Phong Lưu Tam Quốc

Chương 108 : Triệu Vân và Kỷ Linh

    trước sau   
Hai bêcylzn giáqkpep láqkpehduo vớmdsli nhau. Viêcylzn Thuậwajht xôgvidng tớmdsli trưpsommdslc, tuy cócylz chúckfjt khíjxse lựwffkc nhưpsomng làhduom sao hìrmcnnh thàhduonh uy hiếtruup đcylzjxsei vớmdsli kỵtruu binh mũeysn sắjxset. Cho dùkgogpsommhupi lêcylz đcylzếtruun trêcylzn ngưpsomuqyhi binh sĩuqyh, cũeysnng bởadgai vìrmcn khíjxse lựwffkc khôgvidng đcylzfcgtcylzn khôgvidng thểcylz xuyêcylzn thủfcgtng áqkpeo giáqkpep. Chỉzzufcylz thểcylz khiếtruun kỵtruu binh dừbhnhng lạzowoi mộzjsct chúckfjt rồnrepi lạzowoi vọnncpt lêcylzn. Tuy tốjxsec đcylzzjscgvidng kíjxsech chậwajhm lạzowoi khôgvidng íjxset, nhưpsomng lạzowoi nhưpsomqkpei máqkpey ủfcgti đcylzztqat, dũeysnng mãbadinh vôgvidkgogng.

Ba ngàhduon kỵtruu binh mũeysn sắjxset, trảylnwi qua sựwffk huấztqan luyệistzn gian khổtgwk củfcgta Triệistzu Vâpsomn, hôgvidm nay rốjxset cụmhupc đcylzãbadicylz thếtruu ngẩerurng cao đcylzepjqu chiếtruun đcylzztqau mộzjsct phen.

Kỷycdl Linh thấztqay tìrmcnnh thếtruu khôgvidng ổtgwkn, gấztqap cho đcylzzjsci hìrmcnnh đcylzzowoi quâpsomn tảylnwn ra, bao vâpsomy bêcylzn cạzowonh kỵtruu binh.

Quâpsomn líjxsenh Hoàhduoi Nam tầepjqng tầepjqng lớmdslp lớmdslp khôgvidng ngừbhnhng vâpsomy quanh Liêcylzn hoàhduon mãbadi. Tuy xôgvidng vàhduoo trong trậwajhn chiếtruun giữxplja hai bêcylzn, nhưpsomng khôgvidng quấztqay rầepjqy đcylzưpsomuhuxc trậwajhn hìrmcnnh. Còydurn khi xôgvidng vàhduoo trậwajhn binh mãbadi thìrmcn chỉzzuf cảylnwm thấztqay tứmhup phíjxsea đcylzwgbau làhduo kỵtruu binh, trùkgogng trùkgogng đcylziệistzp đcylziệistzp vâpsomy quanh, khiếtruun ngưpsomuqyhi nàhduoo ngưpsomuqyhi nấztqay run nhưpsom cầepjqy sấztqay, chiếtruun lựwffkc giảylnwm đcylzi, đcylzcylz cho kỵtruu binh chặrmcnt nhưpsom chặrmcnt thứmhupc ăvwbdn. Ngưpsomuqyhi nàhduoo khôgvidng thểcylzgvidng vàhduoo trợuhux giúckfjp thìrmcn chỉzzufcylz thểcylz giao phong vớmdsli đcylzáqkpem kỵtruu binh bêcylzn ngoàhduoi. Cung tiễnncpn từbhnh trong Liêcylzn hoàhduon mãbadi thỉzzufnh thoảylnwng lạzowoi bắjxsen ra. Kỵtruu binh bêcylzn ngoàhduoi nhờuqyh ưpsomu thếtruu phòydurng giáqkpep, chỉzzuf cầepjqn đcylzjxsei phưpsomơtpwrng khôgvidng tậwajhn lựwffkc chặrmcnt chéygzhm thìrmcn sẽzzuf khôgvidng gâpsomy tổtgwkn hạzowoi cho binh sĩuqyh. Từbhnh đcylzócylz binh sĩuqyhcylzn Trưpsomơtpwrng Lãbading cócylz thểcylz liêcylzn tụmhupc chéygzhm giếtruut quâpsomn Viêcylzn Thuậwajht. Trong lúckfjc nhấztqat thờuqyhi kêcylzu thảylnwm thiếtruut khôgvidng ngớmdslt lờuqyhi.

Kỷycdl Linh cảylnwm thấztqay bấztqat lựwffkc. Thấztqay quâpsomn mìrmcnnh gầepjqn vạzowon binh sĩuqyhhduo khôgvidng thểcylz chiếtruun đcylzztqau lạzowoi ba ngàhduon Thiếtruut giáqkpep Liêcylzn hoàhduon mãbadi, liêcylzn tiếtruup thấztqat bạzowoi, khôgvidng khỏhqari tứmhupc giậwajhn, héygzht lớmdsln đcylzcylzn cuồnrepng bổtgwk Tam Tiêcylzm Đrcihao xuốjxseng. Bởadgai vìrmcn hữxplju lựwffkc, Tam Tiêcylzm Đrcihao mang theo khíjxse lựwffkc kinh ngưpsomuqyhi, pháqkpe áqkpeo giáqkpep màhduohduoo khiếtruun binh líjxsenh rêcylzn thảylnwm mộzjsct tiếtruung, téygzh xuốjxseng ngựwffka, máqkpeu tưpsomơtpwri tuôgvidn ra. Nếtruuu thiếtruut giáqkpep khôgvidng cócylzvwbdng lựwffkc phòydurng hộzjsc mạzowonh thìrmcn đcylzãbadi sớmdslm đcylzmhupt thàhduonh hai đcylzoạzowon rồnrepi. Nhưpsomng đcylzzjsci ngũeysn Liêcylzn hoàhduon mãbadi vẫvpkvn chỉzzufnh tềwgbagvidng tớmdsli, giếtruut đcylzrwzdch vôgvid sốjxse.

Triệistzu Vâpsomn pháqkpet hiệistzn đcylzrwzdch quâpsomn cócylz mộzjsct tưpsommdslng lựwffkc lớmdsln vôgvidkgogng, dũeysnng mãbadinh hiếtruuu chiếtruun, liêcylzn tụmhupc chéygzhm giếtruut khiếtruun binh sĩuqyhcylzn đcylzócylz lậwajhp tứmhupc trởadgarmcnnh, nộzjsci tâpsomm liềwgban cảylnw kinh. Triệistzu Vâpsomn tâpsomm suy nghĩuqyhhduom sao lạzowoi đcylzcylz cho hắjxsen làhduom rốjxsei loạzowon đcylzzowoi trậwajhn Liêcylzn hoàhduon mãbadi, nêcylzn vộzjsci vàhduong xôgvidng ra đcylzjxsei kháqkpeng Kỷycdl Linh.


Ba ngàhduon Kỵtruu binh liêcylzn hoàhduon lạzowoi càhduong khôgvidng hềwgbavwbdn khoăvwbdn, chàhduo đcylzzowop đcylzzowoi quâpsomn Viêcylzn Thuậwajht.

Kỷycdl Linh gâpsomn xanh trêcylzn mặrmcnt nổtgwki lêcylzn, Tam Tiêcylzm Đrcihao mãbadinh liệistzt chéygzhm tớmdsli. Triệistzu Vâpsomn nhưpsom thếtruuhduoo lạzowoi chịrwzdu thua, hai tay vung lêcylzn, ngâpsomn thưpsomơtpwrng lậwajhp tứmhupc ngăvwbdn trởadga mộzjsct kíjxsech củfcgta Kỷycdl Linh. Cáqkpenh tay củfcgta Kỷycdl Linh run lêcylzn, đcylznrepng thờuqyhi trong nộzjsci tâpsomm sợuhuxbadii, khôgvidng thểcylzpsomadgang tưpsomuhuxng đcylzưpsomuhuxc viêcylzn nho tưpsommdslng mặrmcnc áqkpeo bàhduoo trắjxseng trưpsommdslc mắjxset nàhduoy lạzowoi cócylz lựwffkc kinh ngưpsomuqyhi nhưpsom thếtruu. Triệistzu Vâpsomn khôgvidng đcylzcylz cho Kỷycdl Linh ra chiêcylzu tiếtruup, câpsomy thưpsomơtpwrng lạzowoi xuấztqat đcylzzjscng nhưpsom linh xàhduo, thiểcylzm đcylziệistzn xuấztqat kíjxsech, khiếtruun cho Kỷycdl Linh chỉzzuf biếtruut chốjxseng đcylzmhup chứmhup khôgvidng thểcylz phảylnwn côgvidng.

Kỷycdl Linh vấztqat vảylnw chiếtruun đcylzztqau vớmdsli Triệistzu Vâpsomn đcylzưpsomuhuxc ba mưpsomơtpwri hiệistzp, cuốjxsei cùkgogng cảylnwm giáqkpec đcylzjxsei phưpsomơtpwrng thưpsomơtpwrng giáqkpep nhưpsom thầepjqn, hìrmcnnh nhưpsomcylz linh tíjxsenh trong đcylzócylz. Mỗycdli lầepjqn khôgvidng thểcylzpsomadgang tưpsomuhuxng đcylzưpsomuhuxc gócylzc đcylzzjsc áqkpem sáqkpet lạzowoi khiếtruun mìrmcnnh phảylnwi khócylz khăvwbdn trong phòydurng thủfcgt, sinh lòydurng sợuhuxbadii, khôgvidng đcylzrwzdch lạzowoi bịrwzd đcylzáqkpenh bạzowoi màhduo vềwgba.

Trưpsomơtpwrng Lãbading thấztqay đcylzzowoi quâpsomn Viêcylzn Thuậwajht cócylz dấztqau hiệistzu bịrwzd thua thìrmcn khiếtruun Tàhduong Báqkpehduo Luyệistzn Vinh cùkgogng hai cáqkpenh Khinh kỵtruu binh hỗycdl trợuhux Liêcylzn hoàhduon kỵtruu binh xung phong liềwgbau chếtruut.

Quâpsomn củfcgta Kỷycdl Linh khôgvidng ngăvwbdn đcylzưpsomuhuxc Liêcylzn hoàhduon mãbadikgogng Khinh kỵtruu binh mãbadinh liệistzt trùkgogng kíjxsech khiếtruun đcylzzjsci hìrmcnnh đcylzzowoi loạzowon, tan táqkpec màhduo đcylzi.Hai đcylzưpsomuqyhng kỵtruu binh vẫvpkvn béygzhn nhọnncpn vôgvidkgogng, chiếtruun đcylzztqau anh dũeysnng cho đcylzếtruun khi đcylzếtruun chỗycdl trung tâpsomm củfcgta Viêcylzn Thuậwajht thìrmcnckfjc nàhduoy mớmdsli thu binh.

Viêcylzn Thuậwajht nhìrmcnn thấztqay cảylnwnh tưpsomuhuxng nhưpsom vậwajhy thìrmcn sắjxsec mặrmcnt trởadgacylzn trắjxseng bệistzch, tay châpsomn run rẩerury. Khôgvidng thểcylzpsomadgang tưpsomuhuxng đcylzưpsomuhuxc Từbhnh Châpsomu binh lạzowoi dũeysnng mãbadinh nhưpsom thếtruu, lạzowoi cócylz Trọnncpng giáqkpep mãbadi trậwajhn khiếtruun ngưpsomuqyhi kháqkpec phảylnwi giậwajht mìrmcnnh. Vốjxsen tưpsomadgang rằnrepng tựwffkuqyhnh đcylzzowoi quâpsomn, tam quâpsomn cốjxseng hiếtruun, toàhduon lựwffkc côgvidng kíjxsech vềwgba phíjxsea trưpsommdslc, tăvwbdng thêcylzm ưpsomu thếtruu binh lựwffkc cócylz thểcylz đcylzáqkpenh bạzowoi đcylzjxsei phưpsomơtpwrng. Nhưpsomng khôgvidng nghĩuqyh tớmdsli ngưpsomuqyhi bạzowoi lạzowoi làhduormcnnh, màhduouqyh khíjxse lạzowoi tổtgwkn hao thậwajht nhiềwgbau. Thậwajht sựwffkhduo dựwffk liệistzu khôgvidng kịrwzdp.

Chiếtruum đcylzưpsomuhuxc thàhduonh Hu Dịrwzd, cộzjscng thêcylzm trậwajhn thắjxseng đcylzepjqu tiêcylzn vớmdsli đcylzzowoi quâpsomn Viêcylzn Thuậwajht, đcylzưpsomuhuxc binh khíjxsehduo ngựwffka khôgvidng íjxset, càhduong kíjxsech thíjxsech đcylzưpsomuhuxc sĩuqyh khíjxse tam quâpsomn.

Thiếtruut khôgvidi liêcylzn hoàhduon mãbadi uy trấztqan Hoàhduoi Nam.

Tháqkpei Sửelrl Từbhnhuqyhnh mộzjsct vạzowon đcylzzowoi quâpsomn gặrmcnp mặrmcnt vớmdsli Từbhnh Thịrwzdnh. Từbhnh Thịrwzdnh bảylnwn tíjxsenh cẩerurn trọnncpng, sợuhuxpsomơtpwrng thảylnwo bịrwzd mấztqat, khi thấztqay Tháqkpei Sửelrl Từbhnh mang binh tớmdsli giúckfjp thìrmcn vui mừbhnhng quáqkpe đcylzycdli. Biếtruut đcylzưpsomuhuxc Lýctka Phong muốjxsen đcylzáqkpenh tớmdsli thìrmcn đcylzrwzdnh dùkgogng lưpsomơtpwrng thảylnwo màhduo dụmhupctka Phong đcylzếtruun đcylzâpsomy.

ctka Phong tuy làhduobadinh tưpsommdslng, nhưpsomng lạzowoi khôgvidng mưpsomu lưpsomuhuxc, rấztqat dễnncphduong bịrwzd mắjxsec mưpsomu. Y bịrwzd dẫvpkvn đcylzếtruun mộzjsct sơtpwrn cốjxsec, tiềwgban hậwajhu giáqkpep kíjxsech, ba vạzowon bộzjsc binh mặrmcnc dùkgogcylz ưpsomu thếtruu vềwgba binh lựwffkc nhưpsomng lạzowoi bịrwzd đcylzáqkpenh bạzowoi, bịrwzd bắjxset làhduom nôgvid lệistz.

Hai ngưpsomuqyhi lãbadinh binh áqkpep lưpsomơtpwrng thựwffkc đcylzếtruun Hu Dịrwzd. Trưpsomơtpwrng Lãbading pháqkpei Trưpsomơtpwrng Liêcylzu tiếtruup ứmhupng.

Từbhnh Châpsomu binh sau khi đcylzáqkpenh bạzowoi quâpsomn Tàhduoo thìrmcnuqyh khíjxse lạzowoi mộzjsct lầepjqn nữxplja dâpsomng lêcylzn chưpsoma từbhnhng cócylz, cao thấztqap mộzjsct lòydurng, chờuqyh đcylzuhuxi giếtruut Viêcylzn.

Ngàhduoy hôgvidm sau xuấztqat chiếtruun, Trưpsomơtpwrng Lãbading tậwajhn dụmhupng Viêcylzn Thuậwajht trong thờuqyhi gian ngắjxsen chưpsoma tìrmcnm ra biệistzn pháqkpep thìrmcn pháqkpei Triệistzu Vâpsomn lĩuqyhnh Trọnncpng khôgvidi Liêcylzn hoàhduon mãbadi xuấztqat trậwajhn. Viêcylzn Thuậwajht quảylnw thậwajht trong lúckfjc nhấztqat thờuqyhi chưpsoma nghĩuqyh ra đcylzưpsomuhuxc biệistzn pháqkpep nàhduoo, liêcylzn tụmhupc chiếtruun bạzowoi, tổtgwkn thưpsomơtpwrng rấztqat nhiềwgbau.


Hai quâpsomn chậwajhm rãbadii tiếtruun vàhduoo giữxplj lẫvpkvn nhau.

Ngàhduoy thứmhupvwbdm, Viêcylzn Thuậwajht mãbadii vẫvpkvn khôgvidng côgvidng đcylzưpsomuhuxc, khi thắjxseng khi bạzowoi, tổtgwkn binh hao tưpsommdslng, tâpsomm phiềwgban ýctka loạzowon. Rốjxset cuộzjscc mộzjsct mưpsomu sựwffk thủfcgt hạzowo liềwgban nghĩuqyh ra mộzjsct biệistzn pháqkpep nócylzi vớmdsli ôgvidng ta:

- Từbhnh Châpsomu liêcylzn hoàhduon mãbadi tuy trùkgogng kíjxsech lựwffkc cưpsomuqyhng, nhưpsomng hàhduonh đcylzzjscng chậwajhm chạzowop, khôgvidng nhanh nhẹxwfxn, chỉzzuf cầepjqn ngãbadi xuốjxseng mộzjsct thớmdslt thìrmcn cảylnw đcylzzjsci mấztqat đcylzi năvwbdng lựwffkc cơtpwr đcylzzjscng. Quâpsomn ta cócylz thểcylz tạzowoi đcylzzowoi trưpsommdslng đcylzàhduoo nhiềwgbau hốjxse bẫvpkvy, sau đcylzócylzhduom kýctka hiệistzu bêcylzn trêcylzn. Ngàhduoy sau cho mộzjsct đcylzzowoi tưpsommdslng lĩuqyhnh quâpsomn tráqkpe bạzowoi, dẫvpkvn quâpsomn đcylzrwzdch đcylzuổtgwki theo. Trêcylzn đcylzưpsomuqyhng bốjxse tríjxse nhiềwgbau chôgvidng sắjxset (mộzjsct loạzowoi têcylzn, hìrmcnnh nhưpsom củfcgtztqau. Vũeysn khíjxsehduoy cócylz ba đcylzepjqu nhọnncpn sắjxsec béygzhn, ởadga giữxplja cócylz lỗycdl, đcylzcylzkgogng đcylzeo dâpsomy thừbhnhng vàhduoo. Cócylz thểcylz pháqkpepsom đcylzzjsci ngũeysn củfcgta quâpsomn đcylzrwzdch, cũeysnng cócylz thểcylz xem nhưpsom đcylzrwzda lôgvidi thờuqyhi cổtgwk đcylzzowoi), tấztqat nhiêcylzn làhduocylz thểcylz pháqkpe Thiếtruut giáqkpep liêcylzn hoàhduon mãbadi.

Viêcylzn Thuậwajht nghe xong liềwgban cảylnwm thấztqay vui mừbhnhng, đcylziểcylzm tưpsommdslng xuấztqat chiếtruun.

ckfjc nàhduoy, Trưpsomơtpwrng Lãbading cùkgogng vớmdsli Dưpsomơtpwrng Dung, Triệistzu Vũeysn, Trưpsomơtpwrng Liêcylzu, Từbhnh Thứmhupkgogng đcylzi xuốjxseng, bàhduoy ra cáqkpec loạzowoi tìrmcnnh huốjxseng chuẩerurn bịrwzd thủfcgt thàhduonh nhưpsom thếtruuhduoo. Nhữxpljng ngàhduoy tiếtruup theo sẽzzuf tiếtruun côgvidng thủfcgt thàhduonh. Tuy Hu Dịrwzd nhỏhqar, nhưpsomng phòydurng thủfcgt mộzjsct hai tuầepjqn cũeysnng khôgvidng thàhduonh vấztqan đcylzwgba. Tăvwbdng thêcylzm binh sĩuqyh củfcgta mìrmcnnh hơtpwrn bốjxsen vạzowon, cùkgogng vớmdsli gầepjqn hai ngàhduon vạzowon binh sĩuqyh Hu Dịrwzd thàhduonh đcylzepjqu hàhduong, so vớmdsli bêcylzn kia còydurn nhiềwgbau hơtpwrn mộzjsct vạzowon. Muốjxsen phảylnwn côgvidng cũeysnng làhduo thắjxseng bạzowoi khócylz liệistzu. Chỉzzuf cầepjqn bảylnwo tồnrepn lựwffkc lưpsomuhuxng, chờuqyh quâpsomn Viêcylzn Thuậwajht lui vềwgba thìrmcn dồnrepn sứmhupc đcylzáqkpenh. Đrcihâpsomy khôgvidng phảylnwi làhduo thoảylnwi máqkpei hơtpwrn sao? Tôgvidn chỉzzuf củfcgta Trưpsomơtpwrng Lãbading chỉzzufhduo trảylnw giáqkpe thậwajht nhỏhqar, nhưpsomng làhduom ra đcylzưpsomuhuxc thắjxseng lợuhuxi rấztqat lớmdsln.

ckfjc nàhduoy, Trưpsomơtpwrng Lãbading đcylzang tuầepjqn tra, chợuhuxt nghe tiếtruung trốjxseng từbhnh phưpsomơtpwrng xa vọnncpng tớmdsli, cùkgogng tiếtruung kêcylzu khôgvidng ngừbhnhng. Hắjxsen khôgvidng khỏhqari cócylz chúckfjt sữxpljng sờuqyh, khócylz hiểcylzu hỏhqari Trìrmcnnh Dụmhupc:

- Viêcylzn Thuậwajht pháqkpei binh xuấztqat chiếtruun rồnrepi sao?.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.