Phong Lưu Tam Quốc

Chương 105 : Tứ bề thụ địch

    trước sau   
Trưicvrơqduyng Lãqduyng cũlnvrng nhítnoku màwkizy đoiikau khổruuk. Lầmggcn nàwkizy phiềoqhjn toáielgi khôsqlxng giốuwibng nhưicvrbyclnh thưicvrbyclng, màwkizwkiz rấgmcxt lớabqin, rấgmcxt lớabqin. Dưicvrơqduyng Châmggcu thếnwrs lựtwucc khuyểpuptn lựtwucc giao thoa, ngàwkizn vạdpmun căoiikn kếnwrst, còicvrn sợvjhwbycl chứvbmi. Nhớabqi Quáielgch Gia đoiikãqduy từtnokng nóyaari qua vớabqii mìbyclnh, mặpuptc dùpupt thựtwucc lựtwucc củvdjva Diêpujcu khôsqlxng kéyusmm, lạdpmui cóyaar Tháielgi thújwvmicvrơqduyng Lãqduyng làwkizm hậkdlmu việzcocn binh, nhưicvrng y lạdpmui tầmggcm thưicvrbyclng vôsqlxoiikng, khôsqlxng đoiikvdjv sứvbmic gâmggcy sợvjhw. Bởnpmvi vìbyclyaar Lịbognch Dưicvrơqduyng, Ngôsqlx Cảwebonh, Ngôsqlx Quậkdlmn, Hứvbmia Cốuwibng, Ngôsqlx Trung Nghiêpujcm, Bạdpmuch Hổruukielgc thàwkiznh phầmggcn đoiikdpmuo tặpuptc hỗwebo trợvjhw. Nhưicvrng hiệzcocn tạdpmui chújwvmng lạdpmui khôsqlxng cóyaar mặpuptt tạdpmui Quảwebong Lăoiikng. Nếnwrsu nhưicvr Liêpujcu Diêpujcu bêpujcn trong cóyaar ngưicvrbycli tàwkizi ba xuấgmcxt binh đoiiki Giang Đxmluôsqlx, Bắxmluc Thưicvrvjhwng, Từtnok Châmggcu, cùpuptng vớabqii đoiikdpmui quâmggcn Viêpujcn Thuậkdlmt, Kiềoqhju Nhuy họabqip mặpuptt thìbycl Từtnok Châmggcu kia thậkdlmt sựtwucwkiz nằuxvvm trêpujcn đoiikuwibng nguy hiểpuptm. Nếnwrsu muốuwibn đoiikàwkizo sâmggcu thêpujcm mộyaart tầmggcng nữvbmia, thìbycl khi Cao Thuậkdlmn đoiikáielgnh vớabqii Kiềoqhju Nguy sẽtrcvwkiz ngưicvrơqduyi chếnwrst ta sốuwibng. Nhưicvrng bỗwebong nhiêpujcn ởnpmv đoiikâmggcu xuấgmcxt hiệzcocn mộyaart đoiikyaari quâmggcn mãqduy. Từtnok Châmggcu kia vẫoiikn bịbogn bọabqin họabqi vậkdlmt trong bàwkizn tay.

Từtnok Châmggcu mấgmcxt đoiiki thìbycl chẳkdlmng kháielgc nàwkizo căoiikn cơqduy củvdjva mìbyclnh khôsqlxng còicvrn, nhưicvr thàwkiznh khôsqlxng cóyaar rễqduy. Mộyaart năoiikm cốuwib gắxmlung tan thàwkiznh mấgmcxy khóyaari.

Từtnok Thứvbmiwkizng nghĩmggcwkizng cảwebom giáielgc nghiêpujcm trọabqing, thấgmcxt thanh nóyaari:

- Nhưicvr thếnwrs quâmggcn ta bốuwibn phítnoka thụabqi đoiikbognch. Tráielgi làwkiz Viêpujcn quâmggcn, phảweboi cùpuptng hạdpmuwkizicvru quâmggcn. Nếnwrsu nhưicvrpuptng nhau xuấgmcxt binh thìbycl chếnwrst khôsqlxng còicvrn chỗwebo chôsqlxn.

Đxmluiềoqhjn Phong nóyaari theo:

- Tuy tìbyclnh huốuwibng rấgmcxt nguy cấgmcxp nhưicvrng cũlnvrng chưicvra xấgmcxu đoiikếnwrsn đoiikyaarwkizy. Cũlnvrng chưicvra chắxmluc cóyaar thểpuptyaari Viêpujcn Thuậkdlmt vàwkizicvru Diêpujcu sẽtrcv hay khôsqlxng đoiikvbming trêpujcn cùpuptng mộyaart lậkdlmp trưicvrbyclng. Dưicvrơqduyng Châmggcu chi đoiikbogna thếnwrs lựtwucc rắxmluc rốuwibi, phứvbmic tạdpmup. Tin tưicvrnpmvng Lưicvru Diêpujcu cóyaar muốuwibn xuấgmcxt binh cũlnvrng cóyaar đoiikiềoqhju cốuwib kỵvjhw.


Trìbyclnh Dụabqic cũlnvrng bìbyclnh tâmggcm lạdpmui, khôsqlxng kítnokch đoiikyaarng nhưicvr vừtnoka rồoiiki, trong nộyaari tâmggcm hơqduyi xấgmcxu hổruuk quan sáielgt Đxmluiềoqhjn Phong, sau đoiikóyaar tiếnwrsp lờbycli:

- Ta muốuwibn mọabqii ngưicvrbycli nêpujcn biếnwrst Lưicvru Diêpujcu làwkizbycl Viêpujcn Thuậkdlmt màwkizbyclm đoiikếnwrsn. Nếnwrsu nhưicvr chújwvmng ta dùpuptng Lưicvru đoiikpupt kháielgng Viêpujcn thìbycl kếnwrst quảwebowkiz khôsqlxng tưicvrnpmvng.

Đxmluiềoqhjn Phong lắxmluc đoiikmggcu, khôsqlxng cho làwkiz đoiikújwvmng:

- Lưicvru Diêpujcu pháielgi phảwebon quâmggcn Tráielgch Dung, Tiếnwrst Lễqduy đoiikóyaarng quâmggcn tạdpmui Mạdpmut Lăoiikng, còicvrn đoiikdpmui quâmggcn củvdjva mìbyclnh thìbycl trụabqinpmvqduyi kháielgc. Dãqduymggcm củvdjva hắxmlun ta rấgmcxt rõebov, chítnoknh làwkiz đoiikvjhwi quâmggcn ta cùpuptng vớabqii quâmggcn Viêpujcn Thuậkdlmt đoiikáielgnh nhau đoiikếnwrsn lưicvrpapvng bạdpmui câmggcu thưicvrơqduyng, sau đoiikóyaar mộyaart lầmggcn hàwkiznh đoiikyaarng đoiikáielgnh chiếnwrsm Hu Dịbogn. Nhưicvr thếnwrswkizo lạdpmui cóyaar khảwebooiikng cùpuptng vớabqii quâmggcn ta đoiikvbming cùpuptng chiếnwrsn tuyếnwrsn. Đxmluang nóyaari quâmggcn ta chítnok tạdpmui Giang Nam, sau đoiikóyaar lạdpmui cùpuptng vớabqii Lưicvru Diêpujcu xéyusm mặpuptt. Đxmluâmggcy khôsqlxng phảweboi làwkiz đoiikpupt cho ngưicvrbycli trong thiêpujcn hạdpmu chếnwrs nhạdpmuo làwkiz tiểpuptu nhâmggcn phảwebon phújwvmc sao?

jwvmc nàwkizy ngưicvrbycli vẫoiikn chưicvra mởnpmv miệzcocng làwkiz Quáielgch Gia đoiikãqduybyclnh tâmggcm khítnokyaari vớabqii Trưicvrơqduyng Lãqduyng:

- Chújwvma côsqlxng, thuộyaarc hạdpmuyaar mộyaart cáielgch.

Tấgmcxt cảwebo mọabqii ngưicvrbycli đoiikoqhju biếnwrst Quáielgch Gia bìbyclnh thưicvrbyclng mưicvru kếnwrs khôsqlxng phảweboi cóyaar rấgmcxt nhiềoqhju. Nhưicvrng nhiềoqhju lầmggcn vẫoiikn luôsqlxn đoiikưicvra ra trong thờbycli khắxmluc mấgmcxu chốuwibt nhấgmcxt, hơqduyn nữvbmia lạdpmui rấgmcxt hữvbmiu dụabqing, nêpujcn khôsqlxng khỏtagei nhìbycln sang.

Trưicvrơqduyng Lãqduyng nhìbycln bộyaar dạdpmung nhưicvrtnoknh trưicvrabqic củvdjva y, trong nộyaari tâmggcm yêpujcn tâmggcm khôsqlxng ítnokt, liềoqhjn mỉqysim cưicvrbycli nóyaari:

- Nóyaari nghe mộyaart chújwvmt nàwkizo.

Quáielgch Gia nhìbycln mọabqii ngưicvrbycli xung quanh, gưicvrơqduyng mặpuptt anh tuấgmcxn phóyaarng khoáielgng vàwkiz khítnok chấgmcxt, chậkdlmm rãqduyi nóyaari:

- Chújwvma côsqlxng cóyaar thểpuptmggcy cùpuptng Lưicvru Biểpuptu, xuôsqlxi nam Dưicvrơqduyng Châmggcu.

Sau đoiikóyaar khôsqlxng đoiikvjhwi mọabqii ngưicvrbycli phảwebon ứvbming lạdpmui, lạdpmui nóyaari tiếnwrsp:

- Ngoàwkizi mặpuptt thìbycl xem ra quâmggcn ta hung hiểpuptm vôsqlxpuptng, nhưicvrng kỳjshu thậkdlmt chítnoknh làwkizbyclnh an vôsqlx sựtwuc. Viêpujcn Thuậkdlmt làwkiz hạdpmung ngưicvrbycli vôsqlxoiikng, trưicvrabqic nóyaari dốuwibi Lưicvru Biểpuptu đoiikdpmui quâmggcn tiếnwrsp cậkdlmn. Viêpujcn Thuậkdlmt vừtnoka lo Hu Dịbogn, vừtnoka lo Thọabqi Xuâmggcn sẽtrcv mấgmcxt nêpujcn tiếnwrsn thoáielgi lưicvrpapvng nan. Ngoàwkizi ra hắxmlun ta còicvrn sợvjhwicvru Biểpuptu thậkdlmt sựtwuc xuấgmcxt binh, nếnwrsu lui thìbycl vạdpmun nhấgmcxt làwkiz mấgmcxt hếnwrst. Tạdpmui lújwvmc nàwkizy trong phòicvrng cóyaar thểpuptwkizm mộyaart thuyếnwrst kháielgch cho Lưicvru Biểpuptu, nguyệzcocn kếnwrst thàwkiznh đoiikoiikng minh. Chỉqysi cầmggcn Lưicvru Biểpuptu xuấgmcxt quâmggcn ngăoiikn Viêpujcn Thuậkdlmt thìbycl quâmggcn ta cóyaar thểpupt khôsqlxng cầmggcn lo lắxmlung đoiikếnwrsn Lưicvru Diêpujcu, cùpuptng hắxmlun đoiikưicvrvjhwc mấgmcxt.


wkizng Báielg tuy rằuxvvng làwkiz mộyaart tưicvrabqing tàwkizi, nhưicvrng mưicvru kếnwrsmggcu nhưicvr vậkdlmy thìbycl vẫoiikn khôsqlxng hiểpuptu ra sao:

- Mụabqic tiêpujcu củvdjva chújwvmng ta khôsqlxng phảweboi làwkiz theo Viêpujcn Thuậkdlmt đoiikáielgnh Lưicvru Diêpujcu sao? Nhưicvr vậkdlmy thìbycl khôsqlxng tốuwibt lắxmlum đoiikâmggcu.

Quáielgch Gia nhẹvbmi nhàwkizng gậkdlmt đoiikmggcu, khuôsqlxn mặpuptt tuấgmcxn tújwvm toáielgt ra mộyaart tia bấgmcxt đoiikxmluc dĩmggc:

- Đxmludpmui thếnwrs bứvbmic báielgch, khôsqlxng còicvrn cáielgch nàwkizo kháielgc.

Từtnok Thứvbmiwkiz ngưicvrbycli đoiikmggcu tiêpujcn đoiikoiikng ýhlxd chủvdjv ýhlxd củvdjva Quáielgch Gia, sau đoiikóyaar bổruuk sung mộyaart câmggcu:

- Hiệzcocn tạdpmui cáielgi chújwvmng ta cầmggcn nhấgmcxt chítnoknh làwkiz thờbycli gian. Chújwvmng ta ngay từtnok đoiikmggcu đoiikãqduy khôsqlxng đoiikielgn tìbyclnh thếnwrs cho đoiikújwvmng. Ai cũlnvrng thậkdlmt khôsqlxng ngờbyclicvru Diêpujcu sẽtrcv khôsqlxng đoiikáielgnh màwkiz thắxmlung đoiikưicvrvjhwc Quảwebong Lăoiikng, làwkizm loạdpmun lòicvrng ngưicvrbycli chújwvmng ta. Hiệzcocn tạdpmui muốuwibn đoiikqsixy Lưicvru Diêpujcu ra khỏtagei Quảwebong Lăoiikng thìbycl phảweboi mấgmcxt thờbycli gian. Bằuxvvng khôsqlxng thìbycl Viêpujcn Thuậkdlmt khôsqlxng cóyaar đoiikưicvrbyclng lui, thújwvmc đoiikdpmui quâmggcn đoiikáielgnh tớabqii quêpujc quáielgn chújwvmng ta rồoiiki.

Trìbyclnh Dụabqic tròicvrng mắxmlut đoiikweboo hai vòicvrng, cưicvrbycli nóyaari:

- Cáielgi nàwkizy khôsqlxng khóyaar. Tráielgch Dung dãqduymggcm thậkdlmt lớabqin, hơqduyn nữvbmia lạdpmui tham tàwkizi. Chújwvma côsqlxng cóyaar thểpupt lừtnoka dốuwibi hứvbmia hắxmlun đoiikvdjv loạdpmui chỗwebo tốuwibt, nhưicvrwkiz Tháielgi thújwvm Quảwebong Lăoiikng, hoặpuptc cung cấgmcxp thậkdlmt nhiềoqhju tiềoqhjn….Đxmluvjhwi mộyaart chújwvmt, chỉqysi cầmggcn hắxmlun trưicvrabqic mắxmlut Lưicvru Diêpujcu xung phong nhậkdlmn việzcocc, trấgmcxn giữvbmi Quảwebong Lăoiikng, hoặpuptc xuấgmcxt binh Từtnok Châmggcu. Binh mãqduy vừtnoka đoiikếnwrsn Giang Đxmluôsqlx, thìbycl giảwebo nguyệzcocn kếnwrst làwkizm đoiikoiikng minh, vìbycl nhau gắxmlun bóyaar. Hắxmlun tấgmcxt nhiêpujcn làwkiz phảwebon Lưicvru thôsqlxi. Khi đoiikóyaar Quảwebong Lăoiikng tấgmcxt cóyaar thểpupt kháielgng cựtwuc quâmggcn Khújwvmc Đxmludpmui An mấgmcxy ngàwkizy. Màwkiz Tiếnwrst Lễqduypuptng Tráielgch Dung tưicvrơqduyng giao rấgmcxt tốuwibt. Dung đoiikãqduyielgch ra ngoàwkizi, hắxmlun tạdpmui Mạdpmut Lăoiikng tấgmcxt nhiêpujcn làwkiz khôsqlxng cam lòicvrng. Khi đoiikóyaaricvru Diêpujcu sẽtrcv bịbogn mấgmcxt đoiiki lựtwucc tấgmcxn côsqlxng Hu Dịbogn, Từtnok Châmggcu.

Quáielgch Gia trong mắxmlut sáielgng ngờbycli, khen ngợvjhwi:

- Quảwebo thậkdlmt làwkiz diệzcocu kếnwrs, diệzcocu kếnwrs.

Mọabqii ngưicvrbycli cũlnvrng liêpujcn tiếnwrsp gậkdlmt đoiikmggcu.

Đxmluiềoqhjn Phong cẩqsixn thậkdlmn nhìbycln Trìbyclnh Dụabqic, nhưicvrng nghe câmggcu nóyaari sau củvdjva Quáielgch Gia thìbyclyaar chújwvmt khôsqlxng cam lòicvrng:

- Chiếnwrsu phụabqing hiếnwrsu chi ýhlxd, đoiikâmggcy khôsqlxng phảweboi làwkiz tạdpmuo đoiikiềoqhju kiệzcocn quáielg thuậkdlmn lợvjhwi cho Lưicvru Biểpuptu sao? Quâmggcn ta đoiikáielgnh Hu Dịbogn tổruukn hao biếnwrst bao nhiêpujcu tiềoqhjn bạdpmuc, chítnoknh làwkizbycl Hoàwkizi Nam chi đoiikbogna. Vạdpmun nhấgmcxt Lưicvru Biểpuptu tậkdlmp kítnokch đoiikưicvrvjhwc Thọabqi Xuâmggcn, quâmggcn ta chẳkdlmng phảweboi làwkiz “Trújwvmc lam mújwvmc nưicvrabqic” sao? Đxmlubogna đoiikiểpuptm đoiikáielgnh hạdpmu Hu Dịbogn chítnoknh làwkiz phítnoka tâmggcy Hoàwkizi Nam, thậkdlmm chítnok tiếnwrsn quâmggcn sẵoiikn sàwkizng. Làwkizm lợvjhwi cho ngưicvrbycli kháielgc nhưicvr thếnwrs thìbyclyaar chújwvmt khôsqlxng cam lòicvrng.

Quáielgch Gia cưicvrbycli vàwkizi tiếnwrsng, lắxmluc đoiikmggcu nóyaari:

- Lờbycli nóyaari củvdjva Đxmluiềoqhjn tiêpujcn sinh sai rồoiiki, chỉqysi biếnwrst cáielgi thứvbmi nhấgmcxt màwkiz khôsqlxng biếnwrst cáielgi thứvbmi hai. Lưicvru Biểpuptu đoiikãqduy giữvbmiielgi cóyaar thừtnoka, tiếnwrsn thủvdjv chưicvra đoiikvdjv. Tiếnwrsn côsqlxng Viêpujcn Thuậkdlmt, hắxmlun tấgmcxt nhiêpujcn làwkiz lo đoiikưicvrvjhwc lo mấgmcxt, khôsqlxng cầmggcn toàwkizn lựtwucc. Viêpujcn Thuậkdlmt tựtwuc Nam Dưicvrơqduyng, đoiikvbming đoiikmggcu quâmggcn phiệzcoct Quan Đxmluôsqlxng. Chếnwrst con lạdpmuc đoiikàwkiz gầmggcy còicvrn hơqduyn con ngựtwuca lớabqin. Nếnwrsu khôsqlxng pháielgjwvma chìbyclm thuyềoqhjn thìbyclwkizm sao cóyaar thểpupt khắxmluc chi?

Mọabqii ngưicvrbycli ngẫoiikm lạdpmui cũlnvrng cóyaar chújwvmt đoiikdpmuo lýhlxd.

- Vừtnoka rồoiiki nghe Văoiikn Trọabqing Đxmluvbmic nóyaari vậkdlmy, kếnwrsielgch ta đoiikãqduyyaar sinh biếnwrsn. Vẫoiikn trưicvrabqic lấgmcxy Viêpujcn Thuậkdlmt, sau chiếnwrsn Lưicvru Diêpujcu.

Quáielgch Gia mỉqysim cưicvrbycli.

Từtnok Thứvbmiicvrbycli to:

- Đxmluújwvmng vậkdlmy, thậkdlmt khôsqlxng biếnwrst việzcocc Tráielgch Dung, Lễqduy Tiếnwrst phảwebon chújwvma côsqlxng lạdpmui làwkiz chuyệzcocn tốuwibt.

- Đxmluưicvrơqduyng nhiêpujcn, làwkiz thàwkiznh toàwkizn chuyệzcocn tốuwibt cho chújwvma côsqlxng.

Mọabqii ngưicvrbycli mồoiikm năoiikm miệzcocng mưicvrbycli, quéyusmt đoiiki khôsqlxng khítnok âmggcm trầmggcm vừtnoka rồoiiki.

jwvmc nàwkizy Trưicvrơqduyng Liêpujcu cũlnvrng hồoiiki phụabqic lạdpmui tâmggcm trạdpmung nhẹvbmi nhõebovm, vui sưicvrabqing nóyaari:

- Quâmggcn ta còicvrn muốuwibn trởnpmv thàwkiznh đoiikoiikng minh củvdjva Lưicvru Biểpuptu hay khôsqlxng?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.