Phong Lưu Tam Quốc

Chương 111 : Quách Gia thuyết phục

    trước sau   
Trưwdqfơahxcng Lãmzmbng khízebb thếgcrm khôzebbng ngămhhxn chậgdxbn đpnndưwdqfsvsmc đpnndgwfni phưwdqfơahxcng, ngưwdqfsvsmc lạggjki càggjkng kízebbch thízebbch ýywrv chízebb chiếgcrmn đpnndmhhru mãmzmbnh liệpylst củnhvba đpnndgwfni phưwdqfơahxcng. Thậgdxbt sựhinqggjk chuẩnyrfn bịrqwm khôzebbng kịrqwmp, trong nộhirri tâktpfm thầewsdm kêzbjau cha mẹyuux. Nétehrt mặzbjat lạggjknh lạggjki, hoàggjkn thủnhvb đpnndao toàggjkn lựhinqc xuấmhhrt kízebbch, khôzebbng chúnknjt do dựhinq.

Hai ngưwdqfuwlzi qua lạggjki đpnndátajznh khoảewsdng ba mưwdqfơahxci chiêzbjau. Toàggjkn bộhirr chiếgcrmn trậgdxbn chỉeeoa nghe thấmhhry tiếgcrmng đpnndao thưwdqfơahxcng va chạggjkm. Tưwdqf thếgcrmggjko hùjxzang, kízebbch đpnndhirrng nhâktpfn tâktpfm.

Trong thờuwlzi đpnndiểpbocm mấmhhru chốgwfnt, Trìwdqfnh Dụzggsc bấmhhry giờuwlz thu binh lạggjki.

Khôzebbng phảewsdi y nhìwdqfn ra đpnndưwdqfsvsmc sựhinq khóhirr khămhhxn củnhvba Trưwdqfơahxcng Lãmzmbng, màggjkggjk xem hai ngưwdqfuwlzi đpnndátajznh nhau thậgdxbt sựhinqggjk hung hiểpbocm vạggjkn phầewsdn. Khôzebbng chỉeeoa chízebbnh mìwdqfnh hãmzmbi hùjxzang khiếgcrmp vízebba, màggjk ngay cảewsd Từpljx Thứohdyyuuxng lo lắktpfng khôzebbng yêzbjan, đpnndajar mồewsdzebbi lạggjknh. Khôzebbng thểpbocwdqfmoabng tưwdqfsvsmng đpnndưwdqfsvsmc Tôzebbn Sátajzch lạggjki dũyuuxng mãmzmbnh thiệpylsn chiếgcrmn nhưwdqf vậgdxby. Tuy trong nộhirri tâktpfm rấmhhrt kinh ngạggjkc vềcjkwznfc nghệpyls củnhvba Trưwdqfơahxcng Lãmzmbng, nhưwdqfng vạggjkn nhấmhhrt cóhirr đpnndiềcjkwu khôzebbng hay xảewsdy ra, Từpljx Châktpfu binh biếgcrmt làggjkm gìwdqf cho phảewsdi.

Trưwdqfơahxcng Lãmzmbng trong nộhirri tâktpfm thởmoabggjki mộhirrt cátajzi, thiếgcrmu chúnknjt nữexnwa muốgwfnn ôzebbm lấmhhry hai ngưwdqfuwlzi. Trong lúnknjc hắktpfn đpnndang suy nghĩsvsm, chiếgcrmn mãmzmb quay đpnndewsdu trởmoab lạggjki, cốgwfn hếgcrmt sứohdyc khôzebbng cho Tôzebbn Sátajzch chứohdyng kiếgcrmn hai tay mìwdqfnh đpnndang kiệpylst lựhinqc phátajzt run, cốgwfnwdqfnh nởmoab nụzggswdqfuwlzi:

- Tôzebbn Bátajz Phùjxza quảewsd nhiêzbjan làggjk anh hùjxzang đpnndưwdqfơahxcng thờuwlzi. Chỉeeoa tiếgcrmc ngưwdqfơahxci lạggjki làggjk thủnhvb hạggjk củnhvba Viêzbjan Thuậgdxbt. Đzbfuátajzng tiếgcrmc cho mộhirrt nhâktpfn tàggjki nhưwdqf ngưwdqfuwlzi.


Ádvqqnh mắktpft Tôzebbn Sátajzch hiệpylsn lêzbjan mộhirrt thầewsdn sắktpfc phứohdyc tạggjkp, khôzebbng thểpboc khôzebbng nghĩsvsm mộhirrt đpnnduxgjng nóhirri mộhirrt nẻnhugo:

- Trưwdqfơahxcng tưwdqfopaqng quâktpfn cớopaqwdqf lạggjki nóhirri ra nhữexnwng lờuwlzi ấmhhry? Viêzbjan tưwdqfopaqng quâktpfn đpnndgwfni đpnndãmzmbi vớopaqi ta âktpfn trọqbxvng nhưwdqfnknji, nhưwdqf thếgcrmggjko lạggjki mai mộhirrt tàggjki hoa củnhvba ta?

Trưwdqfơahxcng Lãmzmbng mắktpft sátajzng nhưwdqf sao, nhưwdqf thếgcrmggjko lạggjki khôzebbng nhìwdqfn ra vẻnhug mặzbjat củnhvba Tôzebbn Sátajzch cóhirr chúnknjt bấmhhrt đpnndktpfc dĩsvsm, liềcjkwn giụzggsc ngựhinqa quay đpnndewsdu lạggjki, mỉeeoam cưwdqfuwlzi thầewsdn bízebb:

- Nếgcrmu nhưwdqftajz Phùjxzamoab chỗpnnd Viêzbjan Thuậgdxbt cóhirr cảewsdm giátajzc khôzebbng đpnndưwdqfsvsmc toạggjki nguyệpylsn thìwdqfhirr thểpboc đpnndếgcrmn Từpljx Châktpfu. Lãmzmbng ta luôzebbn hoan nghêzbjanh chàggjko đpnndóhirrn.

zebbn Sátajzch trêzbjan mặzbjat khôzebbi phụzggsc lạggjki sựhinqwdqfnh tĩsvsmnh, lảewsdng trátajznh chủnhvb đpnndcjkw, thảewsdn nhiêzbjan nóhirri:

- Trưwdqfơahxcng tưwdqfopaqng quâktpfn võznfc nghệpyls siêzbjau cưwdqfuwlzng. Ngàggjky sau nhấmhhrt đpnndrqwmnh phảewsdi phâktpfn cao thấmhhrp.

Trưwdqfơahxcng Lãmzmbng mỉeeoam cưwdqfuwlzi rồewsdi bạggjkt binh quay vềcjkw thàggjknh.

zebbn Sátajzch tinh thầewsdn cóhirr chúnknjt khôzebbng tậgdxbp trung, cùjxzang Trìwdqfnh Phổajar quay đpnndewsdu trởmoab lạggjki đpnndggjki trạggjki.

Trởmoab vềcjkw nộhirri thàggjknh, Trưwdqfơahxcng Lãmzmbng lúnknjc nàggjky mớopaqi thởmoab phàggjko mộhirrt hơahxci. Bởmoabi vìwdqf kịrqwmch liệpylst đpnndggjki chiếgcrmn đpnndãmzmb khiếgcrmn hắktpfn bịrqwm hao tổajarn sứohdyc khỏbksce, lạggjki cóhirr cảewsdm giátajzc thoátajzt lựhinqc, toàggjkn thâktpfn ưwdqfopaqt đpnndraszm, châktpfn tay mềcjkwm nhũyuuxn, thiếgcrmu chúnknjt nữexnwa làggjk ngãmzmb phịrqwmch xuốgwfnng đpnndmhhrt. Trong nộhirri tâktpfm củnhvba hắktpfn rấmhhrt bộhirri phụzggsc võznfc nghệpyls củnhvba Tôzebbn Sátajzch. Tôzebbn Sátajzch đpnndãmzmbjxzang vớopaqi Trưwdqfơahxcng Liêzbjau đpnndátajznh nhau cảewsd buổajari rồewsdi mớopaqi đpnndếgcrmn mìwdqfnh, nhưwdqf vậgdxby thểpboc lựhinqc củnhvba y tuyệpylst đpnndgwfni mạggjknh hơahxcn mìwdqfnh vàggjki phầewsdn.

Mọqbxvi ngưwdqfuwlzi cùjxzang nhau nóhirri vềcjkwznfcyuuxng củnhvba Tôzebbn Sátajzch, tấmhhrt nhiêzbjan làggjk khôzebbng phảewsdi nóhirri chơahxci.

Qua vàggjki ngàggjky, dưwdqfopaqi thàggjknh Hu Dịrqwm, Viêzbjan Thuậgdxbt lạggjki phátajzi binh khiêzbjau chiếgcrmn. Trưwdqfơahxcng Lãmzmbng lạggjki phátajzi ngưwdqfuwlzi ra ứohdyng chiếgcrmn. Đzbfuôzebbi bêzbjan lẫraszn nhau cóhirr thắktpfng cóhirr bạggjki.

nknjc nàggjky Quátajzch Gia phụzggsng mệpylsnh Trưwdqfơahxcng Lãmzmbng, ngồewsdi khoátajzi mãmzmb đpnndếgcrmn Đzbfuan Đzbfuewsd gặzbjap mặzbjat binh mãmzmb Trátajzch Dung.

Trưwdqfơahxcng Lãmzmbng trong sốgwfn mọqbxvi ngưwdqfuwlzi chọqbxvn ra Quátajzch Gia đpnndpbocggjkm chuyệpylsn nàggjky, bởmoabi vìwdqfhirr rấmhhrt quan trọqbxvng. Nếgcrmu nhưwdqfggjkm khôzebbng tốgwfnt, ba mặzbjat thụzggs đpnndrqwmch, thìwdqf khi đpnndóhirrktpfm huyếgcrmt củnhvba mìwdqfnh sẽfovi bịrqwm hủnhvby hếgcrmt. Màggjk trong lòtajzng hắktpfn, Quátajzch Gia làggjk ngưwdqfuwlzi việpylsc đpnndátajzng làggjkm sẽfoviggjkm. Ádvqqnh mắktpft, trízebb tuệpyls, ứohdyng biếgcrmn, khẩnyrfu tàggjki đpnndcjkwu xuấmhhrt chúnknjng. Đzbfuâktpfy làggjk nhâktpfn tốgwfn khiếgcrmn y nếgcrmu xuấmhhrt mãmzmb thìwdqf sẽfovi thàggjknh côzebbng.Mộhirrt vạggjkn binh mãmzmb củnhvba Trátajzch Dung cao thấmhhrp khôzebbng đpnndcjkwu, tốgwfn chấmhhrt rấmhhrt thấmhhrp, chiếgcrmn lựhinqc khôzebbng đpnndátajzng kểpboc, đpnndcjkwu làggjk do dâktpfn chúnknjng đpnndrqwma phưwdqfơahxcng tụzggs thàggjknh. Vừpljxa vặzbjan đpnndang nghỉeeoa ngơahxci trong doanh trạggjki dưwdqfopaqi châktpfn núnknji Bắktpfc Cốgwfn, Quátajzch Gia liềcjkwn xin vàggjko cầewsdu kiếgcrmn.


Trátajzch Dung vàggjk Tiếgcrmt Lễnhvb đpnndang ngồewsdi trong lềcjkwu cùjxzang nhau thưwdqfơahxcng nghịrqwm đpnndgwfni sátajzch.

Bỗpnndng nhiêzbjan cóhirr binh sĩsvsm tiếgcrmn vàggjko bátajzo cátajzo, nóhirri làggjkhirr Quátajzch Gia Từpljx Châktpfu cầewsdu kiếgcrmn.

Trátajzch Dung vàggjk Tiếgcrmt Lễnhvb nhìwdqfn nhau, đpnndcjkwu đpnndqbxvc đpnndưwdqfsvsmc sựhinq khóhirr hiểpbocu trong mắktpft đpnndgwfni phưwdqfơahxcng.

Trátajzch Dung đpnndôzebbi mắktpft nhỏbksc, miệpylsng rộhirrng, mặzbjat dàggjki. Do cóhirr sựhinqmhhxn sóhirrc nêzbjan làggjkn da thậgdxbp phầewsdn bóhirrng loátajzng. Lúnknjc nàggjky đpnndôzebbi mắktpft nhỏbkschirre lêzbjan, tròtajzng mắktpft đpnndewsdo qua đpnndewsdo lạggjki, cảewsdm giátajzc ngưwdqfuwlzi nàggjky vôzebbjxzang cóhirrmzmbktpfm.

Y vừpljxa trầewsdm tưwdqf vừpljxa nóhirri:

- Quátajzch Gia nàggjky cóhirrzbjan đpnndưwdqfsvsmc xem làggjk khátajzch khôzebbng? Chúnknjng ta đpnndãmzmb phảewsdn Trưwdqfơahxcng Lãmzmbng, còtajzn đpnndếgcrmn đpnndâktpfy nóhirri cátajzi gìwdqf? Chi bằuxgjng giếgcrmt đpnndi cho rồewsdi.

Tiếgcrmt Lễnhvb lắktpfc đpnndewsdu:

- Đzbfupljxng gấmhhrp, cứohdy đpnndpboc xem hắktpfn nóhirri cátajzi gìwdqf. Đzbfuếgcrmn lúnknjc đpnndóhirr giếgcrmt cũyuuxng chưwdqfa muộhirrn.

Đzbfuôzebbi mắktpft hízebb củnhvba Trátajzch Dung lạggjki đpnndewsdo qua, nétehrt mặzbjat âktpfm hiểpbocm, cưwdqfuwlzi nóhirri:

- Đzbfuãmzmb nhưwdqf vầewsdy thìwdqfhirr thểpboc phátajzi nămhhxm mưwdqfơahxci đpnndao phủnhvb, ẩnyrfn núnknjp ngoàggjki lềcjkwu. Đzbfupboc xem ta trêzbjau đpnndùjxzaa Quátajzch Gia, sau đpnndóhirr rớopaqt ly làggjkm hiệpylsu, mộhirrt lầewsdn giếgcrmt sạggjkch.

Tiếgcrmt Lễnhvb trêzbjan mặzbjat cũyuuxng hiệpylsn lêzbjan nụzggswdqfuwlzi gian, gậgdxbt đpnndewsdu nóhirri:

- Nhưwdqf thếgcrm rấmhhrt tốgwfnt.

Chỉeeoa trong chốgwfnc látajzt, Quátajzch Gia ngẩnyrfng đpnndewsdu ưwdqfktpfn ngựhinqc, khízebb chấmhhrt hàggjko sảewsdng bưwdqfopaqc vàggjko trong trưwdqfopaqng, sắktpfc mặzbjat ung dung, khôzebbng mộhirrt vẻnhug khẩnyrfn trưwdqfơahxcng.


Y rấmhhrt thôzebbng minh, nhưwdqf thếgcrmggjko lạggjki khôzebbng nhậgdxbn ra lầewsdn nàggjky hung hiểpbocm vạggjkn phầewsdn. Nếgcrmu cóhirr sai lầewsdm thìwdqf đpnndewsdu vàggjk ngưwdqfuwlzi sẽfovimoab hai nơahxci. Nhưwdqfng bảewsdn thâktpfn mìwdqfnh cóhirrjxzang binh thiếgcrmt giátajzp, miệpylsng cóhirr đpnndao kiếgcrmm mâktpfu kízebbch, cũyuuxng đpnndưwdqfsvsmc xem nhưwdqftajzch vạggjkn đpnndggjki quâktpfn. Từpljx đpnndóhirrhirr thểpboc tỏbksc ra thong dong, chẳhxzong việpylsc gìwdqf phảewsdi e ngạggjki.

tajzt khízebbzbjan ngoàggjki cămhhxn lềcjkwu làggjkm sao màggjk thoátajzt khỏbksci cặzbjap mắktpft củnhvba mìwdqfnh. Trátajzch Dung, Tiếgcrmt Lễnhvbtajzng muôzebbng dạggjk thúnknj, chízebbnh mìwdqfnh nhưwdqf thếgcrmggjko lạggjki khôzebbng biếgcrmt.

Hoàggjkn toàggjkn khôzebbng e sợsvsm, sắktpfc mặzbjat thoảewsdi mátajzi, nhìwdqfn hai ngưwdqfuwlzi kia đpnndang nởmoab nụzggswdqfuwlzi âktpfm hiểpbocm nhìwdqfn mìwdqfnh thìwdqf khôzebbng khỏbksci mim cưwdqfuwlzi khinh miệpylst trong lòtajzng.

Trátajzch Dung đpnndôzebbi mắktpft nhỏbksc cẩnyrfn thậgdxbn dòtajztehrt trêzbjan ngưwdqfuwlzi Quátajzch Gia mộhirrt phen, kiêzbjau cămhhxng nóhirri:

- Quátajzch Gia, ngưwdqfơahxci khôzebbng phảewsdi đpnndang cùjxzang vớopaqi Trưwdqfơahxcng Lãmzmbng nam chinh sao? Nhưwdqf thếgcrmggjko lạggjki cóhirr thờuwlzi gian rảewsdnh đpnndếgcrmn đpnndâktpfy?

Quátajzch Gia cưwdqfuwlzi nhạggjkt mộhirrt tiếgcrmng, khôzebbng thègdxbm đpnndpboc bụzggsng sựhinq kiêzbjau cămhhxng củnhvba Trátajzch Dung, chậgdxbm rãmzmbi nóhirri:

- Chúnknja côzebbng ta gầewsdn đpnndâktpfy đpnndãmzmb chiếgcrmm đpnndưwdqfsvsmc Hu Dịrqwm, chợsvsmt nghe thấmhhry hai vịrqwmwdqfopaqng quâktpfn mưwdqfu phảewsdn giếgcrmt chếgcrmt Triệpylsu Dụzggsc, hiếgcrmn Quảewsdng Lămhhxng vàggjko tay Lưwdqfu Diêzbjau thìwdqf đpnndzbjac biệpylst lệpylsnh phátajzi Quátajzch Gia đpnndếgcrmn đpnndâktpfy mộhirrt chuyếgcrmn.

Tiếgcrmt Lễnhvbwdqfuwlzi to, nétehrt mặzbjat thậgdxbp phầewsdn đpnndktpfc ýywrv, cựhinqc kỳbszw lớopaqn lốgwfni nóhirri:

- Đzbfuúnknjng làggjkhirr việpylsc nhưwdqf vậgdxby. Quảewsdng Lămhhxng ta đpnndãmzmb nhưwdqfuwlzng cho Lưwdqfu Diêzbjau. Trưwdqfơahxcng Lãmzmbng tiểpbocu nhi tựhinqsvsmnh Từpljx Châktpfu, hắktpfn cóhirr bảewsdn lĩsvsmnh gìwdqf chứohdy? Còtajzn cóhirr thểpbocwdqfopaqi mỹgwfn nữexnw Từpljx Châktpfu Mi Hoàggjkn làggjkm vợsvsm. Hừpljx!

Quátajzch Gia sắktpfc mặzbjat bỗpnndng nhiêzbjan thay đpnndajari, khôzebbng nểpboc mặzbjat, âktpfm thanh lạggjknh lùjxzang nóhirri:

- Chỉeeoa cầewsdn bằuxgjng sựhinq bấmhhrt kízebbnh củnhvba ngưwdqfơahxci vừpljxa rồewsdi vớopaqi chúnknja côzebbng thìwdqf đpnndewsdu ngưwdqfơahxci cóhirr thểpbocahxci xuốgwfnng đpnndmhhrt rồewsdi đpnndmhhry.

Trátajzch Dung vàggjk Tiếgcrmt Lễnhvb hai ngưwdqfuwlzi nhìwdqfn nhau cưwdqfuwlzi phátajzzbjan. Trátajzch Dung đpnndohdyng dậgdxby, âktpfm hiểpbocm cưwdqfuwlzi nóhirri:

- Trưwdqfơahxcng Lãmzmbng tạggjki Hu Dịrqwmjxzang Viêzbjan Thuậgdxbt đpnndátajznh nhau chízebbnh làggjk ngưwdqfơahxci chếgcrmt ta sốgwfnng đpnndmhhry. Ởxxet đpnndâktpfu màggjk bậgdxbn tâktpfm đpnndếgcrmn Quảewsdng Lămhhxng. Còtajzn Lưwdqfu đpnndggjki nhâktpfn thìwdqf sớopaqm lãmzmbnh binh lêzbjan bắktpfc. Từpljx Châktpfu sớopaqm đpnndãmzmbggjk vậgdxbt trong túnknji. Ta thấmhhry ngưwdqfơahxci rấmhhrt cóhirr trízebb tuệpyls, chi bằuxgjng đpnndi theo ta. Bằuxgjng khôzebbng thìwdqf, hắktpfc hắktpfc, đpnndpljxng trátajzch ta ra tay tàggjkn đpnndhirrc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.