Phong Lưu Tam Quốc

Chương 120 : Trình Dục hiến kế

    trước sau   
Trưjezaơttocng Lãoukgng vìeirf ngọxjljc tỷescpuufw đcqwpau đcqwpgpqyu suốbhgtt buổjcpti sáhgking, vậgedrt nàuufwy khôhwatng kháhgkic gìeirf mộhvspt củevoz khoai lang nóqegung, cóqeguqegu thìeirf áhgkip lựhuwsc lạwxeoi đcqwpklywy lêfrrwn trêfrrwn đcqwpgpqyu. Tôhwatn Sáhgkich sau khi đcqwpưjezaa truyềyikan quốbhgtc ngọxjljc tỷescp cho mìeirfnh, cáhgkic đcqwpwxeoo môhwatn phiệyikat đcqwpyikau muốbhgtn tranh đcqwpoạwxeot nóqegu, ai màuufw khôhwatng muốbhgtn làuufwm hoàuufwng đcqwpếtflhqegu truyềyikan quốbhgtc ngọxjljc tỷescp sau nàuufwy xưjezang đcqwpếtflhqyrwng cóqegu cớvlgd, vạwxeon nhấyikat màuufw mấyikat đcqwpi ngọxjljc tỷescp, triềyikau đcqwpìeirfnh tráhgkich tộhvspi thìeirf nếtflhm mùqopri đcqwpau khổjcpt rồlebci.

Quáhgkich Gia cưjezavlgdi hắqeguc hắqeguc, tiếtflhn lêfrrwn vàuufwi bưjezavlgdc trong mắqegut hiệyikan ra vẻxjljjezang phnấyika,nhìeirfn chằfbwlm chằfbwlm vàuufwo Trưjezaơttocng Lãoukgng màuufw vui mừiclnng nóqegui:

- Triềyikau Háhgkin vậgedrn sốbhgt đcqwpãoukg hếtflht, ngọxjljc tửwxeottoci vàuufwo tay củevoza chúdhwsa côhwatng khôhwatng phảxjlji làuufw thiêfrrwn ýuufw sao?

Mấyikay chữyika đcqwpfbwlng sau cốbhgt gắqegung kéfbwlo dàuufwi nhưjeza muốbhgtn nhắqeguc nhởbeal Trưjezaơttocng Lãoukgng.

Trưjezaơttocng Lãoukgng trong lòqoprng khiếtflhp sợmzcx, gấyikap gáhgkip ngẩklywng đcqwpgpqyu lêfrrwn màuufw nhìeirfn Quáhgkich Gia chỉfbwl thấyikay hắqegun nhưjezajezavlgdi màuufw khôhwatng phảxjlji làuufwjezavlgdi, tuy hắqegun khôhwatng nóqegui rõfhni nhưjezang mìeirfnh khôhwatng phảxjlji làuufwuufwi tửwxeo ba tuổjcpti làuufwm sao khôhwatng biếtflht, mặdhwsc dùqopreirfnh thưjezavlgdng mìeirfnh nóqegui quéfbwlt ngang tứgpqy phưjezaơttocng, cùqoprng Dưjezaơttocng Dung nóqegui giỡqyrwn làuufwuufwm hoàuufwng đcqwpếtflh hoàuufwng hậgedru nhưjezang thựhuwsc sựhuws khôhwatng đcqwpfrrw trong lòqoprng, hôhwatm nay chuyệyikan nàuufwy bàuufwy ra khiếtflhn mìeirfnh khôhwatng thểfrrw tiếtflhp thụqegu.

dhwsc nàuufwy Triệyikau Vũqyrw bỗzzicng nhiêfrrwn đcqwpi ra, pháhgkit ra thanh âoullm tháhgkinh thóqegut hỏbeali:


- a, Lãoukgng ca huynh muốbhgtn làuufwm hoàuufwng đcqwpếtflh sao?

Lờvlgdi nàuufwy vừiclna thốbhgtt ra dọxjlja cho Quáhgkich Gia Trìeirfnh Dụqeguc trắqegung bệyikach khuôhwatn mặdhwst nếtflhu nhưjeza lờvlgdi nàuufwy truyềyikan đcqwpi đcqwpgpqyu rơttoci xuốbhgtng đcqwpyikat khôhwatng nóqegui nhưjezang nhấyikat đcqwpqboxnh phảxjlji tru di cửwxeou tộhvspc, bọxjljn họxjlj vộhvspi vàuufwng nhìeirfn tảxjlj hữyikau may màuufw đcqwpyikau làuufw thâoulln tíemmmn củevoza Trưjezaơttocng Lãoukgng lúdhwsc nàuufwy mớvlgdi lau mồlebchwati lạwxeonh.

Trưjezaơttocng Lãoukgng nhìeirfn thấyikay tảxjlj hữyikau khôhwatng cóqegu ngưjezavlgdi ngoàuufwi lạwxeoi thấyikay khuôhwatn mặdhwst hưjezang phấyikan đcqwpáhgking yêfrrwu củevoza Triệyikau Vũqyrw thìeirfttoci tứgpqyc giậgedrn nóqegui:

- Đrdhaúdhwsng thếtflh ta muốbhgtn làuufwm hoàuufwng đcqwpếtflh chuyệyikan lầgpqyn đcqwpgpqyu tiêfrrwn ta làuufwm chíemmmnh làuufw phong muộhvspi làuufwm phi tửwxeo, nhìeirfn bộhvsphgking hưjezang phấyikan củevoza muộhvspi kìeirfa, thậgedrt làuufw....

Khuôhwatn mặdhwst củevoza Triệyikau Vũqyrw đcqwpbealwxeong, nàuufwng liềyikan nóqegui:

- Huynh nghĩnoyq thìeirf hay lắqegum.

Trong lòqoprng lạwxeoi vui thíemmmch nghĩnoyq tớvlgdi lờvlgdi màuufw Trưjezaơttocng Lãoukgng nóqegui.

jezaơttocng Dung ởbealfrrwn cạwxeonh sao khôhwatng nhìeirfn ra tâoullm tưjeza củevoza nàuufwng liềyikan trêfrrwu đcqwpùqopra:

- Aizzz nếtflhu nhưjeza hắqegun lêfrrwn làuufwm hoàuufwng đcqwpếtflh tam cung lụqeguc việyikan phi tửwxeo khắqegup thiêfrrwn hạwxeo, phong lưjezau khoáhgkii hoạwxeot ởbeal đcqwpâoullu nhớvlgd tớvlgdi muộhvspi mớvlgdi phong làuufwm phi tửwxeo nữyikaa.

Triệyikau Vũqyrwemmmnh tìeirfnh nôhwatn nóqegung, khôhwatng nghe ra ýuufw trêfrrwu chọxjljc củevoza Dưjezaơttocng Dung màuufwy liễtflhu giưjezaơttocng lêfrrwn, cong cáhgkii miệyikang nhỏbeal nhắqegun lạwxeoi, trong lòqoprng mấyikat hứgpqyng nóqegui:

- Hắqegun dáhgkim.Dưjezaơttocng Dung cưjezavlgdi thầgpqym, nàuufwng cũqyrwng thíemmmch côhwathgkii nhỏbeal ngâoully thơttocuufwy liềyikan nóqegui:

- Hắqegun làuufw ngưjezavlgdi xấyikau nhấyikat rồlebci, muộhvspi nóqegui hắqegun cóqegu chuyệyikan gìeirf khôhwatng dáhgkim làuufwm.

Triệyikau Vâoulln ởbealfrrwn cạwxeonh cưjezavlgdi cưjezavlgdi, thầgpqym nghĩnoyq nha đcqwpgpqyu nàuufwy bìeirfnh thưjezavlgdng ngang bưjezavlgdng, nhưjezang ởbealfrrwn cạwxeonh Trưjezaơttocng Lãoukgng nghe lờvlgdi nhưjeza vậgedry bìeirfnh thưjezavlgdng mìeirfnh cũqyrwng khôhwatng cầgpqyn phảxjlji theo sáhgkit nữyikaa.


jezau Diêfrrwu biếtflht Trưjezaơttocng Lãoukgng bìeirfnh đcqwpqboxnh xong Thọxjlj Xuâoulln đcqwpwxeoi quâoulln củevoza mìeirfnh bịqbox đcqwpoạwxeot đcqwpưjezavlgdng lui đcqwpàuufwnh phảxjlji lui vềyika Mặdhwst Lăuudhng đcqwplebcng thờvlgdi đcqwpfrrw cho Trầgpqyn Hoàuufwnh Trưjezaơttocng Anh đcqwpóqegung trúdhwsbeal Ngưjezau Chửwxeoqoprng Khúdhwsc A.

dhwsc đcqwpi vàuufwo rừiclnng Trưjezaơttocng Lãoukgng liềyikan nóqegui vớvlgdi Triệyikau Vâoulln:

- Tửwxeo Long quâoulln ta xuôhwati nam lấyikay Giang Đrdhaôhwatng làuufwm cơttoc sởbeal, Hoàuufwi Nam Thoạwxeoi Xuâoulln chíemmmnh làuufwuudhn cứgpqy bắqeguc phạwxeot, tâoully ngăuudhn Dựhuws Châoullu bắqeguc tiếtflhp Trung Nguyêfrrwn lấyikay Hoàuufwi Nam làuufwm bìeirfnh chưjezavlgdng, ngưjezaơttoci phảxjlji cẩklywn thậgedrn khôhwatng đcqwpưjezamzcxc đcqwpfrrw mấyikat.

Triệyikau Vâoulln cảxjljm thấyikay cóqegu tráhgkich nhiệyikam rấyikat sâoullu thấyikay Trưjezaơttocng Liêfrrwu tíemmmn nhiệyikam mìeirfnh nhưjeza thếtflh thìeirfemmmch đcqwphvspng nóqegui:

- Chúdhwsa côhwatng yêfrrwn tâoullm Tửwxeo Long nhấyikat đcqwpqboxnh sẽfltd bảxjljo đcqwpxjljm Hoàuufwi Nam khôhwatng mấyikat.

Quáhgkich Gia đcqwpbhgti vớvlgdi hắqegun cũqyrwng rấyikat cóqeguqoprng tin liềyikan lêfrrwn tiếtflhng nóqegui:

- Chúdhwsa côhwatng đcqwpbhgti vớvlgdi Tửwxeo Long cóqeguqoprng tin thậgedrt sâoullu, trầgpqym ổjcptn cẩklywn thậgedrn, phong đcqwphvsp củevoza mộhvspt đcqwpwxeoi tưjezavlgdng tuy nhiêfrrwn Tửwxeo Long hãoukgy nghe mộhvspt lờvlgdi, quâoulln ta trưjezavlgdc hếtflht bìeirfnh Hoàuufwi Nam đcqwpfrrw cho quâoulln tâoullm ổjcptn đcqwpqboxnh quan trọxjljng nhấyikat làuufw phảxjlji yêfrrwu dâoulln, đcqwpfrrw cho lưjezau dâoulln khai hoang lậgedrp đcqwplebcn đcqwpiềyikan đcqwpbhgti vớvlgdi gia tộhvspc quyềyikan thếtflh thìeirfnoyqqopra vi quýuufw, đcqwpmzcxi Thọxjlj Xuâoulln đcqwpưjezamzcxc bìeirfnh đcqwpqboxnh dâoulln chúdhwsng yêfrrwn ổjcptn thìeirf mớvlgdi cóqegu thểfrrw mang binh ra phíemmma Tâoully nhòqoprm ngóqegu Trung Nguyêfrrwn, lúdhwsc nàuufwy Dựhuws Châoullu nhiềyikau giặdhwsc Khăuudhn Vàuufwng khôhwatng đcqwpáhgking đcqwpfrrw lo, màuufwuufwo Tháhgkio cũqyrwng khôhwatng dáhgkim đcqwpơttocn giảxjljn xuấyikat binh, cóqegu thểfrrweirfnh yêfrrwn, nếtflhu nhưjeza quâoulln Tàuufwo cùqoprng vớvlgdi Viêfrrwn Thiệyikau khai chiếtflhn, thừiclna dịqboxp chúdhwsng ta nam lấyikay Dựhuws Châoullu rồlebci pháhgkit triểfrrwn.

Triệyikau Vâoulln ghi nhớvlgd sau đcqwpóqegu trầgpqym giọxjljng nóqegui;

- Vâoulln xin thụqegu giáhgkio.

Binh mãoukg Trưjezaơttocng Lãoukgng thếtflh nhưjeza chẻxjlj tre, chưjeza quâoulln nghe thấyikay đcqwpyikau hàuufwng, đcqwpwxeoi đcqwphvspi nhâoulln mãoukg nhanh tiếtflhn Hoàuufwng Giang.

Hoàuufwnh Giang tháhgkii thúdhws sớvlgdm lĩnoyqnh thâoulln tíemmmn tớvlgdi Mạwxeot Lăuudhng, Trưjezaơttocng Lãoukgng khôhwatng đcqwphvspng đcqwpao kiếtflhm đcqwpoạwxeot lạwxeoi nơttoci nàuufwy, thu thậgedrp chiếtflhn thuyềyikan mưjezavlgdi chiếtflhc.

Đrdhalebcng thờvlgdi Từicln Thứgpqy sau khi nhậgedrn đcqwpưjezamzcxc tin tứgpqyc, đcqwpfrrw cho Tàuufwng Báhgki trấyikan giữyika yếtflhu đcqwpqboxa Hu Dịqbox tựhuwsoukgnh binh bốbhgtn vạwxeon, Luyệyikan Vinh xin làuufwm tiêfrrwn phong, hàuufwng tưjezavlgdng Lýuufw Phong làuufwm phóqegu khu binh xuôhwati nam, đcqwpwxeoi quâoulln vừiclna đcqwpếtflhn quan trôhwatng chừiclnng Bôhwati Đrdhaưjezavlgdng quậgedrn bắqegut đcqwpgpqyu hàuufwng Lưjezau Diêfrrwu sớvlgdm mang binh vềyika Giang Bắqeguc chỉfbwlqoprn lạwxeoi huynh trưjezabealng củevoza Tôhwatn Sáhgkich làuufwhwatn Bíemmmuufw lang trung tưjezavlgdng Ngôhwat Cảxjljnh, lĩnoyqnh binh mãoukg canh gáhgkic Lịqboxch Dưjezaơttocng. Vìeirf binh mãoukg chêfrrwnh lệyikach nhau quáhgki lớvlgdn, cộhvspng thêfrrwm Trưjezaơttocng Lãoukgng thảxjljhwatn Sáhgkich hai ngưjezavlgdi nàuufwy liềyikan song song đcqwpgpqyu hàuufwng, đcqwpwxeoi quâoulln tiếtflhn tớvlgdi Lịqboxch Dưjezaơttocng chỉfbwlnh đcqwpbhgtn nhìeirfn Mạwxeot Lăuudhng phíemmma xa xa đcqwplebcng thờvlgdi Trưjezaơttocng Liêfrrwu lĩnoyqnh mộhvspt vạwxeon binh mãoukg nhậgedrp thàuufwnh trấyikan Đrdhalebcn Cáhgkit tùqopry thờvlgdi vưjezamzcxt qua sôhwatng tấyikan côhwatng Đrdhaan Đrdhalebc ba đcqwpưjezavlgdng quâoulln mãoukg thanh thếtflh to lớvlgdn, đcqwpbhgtn rừiclnng kếtflht thuyềyikan, tùqopry thờvlgdi xuôhwati quâoulln tớvlgdi Mạwxeot Lăuudhng, Từicln Thịqboxnh thìeirf thúdhwsc ba đcqwpưjezavlgdng lưjezaơttocng thảxjljo tráhgkich nhiệyikam trọxjljng đcqwpwxeoi sợmzcxqegu chỗzzic khôhwatng kịqboxp cho nêfrrwn đcqwpãoukg đcqwpưjezaa thưjeza cho Trưjezaơttocng Lãoukgng, tăuudhng thêfrrwm Mi Phưjezaơttocng làuufwm phóqegu sứgpqy đcqwpfrrw chia sẻxjlj tráhgkich nhiệyikam.

qopr trêfrrwn sôhwatng cóqegu tớvlgdi vàuufwi dặdhwsm doanh trạwxeoi màuufwu trắqegung, ởbealjezavlgdi áhgkinh trăuudhng chóqegui lọxjlji.

qopr trong doanh tinh kỳoukg phấyikap phớvlgdi thỉfbwlnh thoảxjljng vang lêfrrwn tiếtflhng théfbwlt gàuufwo củevoza binh sĩnoyq, binh sĩnoyq qua lạwxeoi tuầgpqyn tra nhanh nhẹlwkxn trêfrrwn ngưjezavlgdi vang lêfrrwn sáhgkit khíemmm vang rềyikan, trầgpqym ổjcptn lãoukgo luyệyikan, đcqwpao kíemmmch lãoukgnh diễtflhm.

qoprfrrwn trong doanh trạwxeoi lộhvsp ra vẻxjlj an bìeirfnh vôhwatqoprng.

Chỉfbwlqegu trung quâoulln doanh trưjezavlgdng tưjezaơttoci sáhgking thỉfbwlnh thoảxjljng pháhgkit ra tiếtflhng cưjezavlgdi nóqegui.

Trưjezaơttocng Lãoukgng tin thầgpqyn phấyikan chấyikan nhổjcptjezavlgdc miếtflhng nóqegui:

- Ven sôhwatng khíemmm hậgedru ẩklywm ưjezavlgdt, ta lĩnoyqnh đcqwpwxeoi quâoulln từicln Từicln Châoullu màuufw xuốbhgtng khíemmm hậgedru khôhwatng hợmzcxp đcqwpwxeoi bộhvsp phậgedrn đcqwphvspi ngũqyrw đcqwpãoukg mấyikat đcqwpi chiếtflhn lựhuwsc, nếtflhu nhưjeza khôhwatng phảxjlji Dung nhi tinh thôhwatng y lýuufw, nóqegui khôhwatng chừiclnng hiệyikan tạwxeoi đcqwpãoukg bệyikanh tậgedrt, Lưjezau Diêfrrwu pháhgkii đcqwpwxeoi tưjezavlgdng Trưjezaơttocng Anh đcqwpóqegung quâoulln ởbeal Ngưjezau Chửwxeo, muốbhgtn chiếtflhn ởbeal trêfrrwn sôhwatng, nắqegum lấyikay nhưjezamzcxc đcqwpiểfrrwm lớvlgdn nhấyikat củevoza chúdhwsng ta, màuufw Trưjezavlgdng Giang nhiềyikau nưjezavlgdc khóqegu đcqwpáhgkinh cáhgkic ngưjezaơttoci nóqegui xem ta khôhwatng thểfrrw khôhwatng phiềyikan sao?

Quáhgkich Gia cũqyrwng khóqegu giảxjlji quyếtflht hắqegun ra chiềyikau suy nghĩnoyqqegui:

- Cùqoprng Lưjezau Diêfrrwu tiếtflhn hàuufwnh mộhvspt trậgedrn chiếtflhn sẽfltd thàuufwnh đcqwpưjezavlgdng ranh giớvlgdi vớvlgdi chúdhwsa côhwatng, quâoulln ta cóqegu thểfrrw dễtflh bềyika quéfbwlt ngang Giang Đrdhaôhwatng nhưjezang vấyikan đcqwpyikauufw đcqwpwxeoi quâoulln chúdhwsng ta khôhwatng quen thủevozy chiếtflhn, vừiclna lêfrrwn thuyềyikan thìeirf đcqwpgpqyu váhgking mắqegut hoa, khốbhgtng chiếtflhn màuufw mấyikat đcqwpi chiếtflhn lưjezamzcxc, tuy bọxjljn họxjlj đcqwpưjezamzcxc huấyikan luyệyikan nghiêfrrwm chỉfbwlnh nhưjezang ởbeal trêfrrwn sốbhgtng cũqyrwng khôhwatng chốbhgtng lạwxeoi đcqwpưjezamzcxc.

Trìeirfnh Dụqeguc vôhwatqoprng đcqwplebcng ýuufw liềyikan tiếtflhp lờvlgdi:

- Dụqeguc cóqegu phưjezaơttocng pháhgkip tưjezavlgdng sĩnoyqjezavlgdi trưjezavlgdng chúdhwsa côhwatng khôhwatng thểfrrw đcqwpwxeoi chiếtflhn nhưjezang ởbeal trong đcqwpáhgkim quâoulln trưjezavlgdc đcqwpâoully củevoza Viêfrrwn Thuậgedrt cóqegu khôhwatng íemmmt ngưjezavlgdi tinh thôhwatng thủevozy tíemmmnh, chúdhwsng ta yếtflht bảxjljng chiêfrrwu văuudhn, triệyikau tậgedrp nhữyikang ngưjezavlgdi cóqeguuufwi thủevozy chiếtflhn, bấyikat luậgedrn giàuufwu nghèdhwso cóqeguuufwi làuufwqoprng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.