Phong Lưu Tam Quốc

Chương 109 : Tôn Sách xuất hiện

    trước sau   
Vốwizqn mấglrhy hôhwvhm trưnriwmjiic Viêllsxn Thuậshprt liêllsxn tụqrgcc chiếtsfqn bạatdmi. Hai ngàqnzoy nay điysytmqvu co điysyqwlau rụqrgct cổcfem khôhwvhng ra, lạatdmi điysykmuw cho Trưnriwơkvdyng Lãlcklng hoàqnzoi nghi phảozeqi chăgkvqng điysyãlckl theo điysyưnriwfdrpng kháueivc màqnzo tấglrhn côhwvhng Hu Dịvzqq, nêllsxn phârxkrn táueivn mộrxkrt sốwizq ngưnriwfdrpi gáueivc điysyưnriwfdrpng quan trọtsfqng. Khi pháueivt hiệywysn điysyvzqqch nhârxkrn thìdinc nổcfemi khóziypi lửxvlya làqnzom hiệywysu.

Khôhwvhng nghĩhked tớmjiii hôhwvhm nay lạatdmi xuấglrht binh khiêllsxu chiếtsfqn rồtsfqi.

Từhnyz Thứeenk nhưnriwziyp điysyiềtmqvu suy nghĩhked, sắshprc mặlskyt cóziyp chúkkqkt khôhwvhng tin nóziypi:

- Viêllsxn Thuậshprt pháueivi binh xuấglrht chiếtsfqn rồtsfqi sao?

kkqkc nàqnzoy lạatdmi cóziyp binh sĩhkedueivo tin Viêllsxn Thuậshprt pháueivi binh điysyếtsfqn khiêllsxu chiếtsfqn.

Trìdincnh Dụqrgcc tay vuốwizqt tóziypc mai, sắshprc mặlskyt mêllsx hoặlskyc nóziypi:


- Hai ngàqnzoy trưnriwmjiic điysyatdmi quârxkrn Viêllsxn Thuậshprt co điysyqwlau rụqrgct cổcfem khôhwvhng ra. Hẳrfaun làqnzo điysyãlcklziypueivch pháueiv điysyi kếtsfqueivch củtxoia ta.

Từhnyz Thứeenk gậshprt điysyqwlau điysytsfqng ýpyug, nóziypi vớmjiii Trưnriwơkvdyng Lãlcklng:

- Chúkkqka côhwvhng, Viêllsxn Thuậshprt điysyãlckl nghĩhked ra cáueivch pháueiv chiếtsfqn thuậshprt liêllsxn hoàqnzon mãlckl rồtsfqi. Quârxkrn ta khôhwvhng thểkmuw giao chiếtsfqn.

Trưnriwơkvdyng Lãlcklng cau màqnzoy, trầqwlam giọtsfqng nóziypi:

- Quârxkrn ta điysyang khíeenk thếtsfq. Nếtsfqu nhưnriwkkqkc nàqnzoy khôhwvhng chiếtsfqn thìdinc tấglrht sẽmgdb khiếtsfqn cho binh sĩhked khóziyp hiểkmuwu.

Trưnriwơkvdyng Liêllsxu vẻdeud mặlskyt khẩlckln cầqwlau, tiếtsfqp lờfdrpi nóziypi:

- Nếtsfqu khôhwvhng thểkmuwivlbng Liêllsxn hoàqnzon mãlckl thìdinc thuộrxkrc hạatdm nguyệywysn mang binh xuấglrht chiếtsfqn.

Trưnriwơkvdyng Lãlcklng gậshprt điysyqwlau. Ýacft củtxoia hắshprn cũhwvhng làqnzo nhưnriw thếtsfq. Bấglrht luậshprn thậshprt giảozeq, pháueivi binh xuấglrht chiếtsfqn làqnzo điysyiềtmqvu tấglrht nhiêllsxn.

Hắshprn hạatdm lệywysnh cho Trưnriwơkvdyng Liêllsxu lãlcklnh năgkvqm ngàqnzon binh ra khỏglrhi thàqnzonh ứeenkng chiếtsfqn. Còhkedn mìdincnh thìdincivlbng chúkkqkng tưnriwmjiing điysyeenkng trêllsxn thàqnzonh nhìdincn cuộrxkrc chiếtsfqn.

Đdoaieenkng trêllsxn cổcfemng thàqnzonh, tầqwlam mắshprt phóziypng điysyưnriwppboc rấglrht xa. Từhnyz xa nhìdincn lạatdmi, dưnriwmjiii thàqnzonh Hu Dịvzqq tiếtsfqn chétxoim giếtsfqt rung trờfdrpi. Hai kíeenkch hìdincnh trăgkvqng lưnriwfyaji liềtmqvm, Trưnriwơkvdyng Liêllsxu cùivlbng Nhấglrht niêllsxn Thanh Hổcfemnriwmjiing bấglrht phârxkrn thắshprng bạatdmi. Hai ngưnriwfdrpi quârxkrn giáueivp rõsrtrqnzong, điysyatdmo quang kiếtsfqm ảozeqnh, qua lạatdmi xung phong liềtmqvu chếtsfqt. Cầqwlam trong tay chiếtsfqn điysyglrhu qua lạatdmi gầqwlan trăgkvqm hiệywysp vẫywysn khóziyp phârxkrn cao thấglrhp. Từhnyz Chârxkru binh cùivlbng vớmjiii Viêllsxn Thuậshprt binh giao chiếtsfqn điysyãlckl chiếtsfqm lấglrhy thếtsfq thưnriwppbong phong, thìdinc thấglrhy trong Viêllsxn quârxkrn cóziyp ba viêllsxn điysyatdmi tưnriwmjiing. Mộrxkrt ngưnriwfdrpi sửxvly dụqrgcng Song Tiêllsxn, mộrxkrt ngưnriwfdrpi sửxvly dụqrgcng Thiếtsfqt Tíeenkch Mârxkru, mộrxkrt ngưnriwfdrpi sửxvly dụqrgcng Khẩlcklu Đdoaiatdmi Đdoaiao, dũhwvhng mãlcklnh dịvzqq thưnriwfdrpng. Hai quârxkrn tảozeq hữkxlhu côhwvhng kíeenkch, điysyãlckl khíeenkch lệywys thậshprt lớmjiin Viêllsxn quârxkrn.

Mọtsfqi ngưnriwfdrpi điysytsfqng thờfdrpi trêllsxn mặlskyt lóziype lêllsxn chi sắshprc khôhwvhng ổcfemn. Trưnriwơkvdyng Lãlcklng trong điysyqwlau hiệywysn ra têllsxn mộrxkrt ngưnriwfdrpi.

- Tôhwvhn Sáueivch

Trưnriwơkvdyng Lãlcklng kêllsxu lêllsxn mộrxkrt tiếtsfqng, sắshprc mặlskyt thoáueivng hưnriwng phấglrhn rấglrht nhiềtmqvu. Ngưnriwfdrpi nàqnzoy sẽmgdbqnzo mộrxkrt thàqnzonh viêllsxn mãlcklnh tưnriwmjiing.


Quảozeq nhiêllsxn, dưnriwmjiii sựisai dẫywysn dắshprt củtxoia hắshprn, Từhnyz Chârxkru binh điysyãlcklziyp dấglrhu hiệywysu ngăgkvqn cảozeqn khôhwvhng nổcfemi.

Vốwizqn Viêllsxn Thuậshprt sau khi hạatdm lệywysnh điysyàqnzoo hốwizq bẫywysy, pháueivi Tôhwvhn Sáueivch lãlcklnh binh tráueiv bạatdmi, dẫywysn Liêllsxn Hoàqnzon Mãlckl điysyếtsfqn khu vựisaic điysylskyt bẫywysy, sau điysyóziyp sẽmgdb giếtsfqt hếtsfqt.

Kếtsfqt quảozeq khôhwvhng nghĩhked tớmjiii, Trưnriwơkvdyng Lãlcklng điysyãlckl nhìdincn thấglrhu ârxkrm mưnriwu củtxoia Viêllsxn Thuậshprt, lạatdmi chỉywys pháueivi khinh kỵouwh binh cùivlbng bộrxkr binh xuấglrht chiếtsfqn.

hwvhn Sáueivch trong nộrxkri târxkrm bộrxkri phụqrgcc Trưnriwơkvdyng Lãlcklng thậshprp phầqwlan. Y biếtsfqt điysywizqi phưnriwơkvdyng điysylskyc biệywyst cóziyp bảozeqn lĩhkednh, quyếtsfqt điysyueivn thậshprt nhanh, khôhwvhng cóziyp xuấglrht điysyrxkrng Liêllsxn Hoàqnzon Mãlckl, còhkedn mìdincnh thìdinc lạatdmi tậshprn toàqnzon lựisaic lãlcklnh binh xung phong liềtmqvu chếtsfqt.

Trìdincnh Dụqrgcc sắshprc mặlskyt kinh ngạatdmc, máueivi tóziypc tung bay, cóziyp chúkkqkt khóziyp tin nóziypi:

- Đdoaiârxkry cóziyp phảozeqi làqnzohwvhn Sáueivch, con trai củtxoia Trưnriwfdrpng Sa Tôhwvhn Kiếtsfqn màqnzo Thanh Hổcfem nhậshprn năgkvqm điysyóziyp khôhwvhng? Chúkkqka côhwvhng nóziypi khôhwvhng sai. Ngưnriwfdrpi nàqnzoy quảozeq nhiêllsxn làqnzoziyp phong cáueivch củtxoia cha y. Tuổcfemi còhkedn trẻdeud nhưnriwng lạatdmi dũhwvhng mãlcklnh khíeenk thếtsfq, lạatdmi cùivlbng Văgkvqn Viễzmawn điysyglrhu lârxkru nhưnriw vậshpry nhưnriwng lạatdmi bấglrht phârxkrn cao thấglrhp. Thậshprt điysyúkkqkng làqnzo hổcfemnriwmjiing.

Từhnyz Thứeenkhwvhng liêllsxn tiếtsfqp táueivn thưnriwllsxng:

- Ba viêllsxn hổcfemnriwmjiing còhkedn lạatdmi tấglrht nhiêllsxn làqnzo cựisaiu tưnriwmjiing Hoàqnzong Cáueivi, Trìdincnh Phổcfemqnzoqnzonh Đdoaiưnriwơkvdyng Liễzmawu.

Trưnriwơkvdyng Lãlcklng làqnzo ngưnriwfdrpi yêllsxu thíeenkch nhârxkrn tàqnzoi. Tôhwvhn Sáueivch nàqnzoy diệywysn mạatdmo tuấglrhn túkkqk, tíeenknh tìdincnh hàqnzoo sảozeqng, giỏglrhi vềtmqvivlbng ngưnriwfdrpi. Hơkvdyn nữkxlha lạatdmi làqnzo ngưnriwfdrpi biếtsfqt nhậshprn thứeenkc. Tôhwvhn Sáueivch làqnzo ngưnriwfdrpi cóziyplcklrxkrm, nếtsfqu thậshprt sựisai chiêllsxu hàqnzong điysyưnriwppboc, vạatdmn nhấglrht làqnzom khôhwvhng tốwizqt thìdinc sẽmgdb giốwizqng nhưnriw nuôhwvhi hổcfemllsxn cạatdmnh. Lúkkqkc nàqnzoo cũhwvhng cóziyp thểkmuw quay lạatdmi cắshprn chủtxoi mộrxkrt cáueivi, chếtsfqt nhưnriw thếtsfqqnzoo cũhwvhng khôhwvhng biếtsfqt. Quảozeq giốwizqng nhưnriw miếtsfqng thịvzqqt kho tàqnzou khôhwvhng ăgkvqn nổcfemi, nhưnriwng nétxoim điysyi thìdinc lạatdmi tiếtsfqc.

Trong lúkkqkc suy nghĩhked, Từhnyz Chârxkru binh bịvzqq tổcfemn hao khôhwvhng íeenkt. Trưnriwơkvdyng Lãlcklng cảozeq kinh, gấglrhp bảozeqo Đdoaiiểkmuwn Vi cùivlbng Tàqnzong Báueivlcklnh binh ra khỏglrhi thàqnzonh trợppbo giúkkqkp.

Trưnriwơkvdyng Liêllsxu cùivlbng thủtxoi hạatdm thấglrhy Trưnriwơkvdyng Lãlcklng xuấglrht binh tưnriwơkvdyng trợppbo, sĩhked khíeenk lạatdmi dârxkrng lêllsxn khôhwvhng íeenkt, ra sứeenkc chiếtsfqn điysyglrhu.

Trưnriwơkvdyng Lãlcklng ýpyug bảozeqo Đdoaiiểkmuwn Vi cùivlbng Tàqnzong Báueiv điysyi chặlskyn Trìdincnh Phổcfem, còhkedn mìdincnh thìdincivlbng vớmjiii Dưnriwơkvdyng Dung, Triệywysu Vũhwvh thârxkrn lĩhkednh tiềtmqvn tuyếtsfqt, giáueivp mặlskyt Tôhwvhn Sáueivch.

Ngưnriwfdrpi chưnriwa tớmjiii thìdinc ârxkrm thanh điysyãlckl vang lêllsxn. Trong tiếtsfqng chétxoim giếtsfqt rung trờfdrpi, vẫywysn cóziyp thểkmuw nghe thấglrhy tiếtsfqng gọtsfqi:


- Văgkvqn Viễzmawn Báueiv Phùivlb dừhnyzng tay.

Hai ngưnriwfdrpi điysytsfqng thờfdrpi sữkxlhng sờfdrp, ghìdincm chắshprt chiếtsfqn mãlckl, quay điysyqwlau nhìdincn lạatdmi.

hwvhn Sáueivch tay cầqwlam trưnriwfdrpng thưnriwơkvdyng, toàqnzon thârxkrn mặlskyc chiếtsfqc áueivo giáueivp màqnzou vàqnzong. Tuy trẻdeud tuổcfemi, nhưnriwng lạatdmi cóziyp sựisai trầqwlam ổcfemn màqnzo ngưnriwfdrpi kháueivc khôhwvhng cóziyp. Gưnriwơkvdyng mặlskyt tuấglrhn lãlcklng điysyunqyng điysyunqyng sáueivt khíeenk, uy phong lẫywysm lẫywysm, khíeenk pháueivch vôhwvhivlbng. Lúkkqkc nàqnzoy chíeenknh làqnzo vẻdeud mặlskyt kinh ngạatdmc nhìdincn Trưnriwơkvdyng Lãlcklng điysyang phi ngựisaia điysyếtsfqn.

Trong loạatdmn quârxkrn, Triệywysu Vũhwvh, Dưnriwơkvdyng Dung vârxkry quanh Trưnriwơkvdyng Lãlcklng. Ba ngưnriwfdrpi lãlcklnh binh xung phong điysyếtsfqn trưnriwmjiic mặlskyt Tôhwvhn Sáueivch.

Trưnriwơkvdyng Lãlcklng cẩlckln thậshprn dòhkedtxoit Tôhwvhn Sáueivch, nộrxkri târxkrm bịvzqq thuyếtsfqt phụqrgcc bởllsxi phong tháueivi củtxoia y, táueivn thưnriwllsxng khôhwvhng dứeenkt. Tôhwvhn Sáueivch gưnriwơkvdyng mặlskyt góziypc cạatdmnh rõsrtrqnzong, màqnzoy kiếtsfqm, bờfdrphwvhi hơkvdyi mỏglrhng, cáueiveenknh mưnriwfdrpi phầqwlan. Cộrxkrng thêllsxm chiếtsfqc áueivo giáueivp màqnzou vàqnzong vàqnzo thầqwlan thưnriwơkvdyng Thiêllsxn Lang. Khôhwvhng hổcfem danh điysyưnriwppboc ngưnriwfdrpi điysyfdrpi sau gọtsfqi làqnzo Giang Đdoaiôhwvhng Tiểkmuwu báueivnriwơkvdyng, cóziyp thểkmuw quétxoit ngang sáueivu quậshprn Giang Đdoaiôhwvhng. Đdoaiârxkry chíeenknh làqnzo điysyiềtmqvu kiệywysn khiếtsfqn cho nhữkxlhng côhwvhueivi kháueivc phảozeqi rung điysyrxkrng. Bằunqyng khôhwvhng thìdinc y làqnzom sao màqnzollsx hoặlskyc điysyưnriwppboc phong hoa tuyệywyst điysyatdmi Đdoaiatdmi Kiềtmqvu.

Ádeudnh mắshprt toáueivt ra sựisaiueivn thưnriwllsxng, Trưnriwơkvdyng Lãlcklng mỉywysm cưnriwfdrpi nóziypi:

- Báueiv Phùivlb thậshprt sựisaiqnzo tuổcfemi trẻdeud anh hùivlbng. Phong tháueivi củtxoia ngưnriwơkvdyi nhưnriw vậshpry thậshprt khiếtsfqn ngưnriwfdrpi ta phảozeqi khârxkrm phụqrgcc.

nriwơkvdyng mặlskyt anh tuấglrhn củtxoia Tôhwvhn Sáueivch hiệywysn lêllsxn vẻdeud khóziyp hiểkmuwu. Hai quârxkrn giao phong, làqnzom gìdincziyp chuyệywysn Trưnriwơkvdyng Lãlcklng lạatdmi táueivn thưnriwllsxng ngưnriwfdrpi kháueivc. Tôhwvhn Kiêllsxn cha mìdincnh mặlskyc dùivlb uy phong lan xa, chỉywysqnzo khi điysyóziypdincnh còhkedn nhỏglrh khôhwvhng biếtsfqt gìdinc, danh tựisaihwvhng khôhwvhng ai biếtsfqt. Màqnzo điysyvzqqch tưnriwmjiing lạatdmi tỏglrh ra biếtsfqt tưnriwfdrpng tậshprn vềtmqvdincnh.

Y khôhwvhng khỏglrhi khóziyp hiểkmuwu dòhkedtxoit Trưnriwơkvdyng Lãlcklng, thấglrhy hắshprn gưnriwơkvdyng mặlskyt hìdincnh chữkxlh quốwizqc, áueivnh mắshprt sârxkru khôhwvhng thấglrhy điysyáueivy, lạatdmi mang theo nụqrgcnriwfdrpi bàqnzong quan, coi nhưnriw trờfdrpi sậshprp xuốwizqng cũhwvhng khôhwvhng liêllsxn quan điysyếtsfqn hắshprn. Sốwizqng mũhwvhi cao thẳrfaung, nóziypi rõsrtr sựisai cao ngạatdmo vàqnzo lạatdmnh lùivlbng. Trêllsxn mặlskyt tràqnzon điysyqwlay kiêllsxn nghịvzqq, kiêllsxn cưnriwfdrpng nhưnriwkkqki phong. Làqnzon da hiệywysn tạatdmi cóziyp chúkkqkt ráueivm nắshprng nhưnriwng lạatdmi tràqnzon điysyqwlay mộrxkrt cỗacft khíeenk chấglrht mãlcklnh liệywyst. Cảozeqm giáueivc hắshprn giốwizqng nhưnriw mộrxkrt con dãlckl thúkkqkziypeenknh chấglrht bạatdmo tàqnzon.

hwvhn Sáueivch trong nộrxkri târxkrm liềtmqvn cảozeqm nhậshprn điysyưnriwppboc ngưnriwfdrpi nàqnzoy tuyệywyst khôhwvhng điysyơkvdyn giảozeqn, liềtmqvn cảozeqm tháueivn nóziypi:

- Tưnriwmjiing quârxkrn ngưnriwfdrpi phưnriwơkvdyng nàqnzoo? Khíeenk điysyrxkr nhưnriw thếtsfq thậshprt khiếtsfqn cho Báueiv Phùivlb phảozeqi sinh lòhkedng bộrxkri phụqrgcc.

Trưnriwơkvdyng Lãlcklng cũhwvhng cảozeqm giáueivc điysyưnriwppboc Tôhwvhn Sáueivch làqnzo ngưnriwfdrpi quang minh, lỗacfti lạatdmc. Tuy làqnzonriwmjiing dưnriwmjiii trưnriwmjiing Viêllsxn Thiệywyst, nhưnriwng lạatdmi khôhwvhng che giấglrhu sựisaiueivn thưnriwllsxng điysywizqi vớmjiii kẻdeud điysyvzqqch. Nộrxkri điysyiểkmuwm ấglrhy thôhwvhi cũhwvhng biếtsfqt Tôhwvhn Sáueivch làqnzo mộrxkrt nhârxkrn vậshprt anh hùivlbng.

Khóziype miệywysng hắshprn cóziyp chúkkqkt nhếtsfqch lêllsxn, hàqnzoo sảozeqng nóziypi:

- Ta chíeenknh làqnzo Trưnriwơkvdyng Lãlcklng Từhnyz Chârxkru.

hwvhn Sáueivch trong mắshprt hiệywysn lêllsxn mộrxkrt tia kíeenknh ýpyug, bỗacftng nhiêllsxn thúkkqkc ngựisaia lao tớmjiii, quáueivt to:

- Ngưnriwơkvdyi chíeenknh làqnzo Trưnriwơkvdyng Lãlcklng? Quảozeq nhiêllsxn làqnzo hảozeqo háueivn. Nếtsfqu trưnriwmjiic kia, Sáueivch tấglrht cùivlbng ngưnriwơkvdyi giao hảozeqo. Nhưnriwng hôhwvhm nay hai quârxkrn giao điysyglrhu, nhấglrht điysyvzqqnh phảozeqi làqnzo ngưnriwơkvdyi chếtsfqt ta sốwizqng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.