Phong Lưu Tam Quốc

Chương 107 : Liên hoàn mã trận

    trước sau   
Đuyiki đvqotếbxtin mộbacht khoảygulng đvqotjjclt bằzldmng phẳpdmgng, chúzldmng tưcnlebsivng xếbxtip thàvqotnh mộbacht hàvqotng, ổwrcnn đvqotmnoinh đvqotbachi hìdsbxnh. Xa xa liềzydln nhìdsbxn thấjjcly phífsfda trưcnlebsivc bụvqoti cuốpcisn mùbspu mịmnoit, binh mãbach nhưcnlecnlebsivc thủwemby triềzydlu, tinh kỳmbsw bốpcisn phífsfda lao tớbsivi.

Viêybvcn Thuậqsibt ngồzbhxi ởrjfl trêybvcn, tứxkxx phífsfda kỳmbsw phiêybvcn. Chúzldmng tưcnlebsivng nhanh chóqsibng vâhlomy quanh ôybvcng ta, khi thấjjcly quâhlomn Từiiwl Châhlomu phífsfda trưcnlebsivc, liềzydln ngừiiwlng lạhblci cáuvooch đvqotóqsib khôybvcng xa.

Viêybvcn Thuậqsibt sắqudxc mặxkejt âhlomm trầuyikm. Mặxkejc dùbspu đvqotpcisi vớbsivi Trưcnleơcctyng Lãbachng hậqsibn tậqsibn xưcnleơcctyng tủwemby, nhưcnleng nhìdsbxn thấjjcly bộbach hạhblc củwemba Trưcnleơcctyng Lãbachng áuvooo giáuvoop chỉxkejnh tềzydl, trong nộbachi tâhlomm khôybvcng khỏjuowi cóqsib chúzldmt ghen tỵwuvf, nhìdsbxn Kỷpdls Linh hâhlomm mộbachqsibi:

- Xem hạhblc biếbxtit tưcnlebsivng. Nhìdsbxn binh mãbach Trưcnleơcctyng Lãbachng Từiiwl Châhlomu sạhblcch sẽelow nhưcnle vậqsiby, đvqotãbach biếbxtit hắqudxn làvqot ngưcnlejewii nhưcnle thếbxtivqoto.

Kỷpdls Linh hai mắqudxt nhìdsbxn thấjjcly, đvqotzbhxng thờjewii cũjewing hiểwuvfu rõhwyk thựndxnc lựndxnc quâhlomn đvqotbachi Trưcnleơcctyng Lãbachng. Mặxkejc dùbspu biếbxtit tốpcis chấjjclt quâhlomn đvqotbachi đvqotpcisi phưcnleơcctyng rấjjclt cao, nhưcnleng lạhblci khôybvcng muốpcisn làvqotm yếbxtiu đvqoti sĩftbh khífsfd quâhlomn mìdsbxnh liềzydln tiếbxtip lờjewii cung kífsfdnh nóqsibi:

- Chúzldma côybvcng, tưcnlebsivng sĩftbh Hoàvqoti Nam chúzldmng ta cũjewing khôybvcng thua gìdsbx Từiiwl Châhlomu.


Viêybvcn Thuậqsibt nghe xong trong nộbachi tâhlomm cảygulm thấjjcly thoảyguli máuvooi, sắqudxc mặxkejt cựndxnc kỳmbsw vui mừiiwlng, mặxkejt thịmnoit nhúzldmc nhífsfdch, thầuyikn sắqudxc lớbsivn lốpcisi:

- Ngưcnleơcctyi đvqoti gọanvzi Trưcnleơcctyng Lãbachng đvqoti ra, ta muốpcisn nóqsibi chuyệzydln vớbsivi hắqudxn.

Kỷpdls Linh liềzydln thúzldmc ngựndxna xuấjjclt trậqsibn, hôybvc to:

- Trưcnleơcctyng Lãbachng Từiiwl Châhlomu, chủwemb ta muốpcisn ngưcnleơcctyi xuấjjclt mãbachqsibi chuyệzydln.

Trưcnleơcctyng Lãbachng nghe thấjjcly, vẻsxok mặxkejt nhẹwrcn nhõhwykm nóqsibi:

-Viêybvcn Thuậqsibt tựndxndsbxnh chuốpcisc lấjjcly cựndxnc khổwrcn, muốpcisn đvqotáuvoonh thìdsbx đvqotáuvoonh còhjhyn nóqsibi chi nhiềzydlu lờjewii. Xem ta đvqotùbspua nghịmnoich hắqudxn ta nhưcnle thếbxtivqoto đvqotâhlomy.

Mọanvzi ngưcnlejewii nghe xong liềzydln cưcnlejewii khẽelow.

Trưcnleơcctyng Lãbachng cũjewing thúzldmc ngựndxna xuấjjclt trậqsibn, đvqothblci đvqotao chỉxkejvqoto Kỷpdls Linh, liềzydlu lĩftbhnh khôybvcng ai bìdsbx nổwrcni, kêybvcu lêybvcn:

- Nóqsibi Viêybvcn Thuậqsibt cóqsib rắqudxm mau thảygul đvqoti.

Đuyikhblci quâhlomn Viêybvcn Thuậqsibt, vôybvc luậqsibn làvqot binh sĩftbh hay tưcnlebsivng sĩftbh đvqotzydlu nghe đvqotưcnlehjhyc câhlomu nóqsibi củwemba Trưcnleơcctyng Lãbachng màvqot cảygulm thấjjcly giậqsibn dữiiwl. Tráuvooi lạhblci quâhlomn Từiiwl Châhlomu thìdsbx bậqsibt cưcnlejewii, tâhlomm tìdsbxnh buôybvcng lỏjuowng.

Kỷpdls Linh sắqudxc mặxkejt táuvooi nhợhjhyt. Hắqudxn đvqotpcisi vớbsivi Viêybvcn Thuậqsibt ngu trung, khăgrsing khăgrsing mộbacht mựndxnc. Vìdsbx hắqudxn liêybvcn tụvqotc chiếbxtin đvqotjjclu ởrjfluvooc chiếbxtin trưcnlejewing nhiềzydlu năgrsim, vôybvc luậqsibn làvqotzldmc vui vẻsxok nhấjjclt hay làvqot nguy hiểwuvfm nhấjjclt thìdsbx Kỷpdls Linh vĩftbhnh viễuyikn vẫhyjln làvqot thủwemb hạhblc sốpcis mộbacht củwemba Viêybvcn Thuậqsibt. Viêybvcn Thuậqsibt đvqotpcisi vớbsivi thủwemb hạhblczldmc tốpcist lúzldmc xấjjclu, nhưcnleng đvqotpcisi vớbsivi Kỷpdls Linh lạhblci xem nhưcnlehlomm phúzldmc tuyệzydlt đvqotpcisi. Hắqudxn cảygulm thụvqot đvqothblci âhlomn củwemba Viêybvcn Thuậqsibt, sao cóqsib thểwuvf chịmnoiu đvqotưcnlehjhyc cảygulnh Trưcnleơcctyng Lãbachng sỉxkej nhụvqotc chúzldma côybvcng củwemba mìdsbxnh, némnoit mặxkejt tứxkxxc giậqsibn nóqsibi:

- Ngưcnleơcctyi chífsfdnh làvqot Trưcnleơcctyng Lãbachng? Sao ngưcnleơcctyi nóqsibi chuyệzydln khôybvcng êybvcm tai chúzldmt nàvqoto? Chủwemb ta bảygulo ngưcnleơcctyi ra nóqsibi chuyệzydln vớbsivi ngàvqoti, làvqot chủwemb ta đvqotãbach xem trọanvzng ngưcnleơcctyi rồzbhxi.

Trưcnleơcctyng Lãbachng bêybvcn ngoàvqoti thìdsbxcnlejewii nhưcnleng trong khôybvcng cưcnlejewii, âhlomm thanh lạhblcnh lùbspung noífsfd:


- Viêybvcn Thuậqsibt đvqothblci nhâhlomn xem thưcnlejewing ngưcnlejewii kháuvooc đvqotưcnlehjhyc thìdsbx tạhblci sao ta lạhblci khôybvcng đvqotưcnlehjhyc?

Bởrjfli vìdsbx Trưcnleơcctyng Lãbachng vậqsibn khífsfd đvqotwuvfqsibi nêybvcn thanh âhlomm truyềzydln vôybvcbspung xa.

Xem ra, lờjewii nóqsibi khôybvcng cóqsibdsbx, nhưcnleng hai phe sĩftbh khífsfdjewing bấjjclt giáuvooc nổwrcni lêybvcn ảygulnh hưcnlerjflng khôybvcng nhỏjuow. Binh Từiiwl Châhlomu đvqotpcisi vớbsivi Trưcnleơcctyng Lãbachng khôybvcng ai bìdsbx nổwrcni. Nhưcnleng Viêybvcn Thuậqsibt khôybvcng cóqsibuvooch nàvqoto khâhlomm phụvqotc. Bởrjfli vìdsbx trưcnlebsivc khi đvqotáuvoonh màvqotvqotm cho mọanvzi ngưcnlejewii phảyguln cảygulm, xuấjjclt khẩumfsu cuồzbhxng ngôybvcn. Đuyikhblci quâhlomn Viêybvcn Thuậqsibt cảygulm xúzldmc cóqsib chúzldmt phậqsibp phồzbhxng.

Quảygul nhiêybvcn Viêybvcn Thuậqsibt cũjewing khôybvcng nhịmnoin đvqotưcnlehjhyc việzydlc Trưcnleơcctyng Lãbachng khinh thưcnlejewing nhưcnle thếbxti. Gưcnleơcctyng mặxkejt bémnoio phìdsbx biếbxtin sắqudxc, hằzldmm hằzldmm nóqsibi:

- Khôybvcng thểwuvfcnlerjflng tưcnlehjhyng đvqotưcnlehjhyc tiểwuvfu nhi Trưcnleơcctyng Lãbachng ngưcnleơcctyi lạhblci liềzydlu lĩftbhnh nhưcnle thếbxti. Ta chiếbxtin đvqotjjclu mấjjcly trăgrsim trậqsibn lớbsivn nhỏjuow, cũjewing khôybvcng dáuvoom khinh thịmnoi chúzldmng hàvqoto kiệzydlt nhưcnle vậqsiby. Hậqsibu sinh nhưcnle thếbxti thậqsibt làvqot đvqotáuvoong giậqsibn. Ai thay ta trảygulm đvqotuyiku chóqsib củwemba hắqudxn xuốpcisng?

Trưcnleơcctyng Huâhlomn nghe tiếbxting thìdsbxhlomm đvqotbachng. Chífsfdnh mìdsbxnh cho rằzldmng võhwyk nghệzydl củwemba mìdsbxnh khôybvcng thua Kỷpdls Linh, lạhblci bịmnoi đvqotáuvoonh bạhblci mộbacht lầuyikn nêybvcn nộbachi tâhlomm khôybvcng phụvqotc, bưcnlebsivc lêybvcn thỉxkejnh cầuyiku nóqsibi:

- Chúzldma côybvcng, Huâhlomn nguyệzydln đvqotáuvooi tộbachi lậqsibp côybvcng, đvqoti lấjjcly đvqotuyiku chóqsib củwemba Trưcnleơcctyng Lãbachng.

Viêybvcn Thuậqsibt nhìdsbxn chằzldmm chằzldmm vàvqoto Trưcnleơcctyng Huâhlomn, đvqotôybvci mắqudxt nhỏjuowqsibe ra, nhưcnleng khôybvcng đvqotwuvf cho ngưcnlejewii bắqudxt đvqotưcnlehjhyc hàvqoto quang, âhlomm thanh lạhblcnh lùbspung nóqsibi:

- Đuyikhblci tưcnlebsivng Thọanvz Xuâhlomn nhưcnlehlomy, ngưcnleơcctyi mang tộbachi chi thâhlomn, làvqotm sao dáuvoom nóqsibi chiếbxtin?

Trưcnleơcctyng Huâhlomn némnoit mặxkejt hiệzydln lêybvcn vẻsxok xấjjclu hổwrcn, ảygulm đvqothblcm lui ra.

Vừiiwla vặxkejn Kỷpdls Linh quay đvqotuyiku lạhblci. Viêybvcn Thuậqsibt nhẹwrcn gậqsibt đvqotuyiku, liềzydln hiểwuvfu ýnxox, giụvqotc ngựndxna màvqot ra, lãbachnh binh mãbach xung phong liềzydlu chếbxtit.

Trưcnleơcctyng Lãbachng khinh thưcnlejewing nhìdsbxn đvqothblci quâhlomn Viêybvcn Thuậqsibt, quay đvqotuyiku nóqsibi vớbsivi Triệzydlu Vâhlomn:

- Tửjelp Long, nhờjewi ngưcnleơcctyi đvqotjjcly.


dsbxnh thưcnlejewing, Triệzydlu Vâhlomn khôybvcng hềzydl lộbachhlomm trạhblcng ra mặxkejt, nhưcnleng lúzldmc nàvqoty lạhblci hiệzydln lêybvcn sựndxn vui mừiiwlng, lớbsivn tiếbxting nóqsibi vớbsivi Trưcnleơcctyng Lãbachng “Vâhlomng”. Sau đvqotóqsib ngâhlomn thưcnleơcctyng vung lêybvcn quáuvoot to:

- Liêybvcn hoàvqotn mãbach trậqsibn xuấjjclt kífsfdch.

Mộbacht vạhblcn bộbach binh, chỉxkejnh tềzydluvooch ra. Ba ngàvqotn Thiếbxtit giáuvoop liêybvcn hoàvqotn mãbach đvqotưcnlehjhyc huấjjcln luyệzydln tỉxkej mỉxkejjewing chỉxkejnh tềzydlvqoto hàvqotng. Bảyguly mưcnleơcctyi ngưcnlejewii mộbacht đvqotbachi. Mưcnlejewii đvqotbachi đvqotxkxxng thàvqotnh mộbacht hàvqotng. Tổwrcnng cộbachng cóqsib ba mưcnleơcctyi hàvqotng.

Đuyikuyiku ngựndxna liêybvcn hoàvqotn dùbspung móqsibc sắqudxt kếbxtit vàvqoto nhau, thâhlomn dưcnlebsivi ngựndxna cũjewing đvqotưcnlehjhyc mang thiếbxtit giáuvoop tinh luyệzydln. Binh sĩftbh trêybvcn ngựndxna cũjewing mặxkejc giáuvoop trụvqot, chỉxkej chừiiwla hai con mắqudxt. Ba hàvqotng cung nỏjuow, ba hàvqotng trưcnlejewing thưcnleơcctyng, mưcnlejewii trung đvqotbachi trưcnlejewing kífsfdch.

Trong áuvoonh nắqudxng mặxkejt trờjewii chiếbxtiu xuốpcisng, ba ngàvqotn trọanvzng giáuvoop kỵwuvf binh lóqsibe lêybvcn áuvoonh sáuvoong chóqsibi mắqudxt, càvqotng tăgrsing thêybvcm sáuvoot khífsfd nồzbhxng đvqotqsibm.

Binh sĩftbh vớbsivi chiếbxtin mãbach đvqotưcnlehjhyc bọanvzc cưcnleơcctyng giáuvoop so vớbsivi phòhjhyng giáuvoop bìdsbxnh thưcnlejewing năgrsing lựndxnc mạhblcnh hơcctyn vàvqoti lầuyikn. Nhạhblcc Phi đvqotãbach họanvzc Từiiwl Ninh chiêybvcu “câhlomu liêybvcm thưcnleơcctyng” đvqothblci pháuvoo đvqotưcnlehjhyc quâhlomn Kim. Con ngựndxna từiiwl đvqotuyiku xuốpcisng dưcnlebsivi đvqotzydlu đvqotưcnlehjhyc bao bọanvzc. Mộbacht khi ngãbach xuốpcisng cóqsib thểwuvf lậqsibp tứxkxxc cởrjfli bỏjuow mắqudxc xífsfdch. Ba ngàvqotn binh sĩftbhcnlejewing tráuvoong. Tóqsibm lạhblci toàvqotn làvqot quâhlomn tinh nhuệzydl.

Đuyikâhlomy chífsfdnh làvqot do Trưcnleơcctyng Lãbachng chếbxtiuvooc màvqot thàvqotnh.

vqotng Báuvoobspung Luyệzydln Vinh lĩftbhnh hai đvqotbachi khinh kỵwuvf binh, tùbspuy thờjewii trang bịmnoi bảygulo hộbachvqotcnlebsivc ra.

Kỷpdls Linh lĩftbhnh đvqothblci quâhlomn vọanvzt tớbsivi đvqotưcnlehjhyc mộbacht nửjelpa đvqotưcnlejewing, đvqotbacht nhiêybvcn thấjjcly đvqotbachi ngũjewi trọanvzng kỵwuvf binh hìdsbxnh vuôybvcng Từiiwl Châhlomu trưcnlebsivc nay chưcnlea từiiwlng xuấjjclt hiệzydln thìdsbx đvqotzbhxng loạhblct sữiiwlng sờjewi.

Trưcnleơcctyng Lãbachng cưcnlejewii to, dùbspung hếbxtit sứxkxxc lựndxnc kêybvcu lêybvcn:

- Viêybvcn Thuậqsibt tiểwuvfu nhi, cóqsib bảyguln lĩftbhnh thìdsbx đvqotếbxtin pháuvoo Liêybvcn hoàvqotn mãbach trậqsibn củwemba ta đvqoti.

Kỷpdls Linh tinh thầuyikn chấjjcln đvqotbachng khi nghe thấjjcly đvqotbachi kỵwuvfbach liêybvcn hoàvqotn. Lạhblci thấjjcly khífsfd thếbxti củwemba nóqsib nhưcnle cầuyiku vòhjhyng, chỉxkejnh tềzydl từiiwl trêybvcn xuốpcisng dưcnlebsivi. Cóqsib thểwuvfqsibi tốpcisc đvqotbachybvcng kífsfdch khôybvcng nhanh, nhưcnleng ẩumfsn sâhlomu trong đvqotóqsibvqotgrsing lựndxnc pháuvoo hủwemby cưcnlejewing đvqothblci vàvqotgrsing lựndxnc trùbspung kífsfdch. Nếbxtiu nhưcnledsbxnh chiếbxtin đvqotjjclu thấjjclt bạhblci, yếbxtiu đvqoti quâhlomn uy thìdsbx khôybvcng nóqsibi, nhưcnleng khiếbxtin cho Từiiwl Châhlomu cưcnlejewii chêybvc Thọanvz Xuâhlomn vôybvcgrsing thìdsbx chífsfdnh mìdsbxnh khôybvcng đvqotygulm đvqotưcnleơcctyng nổwrcni.

Đuyikang trong lúzldmc suy nghĩftbh thìdsbx lạhblci nghe tiếbxting Trưcnleơcctyng Lãbachng, khôybvcng khỏjuowi nổwrcni giậqsibn, hừiiwl lạhblcnh mộbacht tiếbxting, kífsfdch thífsfdch cáuvoofsfdnh khôybvcng chịmnoiu thua củwemba mìdsbxnh, phấjjclt tay quáuvoot to:

- Chúzldmng sĩftbhbspung ta xung phong liềzydlu chếbxtit.

Quâhlomn Viêybvcn Thuậqsibt dưcnlebsivi sựndxn dẫhyjln dắqudxt củwemba Kỷpdls Linh, cùbspung vớbsivi tiếbxting trốpcisng rung trờjewii, tiếbxting giếbxtit khôybvcng ngừiiwlng, xung phong liềzydlu chếbxtit. Còhjhyn bêybvcn nàvqoty thìdsbx Triệzydlu Vâhlomn chỉxkej huy Liêybvcn hoàvqotn mãbach.

vqot Triệzydlu Vâhlomn chỉxkej huy liêybvcn hoàvqotn mãbachvqotqsibnxoxqsib đvqotuyiku, chỉxkejnh tềzydl đvqotwrcnp mắqudxt, ẩumfsn chứxkxxa sáuvoot khífsfdbachnh liệzydlt. Ngưcnlejewii ngựndxna tăgrsing thêybvcm sứxkxxc nặxkejng, trêybvcn mặxkejt đvqotjjclt đvqotwuvf lạhblci dấjjclu ấjjcln rấjjclt sâhlomu. Hoàvqoti Sơcctyn đvqotuyiku cóqsib đvqotxkejnh chóqsibp, dưcnlebsivi cóqsib con sôybvcng Hoàvqoti quanh năgrsim chảyguly qua. Cho nêybvcn cấjjclu tạhblco vàvqotfsfdnh chấjjclt củwemba đvqotjjclt đvqotai xốpcisp, hạhblcn chếbxti rấjjclt cao đvqotbachi kỵwuvf binh mũjewi sắqudxt pháuvoot huy sứxkxxc mạhblcnh. Nhưcnleng nếbxtiu chọanvzn vùbspung đvqotjjclt tốpcist, đvqotmnoia thếbxti bằzldmng phẳpdmgng thìdsbxjewing sẽelow khôybvcng pháuvoot sinh sựndxn cốpcis ngoàvqoti ýnxox muốpcisn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.