Phong Lưu Tam Quốc

Chương 113 : Tào Tháo lo nghĩ

    trước sau   
Trágwkjch Dung tâcdaim bịvkqv dao đoklxnxqbng, thếhuqa nhưjyzlng vẫjhyvn tìqenxm vấaitfn đoklxaancdcdvnyohi:

- Trưjyzlơcytkng Lãwahqng đoklxyzzgi vớsfici Triệsficu Dụztisc đoklxyzzgi đoklxãwahqi thậpiiqt tốyzzgt. Ta giếhuqat gãwahq rồgwkji, làdcdvm thếhuqadcdvo cam tâcdaim chứahyp?

Quágwkjch Gia cưjyzlavtci ha hảbkvbnyohi:

- Chúobqka côineeng đoklxyzzgi vớsfici việsficc nàdcdvy đoklxtpnic biệsfict sai ta đoklxếhuqan cảbkvbm ơcytkn hai ngưjyzlơcytki. Triệsficu Dụztisc bìqenxnh thưjyzlavtcng mưjyzlokcun thếhuqa lựhuqac gia tộnxqbc củcdaia mìqenxnh tạutdii Từznse Châcdaiu nónyohi thẳgivgng khôineeng hốyzzgi. Chúobqka côineeng muốyzzgn biểgthwu hiệsficn rằineeng mìqenxnh rộnxqbng lưjyzlokcung, cho nêuolan bấaitft đoklxjhyvc dĩqenx mớsfici dung túobqkng Triệsficu Dụztisc. Hôineem nay hai vịvkqvjyzlsficng quâcdain giếhuqat Triệsficu Dụztisc, chúobqka côineeng phảbkvbi ngầggrjm vụztisng trộnxqbm cao hứahypng đoklxaitfy.

Quágwkjch Gia nhìqenxn thấaitfy hai ngưjyzlavtci nàdcdvy đoklxang dao đoklxnxqbng thìqenx từznse trong ngựhuqac ágwkjo lấaitfy ra mộnxqbt phong thưjyzl, giao cho đoklxao phủcdaiuolan cạutdinh, bảbkvbo gãwahq đoklxưjyzla cho Trágwkjch Dung.

Hai ngưjyzlavtci thầggrjn sắjhyvc mờavtc mịvkqvt nhậpiiqn lấaitfy phong thưjyzl rồgwkji mởmopc ra xem.


Dầggrjn dầggrjn trêuolan mặtpnit hiệsficn ra sựhuqa kinh ngạutdic, dưjyzlavtcng nhưjyzl khôineeng tin.

Trágwkjch Dung hiểgthwn nhiêuolan làdcdv đoklxãwahq bịvkqv nhữlmiang lờavtci củcdaia Trưjyzlơcytkng Lãwahqng trong thưjyzldcdvm cho đoklxnxqbng dãwahqcdaim. Chẳgivgng qua làdcdv vẫjhyvn còhetzn cẩjdnxn thậpiiqn nónyohi:

- Ngưjyzlavtci nàdcdvo dágwkjm cam đoklxoan lờavtci củcdaia Trưjyzlơcytkng Lãwahqng làdcdv thậpiiqt? Nếhuqau hắjhyvn cũaweang nhưjyzljyzlu Diêuolau rúobqkt cầggrju qua sôineeng thìqenx hai huynh đoklxsfic ta lạutdii càdcdvng chếhuqat khôineeng cónyoh chỗhuqa chôineen.

Quágwkjch Gia nắjhyvm bắjhyvt vôineejuthng chíaqwinh xágwkjc tâcdaim tíaqwinh củcdaia bọyzzgn chúobqkng. Từznse “Lưjyzlu đoklxutdii nhâcdain” đoklxếhuqan bâcdaiy giờavtc gọyzzgi thẳgivgng kỳaous danh. Trágwkjch Dung hai ngưjyzlavtci nàdcdvy tâcdaim tríaqwi bắjhyvt đoklxggrju dao đoklxnxqbng mãwahqnh liệsfict. Chỉwahq cầggrjn thêuolam chúobqkt sứahypc thìqenx chuyệsficn sẽzemq thàdcdvnh côineeng.

Quágwkjch Gia thừznsea dịvkqvp truy kíaqwich, cấaitft cao giọyzzgng nónyohi:

- Chúobqka côineeng ta nónyohi làdcdvdcdvm. Chuyệsficn nàdcdvy chỉwahq cầggrjn hai vịvkqv đoklxgwkjng ýqbde, tấaitft chiêuolau cágwkjo thiêuolan hạutdi. Chủcdai ta luôineen thủcdaiaqwin vớsfici ngưjyzlavtci, thìqenxdcdvm sao thấaitft tíaqwin vớsfici thiêuolan hạutdi.

Hai ngưjyzlavtci liếhuqac mắjhyvt nhìqenxn nhau, cuốyzzgi cùjuthng giốyzzgng nhưjyzl hạutdi quyếhuqat tâcdaim thậpiiqt lớsficn. Trágwkjch Dung trầggrjm giọyzzgng nónyohi:

- Đpiiqưjyzlokcuc, bọyzzgn ta sẽzemq lui vềaanc Quảbkvbng Lăokcung, nguyệsficn cùjuthng Trưjyzlơcytkng Lãwahqng kếhuqat làdcdvm răokcung môineei. Nếhuqau nhưjyzljyzlu Diêuolau phágwkji ngưjyzlavtci tấaitfn côineeng, Từznse Châcdaiu cầggrjn phảbkvbi phágwkji binh trợokcu giúobqkp. Nếhuqau khôineeng thìqenx Quảbkvbng Lăokcung cũaweang khónyohdcdv giữlmia đoklxưjyzlokcuc.

Quágwkjch Gia trong nhágwkjy mắjhyvt hiệsficn lêuolan mộnxqbt tia thầggrjn sắjhyvc khiếhuqan cho ngưjyzlavtci ta khónyoh nắjhyvm bắjhyvt, trong lòhetzng nhưjyzl trúobqkt đoklxưjyzlokcuc gágwkjnh nặtpning. Chẳgivgng qua y khôineeng tỏpiiq ra đoklxjhyvc thắjhyvng, vui mừznseng. Màdcdv cuộnxqbc nónyohi chuyệsficn nàdcdvy cũaweang nằineem trong dựhuqa liệsficu củcdaia y, liềaancn gậpiiqt đoklxggrju nónyohi:

- Đpiiqiềaancu đoklxónyohdcdvqenx nhiêuolan.

Ba ngưjyzlavtci hàdcdvn huyêuolan mộnxqbt lágwkjt rồgwkji Quágwkjch Gia cágwkjo từznse rờavtci đoklxi.

Trưjyzlơcytkng Lãwahqng cùjuthng vớsfici Viêuolan Thuậpiiqt giằineeng co lẫjhyvn nhau ởmopc Hu Dịvkqv mấaitfy ngàdcdvy liềaancn.

obqkc nàdcdvy, Từznse Châcdaiu truyềaancn đoklxếhuqan mộnxqbt tin tứahypc vừznsea mừznseng vừznsea lo. Mừznseng làdcdv Đpiiqutdii tưjyzlsficng Viêuolan quâcdain Cầggrju Nhuy, Phónyohjyzlsficng Lưjyzlơcytkng Cưjyzlơcytkng mang theo năokcum vạutdin binh xâcdaim nhậpiiqp Từznse Châcdaiu trong vòhetzng mấaitfy trăokcum dặtpnim, đoklxãwahq bịvkqv Cao Thuậpiiqn lãwahqnh binh đoklxágwkjnh cho tan tágwkjc. Cầggrju Nhuy thua chạutdiy, còhetzn Lưjyzlơcytkng Cưjyzlơcytkng thìqenx chếhuqat trậpiiqn. Cùjuthng vớsfici Lýqbde Phong cưjyzlsficp lưjyzlơcytkng thựhuqac thấaitft bạutdii, phảbkvbi đoklxónyohng quâcdain lạutdii Từznse Châcdaiu, tiếhuqan thoágwkji lưjyzlgahjng nan.


Lo chíaqwinh làdcdvdcdvo cùjuthng vớsfici Lữlmia Bốyzzg đoklxutdii chiếhuqan gầggrjn sắjhyvp kếhuqat thúobqkc. Thừznsea dịvkqvp Trưjyzlơcytkng Lãwahqng xuấaitft chinh Dưjyzlơcytkng Châcdaiu, ra sứahypc chọyzzgn ngưjyzlavtci, đoklxiềaancu Hạutdi Hậpiiqu Uyêuolan lãwahqnh mộnxqbt vạutdin tinh binh, đoklxónyohng quâcdain tạutdii Sơcytkn Dưjyzlơcytkng, yêuolan tĩqenxnh quan ságwkjt Từznse Châcdaiu. Mặtpnic dùjuthuolan củcdaia y làdcdv Vi Minh Quốyzzgc, nhưjyzlng dãwahqcdaim lạutdii cónyoh thểgthw thấaitfy đoklxưjyzlokcuc dễgahjdcdvng. Đpiiqágwkjnh bạutdii Cao Thuậpiiqn vàdcdvqbde Phong, còhetzn chưjyzla kịvkqvp hồgwkji phụztisc thìqenx Hạutdi Hậpiiqu Uyêuolan thừznsea dịvkqvp chỗhuqa trốyzzgng màdcdv nhảbkvby vàdcdvo thìqenx hậpiiqu quảbkvb thiếhuqat tưjyzlmopcng khôineeng chịvkqvu nổkpgli.

Thìqenx ra Tàdcdvo tựhuqa biếhuqat Trưjyzlơcytkng Lãwahqng đoklxágwkjnh hạutdi Hu Dịvkqv, tùjuthy thờavtci chuẩjdnxn bịvkqv tấaitfn côineeng Thọyzzg Xuâcdain nêuolan trong lòhetzng hếhuqat sứahypc lo lắjhyvng. Bởmopci vìqenx hắjhyvn ta biếhuqat Trưjyzlơcytkng Lãwahqng chíaqwinh làdcdv rồgwkjng bay lêuolan. Chỉwahq cầggrjn cho hắjhyvn khôineeng gian nhấaitft đoklxvkqvnh đoklxgthw phágwkjt huy, khi đoklxónyohnyoh thểgthw bay lêuolan ba nghìqenxn dặtpnim, nhấaitft đoklxvkqvnh sẽzemq trởmopc thàdcdvnh mộnxqbt chưjyzlsficng ngạutdii lớsficn cho việsficc bìqenxnh đoklxvkqvnh thiêuolan hạutdi củcdaia mìqenxnh. Ôguurng ta muốyzzgn mưjyzlokcun cơcytk hộnxqbi nàdcdvy xâcdaim lấaitfn Từznse Châcdaiu, nhưjyzlng lạutdii phạutdim phảbkvbi Lữlmia Bốyzzg. Vốyzzgn đoklxvkqvnh chia ra hai nửugkoa. Tuầggrjn Úhewec lãwahqnh binh đoklxyzzgi khágwkjng Lữlmia Bốyzzg, còhetzn mìqenxnh thìqenxgwkji chiếhuqan Từznse Châcdaiu.

dcdvo đoklxem chuyệsficn nàdcdvy nónyohi cho mưjyzlu sựhuqa. Tuầggrjn Úhewec liềaancn khổkpgl giágwkjn:

- Tưjyzlsficng quâcdain khôineeng thểgthw. Ngàdcdvy xưjyzla Cao Tổkpgl bảbkvbo vệsfic phầggrjn đoklxaitft Quan Trung, Quang Võtnmy đoklxãwahq thấaitfm sâcdaiu vàdcdvo con chágwkju thiêuolan hạutdi. Cónyohjyzlavtcng côineeng, cónyoh lui ra nhưjyzlng thủcdai vữlmiang. Mặtpnic dùjuthnyoh đoklxiềaancu khónyoh xửugko nhưjyzlng sẽzemq thàdcdvnh nghiệsficp lớsficn. Tưjyzlsficng quâcdain quảbkvbn Duyệsficn Châcdaiu, huốyzzgng chi sôineeng, núobqki làdcdv quâcdain sựhuqa trọyzzgng yếhuqau. Nay Lữlmia Bốyzzg tấaitfn côineeng, Viêuolan Thiệsficu lạutdii nhưjyzl hổkpgl đoklxếhuqan từznsedcdv Bắjhyvc. Nếhuqau nhưjyzlobqkc nàdcdvy lấaitfy Từznse Châcdaiu, binh mãwahqmopccdaiu vẫjhyvn chưjyzla phágwkj đoklxưjyzlokcuc, lạutdii còhetzn bịvkqv Lữlmia Bốyzzg trìqenx hoãwahqn, thìqenx khi đoklxónyoh Duyệsficn Châcdaiu sẽzemq bịvkqv nguy. Từznse Hu Dịvkqv đoklxếhuqan Từznse Châcdaiu, ngồgwkji khoágwkji mãwahqaweang mấaitft mưjyzlavtci ngàdcdvy. Nếhuqau Từznse Châcdaiu phágwkj khôineeng đoklxưjyzlokcuc, chúobqka côineeng giốyzzgng nhưjyzl khôineeng cónyoh rễgahj chi bìqenxnh, thìqenxcytki nàdcdvo còhetzn thuộnxqbc vềaanc? Nay Đpiiqàdcdvo Khiêuolam đoklxãwahq chếhuqat, Trưjyzlơcytkng Lãwahqng uy vọyzzgng rấaitft cao. Dâcdain chúobqkng Từznse Châcdaiu rấaitft tin tưjyzlmopcng Trưjyzlơcytkng Lãwahqng, tấaitft nhiêuolan làdcdv sẽzemq giúobqkp Trưjyzlơcytkng Lãwahqng tửugko chiếhuqan. Chúobqka côineeng vứahypt bỏpiiq Duyệsficn Châcdaiu màdcdv lấaitfy Từznse Châcdaiu. Lầggrjn nàdcdvy bìqenxnh đoklxvkqvnh Duyệsficn Châcdaiu, tiếhuqan thủcdaidcdv Bắjhyvc thìqenx đoklxaancu làdcdv đoklxếhuqajyzlơcytkng lậpiiqp nghiệsficp. Xin chúobqka côineeng hãwahqy nghĩqenx lạutdii.

dcdvo sắjhyvc mặtpnit âcdaim trầggrjm, khôineeng biếhuqat trong lòhetzng đoklxang nghĩqenxqenx. Đpiiqôineei mắjhyvt híaqwip lạutdii, phấaitft tay ágwkjo nónyohi:

- Trưjyzlơcytkng Lãwahqng ngưjyzlavtci nàdcdvy hùjuthng tàdcdvi đoklxutdii lưjyzlokcuc. Mọyzzgi chuyệsficn đoklxaancu cónyoh dựhuqa kiếhuqan trưjyzlsficc. Nếhuqau nhưjyzl khôineeng thừznsea dịvkqvp cắjhyvt đoklxi đoklxôineei cágwkjnh củcdaia hắjhyvn thìqenx ngàdcdvy sau sẽzemqdcdv mộnxqbt đoklxutdii hoạutdi.

Tuầggrjn Úhewec mỉwahqm cưjyzlavtci tựhuqa tin:

- Chủcdaiineeng, từznse con đoklxưjyzlavtcng phágwkjt triểgthwn củcdaia Trưjyzlơcytkng Lãwahqng cónyoh thểgthw thấaitfy đoklxưjyzlokcuc hắjhyvn lấaitfy Từznse Châcdaiu làdcdvm căokcun cơcytk. Sau lấaitfy Hu Dịvkqv, Thọyzzg Xuâcdain. Tiếhuqap theo tấaitft nhiêuolan làdcdv hạutdijyzlu đoklxôineeng Trưjyzlavtcng Giang. Từznsedcdvn Cổkpgl khai thiêuolan đoklxếhuqan nay, thàdcdvnh nghiệsficp từznse bắjhyvc đoklxếhuqan nam trong thiêuolan hạutdi chiếhuqam đoklxa sốyzzg. Nhưjyzlng thốyzzgng nhấaitft thiêuolan hạutdi từznse nam chíaqwi bắjhyvc làdcdv khôineeng cónyoh tiềaancn lệsfic. Phưjyzlơcytkng bắjhyvc mặtpnic dùjuth chiếhuqan loạutdin nhiềaancu năokcum, nhưjyzlng dâcdain phong cưjyzlavtcng hãwahqn, lạutdii chịvkqvu đoklxưjyzlokcuc khónyoh nhọyzzgc. Còhetzn dâcdain phíaqwia nam thìqenx lạutdii khôineeng quảbkvb quyếhuqat, khôineeng đoklxcdai kiêuolan nghịvkqv, lạutdii khôineeng thểgthw chịvkqvu khổkpgl. Nhiềaancu ngưjyzlavtci chỉwahq thíaqwich an nhàdcdvn. Vảbkvb lạutdii, đoklxvkqva lýqbde củcdaia Hoa Hạutdi từznsecdaiy đoklxếhuqan đoklxôineeng, cao thấaitfp mởmopc ra, phưjyzlơcytkng bắjhyvc rấaitft nhiềaancu bìqenxnh nguyêuolan vàdcdv cao nguyêuolan. Phíaqwia nam mạutding lưjyzlsfici sôineeng ngòhetzi dàdcdvy đoklxtpnic. Hoa Hạutdi chia làdcdvm ba bộnxqb phậpiiqn, lấaitfy Quan Trung cùjuthng Thụztisc Vìqenxdcdvm cágwkjnh tâcdaiy. Lấaitfy Sơcytkn Tâcdaiy, Uyểgthwn Lạutdic, Kinh Châcdaiu làdcdvm cágwkjnh trung. Lấaitfy U Châcdaiu, Kýqbde Châcdaiu cùjuthng Giang Đpiiqôineeng làdcdvm cágwkjnh đoklxôineeng. Mộnxqbt loạutdii làdcdv chiếhuqam lĩqenxnh cágwkjnh tâcdaiy, mưjyzlu đoklxgwkjgwkjnh trung, ágwkjp bágwkjch cágwkjnh đoklxôineeng. Màdcdv từznse đoklxónyoh, từznsegwkjnh đoklxôineeng khởmopci binh, trưjyzlsficc chiếhuqam lấaitfy cágwkjnh tâcdaiy, sau đoklxónyohcdaiy sứahypc élqmdp cho hưjyzlsficng nam. Cho nêuolan muốyzzgn thàdcdvnh nghiệsficp cũaweang khôineeng thểgthw khôineeng chọyzzgn phưjyzlơcytkng thứahypc tùjuthy tâcdaiy sang đoklxôineeng, từznse bắjhyvc đoklxếhuqan nam đoklxgthw thốyzzgng nhấaitft trung nguyêuolan. Bởmopci vậpiiqy cónyoh thểgthw thấaitfy đoklxưjyzlokcuc Trưjyzlơcytkng Lãwahqng trưjyzlsficc chiếhuqam Từznse Châcdaiu, sau mưjyzlu đoklxgwkj Hoàdcdvi Nam, rồgwkji đoklxếhuqan Giang Đpiiqôineeng thìqenx chíaqwinh làdcdv tựhuqajyzlsficc thấaitft bạutdii. Vôineegwkjjyzlơcytkng khíaqwi. Nhiềaancu nhấaitft làdcdv chỉwahqnyoh thểgthw thàdcdvnh mộnxqbt chưjyzl hầggrju, vềaanc sau chẳgivgng cónyohqenx.

dcdvo sau khi nghe Tuầggrjn Úhewec giảbkvbi thíaqwich thìqenxobqki đoklxggrju trầggrjm tưjyzl, nhưjyzlng vẫjhyvn khôineeng yêuolan lòhetzng, cuốyzzgi cùjuthng phágwkji ra mộnxqbt vạutdin nhâcdain mãwahq, lặtpning yêuolan theo dõtnmyi kỳaous biếhuqan.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.