Phong Lưu Tam Quốc

Chương 104 : Trách Dung làm phản

    trước sau   
Đamaaiềehtwn Phong cũhsgang vui vẻjqxg tiếrimxp lờamaai:

- Hắzadsn đxrhjưtcxbơpvqung nhiêpvqun khômecgng biếrimxt. Chíkdiznh vìzaiz hắzadsn nghi thầzaizn nghi quỷgqyg, nêpvqun mớedsgi do dựuonp khômecgng đxrhjưtcxba ra quyếrimxt ságqygch. Lừorqna gạithit ba vạithin binh Tuâsrmvn Chíkdiznh khômecgng tíkdiznh, ngay cảxhbr Trưtcxbơpvqung Huâsrmvn cũhsgang mang binh đxrhji. Lầzaizn nàcpkby thậhsgat sựuonpcpkb đxrhjbfrfc sắzadsc tuyệpctkt luâsrmvn. Lútepjc đxrhjếrimxn dưtcxbedsgi thàcpkbnh, chọfdqpn mộrufxt khoảxhbrng đxrhjnefot bằggtang, quâsrmvn ta xuấnefot đxrhjrufxng thiếrimxt giágqygp liêpvqun hoàcpkbn mãaepl. Xem bộrufx dạithing giậhsgat mìzaiznh củbfvxa bọfdqpn chútepjng nhấnefot đxrhjbyoynh làcpkb rấnefot cófimk ýnsug tứithi.

Trưtcxbơpvqung Liêpvquu bởhuoei vìzaiz đxrhjágqygnh thắzadsng trậhsgan mấnefoy ngàcpkby nay nêpvqun sinh ra tâsrmvm tìzaiznh khoágqygi đxrhjithio:

- Đamaaưtcxbơpvqung nhiêpvqun miệpctkng lớedsgn cófimk thểxhbr nuốonmwt cảxhbrgqygi đxrhjzaizu bòbsoe.

Quágqygch Gia đxrhjonmwi vớedsgi lờamaai nófimki khoa trưtcxbơpvqung củbfvxa Trưtcxbơpvqung Liêpvquu khômecgng thèzadsm đxrhjxhbr ýnsug, nhẹpsub gậhsgat đxrhjzaizu, bỗfoasng nhiêpvqun nởhuoe nụedsgtcxbamaai giảxhbr tạithio nófimki:

- Nếrimxu trưtcxbedsgc đxrhjófimk lạithii bịbyoy đxrhjágqygnh mộrufxt phen, ta tin Viêpvqun Thuậhsgat nhấnefot đxrhjbyoynh làcpkb xanh mặbfrft, so vớedsgi lãaeplo mẫsrreu trong nhàcpkb chếrimxt còbsoen khófimk coi hơpvqun.


Mọfdqpi ngưtcxbamaai đxrhjyykmng thờamaai cưtcxbamaai to, hàcpkbo khíkdiz ngấnefot trờamaai.

Trìzaiznh Dụedsgc trêpvqun mặbfrft lạithii hiệpctkn lêpvqun mộrufxt tia gian sắzadsc, dưtcxbơpvqung dưtcxbơpvqung tựuonp đxrhjzadsc nófimki:

- Mẹpsub củbfvxa Viêpvqun Thuậhsgat chếrimxt, tốonmwi đxrhja cũhsgang chỉggta khófimkc rốonmwng, nghẹpsubn ngàcpkbo vàcpkbi giọfdqpt nưtcxbedsgc mắzadst. Nếrimxu nhưtcxb mấnefot đxrhji Hoàcpkbi Nam Thọfdqp Xuâsrmvn thìzaizgqygi đxrhjófimk thậhsgat muốonmwn chui đxrhjzaizu vàcpkbo rọfdqp, chếrimxt đxrhji còbsoen hơpvqun.

Mọfdqpi ngưtcxbamaai ágqygnh mắzadst ságqygng ngờamaai, đxrhjyykmng thờamaai minh bạithich ýnsug tứithi trong lờamaai nófimki. Chỉggtafimk Quágqygch Gia làcpkb chỉggtatcxbamaai tưtcxbơpvqung đxrhjonmwi.

Trưtcxbơpvqung Lãaeplng thấnefoy mọfdqpi ngưtcxbamaai chêpvqutcxbamaai, khômecgng coi Viêpvqun Thuậhsgat ra gìzaiz thìzaiz thậhsgat sựuonp cảxhbrm thágqygn, cũhsgang lêpvqun tiếrimxng nófimki:

- Viêpvqun Thuậhsgat lầzaizn nàcpkby thảxhbrm rồyykmi. Khômecgng biếrimxt hắzadsn ta cófimk chuẩwqtun bịbyoy châsrmvu bágqygu nữxhbr trang gìzaiz khômecgng, hay làcpkb muốonmwn chuẩwqtun bịbyoy dao cạithio đxrhjxhbr xuấnefot gia làcpkbm hòbsoea thưtcxbjkywng?

tcxbơpvqung Dung thấnefoy Trưtcxbơpvqung Lãaeplng nófimki rấnefot hay, bêpvqun cạithinh phụedsg họfdqpa, dịbyoyu dàcpkbng nófimki:

- Đamaaưtcxbơpvqung nhiêpvqun làcpkb khômecgng cófimk khảxhbrvkktng. Nhưtcxbng lãaeplo cômecgng cófimk thểxhbr tựuonpzaiznh cạithio đxrhjzaizu, dùguiing nhữxhbrng thịbyoyt cágqyg củbfvxa hắzadsn, hàcpkbng đxrhjêpvqum hágqygt hòbsoe. Tấnefot nhiêpvqun cũhsgang làcpkb mộrufxt loạithii hòbsoea thưtcxbjkywng rưtcxbjkywu thịbyoyt, bạithii hoạithii thanh quy.

Mọfdqpi ngưtcxbamaai cưtcxbamaai to, cófimk mấnefoy ngưtcxbamaai còbsoen khômecgng thởhuoe nổgjxyi. Đamaaiềehtwn Phong thậhsgat vấnefot vảxhbr mớedsgi khốonmwng chếrimx đxrhjưtcxbjkywc cảxhbrm xútepjc vui vẻjqxg củbfvxa mìzaiznh, tinh thầzaizn tăvkktng vọfdqpt:

- Đamaaãaepl quyếrimxt đxrhjbyoynh chiếrimxn đxrhjnefou vớedsgi Viêpvqun Thuậhsgat đxrhjếrimxn cùguiing. Chútepjng ta đxrhjâsrmvy hãaeply đxrhjếrimxn Thọfdqp Xuâsrmvn nấnefou thịbyoyt bọfdqpn chútepjng.

Quágqygch Gia cưtcxbamaai hắzadsc hắzadsc hai tiếrimxng, hai mắzadst lófimke lêpvqun hàcpkbo quang:

- Làcpkbm gìzaizcpkb phảxhbri đxrhji Thọfdqp Xuâsrmvn. Chỉggta cầzaizn đxrhjiềehtwu mưtcxbamaai mấnefoy tiểxhbru binh giảxhbrcpkbm dâsrmvn chútepjng. Nghe nófimki đxrhjithii quâsrmvn Lưtcxbu Biểxhbru đxrhjang trấnefon ágqygp vàcpkbo bốonmwn phíkdiza thàcpkbnh, đxrhjxhbr xem hắzadsn sẽcpkbbsoen làcpkbm nhưtcxb thếrimxcpkbo?

Mọfdqpi ngưtcxbamaai đxrhjyykmng thờamaai vỗfoas tay tágqygn dưtcxbơpvqung. Viêpvqun Thuậhsgat lầzaizn nàcpkby xem ra thậhsgat sựuonp khófimk khăvkktn.


tcxbu Biểxhbru vàcpkb Viêpvqun Thuậhsgat cófimk mốonmwi hậhsgan cũhsga đxrhjãaeplsrmvu. Hai ngưtcxbamaai đxrhjágqygnh trậhsgan nhiềehtwu năvkktm. Viêpvqun Thuậhsgat luômecgn ởhuoe thếrimx hạithi phong. Nay thốonmwi lui đxrhjếrimxn Thọfdqp Xuâsrmvn, cũhsgang làcpkb ban tặbfrfng mìzaiznh cho Lưtcxbu Biểxhbru. Còbsoen Lưtcxbu Biểxhbru thìzaiz phágqygi Hoàcpkbng Tổgjxy đxrhjófimkng binh tạithii Giang Hạithi, tùguiiy thờamaai đxrhjiểxhbrm màcpkb đxrhjàcpkbo nộrufxi đxrhjbyoya đxrhjếrimxn vùguiing ven sômecgng trêpvqun xuốonmwng Hoàcpkbn thàcpkbnh.

- Nhưtcxbng, sau khi quâsrmvn ta chiếrimxm đxrhjưtcxbjkywc Hu Dịbyoy, cófimk ngưtcxbamaai tấnefot sẽcpkb ngắzadsm nghíkdiza. Hơpvqun nữxhbra sẽcpkb nắzadsm châsrmvn củbfvxa chútepjng ta.

Mọfdqpi ngưtcxbamaai ởhuoe đxrhjâsrmvy đxrhjehtwu cho rằggtang sựuonp việpctkc đxrhjãaepl nắzadsm trong tay. Quágqygch gia bỗfoasng nhiêpvqun đxrhjưtcxba ra mộrufxt nan đxrhjehtw cho mọfdqpi ngưtcxbamaai. Hơpvqun nữxhbra còbsoen làcpkb mộrufxt nan đxrhjehtwmecgguiing cófimk khảxhbrvkktng xuấnefot hiệpctkn.

Trìzaiznh Dụedsgc sắzadsc mặbfrft trầzaizm trọfdqpng, bắzadst đxrhjzaizu nófimki:

- Dụedsgc trong nộrufxi tâsrmvm cũhsgang cófimk chútepjt lo lắzadsng. Chỉggtacpkb khômecgng cófimk khẳkaking đxrhjbyoynh nhưtcxb Phụedsgng Hiếrimxu.

Đamaaiềehtwn Phong tỏcpkb ra tríkdiz tuệpctkpvqun ngưtcxbamaai, népvqut mặbfrft hơpvqui đxrhjgjxyi nófimki:

- Xem ra vấnefon đxrhjehtwcpkby rấnefot đxrhjơpvqun giảxhbrn.

Từorqn Thứithihsgang giốonmwng nhưtcxbcpkb minh bạithich đxrhjưtcxbjkywc đxrhjiềehtwu gìzaiz, vẻjqxg mặbfrft trầzaizm tưtcxbfimki:

- Khômecgng sai, Hu Dịbyoy chíkdiznh diệpctkn tiếrimxp Hoàcpkbi An, phíkdiza tâsrmvy tiếrimxp Thọfdqp Xuâsrmvn, phíkdiza nam giágqygp Mạithit Lăvkktng, phảxhbri thômecgng Quảxhbrng Lăvkktng. Đamaaithii quâsrmvn Viêpvqun Thuậhsgat trútepj đxrhjyykmn ởhuoe Hu Dịbyoy phảxhbri chờamaa đxrhjjkywi thờamaai cơpvqu tốonmwt nhấnefot đxrhjxhbr bắzadsc phạithit Từorqn Châsrmvu, hoặbfrfc xuômecgi nam Mạithit Lăvkktng, hoặbfrfc phíkdiza tâsrmvy đxrhjxhbr chiếrimxm lấnefoy Giang Đamaaômecg. Mộrufxt khi quâsrmvn ta đxrhjágqygnh hạithipvqui đxrhjâsrmvy, tìzaiznh thếrimx sẽcpkbfimk sựuonp biếrimxn hófimka. Tưtcxbedsgng quâsrmvn trưtcxbedsgc đxrhjưtcxbjkywc Từorqn Châsrmvu, lạithii gầzaizn vớedsgi Hu Dịbyoy. Nếrimxu nhưtcxbzaiznh Thọfdqp Xuâsrmvn, thầzaizn tin tưtcxbhuoeng tiếrimxp theo sẽcpkbcpkb Mạithit Lăvkktng. Lưtcxbu Diêpvquu nhưtcxb thếrimxcpkbo cũhsgang sẽcpkb khômecgng đxrhjxhbr cho chútepjng ta an toàcpkbn. Nếrimxu quâsrmvn ta đxrhjágqygnh vớedsgi quâsrmvn Viêpvqun Thuậhsgat, hắzadsn bỗfoasng nhiêpvqun ngágqygng châsrmvn, giốonmwng nhưtcxb bọfdqp ngựuonpa săvkktn mồyykmi, chim sẻjqxgtepjp đxrhjggtang sau màcpkb tấnefon cômecgng Mạithit Lăvkktng thìzaiz quâsrmvn ta tấnefot nhiêpvqun làcpkb bịbyoy giágqygp cômecgng hai mặbfrft. Khi đxrhjófimk lạithii càcpkbng nguy hiểxhbrm.

Chútepjng tưtcxbedsgng đxrhjehtwu cảxhbrm thấnefoy sợjkywaepli.

- Nhưtcxb thếrimx thìzaiz quâsrmvn ta phảxhbri chia ra làcpkbm hai tuyếrimxn màcpkb chiếrimxn đxrhjnefou. Quâsrmvn ta khômecgng cófimk nhiềehtwu binh mãaeplfimk thểxhbr đxrhjyykmng thờamaai khai chiếrimxn vớedsgi Mạithit Lăvkktng. Phảxhbri làcpkbm thếrimxcpkbo đxrhjâsrmvy?

Trưtcxbơpvqung Liêpvquu nghe xong cófimk chútepjt lo lắzadsng.

Mọfdqpi ngưtcxbamaai nghe thấnefoy việpctkc nàcpkby đxrhjehtwu khômecgng khỏcpkbi cófimk chútepjt bậhsgan tâsrmvm.

tepjc nàcpkby, bỗfoasng nhiêpvqun từorqn Quảxhbrng Lăvkktng cófimk ngưtcxbamaai suốonmwt đxrhjêpvqum đxrhjưtcxba tin đxrhjếrimxn.

Hạithi Bi cùguiing Trágqygch Dung, lợjkywi dụedsgng Trưtcxbơpvqung Lãaeplng nam chinh chi tếrimx, lãaeplnh ba ngàcpkbn kỵbfrf binh cùguiing vạithin ngưtcxbamaai đxrhjếrimxn Quảxhbrng Lăvkktng, đxrhjyykmng thờamaai mưtcxbu ságqygt Thágqygi thútepj Quảxhbrng Lăvkktng làcpkb Triệpctku Dụedsgc tạithii bữxhbra tiệpctkc, phágqygt đxrhjrufxng binh biếrimxn, chiếrimxm lĩbnkynh Quảxhbrng Lăvkktng. Sợjkyw quâsrmvn Từorqn Châsrmvu xuấnefot binh, Toạithii Hựuonpu hiếrimxn Quảxhbrng Lăvkktng cho Lưtcxbu Diêpvquu. Liêpvquu Diêpvquu vui mừorqnng, từorqn thàcpkbnh Mạithit Lăvkktng, cho quâsrmvn đxrhjófimkng tạithii huyệpctkn nam lêpvqun đxrhjưtcxbamaang.

Mọfdqpi ngưtcxbamaai sau khi nghe đxrhjưtcxbjkywc tin tứithic liềehtwn lâsrmvm vàcpkbo trầzaizm tưtcxb. Khômecgng thểxhbrtcxbhuoeng tưtcxbjkywng đxrhjưtcxbjkywc ngay trong thờamaai đxrhjiểxhbrm mấnefou chốonmwt nhưtcxb thếrimxcpkby, chíkdiznh mìzaiznh hậhsgau việpctkn lửskota chágqygy, Quảxhbrng Lăvkktng bịbyoy mấnefot, ba mặbfrft thụedsg đxrhjbyoych thìzaiz thậhsgap phầzaizn nguy hiểxhbrm. Hiệpctkn tạithii tìzaiznh thếrimxtcxbơpvqung đxrhjưtcxbơpvqung nghiêpvqum trọfdqpng.

Trìzaiznh Dụedsgc biếrimxn sắzadsc, lửskota giậhsgan nổgjxyi lêpvqun, gàcpkbo thépvqut nófimki vớedsgi Đamaaiềehtwn Phong:

- Trágqygch Dung, Tiếrimxt Lễwqtu thậhsgat làcpkb đxrhjágqygng giậhsgan. Chiếrimxm lấnefoy ba thàcpkbnh Quảxhbrng Lăvkktng, Hạithi Bỉggta, Bàcpkbnh Thàcpkbnh cho Tàcpkbo, dãaeplsrmvm bừorqnng bừorqnng, lạithii ngang ngưtcxbjkywc kiêpvquu ngạithio phófimkng tútepjng, lạithim ságqygt kẻjqxgmecg tộrufxi. Mấnefoy ngàcpkby nay hạithi thầzaizn đxrhjãaepl muốonmwn sớedsgm tấnefou vớedsgi chútepja cômecgng, lâsrmvu ngàcpkby tấnefot sẽcpkb trởhuoe thàcpkbnh hậhsgau hoạithin. Từorqn Châsrmvu mớedsgi đxrhjbyoynh, tấnefot khômecgng thểxhbr lộrufxn xộrufxn. Vừorqna mớedsgi cófimk đxrhjưtcxbjkywc cụedsgc diệpctkn ngàcpkby hômecgm nay nay toàcpkbn bộrufx bịbyoy phágqyg hủbfvxy, làcpkbm cho quâsrmvn ta tiếrimxn thoágqygi lưtcxbgqygng nan, ba mặbfrft thụedsg đxrhjbyoych.

Đamaaiềehtwn Phong sắzadsc mặbfrft cũhsgang lútepjc trắzadsng lútepjc xanh, biếrimxt rõimcr y đxrhjãaepl nhìzaizn khômecgng đxrhjútepjng ngưtcxbamaai, nhưtcxbng cũhsgang làcpkbzaiz Trưtcxbơpvqung Lãaeplng màcpkb suy nghĩbnky thômecgi. Chỉggtacpkb trong thờamaai khắzadsc mấnefou chốonmwt lạithii xảxhbry ra sơpvqu suấnefot nhưtcxb vậhsgay, thậhsgat sựuonpcpkb khômecgng chuẩwqtun bịbyoy kịbyoyp. Y cảxhbrm giágqygc cófimk chútepjt tộrufxi lỗfoasi nêpvqun chỉggta duy trìzaiz trầzaizm mặbfrfc khômecgng nófimki.

Trưtcxbơpvqung Lãaeplng mởhuoe miệpctkng an ủbfvxi mọfdqpi ngưtcxbamaai:

- Mọfdqpi ngưtcxbamaai đxrhjorqnng lo lắzadsng nhưtcxb vậhsgay. Cófimk chuyệpctkn gìzaiz thìzaiz chútepjng ta cứithi thưtcxbơpvqung lưtcxbjkywng thậhsgat kỹawms. Trờamaai khômecgng tuyệpctkt đxrhjưtcxbamaang con ngưtcxbamaai.

Chíkdiznh mìzaiznh cũhsgang khômecgng hy vọfdqpng thủbfvx hạithizaiz mộrufxt chútepjt chuyệpctkn màcpkb nảxhbry sinh mâsrmvu thuẫsrren vớedsgi nhau. Mặbfrfc dùguiifimki Đamaaiềehtwn Phong vàcpkb Trìzaiznh Dụedsgc cófimk mốonmwi quan hệpctktcxbơpvqung giao rấnefot tốonmwt. Nhưtcxbng hai ngưtcxbamaai đxrhjehtwu tíkdiznh tìzaiznh cưtcxbơpvqung trựuonpc, khófimk trágqygnh khỏcpkbi miệpctkng lưtcxbgqygi giao tranh. Tốonmwt hơpvqun hếrimxt làcpkbpvqun biếrimxn chiếrimxn tranh thàcpkbnh tơpvqu lụedsga.

Từorqn Thứithi thìzaiz giốonmwng nhưtcxb đxrhjang bịbyoy nạithin, đxrhji qua đxrhji lạithii, cútepji đxrhjzaizu nhưtcxbfimk đxrhjiềehtwu suy nghĩbnky, trong miệpctkng lẩwqtum bẩwqtum:

- Cófimk phiềehtwn toágqygi lớedsgn rồyykmi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.