Phong Lưu Tam Quốc

Chương 112 : Trách Dung dao động

    trước sau   
Tiếcdewt Lễpfdt trong tay cầqqyem ly, chỉyrus cầqqyen Quáyrusch Gia chốqqyeng cựghgf, thìxwkb ngưzuxtgmjwc lạpfdti sẽzvcx quăkguung ly làspgqm hiệmlthu. Mộoqrgt đgsekáyrusm ngưzuxtqivpi xôpoqxng tớngrmi, bắldvft y giếcdewt chếcdewt.

Quáyrusch Gia đgsekqqyei vớngrmi sốqqyeng chếcdewt trưzuxtngrmc mắldvft đgsekãcavx lộoqrg ra bảzaokn tíucdqnh khôpoqxng câoknyu nệmlth, ngẩucdqng đgsekqqyeu cưzuxtqivpi dàspgqi:

- Thậgdwit làspgq buồrtoyn cưzuxtqivpi vàspgq đgsekáyrusng yêozxju đgsekếcdewn cựghgfc đgsekiểqpufm. Hai ngưzuxtqivpi cáyrusc ngưzuxtơtonyi đgsekoknyu mộoqrgt châoknyn bưzuxtngrmc vàspgqo quan tàspgqi màspgqlafkn khôpoqxng biếcdewt tìxwkbnh cảzaoknh củuxbea mìxwkbnh. Thậgdwit oan uổpfdtng cho chúenyla côpoqxng đgsekãcavxejta lờqivpi khen ngợgmjwi cáyrusc ngưzuxtơtonyi.

Tiếcdewt Lễpfdt giậgdwin dữenyl, đgsekngrmng lêozxjn lạpfdtnh lùbloeng nóejtai:

- Quáyrusch Gia, ngưzuxtơtonyi làspgq tựghgfxwkbm đgsekưzuxtqivpng chếcdewt.

ejtai xong liềoknyn néddfim cáyrusi ly trong tay xuốqqyeng dưzuxtngrmi đgseknpyet.


Ngoàspgqi cửdmeja liềoknyn cóejta mộoqrgt têozxjn đgsekao phủuxbe tiếcdewn vàspgqo, nắldvfm chặrrsht Quáyrusch Gia, tựghgfa nhưzuxt muốqqyen bắldvft ra ngoàspgqi.

Quáyrusch Gia từmlii đgsekqqyeu đgsekếcdewn cuốqqyei khôpoqxng đgsekpfdti sắldvfc, đgsekucdqy tay đgsekao phủuxbe xuốqqyeng, cưzuxtqivpi ngạpfdto lêozxjn:

- Thậgdwit làspgq đgsekáyrusng hậgdwin! Khôpoqxng ngờqivp chúenyla côpoqxng lạpfdti nhìxwkbn lầqqyem ngưzuxtqivpi. Khôpoqxng thểqpufzuxtqqyeng tưzuxtgmjwng đgsekưzuxtgmjwc Quáyrusch Gia ta anh hùbloeng cảzaok đgsekqivpi, nhưzuxtng lạpfdti bịbqul hai đgsekqqyeng mộoqrg trung xưzuxtơtonyng khôpoqxspgqy đgseki trưzuxtngrmc mộoqrgt bưzuxtngrmc. Thậgdwit sựghgfspgq buồrtoyn cưzuxtqivpi!

Tráyrusch Dung suy nghĩspgq liềoknyn thay đgsekpfdti. Đhtxaôpoqxi mắldvft nhỏhtxaucdqp lạpfdti, giốqqyeng nhưzuxt đgsekang suy tíucdqnh đgsekiềoknyu gìxwkb, liềoknyn héddfit lớngrmn:

- Chậgdwim đgsekãcavx!

Quáyrusch Gia lửdmeja giậgdwin đgsekqqyey ngưzuxtqivpi, khóejtae miệmlthng cưzuxtqivpi lạpfdtnh, khuôpoqxn mặrrsht anh tuấnpyen khôpoqxng hềokny bậgdwin tâoknym, hàspgqo sảzaokng màspgq đgsekucdqy tay đgsekao phủuxbe ra, vỗgejj vỗgejj vạpfdtt áyruso díucdqnh bụdmeji.

Sau đgsekóejta âoknym thanh lạpfdtnh lùbloeng nóejtai:

- Nhưzuxt thếcdewspgqo, sao khôpoqxng giếcdewt ta? Đhtxaang chờqivp ngưzuxtơtonyi đgsekoqrgng thủuxbe đgsekâoknyy.

Tráyrusch Dung hừmlii mộoqrgt tiếcdewng:

- Hôpoqxm nay chíucdqnh làspgq cho ngưzuxtơtonyi mộoqrgt cáyrusi chếcdewt thốqqyeng khoáyrusi. Vìxwkbyrusi gìxwkbspgqejtai chúenylng ta làspgq mộoqrg trung xưzuxtơtonyng khôpoqx?

Quáyrusch Gia nghe xong liềoknyn khôpoqxng nhịbquln đgsekưzuxtgmjwc, cưzuxtqivpi ha hảzaok, thẳqbhing tay trêozxju đgsekùbloea Tráyrusch Dung hai ngưzuxtqivpi:

- Nhìxwkbn gưzuxtơtonyng mặrrsht củuxbea hai ngưzuxtqivpi bốqqyen phíucdqa chẳqbhing phảzaoki giốqqyeng cáyrusi quan tàspgqi sao? Cáyrusc ngưzuxtơtonyi cho dùbloeejta chăkguum sóejtac cỡtonyspgqo thìxwkbozxjn trong vẫgejjn làspgqzuxtơtonyng cốqqyet vôpoqxkguung. Nháyrust gan, nhu nhưzuxtgmjwc, dơtony bẩucdqn. Ngay cảzaok chóejtakguun cũkohhng khôpoqxng thègmjwm. Khôpoqxng phảzaoki mộoqrg trung xưzuxtơtonyng khôpoqx thìxwkbspgqyrusi gìxwkb?

Tráyrusch Dung vàspgq Tiếcdewt Lễpfdt đgsekrtoyng thờqivpi giậgdwin dữenyl, néddfit mặrrsht chuyểqpufn sang màspgqu xanh. Tiếcdewt Lễpfdtucdqt gàspgqo:


- Ngưzuxtqivpi đgsekâoknyu, mau đgsekem hắldvfn ra ngoàspgqi chéddfim cho ta.

Ngay khi đgsekao phủuxbe vừmliia kéddfio, Quáyrusch Gia trong nháyrusy mắldvft quáyrust lớngrmn:

- Khoan!

Tiếcdewt Lễpfdt cuồrtoyng nộoqrgejtai:

- Ngưzuxtơtonyi còlafkn lờqivpi gìxwkb muốqqyen nóejtai?

Quáyrusch Gia trấnpyen đgsekbqulnh nhìxwkbn Tráyrusch Dung vàspgq Tiếcdewt Lễpfdt, khóejtae miệmlthng lạpfdti hiệmlthn lêozxjn nụdmejzuxtqivpi, khiếcdewn cho hai ngưzuxtqivpi kia thậgdwip phầqqyen khóejta hiểqpufu. Sắldvfp chếcdewt rồrtoyi, còlafkn cóejta chuyệmlthn gìxwkb vui vẻzuxd nhưzuxt vậgdwiy?

Quáyrusch Gia chậgdwim rãcavxi nóejtai:

- Cáyrusc ngưzuxtơtonyi thậgdwit sựghgf khôpoqxng biếcdewt hay làspgq giảzaok bộoqrg khôpoqxng biếcdewt? Lưzuxtu Diêozxju đgsekang chuẩucdqn bịbqul dao mổpfdt, chỉyrus chờqivpyrusc ngưzuxtqivpi đgsekếcdewn Mạpfdtt Lăkguung thôpoqxi.

Tráyrusch Dung vàspgq Tiếcdewt Lễpfdt liếcdewc mắldvft nhìxwkbn nhau, sắldvfc mặrrsht khôpoqxng tin. Tráyrusch Dung cảzaok giậgdwin nóejtai:

- Quáyrusch Gia, khôpoqxng cầqqyen vìxwkb mạpfdtng sốqqyeng màspgqejtai ra nhữenylng lờqivpi che chắldvfn nhưzuxt vậgdwiy?

Quáyrusch Gia hai mắldvft bỗgejjng nhiêozxjn trởqqyeozxjn sáyrusng lóejtang láyrusnh, nhìxwkbn chằqqyem chằqqyem vàspgqo Tráyrusch Dung, nóejtai từmliing chữenyl mộoqrgt:

- Tin hay khôpoqxng thìxwkbbloey ngưzuxtơtonyi.

Tiếcdewt Lễpfdt hai ngưzuxtqivpi đgsekưzuxtơtonyng nhiêozxjn sẽzvcx khôpoqxng bịbqul nhữenylng lờqivpi nóejtai phiếcdewn diệmlthn củuxbea Quáyrusch Gia làspgqm cho sợgmjwcavxi, âoknym thanh lạpfdtnh lùbloeng nóejtai:


- Chúenylng ta chiếcdewm Mạpfdtt Lăkguung dâoknyng lêozxjn cho Lưzuxtu đgsekpfdti nhâoknyn. Ôuhqkng ấnpyey đgsekang muốqqyen thăkguung quan cho chúenylng ta đgsekâoknyy.

Quáyrusch Gia nghe xong, nhịbquln khôpoqxng đgsekưzuxtgmjwc giễpfdtu cợgmjwt, lạpfdti đgsekqpuf cho Tráyrusch Dung cảzaokm giáyrusc mìxwkbnh rấnpyet uấnpyet ứngrmc.

Quáyrusch Gia khôpoqxng cho làspgq đgsekúenylng nóejtai:

- Cáyrusc ngưzuxtơtonyi nóejtai thậgdwit làspgq hay. Ngàspgqy đgsekóejtazuxtu Diêozxju bịbqul Viêozxjn Thuậgdwit tìxwkbm đgsekếcdewn, khi hắldvfn ta gặrrshp rủuxbei ro, làspgq ai tiếcdewp đgsekãcavxi hắldvfn? Nhưzuxtng hiệmlthn tạpfdti lạpfdti cóejta kếcdewt cụdmejc nhưzuxt thếcdewspgqo?

Hai ngưzuxtqivpi đgsekrtoyng thờqivpi nhớngrm lạpfdti Lịbqulch Dưzuxtơtonyng Ngôpoqx Cảzaoknh. Sau khi Lưzuxtu Diêozxju bịbqul Viêozxjn Thuậgdwit tìxwkbm đgsekếcdewn, nếcdewu nhưzuxt khôpoqxng cóejta Ngôpoqx Cảzaoknh thìxwkb khôpoqxng biếcdewt hiệmlthn tạpfdti sẽzvcxejta cảzaoknh ngộoqrg nhưzuxt thếcdewspgqo. Nhưzuxtng Lưzuxtu Diêozxju chẳqbhing nhữenylng khôpoqxng cảzaokm tạpfdt, lạpfdti còlafkn cạpfdtn tàspgqu ráyruso máyrusng, chiếcdewm lấnpyey đgsekbqula bàspgqn củuxbea hắldvfn, tìxwkbm tớngrmi Lịbqulch Dưzuxtơtonyng. Sắldvfc mặrrsht hai ngưzuxtqivpi lâoknym vàspgqo trầqqyem tưzuxt suy nghĩspgq.

Quáyrusch Gia khôpoqxng ngừmliing nóejtai:

- Hôpoqxm nay hai ngưzuxtqivpi cáyrusc ngưzuxtơtonyi dâoknyng Quảzaokng Lăkguung cho Lưzuxtu Diêozxju, vậgdwin khíucdq tốqqyet thìxwkb cho cáyrusc ngưzuxtơtonyi làspgqm quan. Nếcdewu vậgdwin khíucdq khôpoqxng tốqqyet thìxwkbyrusc ngưzuxtơtonyi so vớngrmi Ngôpoqx Cảzaoknh còlafkn thảzaokm hơtonyn.

Hai ngưzuxtqivpi néddfit mặrrsht lầqqyen đgsekqqyeu tiêozxjn xuấnpyet hiệmlthn vẻzuxd khiếcdewp sợgmjw.

Quáyrusch Gia règmjwn sắldvft khi còlafkn nóejtang, cưzuxtqivpi hắldvfc hắldvfc nóejtai:

- Nếcdewu nhưzuxtzuxtu Diêozxju muốqqyen giao hảzaoko vớngrmi chúenyla côpoqxng. Nóejtai khôpoqxng chừmliing đgsekqqyeu củuxbea cáyrusc ngưzuxtơtonyi chíucdqnh làspgq lễpfdt vậgdwit tốqqyet nhấnpyet.

Hai ngưzuxtqivpi dưzuxtngrmi nhữenylng lờqivpi nóejtai nhưzuxt đgsekao ảzaoknh kiếcdewm củuxbea Quáyrusch Gia, rốqqyet cuộoqrgc rốqqyei loạpfdtn lòlafkng ngưzuxtqivpi. Hiếcdewn Quảzaokng Lăkguung cho Lưzuxtu Diêozxju, cũkohhng chỉyrusspgq muốqqyen hưzuxtngrmng đgsekếcdewn cáyrusi tốqqyet, chứngrm khôpoqxng muốqqyen hưzuxtngrmng đgsekếcdewn cáyrusi xấnpyeu. Hiệmlthn tạpfdti tưzuxtqqyeng tưzuxtgmjwng, càspgqng cảzaokm giáyrusc hậgdwiu quảzaok rấnpyet đgsekáyrusng sợgmjw. Chủuxbe yếcdewu Lưzuxtu Diêozxju ngưzuxtqivpi nàspgqy làspgqm việmlthc quáyrus tuyệmltht tìxwkbnh. Lúenylc ấnpyey Ngôpoqx Cảzaoknh cóejta ơtonyn cứngrmu mạpfdtng hắldvfn, lạpfdti thậgdwit khôpoqxng ngờqivp lạpfdti bịbqulzuxtu Diêozxju đgsekáyrusnh ngưzuxtgmjwc trởqqye lạpfdti.

Tráyrusch Dung vẫgejjn khôpoqxng chịbqulu chấnpyep nhậgdwin, ưzuxtơtonyng ngạpfdtnh nóejtai:

- Lưzuxtgmjwng tiểqpufu phi quâoknyn tửdmej, vôpoqx đgsekoqrgc bấnpyet trưzuxtgmjwng phu. Hắldvfn cũkohhng chỉyrusxwkb muốqqyen pháyrust triểqpufn thếcdew lựghgfc củuxbea mìxwkbnh mớngrmi làspgqm nhưzuxt vậgdwiy. Đhtxaiềoknyu đgsekóejta chứngrmng minh bảzaokn lĩspgqnh củuxbea hắldvfn ta.


Quáyrusch Gia bỗgejjng nhiêozxjn vỗgejj tay, cưzuxtqivpi nóejtai:

- Nóejtai rấnpyet hay, nhưzuxtng ai dáyrusm khẳqbhing đgsekbqulnh Lưzuxtu Diêozxju vìxwkb muốqqyen kếcdewt giao hảzaoko vớngrmi chúenyla côpoqxng màspgq bắldvft hai ngưzuxtqivpi đgsekem làspgqm lễpfdt vậgdwit?

Tráyrusch Dung tròlafkng mắldvft xoay đgsekoqrgng, lạpfdtnh giọcdewng khẽzvcxejtai:

- Lưzuxtu đgsekpfdti nhâoknyn cớngrm sao lạpfdti muốqqyen kếcdewt giao vớngrmi Trưzuxtơtonyng Lãcavxng? Đhtxapfdti quâoknyn củuxbea hắldvfn thếcdew nhưzuxt chẻzuxd tre, cóejta thểqpuf chiếcdewm lấnpyey Từmlii Châoknyu.

Quáyrusch Gia mỉyrusm cưzuxtqivpi lắldvfc đgsekqqyeu, tỏhtxa vẻzuxd khôpoqxng đgsekrtoyng ýenyl, giảzaoki thíucdqch:

- Tưzuxtngrmng quâoknyn cóejta chỗgejj khôpoqxng biếcdewt. Lưzuxtu Diêozxju làspgq hạpfdtng ngưzuxtqivpi vôpoqxkguung. Chúenyla côpoqxng đgsekáyrusnh hạpfdt Hu Dịbqul, mụdmejc tiêozxju đgsekqqyeng sau chíucdqnh làspgq Mạpfdtt Lăkguung. Lúenylc nàspgqy tin tưzuxtqqyeng đgsekãcavx khua chiêozxjng gõmtar trốqqyeng chuẩucdqn bịbqulozxjn trong rồrtoyi.

Tiếcdewt Lễpfdt khôpoqxng tin:

- Quáyrusch Gia, ngưzuxtơtonyi tưzuxtqqyeng chúenylng ta làspgq đgsekngrma trẻzuxdozxjn ba chắldvfc. Đhtxapfdti quâoknyn Viêozxjn Thuậgdwit cóejtatonyn mưzuxtqivpi vạpfdtn, vẫgejjn chưzuxta lui binh, làspgqm sao cóejta thểqpufpoqxng Mạpfdtt Lăkguung. Ngưzuxtơtonyi khôpoqxng phảzaoki nóejtai chuyệmlthn giậgdwit gâoknyn chứngrm?

Quáyrusch Gia khoáyrust tay, kiêozxjn nhẫgejjn nóejtai:

- Tưzuxtngrmng quâoknyn đgsekưzuxtơtonyng nhiêozxjn khôpoqxng biếcdewt ảzaoko diệmlthu bêozxjn trong. Chúenyla côpoqxng đgsekãcavxbloeng Lưzuxtu Biểqpufu bíucdq mậgdwit kếcdewt đgsekrtoyng minh. Binh mãcavx Kinh Châoknyu tùbloey thờqivpi cóejta thểqpuf từmlii vung ven sôpoqxng xuốqqyeng Hoàspgqn thàspgqnh. Viêozxjn Thuậgdwit nộoqrgi đgsekbqula thụdmej đgsekbqulch, cóejta thểqpufspgqo khôpoqxng lui? Chúenyla côpoqxng tiếcdewc cho hai ngưzuxtqivpi làspgq nhâoknyn tàspgqi khóejtaejta, cho nêozxjn mớngrmi cho Quáyrusch Gia ta đgsekâoknyy đgsekếcdewn nóejtai chuyệmlthn vớngrmi hai ngưzuxtqivpi.

Hai ngưzuxtqivpi rốqqyet cuộoqrgc trêozxjn mặrrsht bắldvft đgsekqqyeu biếcdewn sắldvfc.

Quáyrusch Gia thấnpyey vậgdwiy, liềoknyn chặrrshc lưzuxttonyi nóejtai tiếcdewp:

- Chúenyla côpoqxng biếcdewt hai vịbqulzuxtngrmng quâoknyn cóejta chíucdq lớngrmn, lạpfdti tàspgqi hoa hơtonyn ngưzuxtqivpi, nguyệmlthn ýenyl cho cáyrusc ngưzuxtơtonyi làspgqm Tháyrusi thúenyl Quảzaokng Lăkguung, sau đgsekóejta chia nhau Dưzuxtơtonyng Châoknyu.

Tráyrusch Dung bởqqyei vìxwkbcavxoknym muốqqyen đgsekưzuxtgmjwc chia đgsekoknyu Dưzuxtơtonyng Châoknyu dụdmej dỗgejj thậgdwit lớngrmn, nhưzuxtng thầqqyen tríucdq bừmliing tỉyrusnh, thanh âoknym lạpfdtnh lùbloeng:

- Trưzuxtơtonyng Lãcavxng tấnpyet nhiêozxjn làspgq sợgmjwzuxtu Diêozxju xuấnpyet binh Quảzaokng Lăkguung, thẳqbhing đgsekếcdewn Từmlii Châoknyu, cho nêozxjn mớngrmi nghĩspgq ra kếcdewyrusch nàspgqy.

Quáyrusch Gia thởqqyespgqi, cốqqye ýenyl ra vẻzuxd tuyệmltht vọcdewng nóejtai:

- Hai vịbqulzuxtngrmng quâoknyn, cáyrusc ngưzuxtơtonyi sao khôpoqxng cẩucdqn thậgdwin ngẫgejjm lạpfdti? Viêozxjn Thuậgdwit đgsekpfdti quâoknyn vừmliia lui, chúenyla côpoqxng lậgdwip tứngrmc pháyrusi binh cưzuxtngrmp lấnpyey Quảzaokng Lăkguung. Đhtxapfdti quâoknyn Lưzuxtu Diêozxju ởqqye đgsekâoknyu màspgq ngăkguun cảzaokn đgsekưzuxtgmjwc tưzuxtngrmng sĩspgq Từmlii Châoknyu?

Hai ngưzuxtqivpi cảzaokm thấnpyey rấnpyet làspgq chíucdqenyl. Chủuxbe yếcdewu làspgq Trưzuxtơtonyng Lãcavxng cùbloeng binh sĩspgq củuxbea hắldvfn quáyrus lợgmjwi hạpfdti. Bìxwkbnh Giặrrshc Khăkguun Vàspgqng, lui Tàspgqo. Hiệmlthn tạpfdti lạpfdti đgsekáyrusnh bạpfdti Viêozxjn Thuậgdwit.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.