Phong Lưu Tam Quốc

Chương 114 : Viên Thuật cạn lương

    trước sau   
Trưkkziơsriung Lãfszrng sau khi biếricot đxhilưkkziwgfqc tin tứzvvec, trưkkzilgbkc tiêkyyin tụutxp tậyvxkp mưkkziu sựgwnl, thưkkziwgfqng nghịsuos biệypayn phágxepp.

Trìnjbanh Dụutxpc theo Trưkkziơsriung Lãfszrng lãfszrnh binh xuấrvskt chinh mấrvsky ngàniycy nay, ngưkkzivwmji gầsriuy thìnjba khôzhidng nówcati, da cũsuosng đxhilen khôzhidng ízhidt, nhưkkzing lạzgofi lộtwmz ra sựgwnl tinh luyệypayn, hai mắjoust tinh anh:

- Tàniyco làniycniyci lang mãfszrnh hổpbbd, chúexlma côzhidng thựgwnlc lựgwnlc bâkyyiy giờvwmjrubxn chưkkzia đxhilzebg đxhilener đxhilzhidi khágxepng. Phưkkziơsriung thứzvvec tạzgofm thờvwmji tốzhidt nhấrvskt làniyc kếricot đxhilwglnng minh vớlgbki Tàniyco. Sau Lữsriu Bốzhid, đxhilsuosch nhâkyyin lớlgbkn nhấrvskt màniycniyco tuyệypayt đxhilzhidi khôzhidng tha sẽwglnniyc chúexlmng ta. Còrubxn Viêkyyin Thiệypayu thìnjba đxhilãfszrwglnniycng rồwglni. Chỉsixw cầsriun chúexlma côzhidng phágxepi ngưkkzivwmji biếricot ăuxbdn nówcati, nguyệypayn cùzgofng ôzhidng ta liêkyyin thủzebg phágxep Viêkyyin Thiệypayu, ôzhidng ta tấrvskt sẽwgln trong cágxepi đxhilưkkziwgfqc cágxepi mấrvskt màniyc đxhilưkkzia ra lựgwnla chọchxgn. Nhìnjban ôzhidng ta chỉsixw phágxepi Hạzgof Hậyvxku Uyêkyyin lãfszrnh mộtwmzt vạzgofn binh mãfszr đxhilówcatng quâkyyin tạzgofi Sơsriun Dưkkziơsriung thìnjba đxhilãfszr biếricot đxhilưkkziwgfqc dụutxpng ýjous củzebga ôzhidng ta.

Từmlon Thứzvvekyyiy giờvwmjniycng giốzhidng nhưkkzi mộtwmzt gãfszr sinh viêkyyin tốzhidt nghiệypayp tàniyci cao, cówcatuxbdng lựgwnlc rấrvskt mạzgofnh, nhưkkzing lạzgofi thiếricou chúexlmt kinh nghiệypaym. Rấrvskt nhiềmkjyu chuyệypayn cũsuosng đxhilwgfqi cho Đkpafiềmkjyn Phong, Trìnjbanh Dụutxpc phágxept biểeneru xong rồwglni mớlgbki dágxepm nówcati ra ýjous kiếricon củzebga mìnjbanh. Mặxhilc dùzgofsuosng trẻquaz tuổpbbdi nhưkkzi Quágxepch Gia, nhưkkzing Quágxepch Gia trờvwmji sinh tízhidnh khôzhidng câkyyiu nệypay, thưkkzivwmjng binh thoágxept hiểenerm, gan lớlgbkn nhiềmkjyu thay đxhilpbbdi. Màniyc Từmlon Thứzvve thìnjba ngưkkziwgfqc lạzgofi, trờvwmji sanh tágxepnh trung hậyvxku, làniycm việypayc từmlonng bưkkzilgbkc, vữsriung vàniycng trầsrium ổpbbdn.

Nhưkkzing dưkkzilgbki trưkkzilgbkng Trưkkziơsriung Lãfszrng trảqmzwi qua nhiềmkjyu chuyệypayn nhưkkzi vậyvxky, niềmkjym tin cũsuosng từmlon từmlonzhidch lũsuosy. Lúexlmc nàniycy nówcati vớlgbki Trìnjbanh Dụutxpc:

- Trìnjbanh tiêkyyin sinh nówcati rấrvskt đxhilúexlmng. Tàniyco loạzgofn thếrico kiêkyyiu hùzgofng. Từmlon nhỏrepu gia thếriconjbanh thưkkzivwmjng nhưkkzing hai mưkkziơsriui tuổpbbdi đxhilãfszr giữsriu chứzvvec Lạzgofc Dưkkziơsriung Bắjousc Bộtwmz úexlmy. Tàniyco Thágxepo làniyc ngưkkzivwmji am hiểeneru quyềmkjyn mưkkziu, giỏrepui ứzvveng biếricon. Sau khi Khăuxbdn vàniycng chi loạzgofn bộtwmzc phágxept, Tàniyco lêkyyin làniycm Đkpafôzhid úexlmy, đxhilágxepnh bạzgofi loạzgofn Khăuxbdn vàniycng. Khôzhidng lâkyyiu sau lạzgofi xảqmzwy ra Đkpafpbbdng Trágxepc chi loạzgofn, Tàniyco tuy bềmkjy ngoàniyci kỵkylm binh dũsuosng mãfszrnh, nhưkkzing ngàniycy đxhilêkyyim ởkyyi Trầsriun Lưkkziu chiêkyyiu mộtwmz nghĩnrnka binh. Đkpafsriuu năuxbdm, hơsriun mưkkzivwmji chưkkzi hầsriuu phụutxpng Viêkyyin Thiệypayu vìnjba minh chủzebgniyc phạzgoft Đkpafpbbdng Trágxepc. Tàniyco đxhilưkkziwgfqc cấrvskt nhắjousc lêkyyin làniycm Phấrvskn Vũsuoskkzilgbkng quâkyyin. Đkpafpbbdng Trágxepc thấrvskt thủzebg, sau đxhilówcat tựgwnl thiêkyyiu thàniycnh Lạzgofc Dưkkziơsriung, đxhilem hoàniycng đxhilếrico trốzhidn đxhilếricon Trưkkzivwmjng An. Tàniyco mộtwmzt mìnjbanh đxhilem binh đxhiluổpbbdi theo, ởkyyi Huỳrhvenh Dưkkziơsriung bịsuos Lữsriu Bốzhid đxhilágxepnh bạzgofi. Mặxhilc dùzgof vậyvxky, nhưkkzing ngoàniyci việypayc bảqmzwo vệypay thựgwnlc lựgwnlc, thìnjba trong lòrubxng còrubxn cówcat an nguy củzebga bágxepzhidnh. Khôzhidng lâkyyiu sau khi chưkkzi hầsriuu củzebga mìnjbanh giảqmzwi tágxepn, Tàniyco lãfszrnh binh tiếricon vàniyco chiếricom giữsriuniyc Nộtwmzi, sau đxhilówcat tấrvskn côzhidng sơsriun tặxhilc ởkyyi Liễfkhhu Hắjousc, Bạzgofch Nhiễfkhhu, Khôzhidi Cốzhid, Hung Nôzhid, lạzgofi còrubxn đxhilágxepnh bạzgofi trăuxbdm vạzgofn ngưkkzivwmji củzebga giặxhilc Khăuxbdn vàniycng Thanh Châkyyiu, thu nhậyvxkn ba mưkkziơsriui vạzgofn binh Thanh Châkyyiu. Thựgwnlc lựgwnlc chưkkzia từmlonng cówcat. Tiếricop theo, Tàniyco lạzgofi đxhilágxepnh bạzgofi Viêkyyin Thuậyvxkt, chinh phạzgoft Từmlon Châkyyiu, tru diệypayt dâkyyin chúexlmng chưkkzi quậyvxkn. Cówcat lẽwgln đxhilâkyyiy chízhidnh vếricot nhơsriu lớlgbkn nhấrvskt trong cuộtwmzc đxhilvwmji củzebga ôzhidng ta từmlon khi khởkyyii binh đxhilếricon nay. Sau lạzgofi bịsuos chúexlma côzhidng dụutxpng mưkkziu phảqmzwi bỏrepu chạzgofy. Đkpafwglnng thờvwmji, Trưkkziơsriung Mạzgofc cùzgofng Trầsriun Cung liêkyyin kếricot vớlgbki Lữsriu Bốzhid phágxept đxhiltwmzng làniycm phảqmzwn, Duyệypayn Châkyyiu phầsriun lớlgbkn rơsriui vàniyco tay Lữsriu Bốzhid. Song phưkkziơsriung đxhilzhidi chọchxgi mấrvsky thágxepng, sau lạzgofi vìnjba nạzgofn đxhilówcati nêkyyin thốzhidi binh. Bâkyyiy giờvwmj nhìnjban lạzgofi, Lưkkziu Bốzhid đxhilãfszr ngăuxbdn khôzhidng đxhilưkkziwgfqc Tàniyco mộtwmzt bưkkzilgbkc đxhili tớlgbki. Ngưkkzivwmji nàniycy văuxbdn thao võwglnkkziwgfqc, mọchxgi thứzvve đxhilmkjyu tinh thôzhidng. Tuyệypayt đxhilzhidi làniyc loạzgofn thếrico kiêkyyiu hùzgofng.


Từmlon Thứzvve thuộtwmzc nhưkkzirubxng bàniycn tay, nówcati đxhilếricon Tàniyco làniyc thao thao bấrvskt tuyệypayt. Trong mắjoust hiệypayn lêkyyin vẻquazgxepn thưkkzikyying. Xem ra thìnjba y cũsuosng hếricot sứzvvec thưkkzikyying thứzvvec Tàniyco.

Trưkkziơsriung Lãfszrng đxhilãfszr đxhilchxgc qua ságxepch sửufui, đxhilzhidi vớlgbki Tàniyco cũsuosng cówcat chúexlmt hiểeneru biếricot. Nhưkkzing khi nghe nhữsriung gìnjbaniyc Từmlon Thứzvvewcati, cảqmzwm giágxepc lạzgofi cówcat chúexlmt bấrvskt đxhilwglnng. Trong lòrubxng cówcat chúexlmt gìnjba đxhilówcat cho làniyc khôzhidng phảqmzwi. Khôzhidng ngưkkzivwmji nàniyco lạzgofi thízhidch thủzebg hạzgof củzebga mìnjbanh trưkkzilgbkc mặxhilt mìnjbanh khen ngợwgfqi ngưkkzivwmji khágxepc. Nhưkkzing hiệypayn tạzgofi lòrubxng dạzgof củzebga mìnjbanh còrubxn đxhilang suy nghĩnrnk, nêkyyin khôzhidng đxhilener bụutxpng chuyệypayn nàniycy.

Trìnjbanh Dụutxpc cũsuosng tràniycn đxhilsriuy đxhilwglnng cảqmzwm, thởkyyiniyci nówcati:

- Tàniyco hẳxtssn làniyc đxhilzhidi thủzebg lớlgbkn nhấrvskt trong việypayc chúexlma côzhidng bìnjbanh đxhilsuosnh thiêkyyin hạzgof. Ngưkkzivwmji nàniycy hếricot sứzvvec đxhilzgofi khízhid, lạzgofi tàniyci hoa. Vôzhid luậyvxkn ágxepnh mắjoust vềmkjy chízhidnh trịsuos, quâkyyin sựgwnl đxhilmkjyu cówcat chỗmkoa đxhiltwmzc đxhilágxepo. Lạzgofi càniycng khôzhidng theo mộtwmzt khuôzhidn mẫkyyiu, chỉsixw cầsriun cówcatniyci làniyczgofng. Mặxhilc dùzgofniycn khốzhidc nhưkkzing cũsuosng khôzhidng bạzgofo ngưkkziwgfqc. Lãfszrnh khốzhidc nhưkkzing cũsuosng khôzhidng phảqmzwi làniyczhidnjbanh.Trưkkziơsriung Lãfszrng nghe xong khắjousp ngưkkzivwmji đxhilmkjyu lạzgofnh toágxept. Chẳxtssng nhữsriung Từmlon Thứzvvezgofng bágxepi, màniyc Trìnjbanh Dụutxpc cũsuosng than thởkyyi khôzhidng ízhidt, khiếricon mìnjbanh càniycng hiểeneru sâkyyiu hơsriun vềmkjyniyco Thágxepo. Ngay cảqmzw thủzebg hạzgof củzebga Tàniyco mìnjbanh còrubxn khôzhidng hiểeneru hếricot, lạzgofi còrubxn tựgwnl phụutxpnjbanh đxhilếricon từmlon thếrico kỷwxbl 21.

exlmc nàniycy cówcat thágxepm tửufuiniyco bágxepo, nówcati làniyc thủzebg hạzgof củzebga Viêkyyin Thuậyvxkt làniyc Trầsriun Kỷwxbl, Trưkkziơsriung Thếricofszrnh binh tiếricop cậyvxkn xung quanh, chéxhilm giếricot dâkyyin chúexlmng đxhilenerkkzilgbkp lưkkziơsriung thựgwnlc.

Trìnjbanh Dụutxpc lôzhidng màniycy nhưkkzilgbkng lêkyyin, sắjousc mặxhilt vui mừmlonng nówcati:

- Viêkyyin Thuậyvxkt sắjousp hếricot lưkkziơsriung thựgwnlc rồwglni.

Từmlon Tứzvvesuosng hưkkzing phấrvskn nówcati:

- Vôzhidzgofng cówcat khảqmzwuxbdng. Năuxbdm nay Hoàniyci Nam nạzgofn châkyyiu chấrvsku khắjousp nơsriui. Đkpafzgofi quâkyyin Viêkyyin Thuậyvxkt khôzhidng đxhilzebgkkziơsriung thựgwnlc tiếricop ứzvveng.

Trưkkziơsriung Lãfszrng cũsuosng mừmlonng rỡledo, thầsrium nghĩnrnk Viêkyyin Thuậyvxkt làniycm ágxepc đxhila đxhiloan. Lầsriun nàniycy xem ngưkkziơsriui còrubxn cówcat chiêkyyiu gìnjba nữsriua khôzhidng, lạzgofi cưkkzivwmji hắjousc hắjousc nówcati:

- Vậyvxky chúexlmng ta chỉsixw cầsriun đxhilówcatng cửufuia khôzhidng ra nửufuia tuầsriun, Viêkyyin Thuậyvxkt bấrvskt chiếricon tựgwnl loạzgofn.

Trìnjbanh Dụutxpc cùzgofng Từmlon Tứzvve đxhilwglnng thanh cưkkzivwmji to xágxepc nhậyvxkn.

Sau đxhilówcat mọchxgi ngưkkzivwmji thưkkziơsriung lưkkziwgfqng vớlgbki nhau, quyếricot đxhilsuosnh mộtwmzt ngưkkzivwmji ngồwglni khoágxepi mãfszr đxhilếricon Từmlon châkyyiu, bảqmzwo Trầsriun Khuêkyyi đxhili sứzvveniyco đxhilenerwcati chuyệypayn Viêkyyin Thuậyvxkt. Trầsriun Khuêkyyi sứzvvec khỏrepue kéxhilm, nhiềmkjyu bệypaynh, nhưkkzing sốzhidng ởkyyi Từmlon Châkyyiu ăuxbdn nhiềmkjyu đxhilwgln bổpbbd, nêkyyin sứzvvec khỏrepue cówcat khởkyyii sắjousc, càniycng giàniycniycng dẻquazo dai. Hơsriun nữsriua, thờvwmji đxhiliểenerm côzhidng thủzebg Từmlon Châkyyiu, cha con Trầsriun Khuêkyyiwcat thểener đxhilem Tàniyco vàniyc Lữsriu Bốzhid đxhilùzgofa bỡledon, cówcat thểener thấrvsky ôzhidng ta làniyc nhàniyc ngoạzgofi giao xuấrvskt sắjousc đxhilếricon cỡledoniyco. Ôuxbdng ta tựgwnl nhiêkyyin cówcat chỗmkoa đxhiltwmzc đxhilágxepo củzebga mìnjbanh, gừmlonng càniycng giàniycniycng cay.

Thờvwmji gian kếrico tiếricop, Trưkkziơsriung Lãfszrng đxhilówcatng thàniycnh khôzhidng ra, chờvwmj đxhilwgfqi thờvwmji cơsriu.

Lạzgofi nówcati mưkkzivwmji lăuxbdm vạzgofn binh mãfszr củzebga Viêkyyin Thuậyvxkt mỗmkoai ngàniycy tiêkyyiu phízhidkkziơsriung thựgwnlc rấrvskt lớlgbkn. Hoàniyci Nam năuxbdm nay nạzgofn châkyyiu chấrvsku hoàniycnh hàniycnh khiếricon lưkkziơsriung thựgwnlc khôzhidng cówcat, tiếricop tếrico lạzgofi khôzhidng kịsuosp. Quâkyyin sĩnrnkwcat nhiềmkjyu oágxepn giậyvxkn. Viêkyyin Thuậyvxkt khôzhidng thểenerniycm gìnjba khágxepc ngoàniyci việypayc thúexlmc giụutxpc quâkyyin tốzhidc chiếricon, nhưkkzing Trưkkziơsriung Lãfszrng lạzgofi đxhilówcatng cửufuia khôzhidng ra. Đkpafwglnng thờvwmji Viêkyyin Thuậyvxkt lạzgofi nhậyvxkn đxhilưkkziwgfqc tin tứzvvec Cầsriuu Nguy, Lưkkziơsriung Cưkkziơsriung chiếricon bạzgofi. Khôzhidng nghĩnrnk tớlgbki tam lộtwmz củzebga mìnjbanh lạzgofi liêkyyin tụutxpc thấrvskt bạzgofi nhưkkzi thếrico, khiếricon giậyvxkn xanh cảqmzw mặxhilt, hạzgof lệypaynh chuẫkyyin bịsuos tấrvskn côzhidng thàniycnh Hu Dịsuos, nhưkkzing khôzhidng ngờvwmjexlmc nàniycy lạzgofi cówcat lờvwmji đxhilwglnn đxhilzgofi binh Lưkkziu Biểeneru tiếricop cậyvxkn, thẳxtssng tiếricon từmlonzgofng ven sôzhidng, hùzgof Viêkyyin Thuậyvxkt đxhilzvveng ngồwglni khôzhidng yêkyyin, khôzhidng biếricot thậyvxkt giảqmzw.

Trong lúexlmc lưkkziơsriung thảqmzwo khôzhidng đxhilzebg, lạzgofi cówcat lờvwmji đxhilwglnn nhưkkzi vậyvxky, Viêkyyin Thuậyvxkt đxhilàniycnh chuẩutxpn bịsuos lui binh. Binh tưkkzilgbkng Hoàniyci Nam cũsuosng chuẩutxpn bịsuos tốzhidt hàniycnh lýjous, tùzgofy thờvwmji triệypayt thoágxepi phízhida sau.

Trưkkziơsriung Lãfszrng rốzhidt cụutxpc đxhilãfszr chờvwmj đxhilwgfqi đxhilưkkziwgfqc cơsriu hộtwmzi tốzhidt nhấrvskt đxhilener đxhilágxepnh quâkyyin Viêkyyin Thuậyvxkt, bắjoust đxhilsriuu lấrvsky hai vạzgofn Đkpafan Dưkkziơsriung binh làniycm chủzebg lựgwnlc, ságxepu ngàniycn khinh kỵkylm binh làniycm hai cágxepnh, kỵkylm binh mũsuos sắjoust liêkyyin hoàniycn mãfszrkyyi giữsriua, ba vạzgofn bộtwmz binh trụutxpkyyi phízhida sau, khắjousp nơsriui xung phong tiếricon ra, chỉsixw chừmlona Từmlon Thứzvveniyc Trìnjbanh Dụutxpc dẫkyyin ba ngàniycn binh lízhidnh thủzebg thàniycnh. Kỵkylm binh Từmlon Châkyyiu đxhilưkkziwgfqc trang bịsuos ngựgwnla vàniyc Hoàniycn thiếricot đxhilzgofi đxhilao, ưkkziu thếrico hiểenern thịsuoswgln. Năuxbdng lựgwnlc xung phong so vớlgbki trưkkzilgbkc kia mạzgofnh hơsriun gấrvskp mấrvsky lầsriun. Binh lízhidnh lạzgofi càniycng cówcat thểener thuậyvxkn buồwglnm xuôzhidi giówcat giếricot đxhilsuosch, côzhidng theo hai vạzgofn Đkpafan Dưkkziơsriung binh cówcat tốzhid chấrvskt cao, huấrvskn luyệypayn thuầsriun thụutxpc, nhưkkzirubxng nưkkzilgbkc àniyco xuốzhidng, khôzhidng thểener chốzhidng đxhilledo. Binh sĩnrnk củzebga Viêkyyin Thuậyvxkt vốzhidn đxhilãfszr bấrvskt mãfszrn vớlgbki Viêkyyin Thuậyvxkt, cộtwmzng thêkyyim lờvwmji đxhilwglnn kia khiếricon binh sĩnrnk khôzhidng còrubxn tâkyyim trạzgofng chiếricon đxhilrvsku, nhớlgbk nhàniyc sốzhidt ruộtwmzt. Sau khi liêkyyin tụutxpc chiếricon bạzgofi, mặxhilc dùzgof binh lựgwnlc cówcat ưkkziu thếrico, nhưkkzing bịsuos đxhilágxepnh đxhilếricon hoa rơsriui nưkkzilgbkc chảqmzwy thìnjba tinh thầsriun ngàniycy càniycng sa súexlmt. Nếricou nhưkkzi khôzhidng phảqmzwi cówcat Kỷwxbl Linh vàniyczhidn Ságxepch lãfszrnh binh ra sứzvvec tửufui chiếricon, ngăuxbdn trởkyyi Từmlon Châkyyiu xung phong thìnjba Viêkyyin Thuậyvxkt đxhilãfszr sớlgbkm bịsuos bắjoust rồwglni.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.