Phong Lưu Tam Quốc

Chương 116 : Viên Thuật hèn yếu

    trước sau   
Trưgocpơgoling Lãmyveng đftudlxydi hỉocos hắgpocn hạlxyd lệzeaunh cho binh sĩllia ăadnwn uốxkwfng no nêuidr chuẩdeokn bịbtdk đftudoạlxydt thàatpcnh.

gocpng Bìgiponh nguyêuidrn niêuidrn năadnwm 194 đftudywhsu côvrjpng nguyêuidrn, Vưgocpơgoling Đdeokqdhbng ởadnwuidrn trong trợwyrx giúzeaup ểjqkr Trưgocpơgoling Lãmyveng mang đftudlxydi quâmyven vàatpco Thọlxyd Xuâmyven Trưgocpơgoling Lãmyveng sau khi vàatpco khôvrjpng xâmyvem phạlxydm dâmyven chúzeaung, quâmyven đftudqdhbi ởadnwuidrn trong Thọlxyd Xuâmyven sớjqkrm đftudãmyve khôvrjpng còhafbn sĩllia khítxhh khôvrjpng cókfrt ngưgocprtpti nàatpco muốxkwfn đftudxkwfi chiếtyexn Trưgocpơgoling Lãmyveng khôvrjpng hềadnw trởadnw ngạlxydi màatpc mang binh nhảsdpiy vàatpco phủwutj củwutja Viêuidrn Thuậcdgwt.

- Viêuidrn Thuậcdgwt biếtyext đftudưgocpwyrxc bêuidrn trong cókfrt ngưgocprtpti làatpcm loạlxydn thìgipo sắgpocc mặuidrt trắgpocng bệzeauch, hốxkwfi hậcdgwn khôvrjpng nghe lờrtpti Dưgocpơgoling đftudlxydi tưgocpjqkrng, hắgpocn vộqdhbi vàatpcng cùguaeng vớjqkri thâmyven títxhhn thu dọlxydn đftudipjc đftudlxydc chuẩdeokn bịbtdk ch trốxkwfn vừatpca đftudếtyexn đftudưgocprtptng lớjqkrn còhafbn chưgocpa ra ngoàatpci thìgipo thấvtrky binh mãmyve Từatpc Châmyveu đftudftudng đftudftudng sávtrkt khítxhh phávtrk cửgocpa màatpcatpco, trong chốxkwfc lávtrkt đftudywhsu ókfrtc Viêuidrn Thuậcdgwt trốxkwfng rỗgpocng, đftudywhsu gốxkwfi mềadnwm nhũrgbin suýsatqt chúzeaut nữcnuqa quỳadnw xuốxkwfng cu xin, khôvrjpng còhafbn mộqdhbt chúzeaut anh hùguaeng khítxhh khávtrki nàatpco, may màatpcuidrn cạlxydnh cókfrt Kỷdpje Linh vàatpcvrjpn Sávtrkch đftudvrjp lấvtrky Trưgocpơgoling Lãmyveng nhìgipon dávtrkng vẻmyve cầywhsu xin củwutja hắgpocn màatpc thờrtpt ơgoli, Viêuidrn Thuậcdgwt việzeauc ávtrkc đftuda đftudoan tàatpcn bạlxydo bấvtrkt nhâmyven chếtyext khôvrjpng cókfrtgipo đftudávtrkng tiếtyexc.

Hắgpocn cũrgbing khôvrjpng nókfrti chuyệzeaun màatpcvrjpng tớjqkri nhưgocp lang nhưgocpvtrko thẳqlvzng tớjqkri mặuidrt củwutja Viêuidrn Thuậcdgwt.

Chúzeaung tưgocpjqkrng cũrgbing tiếtyexn lêuidrn lêuidrn, vâmyvey quanh đftudávtrkm ngưgocprtpti Kỷdpje Linh Tôvrjpn Sávtrkch.

Triệzeauu Vâmyven Đdeokiểjqkrn Vi Triệzeauu Vũrgbi mấvtrky cao thủwutjatpcng đftudywhsu đftudadnwu gia nhậcdgwp hàatpcng chiếtyexn đftudvtrku, đftudávtrkm binh lítxhhnh kếtyext thàatpcnh ba tầywhsng vâmyvey quanh Viêuidrn Thuậcdgwt vàatpc thủwutj hạlxyd củwutja hắgpocn, chỉocos trong chốxkwfc lávtrkt, đftudãmyve chếtyex trụgpoc đftudưgocpwyrxc Trìgiponh Phổelut Hoàatpcng Cávtrki vàatpcatpcn Đdeokưgocpơgoling bọlxydn họlxyd.


atpc Trưgocpơgoling Lãmyveng thìgipo vọlxydt tớjqkri trưgocpjqkrc mặuidrt Viêuidrn Thuậcdgwt mơgoli hồipjc ngửgocpi thấvtrky mùguaei nưgocpjqkrc tiểjqkru sau đftudókfrt thấvtrky hai châmyven củwutja Viêuidrn Thuậcdgwt run run dưgocpjqkri châmyven xuấvtrkt hiệzeaun vệzeaut nưgocpjqkrc, hókfrta ra hắgpocn khôvrjpng nhịbtdkn nổeluti tiểjqkru ra quầywhsn rồipjci.

Trưgocpơgoling Lãmyveng bỗgpocng nhiêuidrn cảsdpim thấvtrky chávtrkn ghéuidrt cụgpocc thịbtdkt ởadnw trưgocpjqkrc mắgpoct mìgiponh từatpc thếtyex kỷdpje 21 tớjqkri đftudâmyvey, sùguaeng bávtrki anh hùguaeng, chủwutj nghĩlliaa anh hùguaeng, màatpc Viêuidrn Thuậcdgwt thìgipoatpcm nhiềadnwu chuyệzeaun xấvtrku xa lạlxydi đftudsvphng đftudywhsu quâmyven phiệzeaut vốxkwfn tưgocpadnwng hắgpocn cókfrt bảsdpin sựxkwf khôvrjpng ngờrtpt rằftudng lạlxydi làatpc loạlxydi khiếtyexp nhưgocpwyrxc vôvrjpadnwng nhưgocp thếtyex, ngẫtqnxm lạlxydi nhữcnuqng binh sĩllia xuấvtrkt sinh nhậcdgwp tửgocpgipo hắgpocn thậcdgwt khôvrjpng đftudávtrkng.

Kỷdpje Linh đftudang néuidr trávtrknh Mai Hoa thưgocpơgoling củwutja Triệzeauu Vũrgbi, võqnwb nghệzeau củwutja hắgpocn vốxkwfn khôvrjpng bằftudng Triệzeauu Vũrgbi, cộqdhbng thêuidrm trong lòhafbng lo lắgpocng an nguy cho Viêuidrn Thuậcdgwt lúzeauc nàatpcy thấvtrky Trưgocpơgoling Lãmyveng dễjqkratpcng bắgpoct đftudưgocpwyrxc Viêuidrn Thuậcdgwt trong lòhafbng giậcdgwn dữcnuq nổeluti gâmyven xanh lêuidrn lạlxydnh lùguaeng nókfrti:

- Trưgocpơgoling Lãmyveng tiểjqkru nhi khôvrjpng đftudưgocpwyrxc làatpcm tổelutn thưgocpơgoling chủwutj nhâmyven củwutja ta.

Hắgpocn héuidrt lớjqkrn vung mai hoa thưgocpơgoling đftudávtrknh vềadnw phítxhha Trưgocpơgoling Lãmyveng.

Hắgpocc Ưipjcng vệzeau hai bêuidrn liềadnwn lao lêuidrn, chăadnwm chúzeau khốxkwfng chếtyex Kỷdpje Linh khôvrjpng cho hắgpocn tớjqkri gầywhsn Trưgocpơgoling Lãmyveng.

Kỷdpje Linh quávtrkt to khôvrjpng ngừatpcng khítxhh thếtyex nhưgocp cầywhsu vồipjcng liêuidrn tụgpocc dùguaeng Tam Tiêuidrn Lưgocpvrjpng Nhậcdgwn đftudao vung lêuidrn, thếtyexrgbing mãmyvenh dịbtdk thưgocprtptng.

Tuy nhiêuidrn Triệzeauu Vũrgbirgbing khôvrjpng vừatpca lôvrjpng màatpcy củwutja nàatpcng trợwyrxn lêuidrn, mặuidrt nhưgocp la sávtrkt mai hoa thưgocpơgoling đftudávtrknh tớjqkri xuấvtrkt đftudqdhbng nhưgocp linh xàatpc quấvtrkn chặuidrt lấvtrky Kỷdpje Linh.

Kỷdpje Linh bấvtrkt đftudgpocc dĩllia phảsdpii đftudvtrku vớjqkri nàatpcng qua vàatpci hiệzeaup bịbtdkatpcng đftudávtrknh ngãmyve xuốxkwfng đftudvtrkt binh sĩllia xung quanh liềadnwn xôvrjpng lêuidrn bắgpoct lấvtrky.

Triệzeauu Vũrgbi vỗgpocatpcn tay nhỏxkwf, thu thưgocpơgoling màatpc đftudsvphng lêuidrn, nhấvtrkt đftudqdhbng nhấvtrkt cửgocp đftudadnwu lộqdhb ra phong thávtrki mêuidr ngưgocprtpti, đftudôvrjpi mắgpoct đftuden lávtrky nhìgipon Trưgocpơgoling Lãmyveng.

Trưgocpơgoling Lãmyveng cưgocprtptiờrtpti nhìgipon nàatpcng, hai tay nắgpocm lạlxydi khókfrte miệzeaung lộqdhb vẻmyve khiêuidru khítxhhch khiếtyexn cho Triệzeauu Vũrgbi rạlxydo rựxkwfc phưgocpơgoling tâmyvem, gấvtrkp gávtrkp quay đftudywhsu đftudi chỗgpoc khávtrkc.

Trưgocpơgoling Lãmyveng cưgocprtpti thầywhsm hắgpocn khôvrjpng cókfrt thờrtpti gian trêuidru đftudùguaea Triệzeauu Vũrgbi nữcnuqa liềadnwn quan sávtrkt Tôvrjpn Sávtrkch đftudang bịbtdkmyvey khốxkwf, thấvtrky hắgpocn phiêuidru dũrgbing vôvrjpguaeng, Thávtrki Sửgocp Từatpcguaeng song kítxhhch dốxkwfc sứsvphc chiếtyexn đftudvtrku vẫtqnxn khôvrjpng chiếtyexm đftudưgocpwyrxc thưgocpwyrxng phong, xem ra Tôvrjpn Phávtrkch khávtrk cao minh, ngựxkwfa dưgocpjqkri châmyven củwutja hắgpocn cũrgbing lợwyrxi hạlxydi, đftuduidrc biệzeaut nhữcnuqng lúzeauc sắgpocp gặuidrp tửgocp vong, tiềadnwm lựxkwfc củwutja hắgpocn phávtrkt huy gấvtrkp mưgocprtpti phầywhsn.

Trưgocpơgoling Lãmyveng hai tay nhấvtrkc lêuidrn, kéuidro thâmyven hìgiponh nặuidrng hơgolin 100 câmyven củwutja Viêuidrn Thuậcdgwt lêuidrn mặuidrt đftudvtrkt, hùguae dọlxyda hắgpocn kinh hãmyvei.


Trưgocpơgoling Lãmyveng mộqdhbt bêuidrn cầywhsm lấvtrky Viêuidrn Thuậcdgwt vừatpca chậcdgwm rãmyvei nókfrti:

- Tôvrjpn Sávtrkch ngưgocpơgolii còhafbn muốxkwfn đftudávtrknh nhau khôvrjpng?

vrjpn Sávtrkch ngăadnwn song kítxhhch củwutja Thávtrki Sửgocp Từatpc, thấvtrky tìgiponh thếtyex trưgocpjqkrc mắgpoct thìgipo thởadnwatpci lạlxydi thêuidrm biểjqkru lộqdhb sợwyrxmyvei củwutja Viêuidrn Thuậcdgwt thìgipo hắgpocn biếtyext đftudlxydi thếtyex đftudãmyve mấvtrkt mìgiponh vôvrjp lựxkwfc xoay chuyểjqkrn trờrtpti đftudvtrkt trong mắgpoct hiệzeaun ra vẻmyve tuyệzeaut vọlxydng, cuốxkwfi cùguaeng cắgpocn răadnwng mộqdhbt cávtrki néuidrm thưgocpơgoling xuốxkwfng đftudvtrkt cókfrt cảsdpim giávtrkc củwutja anh hùguaeng mạlxydt lộqdhb.

vrjpn Sávtrkch lặuidrng yêuidrn bịbtdk binh sĩllia trókfrti lạlxydi, trêuidrn mặuidrt củwutja Trưgocpơgoling Lãmyveng hiệzeaun ra vẻmyvegocpơgolii cưgocprtpti, hắgpocn đftudsdpio mắgpoct quanh ngưgocprtpti Tôvrjpn Sávtrkch mộqdhbt vòhafbng sau khi thấvtrky tưgocpơgoling đftudxkwfi thoảsdpimyven mớjqkri di chuyểjqkrn lêuidrn trêuidrn ngưgocprtpti Viêuidrn Thuậcdgwt.

Viêuidrn Thuậcdgwt lúzeauc nàatpcy đftudãmyve bịbtdk dọlxyda cho sợwyrxmyvei, thấvtrky Trưgocpơgoling Lãmyveng nhưgocp ávtrkc ma cưgocprtpti nhìgipon mìgiponh thìgipo liêuidrn tụgpocc gàatpco khókfrtc cầywhsu xin.

Trưgocpơgoling Lãmyveng khinh thưgocprtptng néuidrm hắgpocn xuốxkwfng mặuidrt đftudvtrkt màatpckfrti:

- Chéuidrm đftudywhsu thịbtdk chúzeaung, treo thàatpcnh ba ngàatpcy.

Chúzeaung ưgocpng vệzeauvrjpng lêuidrn távtrkm ngưgocprtpti kéuidro Viêuidrn Thuậcdgwt sợwyrxmyvei nhưgocp chókfrt chếtyext ra bêuidrn ngoàatpci, Kỷdpje Linh thấvtrky Viêuidrn Thuậcdgwt bịbtdk xửgocpgocp thìgipo thâmyven hìgiponh giãmyvey dụgpoca mãmyvenh liệzeaut vàatpci têuidrn Hắgpocc Ưipjcng vệzeau thiếtyexu chúzeaut nữcnuqa khôvrjpng đftudbtdkch lạlxydi khítxhh lựxkwfc củwutja h.

Hắgpocn nghiêuidrm nghịbtdkuidrt lớjqkrn:

- Trưgocpơgoling Lãmyveng tiểjqkru nhi khôvrjpng đftudưgocpwyrxc làatpcm tổelutn thưgocpơgoling chủwutj củwutja ta.

Trong thanh âmyvem vang lêuidrn sựxkwf phẫtqnxn nộqdhbatpc tang thưgocpơgoling.

vnte trong hàatpcnh lang truyềadnwn ra từatpcng thanh âmyvem mắgpocng giậcdgwn, đftudávtrkm binh sĩllia lặuidrng ngắgpoct nhưgocp tờrtptgolii đftudipjcng tìgiponh vớjqkri vịbtdk đftudlxydi hávtrkn thôvrjpmyvenh nàatpcy.

vnte phítxhha xa xa truyềadnwn tớjqkri vàatpci tiếtyexng kinh thiêuidrn đftudqdhbng đftudbtdka củwutja Viêuidrn Thuậcdgwt, sau đftudókfrtgiponh tĩllianh.

guaeng lúzeauc đftudókfrt sắgpocc mặuidrt củwutja Kỷdpje Linh từatpc phẫtqnxn nộqdhb trởadnwuidrn ảsdpim đftudlxydm khôvrjpng còhafbn chúzeaut ávtrknh sávtrkng, giốxkwfng nhưgocpatpc ngưgocprtpti mấvtrkt hồipjcn vậcdgwy, hắgpocn nhìgipon vềadnw phítxhha Trưgocpơgoling Lãmyveng màatpckfrti:

- Kỷdpje Linh làatpc ngưgocprtpti củwutja chúzeaua côvrjpng, chếtyext cũrgbing làatpc quỷdpje củwutja chúzeaua côvrjpng, xin đftudưgocpwyrxc chếtyext tuyệzeaut khôvrjpng đftudywhsu hàatpcng.

myveu nókfrti đftudywhsu tiêuidrn hòhafbng ngăadnwn tâmyvem ýsatq chiêuidru hàatpcng củwutja Trưgocpơgoling Lãmyveng, lạlxydi khiếtyexn cho Trưgocpơgoling Lãmyveng khôvrjpng cókfrt lờrtpti nàatpco đftudjqkr quýsatq.

Trong lòhafbng Trưgocpơgoling Lãmyveng mơgoli hồipjc xuấvtrkt hiệzeaun lòhafbng yêuidru quýsatq nhưgocpng thấvtrky thầywhsn sắgpocc củwutja Kỷdpje Linh kiêuidrn quyếtyext nhưgocp tinh thầywhsn võqnwbllia đftudlxydo củwutja ngưgocprtpti nhậcdgwt thìgipo biếtyext rằftudng anh hùguaeng thờrtpti cổelut coi trọlxydng danh tiếtyext bấvtrkt giávtrkc kítxhhnh nểjqkrgolin đftudôvrjpng đftudlxydi hávtrkn nàatpcy, trong mắgpoct càatpcng hiệzeaun lêuidrn vẻmyvevtrkn thưgocpadnwng, đftudávtrkng tiếtyexc Kỷdpje Linh theo Viêuidrn Thuậcdgwt nhiềadnwu năadnwm trong tay nhuốxkwfm quávtrk nhiềadnwu mávtrku tưgocpơgolii, hơgolin nữcnuqa hắgpocn cho dùguae chếtyext cũrgbing khôvrjpng muốxkwfn mấvtrkt đftudi lòhafbng trung củwutja mìgiponh.

Ávqcmnh mắgpoct sắgpocc béuidrn củwutja Trưgocpơgoling Lãmyveng nhìgipon Kỷdpje Linh nửgocpa ngàatpcy, trong mắgpoct khôvrjpng nhìgipon ra sựxkwf e sợwyrxatpco củwutja Kỷdpje Linh, bỗgpocng nhiêuidrn rúzeaut mộqdhbt câmyvey đftudao củwutja hắgpocc ưgocpng vệzeauuidrn cạlxydnh, néuidrm xuốxkwfng đftudávtrkt sau đftudókfrt quay đftudywhsu.

Kỷdpje Linh lậcdgwp tứsvphc trávtrknh hắgpocc ưgocpng vệzeau cầywhsm lấvtrky đftudao, trong mắgpoct hiệzeaun ra vẻmyve hoàatpci niệzeaum, nghĩllia lạlxydi tìgiponh thếtyex tung hoàatpcnh oai hùguaeng nơgolii sa trưgocprtptng trưgocpjqkrc kia.

Đdeokôvrjpi mắgpoct củwutja Kỷdpje Linh hiệzeaun ra vẻmyve mấvtrkt mávtrkt, đftudipjcng thờrtpti lạlxydi nhấvtrkp nhoávtrkng sựxkwfgocpng phấvtrkn trưgocpjqkrc kia, cuốxkwfi cùguaeng ảsdpim đftudlxydm thìgipo thàatpco nókfrti:

- Đdeokao àatpc đftudao àatpc, ngưgocpơgolii cảsdpi đftudrtpti giếtyext ngưgocprtpti cókfrt bao giờrtpt nghĩllia rằftudng mìgiponh sẽmbqr bịbtdkmyvey ởadnw đftudâmyvey khôvrjpng?

Hắgpocn nhítxhhu màatpcy xiếtyext chặuidrt cuốxkwfi cùguaeng hạlxyd quyếtyext tâmyvem đftudipjcng thờrtpti vung tay hôvrjp to kêuidru lêuidrn:

- Chúzeaua côvrjpng, Kỷdpje Linh đftudếtyexn.

kfrti xong hắgpocn vung đftudao tựxkwf tậcdgwn, huyếtyext hoa văadnwng đftudywhsy trờrtpti, Kỷdpje Linh từatpc từatpc hi sinh ngãmyve xuốxkwfng đftudvtrkt, hai mặuidrt trợwyrxn trừatpcng giốxkwfng nhưgocp khôvrjpng cam lòhafbng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.