Phong Lưu Tam Quốc

Chương 117 : Ngọc tỷ truyền quốc

    trước sau   
Trong lòaprkng Trưynatơuorzng Lãryjqng cảzkxfm thấgtnxy đryupau đryupaprkn cảzkxfm thấgtnxy đryupájpfgng tiếfcdrc tuy nhiêahhtn chuyệfqwhn đryupãryjq tớaprki nưynataprkc nàcqymy hắzmaqn cũwbicng chỉgjspqlih thểzmaqnsymnh Kỷryup Linh làcqym hảzkxfo hájpfgn, hạmwzn lệfqwhnh cho binh sĩqhmz an tájpfgng cho tốstmxt.

Bấgtnxt kểzmaq Triệfqwhu Vâcrfen Thájpfgi Sửjbdc Từwdym hay chúfcqpng tưynataprkng sĩqhmz đryupwmsvu lộnsym vẻgjsp tiếfcdrc hậynatn, mộnsymt ngưynatjuzoi trung tâcrfem đryupájpfgng tiếfcdrc làcqym chọaprkn sai chủsbzn nhâcrfen.

Xửjbdcbtng xong chuyệfqwhn củsbzna Kỷryup Linh làcqym đryupếfcdrn phiêahhtn Tôzmaqn Sájpfgch vàcqym thuộnsymc cấgtnxp.

zmaqn Sájpfgch cao ngạmwzno ngồjvawi ởwmsv trêahhtn hàcqymnh lang khôzmaqng quỳjvaw trong lòaprkng hắzmaqn hếfcdrt sứmwznc phứmwznc tạmwznp Tôzmaqn Sájpfgch vàcqym phụxldw thâcrfen củsbzna hắzmaqn đryupwmsvu trung nghĩqhmza song toàcqymn, muốstmxn chiêahhtu hàcqymng hắzmaqn vôzmaqwrpsng khóqlih khăjvawn cho dùwrps chiêahhtu hàcqymng rồjvawi ởwmsvcrfeu ngàcqymy khôzmaqng chừwdymng sẽaprk phảzkxfn,nếfcdru khôzmaqng chiêahhtu hàcqymng chẳsmfdng lẽaprk lạmwzni giếfcdrt hắzmaqn? Trưynatơuorzng Lãryjqng bắzmaqt đryupksgju suy nghĩqhmz nếfcdru nhưynat Đayeqiềwmsvn Phong ởwmsv đryupâcrfey thìxldw tốstmxt rồjvawi mìxldwnh muốstmxn gìxldw hắzmaqn sẽaprk biếfcdrt hắzmaqn sẽaprk nghĩqhmz biệfqwhn phájpfgp cho mìxldwnh.

Đayeqmwzni đryupưynatjuzong vôzmaqwrpsng yêahhtn tĩqhmznh tấgtnxt cảzkxf mọaprki ngưynatjuzoi đryupwmsvu chờjuzo Trưynatơuorzng Lãryjqng mởwmsv miệfqwhng vôzmaq sốstmx ájpfgnh mắzmaqt đryupwmsvu tậynatp trung lêahhtn hắzmaqn.

Trưynatơuorzng Lãryjqng ho nhẹzkxf hai tiếfcdrng, lôzmaqng màcqymy giưynatơuorzng lêahhtn cảzkxfnh giớaprki nóqlihi:


- Tôzmaqn Sájpfgch ngưynatơuorzi cóqlih nguyệfqwhn hàcqymng?

zmaqn Sájpfgch cưynatjuzoi lạmwznnh hai tiếfcdrng khuôzmaqn mặcyiwt tuấgtnxn túfcqpqwxho dàcqymi ra, hai mắzmaqt nhìxldwn lêahhtn trờjuzoi khôzmaqng suy nghĩqhmzqlihi:

- Đayeqmwzni trưynatkjjhng phu sốstmxng cóqlihxldw vui chếfcdrt cóqlihxldw sợkjjh? Chỉgjsp hậynatn Tôzmaqn Sájpfgch ta thâcrfen khôzmaqng gặcyiwp lúfcqpc Viêahhtn Thuậynatt làcqym hạmwznng ngưynatjuzoi vôzmaqjvawng.

Thầksgjn sắzmaqc vàcqym ngôzmaqn ngữzmaq đryupưynatjuzong đryupưynatjuzong chínsymnh chínsymnh.

Trưynatơuorzng Lãryjqng lúfcqpc nàcqymy mớaprki cảzkxfm nhậynatn đryupưynatkjjhc cájpfgi gìxldw gọaprki làcqym anh hùwrpsng khínsym khájpfgi.

Trong lòaprkng hắzmaqn khôzmaqng đryupàcqymnh màcqymqlihi:

- Viêahhtn Thuậynatt khôzmaqng phảzkxfi làcqym minh chủsbzn, ngưynatơuorzi đryupi theo hắzmaqn làcqym bạmwzni chiêahhtu, khôzmaqng bằnsymng ngưynatơuorzi....

Lờjuzoi còaprkn chưynata dứmwznt thìxldwzmaqn Sájpfgch đryupãryjq hừwdym lạmwznnh mộnsymt tiếfcdrng:

- Đayeqwdymng mơuorzynatwmsvng Tôzmaqn Sájpfgch ta đryupksgju hàcqymng, khôzmaqng trung tínsymn thìxldw sốstmxng cóqlih ýbtng nghĩqhmza, gìxldwjpfgi gọaprki trung thầksgjn khôzmaqng hai chủsbzn, vìxldw cậynatu mạmwznng màcqym mang tiếfcdrng xấgtnxu, khôzmaqng phảzkxfi làcqym đryupiềwmsvu màcqym đryupmwzni trưynatkjjhng phu cóqlih thểzmaqcqymm.

Trưynatơuorzng Lãryjqng thầksgjm thởwmsvcqymi khôzmaqng cam lòaprkng nóqlihi:

- Chẳsmfdng lẽaprk ta thậynatt sựmwzn phảzkxfi giếfcdrt ngưynatơuorzi sao?

zmaqn Sájpfgch ngửjbdca mặcyiwt lêahhtn trờjuzoi cưynatjuzoi dàcqymi trong nụxldwynatjuzoi hiệfqwhn ra vẻgjsp bi thưynatơuorzng, hắzmaqn thảzkxfn nhiêahhtn nóqlihi:

- Chéqwxhm đryupksgju thìxldw đryupãryjq sao cùwrpsng lắzmaqm thìxldw trêahhtn cổgjspqlih mộnsymt cájpfgi sẹzkxfo hai mưynatơuorzi năjvawm sau Tôzmaqn Sájpfgch ta vẫpjsbn làcqym hảzkxfo hájpfgn, khi đryupóqlih sẽaprkwrpsng vớaprki ngưynatơuorzi tranh giàcqymnh gaing sơuorzn nhấgtnxt quyếfcdrt phâcrfen cao thấgtnxp.


Trưynatơuorzng Lãryjqng trong lòaprkng rung đryupnsymng mãryjqnh liệfqwht, thậynatt lâcrfeu vẫpjsbn khôzmaqng thểzmaq dẹzkxfp loạmwznn đryupâcrfey mớaprki thậynatt sựmwzncqym nam tửjbdc, cũwbicng chỉgjspqlihwmsv trong sửjbdcjpfgch mớaprki cóqlih thểzmaq thấgtnxy, thoájpfgt khỏpjsbi cájpfgi lợkjjhi củsbzna xãryjq hộnsymi, mớaprki cảzkxfm thấgtnxy đryupưynatkjjhc nam tửjbdc thờjuzoi cổgjsp sốstmxng cóqlihxldwnh cóqlih nghĩqhmza thếfcdrcqymo.

aprkng củsbzna Trưynatơuorzng Lãryjqng vôzmaqwrpsng do dựmwzncqym phứmwznc tạmwznp.

Triệfqwhu Vâcrfen thấgtnxy Trưynatơuorzng Lãryjqng âcrfem trầksgjm bấgtnxt đryuprzpbnh đryupksgjy vẻgjsp do dựmwzn thìxldw biếfcdrt rõcmea trong lòaprkng hắzmaqn đryupang suy nghĩqhmzjpfgi gìxldw, kỳjvaw thậynatt y ởwmsvynataprki trưynataprkng Trưynatơuorzng Lãryjqng mộnsymt thờjuzoi gian làcqymm sao khôzmaqng hiểzmaqu Trưynatơuorzng Lãryjqng, Trưynatơuorzng Lãryjqng bìxldwnh thưynatjuzong làcqym mộnsymt ngưynatjuzoi rấgtnxt yêahhtu tàcqymi, bấgtnxt kểzmaq quyềwmsvn quýbtng vọaprkng tộnsymc cho tớaprki dâcrfen chúfcqpng bìxldwnh thưynatjuzong cóqlihcqymi làcqym hắzmaqn coi trọaprkng, hơuorzn nữzmaqa đryupstmxi vớaprki bọaprkn họaprkzmaqwrpsng kínsymnh trọaprkng, dùwrpsng lễkdfu đryupãryjqi ngộnsym, tuyệfqwht đryupstmxi phájpfgt từwdym nộnsymi tâcrfem khôzmaqng hềwmsv ra vẻgjsp.

Tuy nhiêahhtn hắzmaqn biếfcdrt rằnsymng Tôzmaqn Sájpfgch ngưynatjuzoi nàcqymy khôzmaqng hềwmsv đryupơuorzn giảzkxfn, khôzmaqng phảzkxfi làcqym mộnsymt ngưynatjuzoi dũwbicng phu, hắzmaqn thậynatm chínsymaprkn cóqlihryjqcrfem màcqym Trưynatơuorzng Lãryjqng chiêahhtu hàcqymng khôzmaqng đryupưynatkjjhc mơuorz hồjvawqlih ýbtng thảzkxf hắzmaqn đryupi, loạmwzni ngưynatjuzoi nàcqymy màcqym thảzkxf ra khôzmaqng khájpfgc gìxldw thảzkxf hổgjsp vềwmsv rừwdymng, lầksgjn nàcqymy sởwmsvqhmz dễkdfucqymng bắzmaqt Tôzmaqn Sájpfgch đryupưynatkjjhc làcqym do hắzmaqn khôzmaqng đryupưynatkjjhc Viêahhtn Thuậynatt trọaprkng dụxldwng, nếfcdru nhưynat lầksgjn sau muốstmxn lấgtnxy đryupksgju Tôzmaqn Sájpfgch thìxldw khóqlihcqymng thêahhtm khóqlih, mộnsymt khi hắzmaqn cóqlih thếfcdr lựmwznc vàcqym đryuprzpba bàcqymn củsbzna mìxldwnh, đryupzmaq cho hắzmaqn phájpfgt triểzmaqn thìxldw sẽaprkcqym đryupstmxi thủsbzn lớaprkn củsbzna Trưynatơuorzng Lãryjqng.

Triệfqwhu Vâcrfen thấgtnxy Trưynatơuorzng Lãryjqng khôzmaqng quyếfcdrt đryuprzpbnh thìxldwqlihp lờjuzoi nóqlihi:

- Chúfcqpa côzmaqng Tôzmaqn Sájpfgch ngưynatjuzoi nàcqymy khôzmaqng thểzmaqynatu lạmwzni nếfcdru nhưynat thu hàcqymng hắzmaqn sẽaprk khôzmaqng cam tâcrfem, hơuorzn nữzmaqa thuộnsymc hạmwzncqymn Đayeqưynatơuorzng Trìxldwnh Phổgjsp củsbzna hắzmaqn tậynatn tâcrfem vớaprki Tôzmaqn gia ai dájpfgm cam đryupoan bọaprkn họaprk khôzmaqng dứmwznt dâcrfey tựmwzn lậynatp, đryupâcrfey làcqymynatwbicng hổgjsp tạmwzni thâcrfen, còaprkn nếfcdru nhưynat thảzkxf hắzmaqn ra thìxldwwbicng giốstmxng nhưynat thảzkxf hổgjsp vềwmsv rừwdymng, hậynatu hoạmwznn vôzmaqwrpsng mong chúfcqpa côzmaqng nghĩqhmz lạmwzni.

Tuy thanh âcrfem củsbzna Triệfqwhu Vâcrfen vôzmaqwrpsng trầksgjm thấgtnxp nhưynatng ởwmsv đryupmwzni đryupưynatjuzong yêahhtn tĩqhmznh lájpfg rụxldwng cũwbicng cóqlih thểzmaq nghe thấgtnxy mấgtnxy vịrzpb đryupmwzni tưynataprkng ởwmsvahhtn cạmwznnh nghe đryupưynatkjjhc đryupwmsvu thởwmsvcqymi cho Tôzmaqn Sájpfgch biếfcdrt đryupâcrfey làcqym chuyệfqwhn khôzmaqng cóqlihjpfgch nàcqymo khájpfgc.

Hai mắzmaqt củsbzna Trưynatơuorzng Lãryjqng long lanh nhìxldwn Tôzmaqn Sájpfgch hồjvawi lâcrfeu khôzmaqng rờjuzoi giốstmxng nhưynat muốstmxn đryupâcrfem sâcrfeu vàcqymo lòaprkng hắzmaqn vậynaty.

cqymzmaqn Sájpfgch thìxldw thảzkxfn nhiêahhtn khôzmaqng sợkjjh ngẩnltnng đryupksgju ưynatwbicn ngựmwznc.

Trong lòaprkng hắzmaqn biếfcdrt Triệfqwhu Vâcrfen muốstmxn tốstmxt cho mìxldwnh, cũwbicng khôzmaqng muốstmxn đryupzmaq lạmwzni nhiềwmsvu cưynatjuzong đryuprzpbch cho mìxldwnh, tuy nhiêahhtn kínsymnh ýbtng củsbzna mìxldwnh vớaprki hắzmaqn thìxldw ai cóqlih thểzmaq hiểzmaqu đryupưynatkjjhc, cho dùwrps trưynataprkc kia mìxldwnh cóqlih chơuorzi Tam Quốstmxc Chínsym, bắzmaqt đryupưynatkjjhc mộnsymt sốstmxcmeaynataprkng thìxldw việfqwhc đryupksgju tiêahhtn mìxldwnh làcqymm cũwbicng làcqym nghĩqhmz biệfqwhn phájpfgp chiêahhtu hàcqymng bọaprkn họaprk nếfcdru khôzmaqng đryupưynatkjjhc thìxldw khôzmaqng nỡwbic giếfcdrt chỉgjspqlih thảzkxf, hôzmaqm nay mìxldwnh trởwmsv lạmwzni tam quốstmxc sốstmxng sờjuzo sờjuzo, càcqymng khôzmaqng cóqlih sựmwzn nhẫpjsbn tâcrfem nàcqymy.

Liêahhtn tụxldwc trảzkxfi qua suy nghĩqhmz Trưynatơuorzng Lãryjqng cảzkxfm thấgtnxy vôzmaqwrpsng buồjvawn bựmwznc, cuốstmxi cùwrpsng quyếfcdrt tâcrfem nhìxldwn chằnsymm chằnsymm vềwmsv phínsyma Tôzmaqn Sájpfgch màcqym trầksgjm giọaprkng nóqlihi:- Tôzmaqn Sájpfgch nếfcdru ngưynatơuorzi khôzmaqng muốstmxn đryupksgju hàcqymng ta cũwbicng khôzmaqng bứmwznc bájpfgch ngưynatơuorzi, nhưynatng giữzmaqa sốstmxng vàcqym chếfcdrt ngưynatơuorzi chọaprkn cájpfgi nàcqymo?

Lờjuzoi vừwdyma nóqlihi ra chúfcqpng tưynataprkng mơuorz hồjvaw cảzkxfm thấgtnxy khôzmaqng ổgjspn, Trưynatơuorzng Lãryjqng cóqlih ýbtng đryuprzpbnh thảzkxfzmaqn Sájpfgch sao?

zmaqn Sájpfgch cũwbicng sữzmaqng sờjuzo khôzmaqng ngờjuzo Trưynatơuorzng Lãryjqng lạmwzni hỏpjsbi nhưynat vậynaty, thấgtnxy Trưynatơuorzng Lãryjqng cóqlih ýbtng tứmwzn muốstmxn thảzkxfxldwnh thìxldw đryupjpfgn khôzmaqng ra dụxldwng ýbtngcqymqlihi:

- Nếfcdru nhưynat khôzmaqng cầksgjn đryupksgju hàcqymng Tôzmaqn Sájpfgch dĩqhmz nhiêahhtn làcqym chọaprkn sốstmxng.

wbicng thếfcdr con sâcrfeu cájpfgi kiếfcdrn còaprkn muốstmxn sốstmxng huốstmxng chi làcqym con ngưynatjuzoi, nghe Trưynatơuorzng Lãryjqng nóqlihi vậynaty trong lòaprkng Tôzmaqn Sájpfgch nổgjspi lêahhtn bảzkxfn năjvawng cầksgju sinh.

Trưynatơuorzng Lãryjqng khẽaprkynatơuorzn tay, ngăjvawn cảzkxfn khôzmaqng co Triệfqwhu Vâcrfen góqlihp lờjuzoi rồjvawi bắzmaqt đryupksgju nhìxldwn Tôzmaqn Sájpfgch vừwdyma yêahhtu vừwdyma hậynatn nóqlihi:

- Chỉgjsp cầksgjn ngưynatơuorzi cho ta lýbtng do thỏpjsba mãryjqn, ta sẽaprk tha cho ngưynatơuorzi.

Trưynatơuorzng Lãryjqng khôzmaqng biếfcdrt tạmwzni sao ởwmsv thờjuzoi khắzmaqc mấgtnxu chốstmxt lòaprkng mìxldwnh lạmwzni đryupnsymt nhiêahhtn mềwmsvm xuốstmxng, khôzmaqng giốstmxng tájpfgc phong bìxldwnh thưynatjuzong, trưynataprkc kia gặcyiwp đryupmwzni sựmwzn hắzmaqn quyếfcdrt đryupjpfgn giảzkxfi quyếfcdrt dứmwznt khoájpfgt, hôzmaqm nay lạmwzni do dựmwzn khôzmaqng ngừwdymng.

qlih lẽaprkxldwnh bịrzpb tam quốstmxc diễkdfun nghĩqhmza ảzkxfnh hưynatwmsvng quájpfgcrfeu, trong lòaprkng bộnsymi phụxldwc mãryjqnh tưynataprkng quéqwxht ngang sájpfgu quậynatn Giang Đayeqôzmaqng, khai sinh ra Ngôzmaq quốstmxc nàcqymy.

Kỳjvaw thậynatt trong đryupksgju củsbzna hắzmaqn đryupãryjq khắzmaqc ghi Tam Quốstmxc, Tôzmaqn Kiêahhtn mấgtnxt sớaprkm khôzmaqng nóqlihi, nếfcdru khôzmaqng cóqlihzmaqn Sájpfgch thìxldwcqymm sao cóqlih Giang Đayeqôzmaqng sájpfgu quậynatn sao cóqlihynataprkc ngôzmaq, cũwbicng khôzmaqng cóqlih chuyệfqwhn Tôzmaqn Quyềwmsvn chiếfcdrm mấgtnxy chụxldwc năjvawm căjvawn cơuorzwmsv Trưynatjuzong Giang, nếfcdru nhưynat cứmwzn nhưynat vậynaty giếfcdrt Tôzmaqn Sájpfgch Trưynatơuorzng Lãryjqng cũwbicng ájpfgy nájpfgy ởwmsv trong lòaprkng.

Đayeqksgju óqlihc củsbzna Tôzmaqn Sájpfgch nhanh chóqlihng vậynatn chuyểzmaqn biếfcdrt đryupâcrfey làcqymcrfey cỏpjsb cứmwznu mạmwznng cuốstmxi cùwrpsng củsbzna mìxldwnh nếfcdru nhưynat nắzmaqm khôzmaqng chắzmaqc thìxldw phảzkxfi chếfcdrt ởwmsvuorzi nàcqymy, nhớaprk tớaprki thủsbzn hạmwzn củsbzna Trưynatơuorzng Lãryjqng mãryjqnh tưynataprkng nhưynatcrfey mưynatu sựmwzn nhưynatfcqpi, Viêahhtn Thuậynatt binh tớaprki mưynatjuzoi vạmwznn màcqymwbicng bịrzpb hắzmaqn đryupájpfgnh bạmwzni, nhưynatkjjhc đryupiểzmaqm lớaprkn nhấgtnxt củsbzna hắzmaqn chínsymnh làcqym nhậynatn Từwdym Châcrfeu Mụxldwc danh khôzmaqng chínsymnh ngôzmaqn khôzmaqng thuậynatn nhữzmaqng phe phájpfgi khájpfgc cũwbicng cóqlih cớaprk đryupzmaq thảzkxfo phạmwznt.

Nghĩqhmz tớaprki đryupâcrfey sắzmaqc mặcyiwt củsbzna Tôzmaqn Sájpfgch âcrfem trầksgjm bấgtnxt đryuprzpbnh cuốstmxi cùwrpsng cắzmaqn răjvawng mộnsymt cájpfgi ra quyếfcdrt đryuprzpbnh:

- Trưynatơuorzng tưynataprkng quâcrfen làcqymm Từwdym Châcrfeu mụxldwc dâcrfen tâcrfem đryupwmsvu hưynataprkng tớaprki chỉgjspcqym khôzmaqng đryupưynatkjjhc triềwmsvu đryupìxldwnh tájpfgn thàcqymnh chỉgjspzmaq danh hữzmaqu thựmwznc, nay Sájpfgch cóqlih truyềwmsvn quốstmxc ngọaprkc tỷryup củsbzna gia phụxldw đryupzmaq lạmwzni, nguyêahhtn dâcrfeng trưynataprkc cho tưynataprkng quâcrfen, sau đryupóqlihynataprkng quâcrfen đryupưynata lạmwzni cho triềwmsvu đryupìxldwnh thájpfgnh thưynatkjjhng vìxldwzmaqng củsbzna tưynataprkng quâcrfen sẽaprk phong thưynatwmsvng, cho tưynataprkng quâcrfen đryupưynatkjjhc danh chínsymnh ngôzmaqn thuậynatn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.