Phong Lưu Tam Quốc

Chương 121 : Kế của Quách Gia

    trước sau   
Trưdsrqơauonng Lãjjdqng chấxembn đynoojaeyng thầazupm nghĩjjdq biệekztn pháhffep nàmnvoy khôufoong tệekzt, mặiafic dùjaeyjbfudsrqơauonng vịqcrrdsrqpmyhc tớpmyhi châeosin mớpmyhi nhảmkgky nhưdsrqng dùjaey sao cũeosing kháhffeauonn ngồnowii chờztlr chếtveht.

Đoyxniềsvqmn Phong thìpkhyjbfui:

- Đoyxnâeosiy làmnvo kếtveh tạzonnm thờztlri, đynoozonni quâeosin củwanaa chúvxlmng ta hiệekztn tạzonni đynooãjjdq nhưdsrqtuujn trêtuujn dâeosiy cung khôufoong pháhffet khôufoong đynooưdsrqtzagc, bỗnrgnng nhiêtuujn gấxembp rúvxlmt luyệekztn thủwanay chiếtvehn thìpkhy khôufoong thểzguw thàmnvonh côufoong, chưdsrqa tớpmyhi nửaqaoa nămsgwm mộjaeyt nămsgwm chúvxlmng ta sẽmgrz phảmkgki cùjaeyng vớpmyhi thủwanay sưdsrq Giang Nam giao pog, màmnvo ba đynooưdsrqztlrng binh mãjjdq phảmkgki tốufoon tiềsvqmn bạzonnc rấxembt lớpmyhn, đynootzagi sau khi bìpkhynh đynooqcrrnh đynooưdsrqtzagc Giang Đoyxnôufoong cójbfu thểzguw kiếtvehm mộjaeyt thủwanay kiệekztn tưdsrqpmyhng ngàmnvoy đynooêtuujm rèekztn luyệekztn.

Quáhffech Gia đynooi tớpmyhi trưdsrqpmyhc mặiafit Trưdsrqơauonng Lãjjdqng cẩjbfun thậaqaon kiểzguwm tra đynooqcrra đynoonowijaeyng nàmnvoy lôufoong màmnvoy nhămsgwn lạzonni rồnowii cưdsrqztlri vang nójbfui:

- Chúvxlmng tiêtuujn sinh khôufoong cầazupn gấxembp Gia cójbfu kếtvehjbfu thểzguwjaeyng.

Đoyxniềsvqmn Phong Trìpkhynh Dụazupc kinh ngạzonnc nhìpkhyn Quáhffech Gia mộjaeyt cáhffei, trong lòynoong bộjaeyi phụazupc vôufoojaeyng ba ngưdsrqztlri bọuywrn họuywr ba bưdsrqpmyhc mộjaeyt mưdsrqu màmnvo hắozzcn mộjaeyt bưdsrqpmyhc ba mưdsrqu, biểzguwu hiệekztn nhưdsrq vậaqaoy mìpkhynh so sáhffenh khôufoong kịqcrrp, Trưdsrqơauonng Lãjjdqng liềsvqmn vui mừikixng hỏcmjpi:


- Phụazupng Hiếtvehu cójbfu kếtvehpkhy mau nójbfui đynooi.

Quáhffech Gia nhìpkhyn Trìpkhynh Dụazupc cưdsrqztlri nójbfui:

- Ngàmnvoy sau cójbfu thểzguw chiếtvehu trọuywrng nhưdsrq Trọuywrng Đoyxnyfwdc nójbfui quảmkgkng tụazupmnvoo kiệekztt, thàmnvonh lậaqaop mộjaeyt đynoozonno quâeosin tinh thôufoong thủwanay chiếtvehn, trong quáhffe trìpkhynh nàmnvoy chúvxlma côufoong cójbfu thểzguw giójbfung trốufoong khua chiếtvehn khiếtvehn cho cảmkgk Giang Nam đynoosvqmu biếtveht.

Đoyxniềsvqmn Phong trầazupm tưdsrq khójbfu hiểzguwu:

- Ýikixmnvoy làmnvo sao?

Trìpkhynh Dụazupc cưdsrqztlri nójbfui:

- Dĩjjdq nhiêtuujn làmnvotuuj hoặiafic Lưdsrqu Diêtuuju cho rằlvuzng quâeosin ta thựazvic sựazvi muốufoon giằlvuzng co trêtuujn sôufoong.

Đoyxniềsvqmn Phong hiểzguwu ra vui mừikixng nójbfui;

- Cójbfu phảmkgki trưdsrqpmyhc tiêtuujn mêtuuj hoặiafic hắozzcn, sau đynooójbfu xuấxembt kỳvgax binh khiếtvehn cho Lưdsrqu Diêtuuju khôufoong thểzguw trởjsuw tay khôufoong?

Quáhffech Gia vỗnrgn tay cưdsrqztlri to:

- Đoyxnúvxlmng thếtveh, Đoyxniềsvqmn tiêtuujn sinh nójbfui rấxembt đynooúvxlmng.

Trưdsrqơauonng Lãjjdqng nghe cũeosing hàmnvoo hứyfwdng bừikixng bừikixng tinh thầazupn đynoozonni chấxembn màmnvojbfui:

- Kỳvgax binh ởjsuw đynooâeosiu ra?


Quáhffech Gia mỉppfcm cưdsrqztlri quan sáhffet mọuywri ngưdsrqztlri rồnowii lấxemby ra mộjaeyt bảmkgkn đynoonowi trầazupm giọuywrng nójbfui:

- Ởazup đynooâeosiy đynooâeosiy làmnvo trọuywrng đynooqcrra Mạzonnt Lămsgwng.

Trìpkhynh Dụazupc Đoyxniềsvqmn Phong tớpmyhi xem đynoosvqmu thấxembt sắozzcc nójbfui:

- Phụazupng Hiếtvehu phảmkgki chămsgwng chỉppfc sai đynooqcrra phưdsrqơauonng nơauoni nàmnvoy làmnvom sao làmnvo Mạzonnt Lămsgwng đynooưdsrqtzagc, Lưdsrqu Diêtuuju tựazvijjdqnh đynoozonni binh đynooójbfung ởjsuwauoni nàmnvoy, phòynoong giữjereeosim nghiêtuujm quâeosin ta vưdsrqtzagt sôufoong truy kídwyuch vốufoon ởjsuw thếtveh hạzonn phong, màmnvo đynooáhffenh tiềsvqmn tuyếtvehn Lưdsrqu Diêtuuju Mạzonnt Lămsgwng thìpkhyjbfu kỳvgax binh gìpkhy?

Đoyxniềsvqmn Phong thìpkhy cho rằlvuzng Quáhffech Gia gan lớpmyhn, kinh ngạzonnc kêtuuju lêtuujn mộjaeyt tiếtvehng đynooáhffenh giáhffe mộjaeyt phen rồnowii lắozzcc đynooazupu nójbfui:

- Xuấxembt chiếtvehn thờztlri cơauon đynooáhffenh Mạzonnt Lămsgwng khôufoong tớpmyhi, thậaqaop chiếtvehn thậaqaop bạzonni, thầazupn kỳvgax binh tớpmyhi Mạzonnt Lămsgwng thầazupn khôufoong biếtveht quỷzkti khôufoong hay chỉppfc cầazupn mộjaeyt lúvxlmc sau Ngưdsrqu Chửaqao Trưdsrqơauonng Anh cũeosing cójbfu thểzguw pháhffei binh tớpmyhi trợtzag giúvxlmp, quâeosin mãjjdqjbfu khảmkgkmsgwng bịqcrr diệekztt.

Quáhffech Gia làmnvom ra vẻzkti cao thâeosim mạzonnn trắozzcc nójbfui vớpmyhi bọuywrn họuywr:

- Khôufoong tệekztmnvo Mạzonnt Lămsgwng.

Dừikixng lạzonni mộjaeyt chúvxlmt hắozzcn mớpmyhi khoanh tay lạzonni trưdsrqpmyhc ngựazvic nhìpkhyn ra ngoàmnvoi lềsvqmu đynooi đynooi lạzonni lạzonni xong bỗnrgnng nhiêtuujn nójbfui:

- Đoyxnzonno làmnvom tưdsrqpmyhng trêtuujn phảmkgki hiểzguwu thiêtuujn vămsgwn dưdsrqpmyhi tưdsrqztlrng đynooqcrra ýbati, phâeosin biệekztt âeosim dưdsrqơauonng tinh thôufoong đynooqcrra đynooqoti, ởjsuw trêtuujn sôufoong cójbfudsrqơauonng mùjaey lớpmyhn chỉppfc cầazupn chúvxlmng ta tìpkhym ra cơauon hộjaeyi tốufoot, lừikixa dốufooi ởjsuw Ngôufoo cảmkgknh, nójbfui rằlvuzng quâeosin Tôufoon Bídwyu đynooa trộjaeym thuyềsvqmn, thừikixa dịqcrrp hắozzcn chầazupn chừikix quâeosin ta nhanh chójbfung lêtuujn bờztlr, cho dùjaeydsrqu Diêtuuju biếtveht đynoozonni quâeosin ta đynooáhffenh tớpmyhi, thìpkhy đynooang vộjaeyi vàmnvong làmnvom sao cójbfu thểzguwmnvo đynooqcrrch củwanaa quâeosin tưdsrqpmyhng chúvxlmng ta?

Trưdsrqơauonng Lãjjdqng khôufoong khỏcmjpi nghiêtuujn đynooazupu khổqoti sởjsuw suy nghĩjjdq, hắozzcn nghe ra rấxembt cójbfu đynoozonno lýbati nhưdsrqng màmnvo lạzonni thấxemby khôufoong ổqotin, sơauon hởjsuw quáhffe nhiềsvqmu.

Khôufoong nójbfui trưdsrqpmyhc việekztc xuấxembt binh Lưdsrqu Diêtuuju cójbfu pháhffet giáhffec ra hay khôufoong cho dùjaey thậaqaot sựazvituujn bờztlr rồnowii cũeosing khôufoong cójbfu khảmkgkmsgwng đynooem tấxembt cảmkgkhffec binh sĩjjdqdsrqtzagt sôufoong vìpkhypkhynh cũeosing khôufoong cójbfu nhiềsvqmu thuyềsvqmn nhưdsrq vậaqaoy, tămsgwng thêtuujm Đoyxnan Dưdsrqơauonng quâeosin thuyềsvqmn mệekztt nhọuywrc, chiếtvehn lựazvic giảmkgkm đynooi màmnvo quâeosin Lưdsrqu Diêtuuju dĩjjdq dậaqaot đynooãjjdqi lao ai thắozzcng ai bạzonni đynooãjjdq phâeosin chia trêtuujn dưdsrqpmyhi, còynoon chưdsrqa nójbfui đynooếtvehn đynoozonni quâeosin Trưdsrqơauonng Anh cójbfu thểzguwjaeyy thờztlri trợtzag giúvxlmp, đynooếtvehn lúvxlmc đynooójbfujbfu khảmkgkmsgwng nhưdsrq lờztlri Đoyxniềsvqmn Phong nójbfui, toàmnvon quâeosin sẽmgrz bịqcrr diệekztt. Trong lòynoong Trưdsrqơauonng Lãjjdqng rấxembt kỳvgax quáhffei, Quáhffech Gia tạzonni sao lạzonni ra chiêtuuju nàmnvoy bìpkhynh thưdsrqztlrng hắozzcn gan lớpmyhn thầazupn kỳvgaxeosim tưdsrq thâeosim trầazupm, hôufoom nay tạzonni sao lạzonni phâeosin ra kếtveh hoạzonnch khôufoong rõhffe, trong lòynoong Trưdsrqơauonng Lãjjdqng vôufoojaeyng nghi hoặiafic.

Quáhffech Gia dưdsrqztlrng nhưdsrq đynooãjjdqdwyunh trưdsrqpmyhc, trêtuujn mặiafit lộjaey ra nụazupdsrqztlri tựazvi tin, anh tuấxembn tiêtuuju sáhffei, phong lưdsrqu bấxembt phàmnvom.


Chẳhffeng lẽmgrzjbfu chiêtuuju sốufoo liêtuujn hoàmnvon? Trong đynooazupu Trưdsrqơauonng Lãjjdqng hiệekztn ra ýbati nghĩjjdqmnvoy.

Nhớpmyh lạzonni trưdsrqpmyhc đynooâeosiy Quáhffech Gia chưdsrqa bao giờztlrdwyunh toáhffen bỏcmjpjbfut, mỗnrgni kếtveh đynoosvqmu ngoàmnvoi dựazvi đynoohffen mọuywri ngưdsrqztlri trong hiểzguwm cầazupu thắozzcng.

mnvo Đoyxniềsvqmn Phong vàmnvo Trìpkhynh Dụazupc ngàmnvoy càmnvong bấxembt mãjjdqn, trêtuujn mặiafit hiệekztn ra vẻzkti khôufoong phụazupc.Trưdsrqơauonng Lãjjdqng thấxemby Quáhffech Gia còynoon chưdsrqa mởjsuw miệekztng thìpkhy mỉppfcm cưdsrqztlri hỏcmjpi:

- Phụazupng hiếtvehu ngưdsrqơauoni đynooikixng làmnvom chúvxlmng ta nghi hoặiafic nữjerea mau nójbfui ra đynooi.

Quáhffech Gia chấxembn đynoojaeyng, hắozzcn vộjaeyi vàmnvong quay đynooazupu lạzonni, thấxemby Trưdsrqơauonng Lãjjdqng đynooang mỉppfcm cưdsrqztlri nhìpkhyn mìpkhynh.

Hắozzcn hếtveht sứyfwdc kinh ngạzonnc nójbfui:

- Chúvxlma côufoong sao biếtveht Quáhffech Gia còynoon hậaqaou chiêtuuju?

Trưdsrqơauonng Lãjjdqng cưdsrqztlri ha hảmkgk hắozzcn thầazupm nghĩjjdq ngưdsrqơauoni màmnvo khôufoong cójbfu biệekztn pháhffep thìpkhy ngưdsrqơauoni khôufoong phảmkgki Quáhffech Gia rồnowii.

Khójbfue miệekztng hắozzcn nhếtvehch lêtuujn tinh thầazupn mởjsuw rộjaeyng vôufoojaeyng khoan kháhffei, vưdsrqơauonn ngưdsrqztlri đynooyfwdng dậaqaoy nójbfui:

- Phụazupng Hiếtvehu mỗnrgni kếtveh tấxembt thàmnvonh, nhiềsvqmu lầazupn trong hiểzguwm cứyfwdu thắozzcng, tinh thầazupn vàmnvomsgwng lựazvic pháhffen đynoohffen cao vôufoojaeyng, màmnvo binh ra Mạzonnt Lămsgwng dùjaeyng tìpkhynh thếtveh trưdsrqpmyhc mắozzct kháhffe khójbfu khămsgwn, nghĩjjdq tớpmyhi Phụazupng Hiếtvehu sẽmgrzjbfu kếtveh khôufoon ngoan.

Quáhffech Gia nhìpkhyn thâeosin hìpkhynh cưdsrqztlrng tráhffeng củwanaa Trưdsrqơauonng Lãjjdqng, vôufoopkhynh trung bàmnvoy ra khídwyu pháhffech mãjjdqnh liệekztt, lúvxlmc mỉppfcm cưdsrqztlri bắozzcn ra lưdsrqtzagi kiếtvehm sắozzcc béazupn, khiếtvehn cho mìpkhynh phảmkgki rùjaeyng mìpkhynh, khôufoong ngờztlr rằlvuzng Trưdsrqơauonng Lãjjdqng lạzonni pháhffet hiệekztn ra mìpkhynh nghĩjjdqpkhy, hơauonn nữjerea còynoon biếtveht đynoozonno dùjaeyng binh củwanaa mìpkhynh, trựazvic tiếtvehp đynooáhffenh trúvxlmng đynooiểzguwm yếtvehu củwanaa mìpkhynh nếtvehu làmnvo Đoyxniềsvqmn Phong Trìpkhynh Dụazupc nójbfui mìpkhynh còynoon khôufoong khiếtvehp sợtzag, hắozzcn vẫekztn cho Trưdsrqơauonng Lãjjdqng làmnvo chủwana nhâeosin tốufoot, ngưdsrqztlri cójbfu chídwyu lớpmyhn, khôufoong ngờztlr khảmkgkmsgwng quan sáhffet lạzonni cao thâeosim nhưdsrq thếtveh.

Xem ra mìpkhynh đynooãjjdq thựazvic sựazvipkhym đynooưdsrqtzagc chủwana rồnowii.

Trưdsrqơauonng Lãjjdqng cũeosing khôufoong ngờztlr mấxemby câeosiu củwanaa mìpkhynh đynooãjjdq khiếtvehn cho nộjaeyi tâeosim củwanaa Quáhffech Gia xoay chuyểzguwn nhưdsrq thếtveh, kỳvgax thậaqaot đynooâeosiy chủwana yếtvehu làmnvo Trưdsrqơauonng Lãjjdqng bìpkhynh thưdsrqztlrng giấxembu tàmnvoi đynoozguw cho bọuywrn họuywr thỏcmjpa thídwyuch pháhffet huy, khôufoong biểzguwu hiệekztn ra mìpkhynh cũeosing cójbfu đynoozonno bấxembt ngờztlrmnvo thắozzcng, dùjaeyng binh thếtvehmnvoy, Quáhffech Gia cùjaeyng vớpmyhi Trưdsrqơauonng Lãjjdqng ởjsuw bộjaey đynoojaeyi đynooiafic chủwanang cójbfu phầazupn tưdsrqơauonng tựazvituujn Trưdsrqơauonng Lãjjdqng cũeosing khôufoong khójbfu nắozzcm đynooưdsrqtzagc suy nghĩjjdq củwanaa hắozzcn.

Đoyxniềsvqmn Phong vàmnvo Trìpkhynh Dụazupc mặiafic dùjaeyeosing làmnvodsrqu sĩjjdq nhưdsrqng ởjsuw trưdsrqpmyhc mặiafit Quáhffech Gia vẫekztn kéazupm mộjaeyt chúvxlmt, trong tam quốufooc cójbfu thểzguwhffenh vớpmyhi Quáhffech Gia thìpkhy chỉppfcjbfu Gia Cáhffet Lưdsrqtzagng màmnvo thôufooi, cho dùjaey Chu Du ba phầazupn phong đynoojaey nhưdsrqng cũeosing cójbfu phầazupn cổqoti hủwana, Lỗnrgnvxlmc Lụazupc Tốufoon Cung Trầazupn vẫekztn còynoon kéazupm mộjaeyt chúvxlmt.

Ngay cảmkgkdsrqơauonng Dung cũeosing bịqcrr Trưdsrqơauonng Lãjjdqng làmnvom cho hứyfwdng thúvxlmpkhynh thưdsrqztlrng nàmnvong chỉppfcjsuwtuujn cạzonnnh nghe khôufoong nójbfui nhiềsvqmu, mặiafic dùjaeymnvong khôufoong hiểzguwu lắozzcm tam quốufooc nhưdsrqng trưdsrqpmyhc kia tiếtvehp xúvxlmc vớpmyhi Trưdsrqơauonng Lãjjdqng nêtuujn cũeosing biếtveht mộjaeyt chúvxlmt, cũeosing biếtveht Quáhffech Gia lợtzagi hạzonni chỉppfcpkhy tráhffeng niêtuujn mấxembt sớpmyhm, nàmnvong liềsvqmn nójbfui:

- Quáhffech Gia ngưdsrqơauoni nójbfui nghe mộjaeyt chúvxlmt xem.

Quáhffech Gia liềsvqmn hàmnvonh lễyfwd vớpmyhi Dưdsrqơauonng Dung hắozzcn trong lòynoong bộjaeyi phụazupc Trưdsrqơauonng Lãjjdqng đynoonowing thờztlri cũeosing bộjaeyi phụazupc vịqcrr phu nhâeosin nàmnvoy nàmnvong khôufoong nhữjereng xinh đynoomnvop màmnvoynoon làmnvo nữjere trung hàmnvoo kiệekztt tuy chưdsrqa thấxemby nàmnvong lợtzagi hạzonni thếtvehmnvoo nhưdsrqng Quáhffech Gia đynooãjjdq nghe qua chuyệekztn tam anh chiếtvehn Lữjere Bốufoo khôufoong ai khôufoong phụazupc, hơauonn nữjerea nàmnvong còynoon làmnvo mộjaeyt thầazupn y.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.