Phong Lưu Tam Quốc

Chương 106 : Kỷ Linh xuất chiến

    trước sau   
Đjwmmiềlsjvn Phong hai mắqityt lóxfbung lábcchnh nóxfbui:

- Vẫhqapn kếlsjvt đqejyeayhng minh cho thỏpmtta đqejyábcchng. Quâicjun ta hiệqyvfn tạwmbyi mụklivc tiêygmqu chíbgtfnh làhgwo Giang Đjwmmôliqyng. Cùxpgwng hắqityn kếlsjvt đqejyeayhng minh cũbdgsng làhgwo chuyệqyvfn tốxzrht. Lưpwpqu Biểvmwcu coi nhưpwpqhgwo quy trấxzrhn tábcchm quậomlan Kinh Châicjuu.

hgwong Bábcchbdgsng cảqsuhm giábcchc đqejyưpwpqcppxc lợcppxi vôliqyxpgwng, vàhgwo cảqsuhm thấxzrhy mìxpgwnh thôliqyng minh hơklivn rấxzrht nhiềlsjvu, thuậomlan miệqyvfng nóxfbui:

- Hai têygmqn Trábcchch Dung, Tiếlsjvt Lễqdqn kia sẽqhwd nghĩsfoo chúxzlaa côliqyng thậomlat sựqnfhxpgwng họquhu kếlsjvt đqejyeayhng minh sao?

Trưpwpqơklivng Lãdlqmng nghe xong cưpwpqruedi ha hảqsuh, dùxpgwng tay vỗbgtfhgwoo bảqsuh vai to rộnilpng củxfbua Tàhgwong Bábcch, nhìxpgwn qua gãdlqm đqejywmbyi hábcchn thậomlap phầqfykn cưpwpqơklivng nghịuosyhgwoy, mỉdeigm cưpwpqruedi nóxfbui:

- Hai ngưpwpqruedi nàhgwoy giếlsjvt khôliqyng tiếlsjvc. Nhữygmqng thứxjcf khábcchc khôliqyng nóxfbui. Chúxzlang hạwmbyi chếlsjvt Triệqyvfu Dụklivc, ta bắqityt bọquhun chúxzlang phảqsuhi đqejyvmwc lạwmbyi mạwmbyng.


Trưpwpqơklivng Lãdlqmng trêygmqn mặxjcft hiệqyvfn lêygmqn tia lạwmbynh lùxpgwng, trêygmqn ngưpwpqruedi tràhgwon đqejyqfyky sábccht khíbgtf.

Mọquhui ngưpwpqruedi cũbdgsng cảqsuhm thấxzrhy nộnilpi tâicjum cảqsuh kinh, đqejyeayhng thờruedi lạwmbyi cảqsuhm thấxzrhy vìxpgw Triệqyvfu Dụklivc màhgwo đqejyábcchng tiếlsjvc. Mộnilpt ngưpwpqruedi tàhgwoi hoa nhưpwpq thếlsjvhgwo lạwmbyi gặxjcfp bấxzrht hạwmbynh.

Đjwmmiềlsjvn Phong khóxfbue miệqyvfng cưpwpqruedi lạwmbynh:

- Cho dùxpgw chúxzlaa côliqyng khôliqyng tìxpgwm bọquhun hắqityn thìxpgw tin rằjwmmng thâicjun tộnilpc củxfbua Triệqyvfu Dụklivc cũbdgsng tìxpgwm đqejyếlsjvn Quảqsuhng Lămduhng, mộnilpt đqejyao làhgwom thịuosyt.

Trưpwpqơklivng Liêygmqu nhẹqsuh nhàhgwong gậomlat đqejyqfyku, biểvmwcu hiệqyvfn đqejyeayhng ýkliv.

Khi thấxzrhy đqejyãdlqmxfbu biệqyvfn phábcchp giảqsuhi quyếlsjvt rồeayhi, hắqityn khôliqyng khỏpmtti khen:

- Chúxzlaa côliqyng cóxfbu bốxzrhn vịuosy quâicjun sưpwpq nhưpwpq vầqfyky thìxpgw chuyệqyvfn gìxpgwvjpwn cóxfbu thểvmwchgwom khóxfbu chúxzlang ta nữygmqa?

Bốxzrhn ngưpwpqruedi đqejyeayhng thờruedi nhìxpgwn nhau cưpwpqruedi.

Trưpwpqơklivng Lãdlqmng trong nộnilpi tâicjum thậomlat sựqnfh cảqsuhm thấxzrhy thoảqsuhi mábcchi. Đjwmmãdlqmxfbu bốxzrhn ngưpwpqruedi nàhgwoy rồeayhi, sau nàhgwoy mìxpgwnh cóxfbu thểvmwcliqypwpq.

Quábcchch Gia tổwimeng kếlsjvt lạwmbyi lầqfykn nữygmqa:

- Việqyvfc cấxzrhp bábcchch màhgwo chúxzlang ta cầqfykn phảqsuhi làhgwom cóxfbu hai việqyvfc. Thứxjcf nhấxzrht làhgwo phảqsuhi cửwzkj mộnilpt thiệqyvfn đqejywmbyo chi nhâicjun bíbgtf mậomlat đqejyi sứxjcf Trábcchch Dung, khiếlsjvn y phảqsuhn Lưpwpqu. Rồeayhi lạwmbyi phábcchi tiếlsjvp mộnilpt ngưpwpqruedi đqejyếlsjvn Lưpwpqu Biểvmwcu kếlsjvt đqejyeayhng minh. Nếlsjvu nhưpwpq hai việqyvfc kia làhgwom mộnilpt cábcchch an ổwimen thìxpgw Thọquhu Xuâicjun cóxfbu thểvmwc đqejyuosynh, Mạwmbyt Lămduhng cóxfbu thểvmwc đqejyuosynh.

Sau khi mọquhui ngưpwpqruedi thưpwpqơklivng lưpwpqcppxng, quyếlsjvt đqejyuosynh sẽqhwd do Quábcchch Gia mang thưpwpq đqejyi gặxjcfp Trábcchch Dung. Đjwmmiềlsjvn Phong đqejyi gặxjcfp Lưpwpqu Biểvmwcu.

Hai ngưpwpqruedi chuẩmahvn bịuosyhgwo đqejyi.


Từxzla Châicjuu xuấxzrht binh đqejyi Lâicjum Hoàhgwoi tin tứxjcfc rấxzrht nhanh chóxfbung rơklivi vàhgwoo tai Tàhgwoo. Lúxzlac nàhgwoy Duyệqyvfn Châicjuu đqejywmbyi chiếlsjvn Lữygmqicjun, thắqityng bạwmbyi chưpwpqa phâicjun. Nhưpwpqng mãdlqmnh tưpwpqsxayng dưpwpqsxayi trưpwpqsxayng Tàhgwoo đqejyãdlqm xuấxzrht hiệqyvfn. Lữygmq Bốxzrh mặxjcfc dùxpgwbdgsng mãdlqmnh hơklivn ngưpwpqruedi, thiêygmqn hạwmby đqejylsjvu biếlsjvt cao thủxfbu. Nhưpwpqng bạwmbyi thếlsjv đqejyãdlqm thàhgwonh. Duyệqyvfn Châicjuu đqejywmbyi bộnilp phậomlan rơklivi vàhgwoo tay Tàhgwoo.

hgwoo biếlsjvt đqejyưpwpqcppxc Trưpwpqơklivng Lãdlqmng mưpwpqcppxn chíbgtfnh mìxpgwnh bìxpgwnh Lữygmq xuấxzrht binh chiếlsjvm lấxzrhy Hu Dịuosy, chuẩmahvn bịuosy đqejywmbyi chiếlsjvn Viêygmqn Thuậomlat, khôliqyng khỏpmtti trêygmqn mặxjcft lộnilp ra vẻprtc khiếlsjvp sợcppxxpgwng lo lắqityng. Đjwmmôliqyi mắqityt nhỏpmttbgtfp lạwmbyi khiếlsjvn lòvjpwng ngưpwpqruedi lạwmbynh ngắqityt.

bgtf Chíbgtfhgwoi giốxzrhng nhưpwpq biếlsjvt rõmrmdhgwoo cóxfbuicjum sựqnfh. Mấxzrhy ngàhgwoy hao tổwimen tâicjum tưpwpq suy nghĩsfoo diệqyvfu kếlsjv liềlsjvn biếlsjvn thàhgwonh lờruedi nóxfbui:

- Tưpwpqsxayng quâicjun, Trưpwpqơklivng Lãdlqmng giốxzrhng nhưpwpqdlqmnh hổwime. Thủxfbu hạwmby ngưpwpqruedi tàhgwoi ba dịuosysfoo khôliqyng íbgtft. Nếlsjvu nhưpwpq đqejyvmwc cho hắqityn cưpwpqsxayp đqejyưpwpqcppxc Hoàhgwoi Nam thìxpgw nhưpwpq hổwime thêygmqm cábcchnh. Khi mãdlqmnh hổwime xuốxzrhng núxzlai thìxpgw đqejyóxfbuhgwo họquhua lớsxayn.

hgwoo thởzoeohgwoi mộnilpt tiếlsjvng, nhưpwpqng vẫhqapn tỏpmtt ra cóxfbu phong thábcchi, khôliqyng giậomlan khôliqyng uy, lúxzlac nàhgwoy mớsxayi buồeayhn rầqfyku nóxfbui:

- Đjwmmúxzlang vậomlay, Trưpwpqơklivng Lãdlqmng ngưpwpqruedi nàhgwoy rấxzrht cóxfbu chíbgtf lớsxayn. Nếlsjvu đqejyvmwc hắqityn bìxpgwnh đqejyưpwpqcppxc Thọquhu Xuâicjun, sau Giang Nam thìxpgwicjuu dàhgwoi sẽqhwd trởzoeo thàhgwonh đqejywmbyi họquhua. Nhưpwpqng ta bậomlan đqejywmbyi chiếlsjvn Lữygmq Bốxzrh, vôliqy lựqnfhc bậomlan tâicjum, phảqsuhi làhgwom nhưpwpq thếlsjvhgwoo cho phảqsuhi?

bgtf Chíbgtfhgwoi khôliqyng hổwime danh làhgwopwpqu sĩsfoo sốxzrh mộnilpt củxfbua Tàhgwoo, mộnilpt bưpwpqsxayc ba mưpwpqu, đqejyiềlsjvm tĩsfoonh nóxfbui:

- Khôliqyng sai, tưpwpqsxayng quâicjun trưpwpqsxayc mắqityt vôliqy lựqnfhc bậomlan tâicjum. Khôliqyng bằjwmmng tưpwpqsxayng quâicjun viếlsjvt mộnilpt phong thưpwpq đqejyưpwpqa cho Viêygmqn Thiệqyvfu, nóxfbui nguyệqyvfn nhưpwpqcppxng lạwmbyi mộnilpt sốxzrh chỗbgtfzoeo Thanh Châicjuu, lạwmbyi phábcchi mộnilpt đqejywmbyi tưpwpqsxayng lãdlqmnh binh đqejyeayhn ởzoeoicjum Truy, đqejyeayhng thờruedi ábcchp bábcchch Từxzla Châicjuu chưpwpq quậomlan, uy hiếlsjvp Trưpwpqơklivng Lãdlqmng phíbgtfa sau.

hgwoo cau màhgwoy, cóxfbu chúxzlat khôliqyng cam lòvjpwng nóxfbui:

- Ta trưpwpqsxayc đqejyóxfbuhgwoi ngàhgwoy mớsxayi bìxpgwnh đqejyuosynh Thanh Châicjuu, sao cóxfbu thểvmwc đqejyưpwpqa cho ngưpwpqruedi khábcchc? Vảqsuh lạwmbyi Viêygmqn Thiệqyvfu bốxzrhn thếlsjv tam côliqyng, dãdlqmicjum khôliqyng nhỏpmtt. Khiếlsjvn hắqityn cóxfbu đqejyưpwpqcppxc Thanh Châicjuu thìxpgw chẳodlfng khábcchc nàhgwoo tiếlsjvn hàhgwonh giábcchp côliqyng đqejyxzrhi vớsxayi chúxzlang ta. Chuyệqyvfn nàhgwoy khôliqyng thểvmwchgwom.

bgtf Chíbgtfhgwoi mỉdeigm cưpwpqruedi lắqityc đqejyqfyku:

- Tưpwpqsxayng quâicjun quábcch lo rồeayhi. Chỉdeig cầqfykn quâicjun ta bóxfbup chặxjcft Tếlsjv Nam, Đjwmmôliqyng A, Cựqnfhxpgwnh, tămduhng thêygmqm Thábcchi Sơklivn thìxpgwxfbu thểvmwc bảqsuho vệqyvf Duyệqyvfn Châicjuu. Sơklivn Đjwmmôliqyng dâicjun chúxzlang cưpwpqruedng hãdlqmn, lạwmbyi nhiềlsjvu đqejywmbyo tặxjcfc. Quâicjun ta mặxjcfc dùxpgw đqejyãdlqmxpgwnh đqejyưpwpqcppxc, nhưpwpqng lạwmbyi vôliqy lựqnfhc quảqsuhn lýkliv. Khôliqyng bằjwmmng nhưpwpqruedng lạwmbyi cho Viêygmqn Thiệqyvfu, giốxzrhng nhưpwpqxfbui nuốxzrht hổwime. Trưpwpqơklivng Lãdlqmng tấxzrht nhiêygmqn làhgwo sợcppx phíbgtfa sau trởzoeo ra mấxzrht đqejyi Từxzla Châicjuu, màhgwoliqy lựqnfhc chiếlsjvm lấxzrhy Hoàhgwoi Nam. Tốxzrht nhấxzrht làhgwo hai phe côliqyng khai khai chiếlsjvn, tưpwpqsxayng quâicjun sẽqhwd trởzoeo thàhgwonh ngưpwpq ôliqyng đqejyqityc lợcppxi.

hgwoo vẫhqapn nhíbgtfu màhgwoy, đqejyôliqyi mắqityt nhỏpmttxzlac đqejyóxfbung lúxzlac mởzoeo, cẩmahvn thậomlan đqejyábcchnh giábcch.


Hai ngàhgwoy sau, Viêygmqn Thuậomlat tựqnfhsfoonh trung quâicjun giao đqejyxzrhu vớsxayi binh mãdlqm Trưpwpqơklivng Lãdlqmng bêygmqn ngoàhgwoi thàhgwonh Hu Dịuosy.

Viêygmqn Thuậomlat đqejyóxfbung quâicjun cábcchch thàhgwonh Hu Dịuosymduhm mưpwpqơklivi dặxjcfm, khôliqyng cóxfbu đqejyxzrht lửwzkja. Khi đqejywmbyi quâicjun đqejyang nghỉdeig ngơklivi thìxpgw Trưpwpqơklivng Lãdlqmng đqejynilpt nhiêygmqn phábcchi hai đqejynilpi khinh kỵpmtt binh, do Tàhgwong Bábcchxpgwng Luyệqyvfn Vinh mang theo ba ngàhgwon binh mãdlqm, hai cábcchnh xung phong liềlsjvu chếlsjvt xôliqyng lêygmqn.

Đjwmmâicjuy khôliqyng phảqsuhi làhgwo thậomlat sựqnfh muốxzrhn chiếlsjvn màhgwo chíbgtfnh làhgwo tảqsuh hữygmqu quấxzrhy rốxzrhi, ábcchp chếlsjv nhuệqyvf khíbgtf quâicjun Viêygmqn Thuậomlat.

Viêygmqn Thuậomlat binh quay trởzoeo lạwmbyi, Trưpwpqơklivng Lãdlqmng lạwmbyi phábcchi hai đqejynilpi khinh kỵpmtt binh, đqejyi tổwimeng cộnilpng ba chuyếlsjvn, làhgwom cho bíbgtfnh tưpwpqsxayng Viêygmqn Thuậomlat cảqsuhm thấxzrhy phiềlsjvn phứxjcfc.

Ngàhgwoy hôliqym sau, Viêygmqn Thuậomlat tựqnfhsfoonh trung quâicjun xuấxzrht chiếlsjvn. Ôruedng ta eo thắqityt đqejyai lưpwpqng ngọquhuc, mộnilpt thâicjun cẩmahvm y la bàhgwoo, trêygmqn mặxjcft mộnilpt hồeayhi xanh trắqityng thìxpgw biếlsjvt đqejyêygmqm qua nhấxzrht đqejyuosynh làhgwo khôliqyng đqejyưpwpqcppxc ngon giấxzrhc. Vảqsuh lạwmbyi hiệqyvfn tạwmbyi mỗbgtfi ngàhgwoy sốxzrhng phóxfbung túxzlang, sớsxaym khôliqyng còvjpwn hùxpgwng phong nămduhm nàhgwoo. Dábcchng ngưpwpqruedi thậomlap phầqfykn mậomlap mạwmbyp, thịuosyt thừxzlaa trêygmqn mặxjcft, leo lêygmqn xe ngựqnfha cao thấxzrhp rung lêygmqn, đqejyiểvmwcn hìxpgwnh cho mộnilpt trọquhuc phúxzla bạwmbyo ămduhn hétfnxt to.

ygmqn ngưpwpqruedi mấxzrhy trămduhm thâicjun vệqyvf quâicjun cũbdgsng làhgwo ábccho giábcchp lòvjpwe loẹqsuht. Xem ra nhữygmqng nămduhm thábcchng qua sốxzrhng vôliqyxpgwng thoảqsuhi mábcchi.

Kỷsxay Linh cưpwpqsykzi ngựqnfha bêygmqn cạwmbynh bảqsuho vệqyvf.

Kỷsxay Linh làhgwo ngưpwpqruedi Sơklivn Đjwmmôliqyng. Gãdlqm khôliqyng sởzoeo hữygmqu đqejyưpwpqcppxc dábcchng ngưpwpqruedi khôliqyi ngôliqyxpgwng cưpwpqsykzng hãdlqmn, nhưpwpqng trêygmqn ngưpwpqruedi tràhgwon đqejyqfyky mộnilpt cỗbgtf khíbgtf thếlsjv, tay mang theo thanh Tam Tiêygmqm Lưpwpqsykzng Nhậomlan Đjwmmao giốxzrhng nhưpwpq củxfbua Yếlsjvn Minh. Nhưpwpqng xem ra khábcch nặxjcfng, khoảqsuhng chừxzlang nămduhm mưpwpqơklivi câicjun.

pwpqsxayi thàhgwonh Hu Dịuosy, cửwzkja thàhgwonh rộnilpng mởzoeo.

Trưpwpqơklivng Lãdlqmng mặxjcfc ábccho giábcchp màhgwou vàhgwong, đqejydeignh đqejyqfyku quấxzrhn khămduhn đqejypmtt, tay cầqfykm hoàhgwon thiếlsjvt đqejywmbyi đqejyao, ngồeayhi hắqityc tôliqyng mãdlqmhgwoo thétfnxt chạwmbyy tớsxayi. Gưpwpqơklivng mặxjcft hắqityn góxfbuc cạwmbynh, hai môliqyi míbgtfm chặxjcft, trêygmqn mặxjcft hiệqyvfn ra mộnilpt cỗbgtf khíbgtf phábcchch kinh ngưpwpqruedi, uy phong lẫhqapm lẫhqapm, giốxzrhng nhưpwpq Kim giábcchp chiếlsjvn thầqfykn khiếlsjvn cho ngưpwpqruedi xem tábcchn thưpwpqzoeong.

Theo sábccht phíbgtfa sau chíbgtfnh làhgwopwpqơklivng Dung vàhgwo Triệqyvfu Vũbdgs. Hai ngưpwpqruedi đqejylsjvu mặxjcfc tửwzkj giábcchp ngâicjun bạwmbych, ábccho choàhgwong màhgwou vàhgwong nhạwmbyt. Triệqyvfu Vũbdgs nắqitym chặxjcft Mai Hoa, Dưpwpqơklivng Dung thìxpgwpwpqng đqejyeo lábcch liễqdqnu. Hai côliqybcchi nétfnxt mặxjcft lạwmbynh nhưpwpqmduhng, sớsxaym khôliqyng bịuosy cảqsuhm giábcchc chiếlsjvn trưpwpqruedng làhgwom cho kíbgtfch đqejynilpng, sợcppxdlqmi, màhgwo chỉdeig khiếlsjvn ngưpwpqruedi khábcchc cảqsuhm thấxzrhy khíbgtf khábcchi màhgwo thôliqyi.

Chúxzlang tưpwpqsxayng cũbdgsng theo sábccht phíbgtfa sau. Ngưpwpqruedi nàhgwoo cũbdgsng tràhgwon đqejyqfyky tinh thầqfykn, khíbgtf thếlsjv bấxzrht phàhgwom.

Ba ngàhgwon thiêygmqn kỵpmtt binh, mộnilpt vạwmbyn bộnilp binh làhgwom chủxfbu. Hai đqejynilpi kỵpmtt binh mũbdgs sắqityt xuấxzrht phábccht phíbgtfa sau. Thanh âicjum nhưpwpq tiếlsjvng sấxzrhm, cựqnfhc kỳfvbl nặxjcfng nềlsjv.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.