Phong Lưu Tam Quốc

Chương 119 : Ước hẹn quyết đấu

    trước sau   
Quảhcja nhiênbwwn Tôkqxln Sáwgklch trầbhhem tưhzqd mộemhst hồirhci trênbwwn khuôkqxln mặufmxt tuấuxann lãmlgeng biểaescu lộemhs sựirhc bộemhsi phụkwtcc kiênbwwn quyếtfxyt nóexiqi:

- Lầbhhen sau Tôkqxln Sáwgklch sẽfkyq trởtfxy vềfkyq phâwgkln cao thấuxanp vớbhhei tưhzqdbhheng quâwgkln.

Trưhzqdơaescng Lãmlgeng thấuxany mìtfxynh khímopcch thàeavgnh côkqxlng khímopc thếtfxy củxxsla Tôkqxln Sáwgklch thìtfxy thỏnomaa mãmlgen nóexiqi:

- Đkjydưhzqdnfrrc ngưhzqdidybi đrnzjâwgklu cởtfxyi tróexiqi.

kqxln Sáwgklch đrnzjưhzqdnfrrc nớbhhei lỏnomang cáwgklnh tay liềfkyqn quay ngưhzqdidybi rờidybi đrnzji, đrnzji đrnzjưhzqdnfrrc vàeavgi bưhzqdbhhec bỗqcking nhiênbwwn hắilnun khôkqxlng nhịjfien đrnzjưhzqdnfrrc quay đrnzjbhheu hỏnomai:

- Tạmwjdi sao tưhzqdbhheng quâwgkln lạmwjdi thảhcja ta ra khôkqxlng sợnfrr trênbwwn đrnzjưhzqdidybng tranh báwgkl thiênbwwn hạmwjdexiq nhiềfkyqu đrnzjhraui thủxxsl sao?


Trưhzqdơaescng Lãmlgeng mỉiqttm cưhzqdidybi khóexiqe miệyvging nhếtfxych lênbwwn lộemhs ra vẻclnh tựirhc tin:

- Nhiềfkyqu đrnzjhraui thủxxsl thìtfxy thếtfxyeavgo nhưhzqd vậgotay nhâwgkln sinh mớbhhei khôkqxlng tịjfiech mịjfiech, cóexiq thểaesctfxy trong mộemhst đrnzjáwgklm hàeavgo kiệyvgit trổirhc hếtfxyt tàeavgi năgmnyng, khôkqxlng phảhcjai càeavgng cóexiq giáwgkl trịjfie sao?

kqxl luậgotan Tôkqxln Sáwgklch hay làeavg Trìtfxynh Phổirhc đrnzjfkyqu bịjfie chấuxann trụkwtc tấuxant cảhcja đrnzjfkyqu lộemhs ra vẻclnh ca ngợnfrri.

kqxln Sáwgklch sau khi rờidybi đrnzji, thuộemhsc cấuxanp củxxsla Viênbwwn Thuậgotat làeavgffvl Thếtfxy đrnzjbhheu hàeavgng, chúmlgeng quan Thọoquh Xuâwgkln biếtfxyt Viênbwwn Thuậgotat đrnzjãmlge chếtfxyt, Trưhzqdơaescng Lãmlgeng thếtfxy lớbhhen chỉiqttexiq thểaesc quỳsqkm xuốhraung đrnzjuxant nghênbwwnh đrnzjóexiqn tâwgkln chủxxsl, cầbhheu đrnzjưhzqdnfrrc bìtfxynh an.

Đkjydàeavgo Ứcnavng Đkjydàeavgo Thưhzqdơaescng lúmlgec nàeavgy trênbwwn đrnzjưhzqdidybng trởtfxy lạmwjdi Thọoquh Xuâwgkln liềfkyqn chạmwjdy thụkwtcc mạmwjdng màeavg đrnzji.

Đkjyduxant Hoàeavgi Nam cuốhraui cùnfrrng cũmyrung đrnzjãmlgetfxynh đrnzjjfienh đrnzjưhzqdnfrrc.

Sau trậgotan chiếtfxyn nàeavgy Trưhzqdơaescng Lãmlgeng uy chấuxann trung nguyênbwwn bấuxant luậgotan chưhzqd hầbhheu nàeavgo đrnzjfkyqu bắilnut đrnzjbhheu coi đrnzjâwgkly làeavg thếtfxy lựirhcc mớbhhei nổirhci, trong vòzeirng mộemhst năgmnym ngắilnun ngủxxsli, hắilnun khôkqxlng đrnzjáwgklnh màeavg đrnzjmwjdt đrnzjưhzqdnfrrc Từuhjp Châwgklu, khôkqxlng tổirhcn hao nhiềfkyqu binh mãmlgeeavg đrnzjáwgklnh bạmwjdi quâwgkln phiệyvgit đrnzjiqttng đrnzjbhheu Quan Đkjydôkqxlng làeavg Viênbwwn Thuậgotat, hợnfrrp nhấuxant mưhzqdidybi vạmwjdn tinh binh ởtfxyhzqdơaescng Châwgklu, tiềfkyqn tàeavgi quâwgkln tưhzqdkqxl sốhrau, khiếtfxyn cho vôkqxl sốhraueavgo kiệyvgit lưhzqdơaescng thầbhhen tớbhhei đrnzjbhheu dưhzqdbhhei trưhzqdbhheng.

Trưhzqdơaescng Lãmlgeng sau khi xửepirffvl đrnzjưhzqdnfrrc Thọoquh Xuâwgkln thìtfxy đrnzji vàeavgo châwgklu phủxxsl xửepirffvl sựirhctfxynh.

Trìtfxynh Dụkwtcc lòzeirng nóexiqng nhưhzqd lửepira đrnzjhraut sau khi tiếtfxyn vàeavgo châwgklu phủxxsl, thấuxany Trưhzqdơaescng Lãmlgeng đrnzjang nhìtfxyn ngọoquhc tỷeaij thìtfxy lớbhhen tiếtfxyng hỏnomai:

- Chúmlgea côkqxlng thuộemhsc hạmwjd trênbwwn đrnzjưhzqdidybng nghe nóexiqi đrnzjãmlge thảhcjakqxln Sáwgklch, cóexiq chuyệyvgin nàeavgy khôkqxlng?

exiqa ra Trìtfxynh Dụkwtcc biếtfxyt đrnzjưhzqdnfrrc Trưhzqdơaescng Lãmlgeng thảhcjakqxln Sáwgklch thìtfxy sợnfrrmlgei, gấuxanp rúmlget chạmwjdy tớbhhei đrnzjâwgkly.

Trưhzqdơaescng Lãmlgeng thấuxany bộemhs dạmwjdng lo lắilnung củxxsla Trìtfxynh Dụkwtcc mặufmxt màeavgy đrnzjbhhey mồirhckqxli thầbhhen sắilnuc bốhraui rốhraui, ngữgqmo khímopc chấuxant vấuxann thìtfxy biếtfxyt rõilnutfxy sao hắilnun liềfkyqn mỉiqttm cưhzqdidybi gậgotat đrnzjbhheu thừuhjpa nhậgotan chuyệyvgin nàeavgy.

Trìtfxynh Dụkwtcc lo lắilnung, khôkqxlng kìtfxym chếtfxy đrnzjưhzqdnfrrc nóexiqi:


- Chúmlgea côkqxlng tạmwjdi sao lạmwjdi khôkqxlng khôkqxln ngoan nhưhzqd vậgotay, Tôkqxln Kiênbwwn hổirhctfxy Trưhzqdidybng Sa thâwgklm căgmnyn cốhrau đrnzjếtfxy danh dưhzqdơaescng thiênbwwn hạmwjd, khôkqxlng ai trong thiênbwwn hạmwjdeavg khôkqxlng biếtfxyt đrnzjmwjdi danh củxxsla hắilnun mặufmxc dùnfrr hắilnun đrnzjãmlge qua đrnzjidybi nhưhzqdng oai vũmyru vẫqijrn còzeirn, màeavgwgkln ởtfxy Ngôkqxl quậgotan trung liệyvgit vớbhhei Tôkqxln Kiênbwwn, chỉiqtt cầbhhen Tôkqxln Sáwgklch vung tay kếtfxyt lạmwjdi sẽfkyq trởtfxy thàeavgnh mộemhst mốhraui nguy hạmwjdi lớbhhen, bâwgkly giờidyb thừuhjpa dịjfiep hắilnun chưhzqda đrnzji xa chúmlgeng ta mau pháwgkli truy binh tớbhhei giếtfxyt, giảhcjai quyếtfxyt hậgotau hoạmwjdn.

Nếtfxyu đrnzjirhci lạmwjdi ngưhzqdidybi kháwgklc, nghe thấuxany thủxxsl hạmwjdexiqi nhưhzqd vậgotay thìtfxy trong lòzeirng mấuxant hứiqttng, nhưhzqdng Trưhzqdơaescng Lãmlgeng thìtfxy kháwgklc, hắilnun liềfkyqn thởtfxyeavgi mộemhst hơaesci rồirhci quan sáwgklt Trìtfxynh Dụkwtcc, thấuxany mặufmxt mũmyrui củxxsla hắilnun đrnzjbhhey vẻclnh chờidyb đrnzjnfrri tóexiqc mai phậgotap phồirhcng, biếtfxyt hắilnun quan tâwgklm tớbhhei mìtfxynh nênbwwn khôkqxlng đrnzjàeavgnh lòzeirng phụkwtc ýffvl tốhraut củxxsla hắilnun. Trưhzqdơaescng Lãmlgeng vừuhjpa đrnzjjfienh giảhcjai thímopcch thìtfxy Quáwgklch Gia cũmyrung tớbhhei, Trưhzqdơaescng Lãmlgeng khôkqxlng trảhcja lờidybi Trìtfxynh Dụkwtcc màeavg hỏnomai Quáwgklch Gia;

- Phụkwtcng Hiếtfxyu nghĩoixy thếtfxyeavgo?

Quáwgklch Gia trẻclnh tuổirhci tựirhc tin, tiếtfxyn lênbwwn hai bưhzqdbhhec trầbhhem tưhzqd nửepira ngàeavgy sau đrnzjóexiq mớbhhei nóexiqi:

- Theo thuộemhsc hạmwjd thấuxany, thảhcjakqxln Sáwgklch ra chưhzqda hẳgbjon làeavg chuyệyvgin xấuxanu.

Trưhzqdơaescng Lãmlgeng nghe xong thìtfxy thoảhcjai máwgkli, Quáwgklch Gia chímopcnh làeavg Quáwgklch Gia cóexiq dựirhc đrnzjwgkln ngoàeavgi suy nghĩoixy củxxsla mọoquhi ngưhzqdidybi hắilnun liềfkyqn hàeavgo hứiqttng nóexiqi:

- Nóexiqi nghe nguyênbwwn nhâwgkln củxxsla ngưhzqdơaesci đrnzji.

Quáwgklch Gia mỉiqttm cưhzqdidybi thầbhhen sắilnuc vôkqxlnfrrng tựirhc nhiênbwwn nóexiqi:

- Chỗqcki tốhraut đrnzjbhheu tiênbwwn màeavg chúmlgea côkqxlng thảhcjakqxln Sáwgklch ra chímopcnh làeavg đrnzjaesc cho ngưhzqdidybi trong thiênbwwn hạmwjd biếtfxyt chúmlgea côkqxlng yênbwwu tàeavgi nhưhzqd kháwgklt, tiếtfxyc thưhzqdơaescng chi sĩoixy, cho nênbwwn ngưhzqdidybi cóexiqeavgi cáwgkln sẽfkyq lạmwjdi đrnzjâwgkly tụkwtc hợnfrrp, cho nênbwwn thảhcjakqxln Sáwgklch làeavg thảhcja mộemhst con hổirhc giàeavg nhưhzqdng lạmwjdi đrnzjưhzqdnfrrc vôkqxl sốhrau đrnzjàeavgn sóexiqi.

Trưhzqdơaescng Lãmlgeng nghe xong thìtfxy gậgotat đrnzjbhheu, liênbwwn tụkwtcc lênbwwn tiếtfxyng:

- Rấuxant đrnzjúmlgeng rấuxant đrnzjúmlgeng.

Quáwgklch Gia đrnzjưhzqdnfrrc Trưhzqdơaescng Lãmlgeng táwgkln thưhzqdtfxyng thìtfxy lạmwjdi nóexiqi:

- Tiếtfxyp theo nếtfxyu nhưhzqd giếtfxyt Tôkqxln Sáwgklch vọoquhng tộemhsc Giang Đkjydôkqxlng ai cũmyrung réaskqt lạmwjdnh tâwgklm tìtfxynh, quâwgkln ởtfxy Ngôkqxl Quậgotan ai cũmyrung sùnfrrng báwgkli Tôkqxln Kiênbwwn dũmyrung liệyvgit, giếtfxyt con củxxsla hắilnun, chúmlgea côkqxlng lúmlgec đrnzjem quâwgkln xuốhraung Đkjydôkqxlng Trưhzqdidybng Giang sẽfkyq phảhcjai nhậgotan lấuxany lựirhcc cảhcjan trưhzqdbhhec nay chưhzqda từuhjpng cóexiq, huốhraung chi quâwgkln ởtfxy đrnzjóexiqnfrrng vớbhhei Tôkqxln Sáwgklch cóexiq liênbwwn hệyvgi vớbhhei nhau nay quâwgkln ta pháwgkl Viênbwwn Thuậgotat sĩoixy khímopc đrnzjang vưhzqdnfrrng, cóexiq thểaesc trựirhcc chỉiqtt Giang Nam Dựirhc Châwgklu sáwgklu quậgotan dễceyo nhưhzqd trởtfxyeavgn tay hìtfxynh thàeavgnh nênbwwn nghiệyvgip báwgklhzqdơaescng, cộemhsng thênbwwm Tâwgkly Nam Kinh Châwgklu Lưhzqdu Biểaescu cóexiq quan hệyvgi vớbhhei Tôkqxln gia, lúmlgec nàeavgy giếtfxyt Tôkqxln Sáwgklch bọoquhn họoquhexiq thểaesc đrnzjaescnbwwn sao?


Trìtfxynh Dụkwtcc nghe vậgotay thìtfxy khôkqxlng cho làeavg đrnzjúmlgeng;

- Nhưhzqdng màeavg thảhcjakqxln Sáwgklch ra Tôkqxln Sáwgklch cóexiq thâwgklm giao vớbhhei Chu Du ởtfxy Giang Quậgotan, chu du nàeavgy nghe đrnzjirhcn vôkqxlnfrrng cóexiqeavg kinh thiênbwwn vĩoixy đrnzjjfiea, cộemhsng thênbwwm cha củxxsla hắilnun còzeirn làeavg Đkjydan Dưhzqdơaescng tháwgkli thủxxsl, nếtfxyu nhưhzqdkqxln Sáwgklch khởtfxyi binh chỉiqtt sợnfrr hai nhàeavg kếtfxyt hợnfrrp lạmwjdi mộemhst văgmnyn mộemhst võilnu chỉiqtt sợnfrr khi đrnzjóexiq khôkqxlng thểaesc chốhraung lạmwjdi.

- Chu Du?

Trưhzqdơaescng Lãmlgeng nghe tớbhhei cáwgkli tênbwwn nàeavgy thìtfxy bỗqcking nhiênbwwn nhảhcjay dựirhcng lênbwwn khỏnomai ghếtfxy, sắilnuc mặufmxt vôkqxlnfrrng kỳsqkm lạmwjd, hắilnun thầbhhem mắilnung mìtfxynh hồirhc đrnzjirhc, mìtfxynh muốhraun xuốhraung đrnzjôkqxlng Trưhzqdidybng Giang tạmwjdi sao khôkqxlng nghĩoixy tớbhhei thiếtfxyu niênbwwn tuấuxann mỹrnzjeavgy.

Trìtfxynh Dụkwtcc cũmyrung kỳsqkm quáwgkli nhìtfxyn khuôkqxln mặufmxt củxxsla Trưhzqdơaescng Lãmlgeng màeavgexiqi tiếtfxyp:

- Khôkqxlng sai Chu Du vàeavgkqxln Sáwgklch sinh cùnfrrng năgmnym, trưhzqdbhhec kia phụkwtc thâwgkln củxxsla Tôkqxln Sáwgklch làeavgkqxln Kiênbwwn thảhcjao phạmwjdt Đkjydirhcng Tráwgklc cóexiq đrnzji qua Thưhzqd huyệyvgin lúmlgec đrnzjóexiq Chu Du tặufmxng mộemhst ngôkqxli nhàeavg lớbhhen cho Tôkqxln Sáwgklch ởtfxy lạmwjdi, hai ngưhzqdidybi giao tìtfxynh vôkqxlnfrrng thâwgklm hậgotau thưhzqdidybng luậgotan chímopc lớbhhen, màeavg Chu Du tuy chỉiqtteavg mộemhst ngưhzqdidybi nho nhỏnoma nhưhzqdng Chu thịjfie tuyệyvgit đrnzjhraui làeavg vọoquhng tộemhsc ởtfxyhzqd Giang tuy khôkqxlng thểaescwgklnh nổirhci vớbhhei Viênbwwn thịjfie bốhraun thếtfxy tam côkqxlng nhưhzqdng ngưhzqdidybi họoquh Chu làeavgm quan rấuxant nhiềfkyqu.

Trưhzqdơaescng Lãmlgeng thấuxant thầbhhen:

- Chu Du Chu Du...

wgkli tênbwwn nàeavgy đrnzjãmlge trởtfxy thàeavgnh nhâwgkln vậgotat truyềfkyqn kỳsqkm trong tam quốhrauc, anh hùnfrrng cáwgkli thếtfxy, khôkqxlng ngờidybwgkly giờidyb lạmwjdi làeavg đrnzjjfiech nhâwgkln củxxsla mìtfxynh.

Trong lòzeirng Trưhzqdơaescng Lãmlgeng bỗqcking nhiênbwwn chậgotap choạmwjdng, màeavg thôkqxli, Chu Du lợnfrri hạmwjdi mìtfxynh cũmyrung khôkqxlng cầbhhen nhiềfkyqu lờidybi bấuxant kểaesc đrnzjhsjmng sau pháwgklt triểaescn thếtfxyeavgo cũmyrung khôkqxlng cầbhhen phảhcjai suy nghĩoixy tớbhhei hắilnun, binh tớbhhei tưhzqdbhheng đrnzjlsmqhzqdbhhec tớbhhei đrnzjuxant ngăgmnyn, đrnzji mộemhst bưhzqdbhhec tímopcnh mộemhst bưhzqdbhhec.

Hắilnun khôkqxli phụkwtcc tinh thầbhhen tựirhc tin nóexiqi vớbhhei Trìtfxynh Dụkwtcc:

- Trọoquhng Đkjydiqttc yênbwwn tâwgklm Tôkqxln Sáwgklch mặufmxc dùnfrreavg anh hùnfrrng nhưhzqdng Lãmlgeng cũmyrung khôkqxlng đrnzjaesc trong lòzeirng nhữgqmong thứiqtt kháwgklc khôkqxlng nóexiqi, chỉiqtt nguyênbwwn hắilnun làeavg ngưhzqdidybi hàeavgo sảhcjang khôkqxlng tâwgklm phòzeirng bịjfie, nếtfxyu nhưhzqd muốhraun giếtfxyt hắilnun thìtfxyeavg đrnzjiềfkyqu dễceyoeavgng.

kqxlng màeavgy củxxsla hắilnun xiếtfxyt chặufmxt lạmwjdi rồirhci nóexiqi:

- Hiệyvgin tạmwjdi đrnzjiềfkyqu khiếtfxyn ta đrnzjau đrnzjbhheu nhấuxant chímopcnh làeavg truyềfkyqn quốhrauc ngọoquhc tỷeaij, đrnzjếtfxyn cùnfrrng nênbwwn xửepir trímopc thếtfxyeavgo mớbhhei tốhraut?

Trìtfxynh Dụkwtcc vàeavg Quáwgklch Gia sữgqmong sờidyb, tuy nhiênbwwn thấuxany Trưhzqdơaescng Lãmlgeng nóexiqi vôkqxlnfrrng cóexiqzeirng tin thìtfxy thoảhcjai máwgkli.

Trưhzqdơaescng Lãmlgeng đrnzjúmlgeng làeavgexiqzeirng tin muốhraun giếtfxyt Tôkqxln Sáwgklch rấuxant đrnzjơaescn giảhcjan nhưhzqdng mìtfxynh làeavg bộemhs đrnzjemhsi đrnzjufmxc chủxxslng trưhzqdbhhec kia chuyênbwwn áwgklm sáwgklt chímopcnh kháwgklch đrnzjmwjdo tặufmxc trùnfrrm thuộemhsc phiệyvgin hôkqxlm nay mìtfxynh cóexiq hắilnuc ưhzqdng vệyvgi 500 ngưhzqdidybi tuy còzeirn chưhzqda ra tay nhưhzqdng nhấuxant đrnzjjfienh khôkqxlng kéaskqm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.