Phong Lưu Tam Quốc

Chương 110 : Tự mình đối chiến

    trước sau   
Trưggkcơrfhwng Liêqhxiu sau khi trởqqgu lạofgui bêqhxin cạofgunh Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng cũaawhng cảzgkmm nhậdwomn đtfsxưggkcwvtlc khízugy khácayqi anh hùtfling củcayqa Tôpjhrn Sácayqch, liềpmwxn cảzgkmm thácayqn nóaifri:

- Tôpjhrn Sácayqch quảzgkm nhiêqhxin làdjzp loạofgun thếufvu anh hùtfling.

Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng hùtfling tâjjbpm vạofgun trưggkcwvtlng, hàdjzpo hùtfling nổvhpsi lêqhxin bốhmwgn phízugya, thầsyjlm nghĩdwom chízugynh mìpozfnh sau khi tựkppecsvknh binh, thìpozf chưggkca cóaifrrfhw hộznili kinh qua chiếufvun trưggkcioimng. Bởqqgui vìpozf thủcayq hạofgu Đjfgoofgui tưggkclfvnng củcayqa mìpozfnh khôpjhrng ízugyt. Hơrfhwn nữqhxia, ngưggkcioimi nàdjzpo cũaawhng dũaawhng mãcsvknh vôpjhrtfling, xuấkopqt chiếufvun đtfsxpmwxu khôpjhrng cầsyjln tựkppepozfnh ra mặarrht. Hôpjhrm nay, thấkopqy khízugy khácayqi Tôpjhrn Sácayqch nhưggkc vậdwomy thìpozf khôpjhrng khỏwumki ngứjlcpa tay, nhìpozfn quanh nóaifri:

- Giấkopqc mộznilng củcayqa ta làdjzp tụuxbz hộznili tấkopqt cảzgkmdjzpo kiệvhpst trong thiệvhpsn hạofgu. Hôpjhrm nay làdjzprfhw hộznili tốhmwgt khôpjhrng thểvnso bỏwumk qua.

Trưggkcơrfhwng Liêqhxiu quácayq sợwvtlcsvki:

- Chúhmwga côpjhrng khôpjhrng thểvnso. Chúhmwga côpjhrng làdjzp linh hồbhcjn củcayqa tam quâjjbpn, sao cóaifr thểvnso dễbhcjdjzpng mạofguo hiểvnsom nhưggkc vậdwomy? Vạofgun nhấkopqt cóaifr chuyệvhpsn gìpozf khôpjhrng hay xảzgkmy ra, thuộznilc hạofgu muôpjhrn lầsyjln chếufvut cũaawhng khôpjhrng chuộznilc đtfsxưggkcwvtlc tộznili.


aifri xong thìpozf muốhmwgn lao ra chiếufvun đtfsxkopqu vớlfvni Tôpjhrn Sácayqch.

Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng biếufvut Trưggkcơrfhwng Liêqhxiu nóaifri rấkopqt đtfsxúhmwgng. Chủcayq soácayqi khôpjhrng phảzgkmi làdjzp thâjjbpn lĩdwomnh tiềpmwxn tuyếufvun màdjzpdjzpqqgu phízugya sau quyếufvut đtfsxipnvnh thưggkcwvtlng sácayqch. Nhưggkcng hôpjhrm nay vừjqhja thấkopqy Tôpjhrn Sácayqch, thìpozf sinh lòjfgong kinh ýsktv. Cóaifr thểvnso đtfsxuxbzng đtfsxznil mộznilt đtfsxhmwgi thủcayq nhưggkc vậdwomy, nếufvuu nhưggkc khôpjhrng lĩdwomnh giácayqo mộznilt phen thìpozf hẳjjbpn làdjzp mộznilt sựkppe tiếufvuc nuốhmwgi.

Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng sắijtdc mặarrht kiêqhxin quyếufvut, tay cầsyjlm hoàdjzpn thủcayq đtfsxofgui đtfsxao phóaifrng tớlfvni Tôpjhrn Sácayqch. Trưggkcơrfhwng Liêqhxiu nhanh chóaifrng thu hồbhcji vũaawh khízugy, lạofgui khôpjhrng thểvnso phảzgkmn khácayqng mệvhpsnh lệvhpsnh củcayqa hắijtdn, chỉtfsxaifr thểvnsotfling vớlfvni Dưggkcơrfhwng Dung, Triệvhpsu Vũaawh hai côpjhrcayqi chălfvnm chúhmwg bảzgkmo vệvhps bốhmwgn phízugya cho Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng, khôpjhrng cho quâjjbpn đtfsxipnvch thừjqhja cơrfhwpjhrng lêqhxin tấkopqn côpjhrng.

pjhrn Sácayqch thậdwomt khôpjhrng ngờioim Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng lạofgui đtfsxízugych thâjjbpn xuấkopqt chiếufvun, càdjzpng khôpjhrng nghĩdwom đtfsxếufvun Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng cũaawhng làdjzp vịipnvcsvkn tưggkclfvnng. Xem đtfsxznilng tácayqc thuầsyjln thụuxbzc củcayqa hắijtdn, tuyệvhpst đtfsxhmwgi khôpjhrng thua chízugynh mìpozfnh, trong nộznili tâjjbpm liềpmwxn dâjjbpng lêqhxin sựkppe bộznili phụuxbzc. Mãcsvknh tưggkclfvnng Từjqhj Châjjbpu nhưggkcjjbpy mìpozfnh cũaawhng đtfsxãcsvk sớlfvnm nghe thấkopqy. Thấkopqy hắijtdn coi trọvnsong mìpozfnh nhưggkc vậdwomy, quyếufvut đtfsxipnvnh cao thấkopqp, tựkppepozfnh xuấkopqt chiếufvun. Bấkopqt luậdwomn võdfpm ngệvhps cao thấkopqp thếufvudjzpo, nộznili khízugy thểvnso, nộznili đtfsxzgkmm lưggkcwvtlng cũaawhng khôpjhrng phảzgkmi ngưggkcioimi bìpozfnh thưggkcioimng cóaifr đtfsxưggkcwvtlc.

Trong nộznili tâjjbpm bộznili phụuxbzc đtfsxbhcjng thờioimi cũaawhng hưggkcng phấkopqn dịipnv thưggkcioimng. Cóaifr thểvnsotfling cao thủcayq so chiêqhxiu, đtfsxóaifraawhng làdjzp đtfsxiềpmwxu màdjzppozfnh mong muốhmwgn. Tôpjhrn Sácayqch ngồbhcji trêqhxin Hoa tôpjhrng mãcsvk phóaifrng nhanh tớlfvni, quácayqt to:

- Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng, đtfsxao kiếufvum vôpjhrpozfnh, ngưggkcơrfhwi nêqhxin cẩtfsxn thậdwomn. Khôpjhrng nêqhxin trácayqch Tôpjhrn Sácayqch ta hạofgu thủcayqpjhrpozfnh.

Đjfgoang khi nóaifri chuyệvhpsn, Hoàdjzpn thủcayq đtfsxofgui đtfsxao củcayqa cùtfling Thiêqhxin Lang thưggkcơrfhwng đtfsxãcsvk giao tiếufvup cùtfling mộznilt chỗzbrv, phácayqt ra tiếufvung vang thậdwomt lớlfvnn, hỏwumka tinh vălfvnng bốhmwgn phízugya.

Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng cácayqnh tay têqhxi rầsyjln, trong nộznili tâjjbpm khôpjhrng khỏwumki kinh sợwvtl. Tôpjhrn Sácayqch quảzgkm nhiêqhxin làdjzp danh bấkopqt hưggkc truyềpmwxn. Chízugynh mìpozfnh trảzgkmi qua nhiềpmwxu nălfvnm huấkopqn luyệvhpsn đtfsxipnva ngụuxbzc củcayqa bộznil đtfsxznili đtfsxarrhc chủcayqng, lựkppec cácayqnh tay vẫxisvn còjfgon kévwovm mộznilt chúhmwgt. Lậdwomp tứjlcpc tinh thầsyjln tậdwomp trung cao đtfsxznil, khôpjhrng dácayqm chủcayq quan chúhmwgt nàdjzpo.

pjhrn Sácayqch trong nộznili tâjjbpm cũaawhng cảzgkm kinh. Chízugynh mìpozfnh xuấkopqt đtfsxofguo cho đtfsxếufvun nay, lầsyjln đtfsxsyjlu tiêqhxin đtfsxuxbzng phảzgkmi ngưggkcioimi cóaifr lựkppec cácayqnh tay khôpjhrng thua gìpozfpozfnh. Cho dùtflidjzp Đjfgoofgui tưggkclfvnng Kỷltbi Linh dưggkclfvni trưggkclfvnng Viêqhxin Thuậdwomt, khi hai ngưggkcioimi lévwovn giao đtfsxkopqu thìpozfaawhng khôpjhrng phảzgkmi làdjzp đtfsxipnvch thủcayq củcayqa mìpozfnh.

Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng giụuxbzc ngựkppea trởqqgu lạofgui, vôpjhrtfling cóaifr khízugy phácayqch, lưggkcmooji đtfsxao gàdjzpo thévwovt màdjzppjhrng tớlfvni, sácayqt khízugyjjbpng lêqhxin đtfsxếufvun cựkppec đtfsxiểvnsom.

pjhrn Sácayqch lạofgui mộznilt lầsyjln nữqhxia cảzgkm kinh, biếufvut rõdfpmpozfnh đtfsxãcsvk đtfsxuxbzng phảzgkmi mộznilt đtfsxhmwgi thủcayqggkcioimng lựkppec, trong nộznili tâjjbpm hưggkcng phấkopqn vôpjhrtfling. Thiêqhxin Lang thưggkcơrfhwng xem đtfsxúhmwgng thờioimi cơrfhw, vung mạofgunh đtfsxácayqnh xuốhmwgng thâjjbpn đtfsxao khiếufvun đtfsxao phong rơrfhwi xuốhmwgng bêqhxin cạofgunh. Sau đtfsxóaifr khôpjhrng đtfsxwvtli Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng biếufvun chiêqhxiu màdjzp nhanh chóaifrng đtfsxâjjbpm trưggkcioimng thưggkcơrfhwng tớlfvni, thẳjjbpng ngay mặarrht củcayqa Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng.

Đjfgoznilng tácayqc liêqhxin tiếufvup nhau, thậdwomp phầsyjln lưggkcu loácayqt. Từjqhj đtfsxiểvnsom đtfsxóaifr cho thấkopqy cácayqnh tay Tôpjhrn Sácayqch cóaifr sứjlcpc bậdwomt kinh ngưggkcioimi nhưggkc thếufvudjzpo, lạofgui đtfsxvnso cho Trưggkcơrfhwng Liêqhxiu đtfsxjlcpng bêqhxin cạofgunh xem cuộznilc chiếufvun phảzgkmi đtfsxvhps mồbhcjpjhri lạofgunh.

Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng cũaawhng khôpjhrng phảzgkmi làdjzp hạofgung quầsyjln làdjzp ácayqo lưggkcwvtlt. Thấkopqy câjjbpy thưggkcơrfhwng nhanh chóaifrng quay ngưggkcwvtlc trởqqgu lạofgui thìpozf gặarrhp nguy khôpjhrng loạofgun, giơrfhw tay lêqhxin, chuôpjhri đtfsxao đtfsxóaifrn đtfsxưggkcioimng phízugya trưggkclfvnc ngọvnson thưggkcơrfhwng, dùtfling sứjlcpc đtfsxdwomp vàdjzpo đtfsxsyjlu, biểvnsou hiệvhpsn ra vôpjhr luậdwomn làdjzp thủcayq phácayqp, nhãcsvkn lựkppec, hay phảzgkmn ứjlcpng đtfsxpmwxu hơrfhwn ngưggkcioimi mộznilt bậdwomc.


Hoàdjzpn thủcayq đtfsxofgui đtfsxao đtfsxácayqnh lêqhxin giốhmwgng nhưggkc trong phim xi nêqhxi, dùtfling hếufvut toàdjzpn lựkppec, khôpjhrng mộznilt tia sóaifrt lạofgui, quảzgkm thậdwomt làdjzp dồbhcjn hếufvut sứjlcpc màdjzp đtfsxácayqnh. Trong lúhmwgc nhấkopqt thờioimi, ácayqnh đtfsxao bắijtdn ra bốhmwgn phízugya.

pjhrn Sácayqch cũaawhng khôpjhrng yếufvuu thếufvu. Thiêqhxin Lang thưggkcơrfhwng bốhmwgn phízugya “búhmwgt phácayqp thầsyjln kỳnohl sinh hoa”, hưggkclfvnng Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng giốhmwgng nhưggkcggkca to gióaifr lớlfvnn côpjhrng đtfsxếufvun, vữqhxing nhưggkcdjzpn thạofguch.

Hai ngưggkcioimi bưggkclfvnc tớlfvni bưggkclfvnc lui, khiếufvun mọvnsoi ngưggkcioimi hoa cảzgkm mắijtdt. Thậdwomt sựkppedjzp long tranh hổvhps đtfsxkopqu.

ggkcu sựkppe trêqhxin thàdjzpnh Hu Dịipnvdjzp Từjqhj Thứjlcp, Trìpozfnh Dụuxbzc vàdjzpcayqc chiếufvun tưggkclfvnng đtfsxpmwxu trợwvtln mắijtdt hácayq hốhmwgc mồbhcjm, khôpjhrng thểvnsoggkcqqgung tưggkcwvtlng đtfsxưggkcwvtlc hai ngưggkcioimi chiếufvun đtfsxkopqu lạofgui đtfsxarrhc sắijtdc nhưggkc vậdwomy. Nhưggkcng lạofgui khiếufvun cho mọvnsoi ngưggkcioimi khẩtfsxn trưggkcơrfhwng.

Đjfgoácayqm binh lízugynh cũaawhng dừjqhjng đtfsxácayqnh nhau. Mỗzbrvi ngưggkcioimi đtfsxpmwxu vìpozf chủcayqggkclfvnng củcayqa mìpozfnh màdjzp cốhmwg gắijtdng trợwvtl uy, tiếufvung trốhmwgng rung trờioimi.

Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng đtfsxao phácayqp nghiêqhxing bổvhps, thẳjjbpng chévwovm, quévwovt ngang vôpjhrtfling biếufvun hóaifra, sơrfhw hởqqgu lạofgui khôpjhrng ízugyt, nhưggkcng chợwvtlt lóaifre lêqhxin rồbhcji biếufvun mấkopqt. Tôpjhrn Sácayqch tuy cóaifr phácayqt giácayqc nhưggkcng nếufvuu nhưggkc y phácayq đtfsxao phácayqp thìpozf sẽvnsodjzp cụuxbzc diệvhpsn lưggkcmoojng bạofgui câjjbpu thưggkcơrfhwng.

Nhưggkcng mọvnsoi ngưggkcioimi lạofgui khôpjhrng cảzgkmm giácayqc vậdwomy. Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng trong mắijtdt bọvnson họvnso chẳjjbpng khácayqc nàdjzpo chiếufvun thầsyjln hạofgu phàdjzpm, khízugy thếufvuaifr thểvnso nuốhmwgt núhmwgi sôpjhrng, khízugy phácayqch mưggkcioimi phầsyjln, cóaifr loạofgui tiếufvuu ngạofguo thiêqhxin hạofgu.

Triệvhpsu Vũaawhaawhng làdjzp lầsyjln đtfsxsyjlu chứjlcpng kiếufvun uy phong củcayqa Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng, lízugyu lưggkcmooji khôpjhrng nóaifri nổvhpsi, trong nộznili tâjjbpm lạofgui càdjzpng nổvhpsi lêqhxin ácayqi mộznil chi ýsktv.

Hai ngưggkcioimi đtfsxkopqu nhau gầsyjln trălfvnm chiêqhxiu. Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng trởqqguqhxin hơrfhwi kiệvhpst sứjlcpc. Mălfvnc dùtfli thểvnso lựkppec so vớlfvni thưggkcioimng nhâjjbpn tốhmwgt hơrfhwn gấkopqp trălfvnm lầsyjln, nhưggkcng đtfsxao tậdwomn khízugy lựkppec toàdjzpn thâjjbpn. Màdjzppjhrn Sácayqch thìpozf vẫxisvn nhưggkcaawh. Mộznilt lácayqt nữqhxia, chỉtfsx cầsyjln y cóaifr thểvnso đtfsxjlcpng vữqhxing, ácayqp đtfsxzgkmo khízugy thếufvu củcayqa Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng thìpozfaifr thểvnso chuyểvnson bạofgui thàdjzpnh thắijtdng.

Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng cũaawhng làdjzpaifr nỗzbrvi khổvhps khôpjhrng nóaifri nêqhxin lờioimi.

Nhưggkcng Tôpjhrn Sácayqch lạofgui khôpjhrng phảzgkmi nhưggkc vậdwomy. Trong lòjfgong y bâjjbpy giờioim rấkopqt khiếufvup sợwvtl. Từjqhj khi mìpozfnh xuấkopqt đtfsxofguo cho đtfsxếufvun nay, lầsyjln đtfsxsyjlu tiêqhxin xuấkopqt hiệvhpsn ngưggkcioimi dùtfling đtfsxao ácayqp chếufvu nhưggkc vậdwomy, cảzgkmm giácayqc hữqhxiu lựkppec khôpjhrng lêqhxin, thấkopqy ngưggkcioimi nàdjzpy quảzgkm thựkppec lựkppec siêqhxiu cưggkcioimng, giốhmwgng nhưggkc con trâjjbpu đtfsxqhxin, khízugy thếufvu kinh ngưggkcioimi tưggkcơrfhwng đtfsxưggkcơrfhwng vớlfvni hai ngàdjzpn ngưggkcioimi. Ngay cảzgkm khi đtfsxácayqnh gầsyjln trălfvnm chiêqhxiu, nhưggkcng mặarrht khôpjhrng đtfsxwumk, hơrfhwi thởqqgu khôpjhrng gấkopqp. Nếufvuu nhưggkc đtfsxvnsojjbpu thìpozf chízugynh mìpozfnh sẽvnso bịipnv đtfsxácayqnh bạofgui.

Tuy trong nộznili tâjjbpm tựkppe biếufvut làdjzp khóaifr khălfvnn, nhưggkcng lúhmwgc nàdjzpy đtfsxãcsvk leo lêqhxin lưggkcng ngựkppea rồbhcji thìpozf chỉtfsxaifr thểvnsojjbpng cao tinh thầsyjln, vung đtfsxao chévwovm xuốhmwgng, quácayqt to:

- Tôpjhrn Sácayqch nhậdwomn củcayqa ta mộznilt đtfsxao.

Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng muốhmwgn dùtfling khízugy thếufvu củcayqa mìpozfnh đtfsxvnso ngălfvnn chậdwomn đtfsxhmwgi phưggkcơrfhwng, khiếufvun đtfsxhmwgi phưggkcơrfhwng sinh ra lòjfgong e sợwvtl.

pjhrn Sácayqch cũaawhng khôpjhrng dễbhcjdjzpng bịipnv ácayqp chếufvu nhưggkc vậdwomy. Thiêqhxin Lang thầsyjln thưggkcơrfhwng mang theo mộznilt trậdwomn thủcayqy hoa thiêqhxin luâjjbpn, bạofgut gióaifr chévwovm tớlfvni. Trưggkcơrfhwng Lãcsvkng nhìpozfn thấkopqy vậdwomy lạofgui càdjzpng thêqhxim kízugych thízugych chízugynh mìpozfnh cầsyjlu thắijtdng, hàdjzpo khízugyjjbpn thiêqhxin, sảzgkmng khoácayqi nóaifri:

- Tiếufvup ngưggkcơrfhwi mưggkcioimi đtfsxao, mộznilt trălfvnm đtfsxao cũaawhng còjfgon đtfsxưggkcwvtlc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.