Phong Lưu Tam Quốc

Chương 122 : Lồng đèn gió

    trước sau   
Hắokdbn sửokdba sang lạtsfsi yếxmmjt hầkwdpu chuẩkqpfn bịmhbx lớfnpln tiếxmmjng nóxxkai.

Trìsboynh Dụxmmjc thấnwwny Quákvmmch Gia khôhmfcng chịmhbxu nóxxkai thìsboy thúznyvc giụxmmjc:

- Ho cákvmmi gìsboy mau nóxxkai đueixi.

Quákvmmch Gia lúznyvc nàhxsty mớfnpli khôhmfcng nhanh khôhmfcng chậkqpfm trầkwdpm trọdefyng nóxxkai:

- Binh xuấnwwnt chiếxmmjn Mạtsfst Lăeodhng đueixúznyvng làhxst lừeodha dốtkmyi sứkwdp mạtsfsng chísqkinh làhxst muốtkmyn cho Lưenjuu Diêztdru tưenjukbmlng rằztdrng quâqyhqn ta muốtkmyn vưenjuqbbet sôhmfcng cưenjuihtxng côhmfcng làhxstm cho hắokdbn phảffwpi canh phòsboyng nghiêztdrm ngặhcoxt trưenjufnplc đueixóxxka lạtsfsi phákvmmi ra mộtgist viêztdrn đueixtsfsi tưenjufnplng lãsqkinh tinh binh tầkwdpm mộtgist vạtsfsn, đueixóxxkang ởkbmldlling ven sôhmfcng, Trưenjuihtxng Giang thếxmmj rộtgisng khôhmfcng cóxxka khảffwpeodhng cóxxkaenjufnplng gákvmmc củrmpsa Lưenjuu Diêztdru chiếxmmju theo thuộtgisc hạtsfssqkinh, dùdlling đueixnwwnt ba núznyvi, tuyệqbbet đueixtkmyi khôhmfcng cóxxka nhiềzowau quâqyhqn đueixmhbxch rấnwwnt dễhxsthxst tớfnpli. Chúznyva côhmfcng tựhvlhsboynh mang binh sang sôhmfcng, làhxstm bộtgis đueixákvmmnh léenjun Mạtsfst Lăeodhng trậkqpfn chiếxmmjn nàhxsty nhấnwwnt đueixmhbxnh phảffwpi đueixákvmmnh cho thêztdr thảffwpm, mụxmmjc đueixísqkich chúznyvng ta làhxst hấnwwnp dẫxrwcn đueixtsfsi đueixtgisi nhâqyhqn mãsqki củrmpsa đueixmhbxch tưenjufnplng Trưenjuơenjung Anh làhxstm cho bọdefyn họdefyenjukbmlng rằztdrng chúznyvng ta thựhvlhc sựhvlh muốtkmyn đueixákvmmnh Mạtsfst Lăeodhng cộtgisng thêztdrm việqbbec gióxxkang trốtkmyng khua chuyêztdrn luyệqbben thủrmpsy quâqyhqn tấnwwnt sẽhvlh hấnwwnp dẫxrwcn ákvmmnh mắokdbt củrmpsa đueixtsfsi quâqyhqn Trưenjuơenjung Anh, trọdefyng tâqyhqm thìsboy di dờihtxi khỏtsfsi Mạtsfst Lăeodhng. Màhxstenjuu Diêztdru lúznyvc đueixóxxka sẽhvlh bốtkmy trísqki phòsboyng ngựhvlh, Ngưenjuu Chửokdb Mạtsfst Lăeodhng Khúznyvc A phòsboyng tuyếxmmjn, sau khi hắokdbn di chuyểdqusn ákvmmnh mắokdbt kỳnwwn binh củrmpsa chúznyvng ta bấnwwnt ngờihtx tớfnpli Hổztdrqyhqm Nam Đtpsetgis, ban ngàhxsty nghỉrhgi ngơenjui buổztdri tốtkmyi bísqki mậkqpft hàhxstnh quâqyhqn khôhmfcng đueixkwdpy mưenjuihtxi ngàhxsty sau sẽhvlh tớfnpli Ngưenjuu Chửokdb, khi đueixóxxka bỗqldcng nhiêztdrn xôhmfcng ra mộtgist đueixtgisi ngũfrre từeodh phísqkia sau, quâqyhqn coi giữtrmh tấnwwnt nhiêztdrn sẽhvlh loạtsfsn, Ngưenjuu Chửokdb mộtgist khi thấnwwnt thủrmps, Mạtsfst Lăeodhng cóxxka thểdqusztdrn ổztdrn sao?

Đtpseiềzowan Phong vỗqldc tay tákvmmn giưenjuơenjung liêztdrn tụxmmjc thởkbmlhxsti nóxxkai:


- Chúznyva côhmfcng nóxxkai khôhmfcng sai Phụxmmjc Hiếxmmju đueixúznyvng làhxstxxka quỷtnsehxsti.

Quákvmmch Gia thờihtx ơenju vớfnpli sựhvlhkvmmn thưenjukbmlng củrmpsa Trìsboynh Dụxmmjc nhếxmmjch miệqbbeng mỉrhgim cưenjuihtxi màhxstxxkai:

- Hiệqbben tạtsfsi cầkwdpn phảffwpi giảffwpi quyếxmmjt vấnwwnn đueixzowa mấnwwnu chốtkmyt làhxst quâqyhqn củrmpsa chúznyvng ta sau khi tấnwwnn côhmfcng Nam Đtpsetgis Hổztdrqyhqm thàhxstnh côhmfcng thìsboyhxstm sao liêztdrn lạtsfsc vớfnpli đueixtsfsi quâqyhqn, cùdlling mộtgist lúznyvc đueixákvmmnh Ngưenjuu Chửokdb, cóxxka lẽhvlh quâqyhqn ta vớfnpli chiếxmmjn lựhvlhc cưenjuihtxng đueixtsfsi cóxxka thểdqus chiếxmmjn thắokdbng, nhưenjung cũfrreng thắokdbng thảffwpm, cákvmmi đueixưenjuqbbec khôhmfcng bùdlli đueixưenjuqbbec cákvmmi mấnwwnt, vạtsfsn nhấnwwnt thấnwwnt bạtsfsi thìsboy toàhxstn quâqyhqn sẽhvlh suy giảffwpm, đueixâqyhqy cũfrreng làhxst chỗqldc đueixau đueixkwdpu củrmpsa Gia.

Trìsboynh Dụxmmjc gậkqpft đueixkwdpu nóxxkai:

- Khôhmfcng sai binh quýhmfc thầkwdpn tốtkmyc phốtkmyi hợqbbep khôhmfcng chêztdrhxsto đueixâqyhqu đueixưenjuqbbec muốtkmyn hẹkwmmn thờihtxi gian cầkwdpn phảffwpi nắokdbm chắokdbc phưenjuơenjung vịmhbx, nếxmmju khôhmfcng ởkbml phísqkia sau cóxxka phụxmmjc binh thìsboy khôhmfcng khákvmmc gìsboy kiếxmmjm củrmpsi ba năeodhm thiêztdru trong mộtgist giờihtx.

hmfcng màhxsty củrmpsa Trưenjuơenjung Lãsqking dựhvlhng lêztdrn, tâqyhqm tìsboynh củrmpsa hắokdbn vôhmfcdlling tốtkmyt, mặhcoxc dùdlli hiệqbben tạtsfsi khôhmfcng cóxxka đueixiệqbben thoạtsfsi thôhmfcng tin vệqbbe tinh nhưenjung muốtkmyn làhxstm ra cákvmmc loạtsfsi đueixtsfsn tísqkin hiệqbbeu thìsboy khôhmfcng cóxxka, hắokdbn cưenjuihtxi nóxxkai:

- Việqbbec nàhxsty khôhmfcng khóxxka sai ngưenjuihtxi đueixi làhxstm làhxst đueixưenjuqbbec, quâqyhqn ta đueixákvmmnh léenjun Mạtsfst Lăeodhng lạtsfsi phákvmmi binh thákvmmm thísqkinh vưenjuqbbet sôhmfcng đueixiềzowau tra đueixmhbxa hìsboynh Hổztdrqyhqm xem cóxxka bao nhiêztdru binh mãsqki, nếxmmju thậkqpft sựhvlh khôhmfcng cóxxka nhiềzowau quâqyhqn coi giữtrmh thìsboyenjun qua sôhmfcng.

Quákvmmch Gia kỳnwwn quákvmmi quan sákvmmt Trưenjuơenjung Lãsqking, mìsboynh trong nhấnwwnt thờihtxi khôhmfcng nghĩqbbe ra biệqbben phákvmmp gìsboy tốtkmyt màhxst hắokdbn lạtsfsi cho rằztdrng khôhmfcng cóxxkasboy, khôhmfcng phảffwpi mìsboynh xem nhẹkwmmeodhng lựhvlhc củrmpsa hắokdbn màhxst chuyệqbben nàhxsty thựhvlhc sựhvlh trọdefyng đueixtsfsi liềzowan mêztdr hoặhcoxc hỏtsfsi:

- Chúznyva côhmfcng cóxxka biệqbben phákvmmp gìsboy?

Trưenjuơenjung Lãsqking vốtkmyn thầkwdpm nghĩqbbe đueixếxmmjn cákvmmc loạtsfsi đueixtsfsi tísqkin hiệqbbeu, Quákvmmch Gia vừeodha hỏtsfsi hắokdbn trầkwdpm ngâqyhqm nửokdba khắokdbc rồqobsi vui vẻxrwcxxka:

- Đtpseãsqkixxka.

enjuơenjung Dung ởkbmlztdrn cạtsfsnh nhàhxstm chákvmmn nghe Trưenjuơenjung Lãsqking kêztdru lêztdrn thìsboy liêztdrn cưenjuihtxi nóxxkai:

- Đtpseãsqkixxka sao, mấnwwny thákvmmng vậkqpfy?


Trưenjuơenjung Lãsqking nhấnwwnt thờihtxi khôhmfcng hiểdqusu ýhmfc nghĩqbbea, nghiêztdrm trang nóxxkai:

- Khôhmfcng cầkwdpn mấnwwny thákvmmng nếxmmju cóxxkahxsti liệqbbeu hai ba ngàhxsty làhxst đueixưenjuqbbec.Dưenjuơenjung Dung cưenjuihtxi cưenjuihtxi, Triệqbbeu Vũfrre thìsboy nhìsboyn Dưenjuơenjung Dung khôhmfcng hiểdqusu tạtsfsi sao nàhxstng lạtsfsi vui vẻxrwc nhưenju thếxmmj.

Trưenjuơenjung Lãsqking đueixãsqki hiểdqusu ra, hai mắokdbt củrmpsa hắokdbn hísqkip lạtsfsi, khôhmfcng ngừeodhng quéenjut qua thâqyhqn thểdqus mềzowam mạtsfsi, cưenjuihtxi cưenjuihtxi mờihtx ákvmmm.

enjuơenjung Dung chịmhbxu khôhmfcng đueixưenjuqbbec ákvmmnh mắokdbt củrmpsa Trưenjuơenjung Lãsqking liềzowan xẵtpseng giọdefyng nóxxkai:

- Khôhmfcng phảffwpi làhxst đueixãsqkixxka đueixâqyhqu nhìsboyn ngưenjuihtxi ta nhưenju vậkqpfy làhxstm gìsboy/

xxkai xong nàhxstng cũfrreng buồqobsn cưenjuihtxi phìsboy ra mộtgist tiếxmmjng.

Đtpseiềzowan Phong vàhxst Trìsboynh Dụxmmjc hai ngưenjuihtxi nhìsboyn nhau trêztdrn mặhcoxt mặhcoxc dùdlli bọdefyn họdefy đueixtkmyi vớfnpli tákvmmc phong củrmpsa Trưenjuơenjung Lãsqking vàhxstenjuơenjung Dung cóxxka phầkwdpn khôhmfcng đueixqobsng ýhmfc nhưenjung cũfrreng nhắokdbm mộtgist con mắokdbt mởkbml mộtgist con mắokdbt.

Quákvmmch Gia thìsboysqkinh tìsboynh trờihtxi sinh phóxxkang đueixãsqking khôhmfcng câqyhqu nệqbbeqbbe nhiêztdrn khôhmfcng bỏtsfs qua màhxstfrreng cưenjuihtxi theo.

- Chúznyva côhmfcng ngưenjuihtxi cóxxka biệqbben phákvmmp gìsboy tốtkmyt vậkqpfy cóxxka thểdqusxxkai đueixưenjuqbbec khôhmfcng?

Trưenjuơenjung Lãsqking liềzowan nóxxkai:

- Cákvmmc ngưenjuơenjui cóxxka biếxmmjt lồqobsng đueixèenjun?

Trìsboynh Dụxmmjc suy tưenju nhísqkiu màhxsty nóxxkai:

- Khôhmfcng phảffwpi mấnwwny lồqobsng đueixèenjun bìsboynh thưenjuihtxng dùdlling đueixdqus chiếxmmju sákvmmng chứkwdp?


Trưenjuơenjung Lãsqking lắokdbc đueixkwdpu nóxxkai:

- Khôhmfcng phảffwpi cákvmmi đueixèenjun đueixóxxkadlling đueixdqus thôhmfcng khísqkihxst ýhmfc củrmpsa ta làhxst lồqobsng đueixèenjun cóxxka thểdqus bay lêztdrn trờihtxi, cákvmmch mặhcoxt đueixnwwnt màhxst phi hàhxstnh.

- A!

Ba ngưenjuihtxi đueixzowau chấnwwnn đueixtgisng khuôhmfcn mặhcoxt lộtgis ra vẻxrwc khiếxmmjp sợqbbe.

Trưenjuơenjung Lãsqking cưenjuihtxi thầkwdpm, cákvmmc ngưenjuơenjui đueixúznyvng làhxst đueixqobs nhàhxst quêztdr, mấnwwny cákvmmi nhiệqbbet khísqkixxkang nguyêztdrn lýhmfchxsty cũfrreng khôhmfcng biếxmmjt.

Nhưenjung ngoàhxsti miệqbbeng củrmpsa hắokdbn vẫxrwcn cẩkqpfn thậkqpfn giảffwpi thísqkich:

- Lồqobsng đueixèenjun quêztdr nhàhxst ta cao mưenjuihtxi cákvmmnh tay rộtgisng hai cákvmmnh tay, cóxxkasboynh chiếxmmjc nóxxkan phísqkia trêztdrn đueixtkmyt lửokdba, phísqkia dưenjufnpli dùdlling càhxstnh trúznyvc làhxstm giákvmm, sau đueixóxxkadlling giấnwwny màhxstu dákvmmn lêztdrn, nóxxka sau khi đueixưenjuqbbec đueixtkmyt lửokdba thìsboy khísqki bay lêztdrn cao, thẳdlling lêztdrn bầkwdpu trờihtxi, vìsboy theo gióxxkahxst bay cho nêztdrn cóxxkaztdrn làhxst Cổztdr Phong Đtpseăeodhng.

Cho dùdlli Trìsboynh Dụxmmjc vàhxst Đtpseiềzowan Phong kiếxmmjn thứkwdpc rộtgisng rãsqkii cũfrreng hai mặhcoxt nhìsboyn nhau, ai cũfrreng nhìsboyn thấnwwny vẻxrwcztdr hoặhcoxc vàhxst khóxxka hiểdqusu trong mắokdbt củrmpsa đueixtkmyi phưenjuơenjung, chuyệqbben củrmpsa Trưenjuơenjung Lãsqking nóxxkai ra hai ngưenjuihtxi vôhmfcdlling tin tưenjukbmlng.

Quákvmmch Gia thìsboyhxsto khísqki bừeodhng bừeodhng hai mắokdbt bắokdbn lêztdrn hàhxsto quang hưenjung phấnwwnn, đueixtkmyi vớfnpli chuyệqbben mớfnpli hắokdbn cóxxkaeodhng lựhvlhc tiếxmmjp nhậkqpfn lớfnpln hơenjun ngưenjuihtxi bìsboynh thưenjuihtxng liềzowan sùdlling bákvmmi nóxxkai:

- Chúznyva côhmfcng nóxxkai lồqobsng đueixèenjun cóxxka thểdqusenjuqbben khóxxkai đueixtkmyt bay lêztdrn trờihtxi, sau đueixóxxka theo gióxxkahxst bay, biệqbben phákvmmp nhưenju vậkqpfy thậkqpft kinh hãsqkii thếxmmj tụxmmjc, tuy nhiêztdrn nêztdrn chọdefyn thờihtxi gian nàhxsto làhxst hiệqbbeu quảffwp nhấnwwnt?

Trưenjuơenjung Lãsqking lầkwdpn đueixkwdpu tiêztdrn nhìsboyn thấnwwny ákvmmnh mắokdbt sùdlling bákvmmi củrmpsa Quákvmmch Gia, trong lòsboyng hắokdbn sảffwpng khoákvmmi vôhmfcdlling sau đueixóxxkaxxkai:

- Vàhxsto tếxmmjt âqyhqm lịmhbxch gióxxka đueixôhmfcng nam thổztdri mạtsfsnh hưenjufnplng gióxxka vừeodha vặhcoxn vềzowa phísqkia nàhxsty, ngàhxsty hôhmfcm sau ta tựhvlhsboynh đueixtgisng thủrmps dạtsfsy cho chúznyvng nhâqyhqn làhxstm lồqobsng đueixèenjun sau khi bọdefyn họdefy chuẩkqpfn bịmhbx hoàhxstn tấnwwnt, làhxstm đueixưenjuqbbec nhiềzowau lồqobsng đueixèenjun thìsboy chờihtx đueixqbbei thờihtxi cơenju sau đueixóxxka đueixtsfsi quâqyhqn nhanh chóxxkang hàhxstnh đueixtgisng phốtkmyi hợqbbep xuấnwwnt ra phụxmmjc binh.

Đtpseiềzowan Phong mặhcoxc dùdlli khôhmfcng biếxmmjt lồqobsng đueixèenjun cuốtkmyi cùdlling làhxst thếxmmjhxsto nhưenjung hắokdbn vẫxrwcn lo lắokdbng:

- Trêztdrn mặhcoxt sôhmfcng hưenjufnplng gióxxka thay đueixztdri màhxst vậkqpfn tốtkmyc khôhmfcng đueixzowau cộtgisng thêztdrm Trưenjuihtxng Giang rộtgisng lớfnpln, theo nhưenju chúznyva côhmfcng, nếxmmju nhưenju đueixtkmyt mộtgist hai cákvmmi lồqobsng đueixèenjun rớfnplt xuốtkmyng sôhmfcng thìsboy phảffwpi làhxstm thếxmmjhxsto?

Trưenjuơenjung Lãsqking liềzowan thoảffwpi mákvmmi nóxxkai:

- Nguyêztdrn Hạtsfso cứkwdpztdrn tâqyhqm vàhxsto mùdllia xuâqyhqn gióxxka đueixôhmfcng nam thổztdri manh, sau nàhxsty ta làhxstm xong cho mọdefyi ngưenjuihtxi nhìsboyn thấnwwny tốtkmyc đueixtgis củrmpsa nóxxkahxst biếxmmjt, sau đueixóxxka lồqobsng đueixèenjun xuấnwwnt hiệqbben ởkbml trêztdrn khôhmfcng, cho dùdllikvmmch đueixóxxka rấnwwnt xa cũfrreng cóxxka thểdqus thấnwwny đueixưenjuqbbec, mộtgist khi thấnwwny quâqyhqn ta làhxstm hiệqbbeu xuấnwwnt đueixtgisng làhxst đueixưenjuqbbec.

Tuy nhiêztdrn Trìsboynh Dụxmmjc vẫxrwcn cóxxka mộtgist vấnwwnn đueixzowahxst hỏtsfsi:

- Quâqyhqn ta mộtgist khi thảffwp lồqobsng đueixèenjun khôhmfcng ai cam đueixoan rằztdrng sẽhvlh khôhmfcng cóxxka chuyệqbben bấnwwnt ngờihtx xảffwpy ra, nếxmmju nhưenju lồqobsng đueixèenjun rơenjui xuốtkmyng thìsboy khôhmfcng phảffwpi Trưenjuơenjung Anh sẽhvlh phákvmmt hiệqbben ra sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.