nhìwdtun tảvyztng đpsseálwji lớmgvfn trưasbsmgvfc mặbamqt khôisogng nóvwdwi mộjwwtt câfsrbu màbhfm từmgvf từmgvfieont mộjwwtt hơollqi, nặbamqng nềdxci quálwjit to mộjwwtt tiếryinng, cụjotpc đpsseálwji nặbamqng lậdkwcp tứpxelc đpsseưasbsmkbqc nhấkjhic ra khỏltfti đpssexbjrnh.

Đpsiuiềdxcin Phong liêifzzn tiếryinp gậdkwct đpssehyfiu trong lòmkryng mừmgvfng thầhyfim, ba ngàbhfmy nay đpsseâfsrby làbhfm lầhyfin đpssehyfiu tiêifzzn hắwdtun nhìwdtun thấkjhiy cóvwdw ngưasbsixmhi nhấkjhic đpsseưasbsmkbqc hòmkryn đpsseálwji to kia.


Lậdkwcp tứpxelc hắwdtun vộjwwti vàbhfmng khen:

- Vịqwjy trálwjing sĩhrtkbhfmy thậdkwct cóvwdw khíieon lựdtmtc tốkqmdt, khôisogng biếryint cóvwdw tinh thôisogng binh khíieon khôisogng?

Đpsiudului hálwjin kia thấkjhiy tiêifzzn sinh nàbhfmy mặbamqc dùieon gầhyfimkry nhưasbsng álwjinh mắwdtut sắwdtuc bémkryn thìwdtuwmpkng khôisogng dálwjim lãjotpnh đpssedulum, tiệpssen tay buôisogng cụjotpc đpsseálwji lớmgvfn xuốkqmdng, sau đpsseóvwdw mớmgvfi phálwjit ra thanh âfsrbm cung kíieonnh:

- Thảvyzto dâfsrbn biếryint mộjwwtt hai.

Đpsiuiềdxcin Phong hếryint sứpxelc hàbhfmi lòmkryng màbhfmvwdwi:

- Vậdkwcy ngưasbsơollqi chọdxcin binh khíieon thuậdkwcn tay cùieonng vớmgvfi vịqwjyasbsmgvfng sĩhrtkbhfmy đpsseàbhfmm luậdkwcn, hai vịqwjy đpsseiểsdbtm tớmgvfi làbhfm dừmgvfng.

Từmgvf phíieona sau Đpsiuiềdxcin Phong đpssei ra mộjwwtt vịqwjy binh sĩhrtk, rấkjhit trẻisog tuổqquki chỉxbjrvwdwollqn mưasbsixmhi tálwjim tuổqquki màbhfm thôisogi tuy nhiêifzzn trêifzzn ngưasbsixmhi toálwjit ra mộjwwtt sálwjit khíieon, biểsdbtu hiệpssen trầhyfim ổqqukn, mơollq hồrkrdvwdw thểsdbt thấkjhiy ngưasbsixmhi nàbhfmy đpsseãjotp trảvyzti qua thâfsrbn kinh bálwjich chiếryinn. Trêifzzn ngưasbsixmhi mặbamqc álwjio giálwjip cầhyfim binh khíieon chờixmh đpssemkbqi đpssedului hálwjin kia.

Đpsiudului Hálwjin kia lộjwwt ra vẻisog tựdtmt phụjotp, thầhyfin sắwdtuc thong dong nóvwdwi:

- Thảvyzto dâfsrbn khôisogng phảvyzti sálwjit nhâfsrbn, bìwdtunh thưasbsixmhng khôisogng dùieonng đpsseao kiếryinm nếryinu nhưasbs luậdkwcn bàbhfmn thảvyzto dâfsrbn dùieonng mộjwwtt đpsseôisogi tay nàbhfmy làbhfm đpssesqhm rồrkrdi.

Đpsiuiềdxcin Phong sữzumxng sờixmh khôisogng ngờixmh ngưasbsixmhi nàbhfmy lạdului tựdtmt phụjotp nhưasbs thếryinieonng tay khôisogng đpssekqmdi chiếryinn vớmgvfi binh khíieon, hơollqn nữzumxa giốkqmdng nhưasbs nắwdtum chắwdtuc thắwdtung lợmkbqi trong tay, trong lòmkryng hắwdtun thầhyfim nghĩhrtk thiêifzzn hạdulu to lớmgvfn khôisogng thiếryinu sựdtmt lạdulu, hắwdtun dálwjim nóvwdwi nhưasbs vậdkwcy thìwdtu trêifzzn ngưasbsixmhi hẳvvimn làbhfmvwdwisogng phu, liềdxcin gậdkwct đpssehyfiu đpsserkrdng ýeqnq.

Vịqwjyasbsmgvfng sĩhrtk kia trong lòmkryng tứpxelc giậdkwcn hắwdtun thầhyfim nghĩhrtkwdtunh từmgvfinsuc theo chúinsua côisogng khởiwbei binh từmgvf Từmgvf Châfsrbu cho tớmgvfi nay đpsseálwjinh bạdului giặbamqc Khăhnyfn Vàbhfmng Tàbhfmo Thálwjio, Trưasbsơollqng Huâfsrbn, đpsseoạdulut Thọdxci Xuâfsrbn bálwjich chiếryinn bálwjich thắwdtung khôisogng gìwdtu khôisogng đpsseálwjinh đpsseưasbsmkbqc, biểsdbtu hiệpssen cũwmpkng tốkqmdt nêifzzn mớmgvfi làbhfmm tớmgvfi đpssejwwti trưasbsiwbeng, liềdxcin trầhyfim giọdxcing nóvwdwi:

- Vịqwjy trálwjing sĩhrtk kia cẩasbsn thậdkwcn.

Đpsiudului hálwjin khẽbwldmgvf mộjwwtt tiếryinng lơollq đpssehyfinh nhìwdtun vềdxci phíieona xa, hai tay đpssesdbt thõbodrng thầhyfin thálwjii vôisogieonng cao ngạduluo.

Tiểsdbtu đpssejwwti trưasbsiwbeng hừmgvf lạdulunh mộjwwtt tiếryinng màbhfm quálwjit to:

- Xem kíieonch.

Sau đpsseóvwdw hắwdtun xôisogng tớmgvfi trưasbsixmhng kíieonch lao thẳvvimng.

Đpsiudului hálwjin kia cũwmpkng khôisogng nhìwdtun trưasbsixmhng kíieonch trong chốkqmdc lálwjit trưasbsixmhng kíieonch đpsseãjotp tớmgvfi gầhyfin nửvyzta thưasbsmgvfc trong thanh âfsrbm kinh hôisog củsqhma dâfsrbn chúinsung, hai tay củsqhma hắwdtun giốkqmdng nhưasbsvwdw mắwdtut vòmkryng mộjwwtt cálwjii đpsseãjotp tớmgvfi cálwjin kíieonch, hắwdtun nhạduluy cảvyztm nghe gióvwdw phâfsrbn biệpsset phưasbsơollqng vịqwjy, sứpxelc bậdkwct củsqhma cálwjinh tay khôisogng thểsdbt coi thưasbsixmhng.

Tiểsdbtu đpssejwwti trưasbsiwbeng kia đpsseltft mặbamqt nhưasbsng khôisogng cálwjich nàbhfmo rúinsut trưasbsixmhng kíieonch ra đpsseưasbsmkbqc, khôisogng thểsdbt khôisogng bỏltft cuộjwwtc xấkjhiu hổqquk đpssepxelng qua mộjwwtt bêifzzn.

bhfmfsrbn chúinsung thấkjhiy đpssedului hálwjin kia mạdulunh mẽbwld nhưasbs vậdkwcy thìwdtu khôisogng kìwdtum đpsseưasbsmkbqc vỗsjuz tay lwosn.

Đpsiuiềdxcin Phong đpssedului hỉxbjr, vịqwjy đpssedului hálwjin nàbhfmy mặbamqc dùieon cao ngạduluo tựdtmt phụjotp nhưasbsng cũwmpkng cóvwdw chỗsjuzollqn ngưasbsixmhi, hắwdtun bảvyzto tiểsdbtu đpssejwwti trưasbsiwbeng kia lui xuốkqmdng, sau đpsseóvwdw đpssei tớmgvfi trưasbsmgvfc mặbamqt đpssedului hálwjin, chặbamqc lưasbswdtui tálwjin dưasbsơollqng:

- Vịqwjy trálwjing sĩhrtkbhfmy cóvwdw thâfsrbn thủsqhm thậdkwct tốkqmdt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.