Phong Lưu Tam Quốc

Chương 103 : Trương Huân tuyệt vọng

    trước sau   
Trưfnswơmnbqng Lãbvdfng trêbgdbn vai sưfnswng mộmwrvt cụznhdc to, khôuywing cầafykn phảybqyi nórefli cũruwsng biếbquzt làwfmh sẽzmvw bịbhce đsezgau nhứjshac mấrgsvy ngàwfmhy.

Lạkxcai nórefli Trưfnswơmnbqng Huâtyobn lãbvdfnh binh Trưfnswơmnbqng Huâtyobn đsezgếbquzn thàwfmhnh Hu Dịbhce thìjgkw đsezgãbvdfwfmh canh ba. Trêbgdbn thàwfmhnh đsezgbhceu khôuywing córefl ngưfnswehlli, mộmwrvt mảybqynh hắjyhec áijrym, nêbgdbn khôuywing khỏknsqi cảybqym thấrgsvy nộmwrvi tâtyobm mêbgdb hoặznhdc, liềbhcen gọuwmqi mộmwrvt Phóreflfnswwfmhng bêbgdbn cạkxcanh.

Vịbhce Phóreflfnswijryng kia vừznhda kêbgdbu lêbgdbn hai tiếbquzng, chợjgkwt nghe córefl ngưfnswehlli cưfnswehlli to, thanh âtyobm truyềbhcen xa vạkxcan dạkxcam:

- Ta phụznhdng mệosygnh chújgkwa côuywing, đsezgãbvdf đsezgoạkxcat đsezgưfnswjgkwc thàwfmhnh. Tiểokdzu nhi Trưfnswơmnbqng Huâtyobn, còbquzn khôuywing mau xuốmixjng ngựfrdha đsezgafyku hàwfmhng.

Đtyobújgkwng làwfmh giọuwmqng nórefli nhưfnsw vịbhcet đsezgfrdhc củuywia Yếbquzn Minh.

Đtyobozoxng thờehlli, nhữzknlng bórefl đsezguốmixjc trêbgdbn thàwfmhnh cũruwsng cháijryy lêbgdbn. Tấrgsvt cảybqy đsezgbhceu làwfmhfnswwfmhng sĩtsjd Từznhd Châtyobu, rậenvlm rạkxcap chằirgwng chịbhcet.


Trầafykn Lan giậenvln dữzknl, khôuywing thèzknlm trảybqyi qua sựfrdh đsezgozoxng ýnmxf củuywia Trưfnswơmnbqng Huâtyobn, mang mộmwrvt sốmixj quâtyobn mãbvdf vọuwmqt lêbgdbn. Nhưfnswng cửybqya thàwfmhnh đsezgóreflng chặznhdt, trêbgdbn thàwfmhnh mũruwsi têbgdbn bắjyhen xuốmixjng nhưfnswfnswa. Binh sĩtsjd thưfnswơmnbqng vong vôuywi sốmixj.

Thủuywi hạkxca đsezgkxcai quâtyobn củuywia Trưfnswơmnbqng Huâtyobn trong nộmwrvi tâtyobm thấrgsvt vọuwmqng đsezgếbquzn cùkxcang cựfrdhc. Sĩtsjd khícaoo đsezgãbvdf xuốmixjng đsezgếbquzn mứjshac thấrgsvp nhấrgsvt.

Trưfnswơmnbqng Huâtyobn ngồozoxi trêbgdbn ngựfrdha, tứjshac giậenvln nórefli:

- Chủuywifnswwfmhng đsezgãbvdf phórefl tháijryc trọuwmqng tráijrych bảybqyo vệosyg Hu Dịbhce cho ta. Nhưfnswng hôuywim nay thấrgsvt thủuywi, ta khôuywing còbquzn mặznhdt mũruwsi nàwfmho đsezgi gặznhdp chújgkwa côuywing. Chi bằirgwng dùkxcang tícaoonh mạkxcang nàwfmhy đsezgokdz đsezgbhcen đsezgáijryp đsezgkxcai âtyobn đsezgkxcai đsezgjshac củuywia chújgkwa côuywing.

refli xong liềbhcen rújgkwt kiếbquzm tựfrdh vẫfgycn.

uywii Bạkxcac đsezgjshang bêbgdbn cạkxcanh cảybqym thấrgsvy sợjgkwbvdfi. Nếbquzu quảybqy thậenvlt tícaoonh đsezgếbquzn côuywing tộmwrvi, ngưfnswehlli phảybqyi bịbhcemnbqi đsezgafyku xuốmixjng đsezgrgsvt chắjyhec chắjyhen làwfmh y thìjgkw liềbhcen vộmwrvi vàwfmhng nắjyhem lấrgsvy cáijrynh tay Trưfnswơmnbqng Huâtyobn, khôuywing cho y hàwfmhnh đsezgmwrvng. Lôuywii Bạkxcac vẻhvfk mặznhdt đsezgau khổtyob, cầafyku khẩuuxan nórefli:

- Tưfnswwfmhng quâtyobn vạkxcan lầafykn khôuywing đsezgưfnswjgkwc làwfmhm nhưfnsw vậenvly. Việosygc cấrgsvp báijrych khôuywing phảybqyi làwfmh luậenvln côuywing tộmwrvi cùkxcang đsezgưfnswjgkwc mấrgsvt. Nhưfnsw thếbquzwfmho chiếbquzm lạkxcai Hu Dịbhce mớwfmhi làwfmh nhiệosygm vụznhd thiếbquzt yếbquzu.

Trưfnswơmnbqng Huâtyobn sắjyhec mặznhdt thêbgdbfnswơmnbqng, thởijrywfmhi nórefli:

- Trưfnswơmnbqng Lãbvdfng quảybqy thậenvlt cao minh, mưfnswu kếbquz khôuywing ngừznhdng. Nhưfnsw thếbquzwfmho lạkxcai đsezgokdz cho quâtyobn ta phảybqyn côuywing Hu Dịbhce chứjsha. Hắjyhen ta sẽzmvwcaoong thêbgdbm binh lícaoonh Từznhd Châtyobu đsezgokdz thủuywi thàwfmhnh. Quâtyobn ta khôuywing córefl khảybqycaoong côuywing thàwfmhnh, lạkxcai khôuywing córeflfnswơmnbqng thảybqyo. Chỉcdwy cầafykn thủuywi vữzknlng mộmwrvt buổtyobi, ba quâtyobn khôuywing córeflfnswơmnbqng thựfrdhc. Ai córefl chiếbquzn tâtyobm thìjgkw khi đsezgórefl sẽzmvwwfmhng bịbhce thảybqym bạkxcai.Lôuywii Bạkxcac biếbquzt rõkcpn Trưfnswơmnbqng Huâtyobn lờehlli nórefli thậenvlp phầafykn córeflnmxf. Nhưfnswng lújgkwc nàwfmhy đsezgâtyoby lạkxcai chẳybqyng quan tâtyobm nhiềbhceu nhưfnsw vậenvly, córefl chújgkwt kícaooch đsezgmwrvng nórefli:

- Tưfnswwfmhng quâtyobn, sựfrdhjgkwnh đsezgãbvdf nhưfnsw vậenvly, quâtyobn ta chỉcdwyrefl thểokdzfnswuwmqng éosygp đsezgáijrynh, còbquzn hơmnbqn làwfmh khôuywing córeflijryi gìjgkw. Quâtyobn ta còbquzn năcaoom sáijryu vạkxcan, córefl thểokdz trong thờehlli gian ngắjyhen leo lêbgdbn thang mâtyoby, quyếbquzt đsezgbhcenh tửybqy chiếbquzn.

Trưfnswơmnbqng Huâtyobn bấrgsvt đsezgjyhec dĩtsjd lắjyhec đsezgafyku, sắjyhec mặznhdt trởijrybgdbn giàwfmh nua, giọuwmqng nórefli khàwfmhn khàwfmhn:

- Lui lạkxcai đsezgi, chờehll đsezgkxcai quâtyobn củuywia Kỷswhyfnswwfmhng quâtyobn. Quâtyobn ta bịbhce đsezgáijrynh bạkxcai, thiếbquzu đsezgi chi khícaoo. Hơmnbqn nữzknla ngưfnswehlli nàwfmho cũruwsng mệosygt mỏknsqi, đsezgórefli kháijryt, làwfmhm sao córefl thểokdz chiếbquzn đsezgrgsvu. Màwfmh quâtyobn đsezgmwrvi củuywia Trưfnswơmnbqng Lãbvdfng đsezgirgwng sau vẫfgycn còbquzn hùkxcang mãbvdfnh truy đsezguổtyobi.

uywii Bạkxcac còbquzn muốmixjn gìjgkw nữzknla, thìjgkw đsezgãbvdf thấrgsvy Trưfnswơmnbqng Huâtyobn tháijryi đsezgmwrv kiêbgdbn quyếbquzt, trong nộmwrvi tâtyobm thầafykm than mộmwrvt tiếbquzng. Kỳkbio thậenvlt đsezgâtyoby đsezgãbvdfwfmh biệosygn pháijryp tốmixjt nhấrgsvt rồozoxi. Tam quâtyobn khôuywing córeflfnswơmnbqng thựfrdhc, lạkxcai khôuywing córefl chi khícaoouywing thàwfmhnh. Cuộmwrvc chiếbquzn nàwfmhy khôuywing cầafykn đsezgáijrynh cũruwsng thua. Chícaoonh mìjgkwnh kiêbgdbn quyếbquzt muốmixjn phảybqyn côuywing, chỉcdwywfmh trong lòbquzng vẫfgycn còbquzn hy vọuwmqng córefl thểokdz may mắjyhen chiếbquzm lạkxcai Hu Dịbhce, đsezguwmq cho cáijryi tộmwrvi liềbhceu lĩtsjdnh củuywia mìjgkwnh.


Trưfnswơmnbqng Huâtyobn tâtyobm trạkxcang hếbquzt sứjshac phứjshac tạkxcap, lãbvdfnh binh thấrgsvt bạkxcai quay lạkxcai.

Khi binh củuywia Triệosygu Vâtyobn đsezgếbquzn, Yếbquzn Minh liềbhcen thôuywing báijryo quâtyobn binh củuywia Trưfnswơmnbqng Huâtyobn vừznhda mớwfmhi đsezgi khỏknsqi.

Hu Dịbhceuywing thủuywi chiếbquzn, chỉcdwywfmh mộmwrvt phầafykn trong giai đsezgoạkxcan khícaoo khăcaoon. Phầafykn kếbquz tiếbquzp mớwfmhi chícaoonh làwfmhwfmhng khórefl khăcaoon hơmnbqn, càwfmhng córeflcaoonh quyếbquzt đsezgbhcenh. Kỷswhy Linh đsezgang cùkxcang vớwfmhi đsezgkxcai quâtyobn Viêbgdbn Thuậenvlt họuwmqp binh lạkxcai mộmwrvt chỗrgsv vớwfmhi Trưfnswơmnbqng Huâtyobn.

Ba ngàwfmhy sau, Viêbgdbn Thuậenvlt biếbquzt đsezgưfnswjgkwc Hu Dịbhce thấrgsvt thủuywi, tổtyobn hao binh tưfnswwfmhng thìjgkw giậenvln dữzknl, khícaoo sắjyhec táijryi nhợjgkwt, ngay tạkxcai chỗrgsv chéosygm Trầafykn Lan, Lôuywii Bạkxcac, lạkxcai tưfnswwfmhc đsezgi quyềbhcen hàwfmhnh củuywia Trưfnswơmnbqng Huâtyobn, binh mãbvdf củuywia y giao cho Kỷswhy Linh chưfnswijryng quảybqyn.

Sau đsezgórefl tựfrdhtsjdnh đsezgkxcai quâtyobn đsezgếbquzn thàwfmhnh Hu Dịbhce, cao thấrgsvp binh lựfrdhc khoảybqyng mưfnswehlli lăcaoom vạkxcan tảybqy hữzknlu.

Đtyobkxcai binh Trưfnswơmnbqng Lãbvdfng đsezgãbvdf tiếbquzn vàwfmho Hu Dịbhce, mộmwrvt lầafykn nữzknla sắjyhep xếbquzp lạkxcai quâtyobn đsezgmwrvi. Đtyobem tấrgsvt cảybqy nhữzknlng hàwfmhng binh xếbquzp vàwfmho bêbgdbn trong. Binh sĩtsjd củuywia Dưfnswơmnbqng Châtyobu chiếbquzn lựfrdhc khôuywing tầafykm thưfnswehllng. Nếbquzu toàwfmhn bộmwrvijryt hạkxcai, sợjgkw nhâtyobn tâtyobm vềbhce sau chẳybqyng ai dáijrym đsezgafyku hàwfmhng. Nhưfnsw vậenvly thìjgkw thậenvlp phầafykn đsezgáijryng tiếbquzc. Quâtyobn Dưfnswơmnbqng Châtyobu đsezga phầafykn làwfmhfnswơmnbqng dâtyobn, tuyệosygt đsezgmixji khôuywing thểokdz coi mạkxcang ngưfnswehlli nhưfnsw cọuwmqng rơmnbqm ngọuwmqn ráijryc. Nhưfnswng nếbquzu toàwfmhn bộmwrv phóreflng thícaooch thìjgkw chỉcdwy sợjgkw lạkxcai quay vềbhce vớwfmhi Viêbgdbn Thuậenvlt, mộmwrvt lầafykn nữzknla trởijry thàwfmhnh đsezgbhcech nhâtyobn vớwfmhi quâtyobn Từznhd Châtyobu. Nhưfnsw vậenvly chi bằirgwng chọuwmqn lấrgsvy nhữzknlng binh sĩtsjdfnswehllng tráijryng lưfnswu lạkxcai trong quâtyobn. Hiểokdzu chi dùkxcang lýnmxf, đsezgmwrvng chi dùkxcang tìjgkwnh, xếbquzp ngưfnswehlli đsezgafyku hàwfmhng vàwfmho làwfmhm phong phújgkw lựfrdhc lưfnswjgkwng quâtyobn đsezgmwrvi, lạkxcai khiếbquzn cho quâtyobn Từznhd Châtyobu córefl thểokdz giáijrym sáijryt. Sau nàwfmhy bìjgkwnh đsezgưfnswjgkwc Hoàwfmhi Nam, thìjgkw đsezgưfnswa nhữzknlng binh sĩtsjd giàwfmh yếbquzu quay trởijry lạkxcai Từznhd Châtyobu, khai hoang đsezgozoxn đsezgiềbhcen, nhấrgsvt cửybqyfnswuwmqng tiệosygn.

Sau khi chỉcdwynh biêbgdbn lạkxcai đsezgmwrvi ngũruws quâtyobn đsezgmwrvi, toàwfmhn bộmwrv do mộmwrvt tay Trưfnswơmnbqng Liêbgdbu quảybqyn lýnmxf. Trưfnswơmnbqng Liêbgdbu làwfmh mộmwrvt ngưfnswehlli làwfmhm việosygc rấrgsvt giỏknsqi. Mộmwrvt sựfrdh việosygc khiếbquzn Trưfnswơmnbqng Lãbvdfng nhứjshac đsezgafyku nhứjshac óreflc, nay dưfnswwfmhi tay y lạkxcai trởijry thàwfmhnh mộmwrvt việosygc hếbquzt sứjshac nhẹenvl nhàwfmhng, bắjyhet đsezgafyku thuậenvln buồozoxm xuôuywii giórefl.

Khi toàwfmhn bộmwrv quâtyobn đsezgmwrvi tiếbquzn vàwfmho Hu Dịbhce xong, Trưfnswơmnbqng Lãbvdfng đsezgznhdc biệosygt ra lệosygnh. Nếbquzu ai ởijry trong thàwfmhnh giếbquzt ngưfnswehlli, cưfnswwfmhp củuywia, hiếbquzp dâtyobm thìjgkw sẽzmvw giếbquzt khôuywing tha. Làwfmhm loạkxcan dâtyobn chújgkwng sẽzmvwkxcay theo tìjgkwnh tiếbquzt màwfmh xửybqy phạkxcat.

Hoàwfmhn cảybqynh lújgkwc ấrgsvy, nếbquzu ngưfnswehlli lãbvdfnh đsezgkxcao lòbquzng dạkxca áijryc đsezgmwrvc thìjgkw sẽzmvw ra lệosygnh tàwfmhn sáijryt hếbquzt thảybqyy dâtyobn chújgkwng. Nhưfnswng nếbquzu ngưfnswehlli lãbvdfnh đsezgkxcao tâtyobm tícaoonh thiệosygn lưfnswơmnbqng thìjgkwruwsng chỉcdwy hạkxca lệosygnh lấrgsvy hếbquzt tiềbhcen bạkxcac, rồozoxi sung quâtyobn. Đtyobiềbhceu nàwfmhy khiếbquzn cho nhữzknlng mưfnswu sưfnsw củuywia Trưfnswơmnbqng Lãbvdfng cảybqym thấrgsvy vui mừznhdng. Đtyobâtyoby mớwfmhi thựfrdhc làwfmhjgkwtyobn chújgkwng màwfmh suy nghĩtsjd.

Trưfnswơmnbqng Lãbvdfng mộmwrvt lầafykn nữzknla lạkxcai tổtyob chứjshac nghịbhce sựfrdh trong phủuywi tạkxcai Hu Dịbhce.

Bởijryi vìjgkw ai cũruwsng biếbquzt, chiếbquzm đsezgưfnswjgkwc Hu Dịbhce chỉcdwywfmh khújgkwc nhạkxcac dạkxcao đsezgafyku tiêbgdbn. Đtyobkxcai quâtyobn Viêbgdbn Thuậenvlt tấrgsvt sẽzmvw toàwfmhn lựfrdhc phảybqyn côuywing. Lâtyobm hoàwfmhi chi đsezgbhcea chícaoonh làwfmh Hoàwfmhi Nam đsezgkxcai môuywin. Mộmwrvt khi thấrgsvt thủuywi, liềbhcen tưfnswơmnbqng đsezgưfnswơmnbqng vớwfmhi cửybqya hôuywing mởijry rộmwrvng ra. Đtyobmixji phưfnswơmnbqng córefl thểokdzkxcay ýnmxfuywing thẳybqyng vàwfmho bêbgdbn trong, uy hiếbquzp chícaoonh mìjgkwnh. Viêbgdbn Thuậenvlt nếbquzu nhưfnsw khôuywing phảybqyn côuywing đsezgếbquzn thìjgkw hắjyhen córefl thểokdz ngủuywibgdbn.

Sựfrdh kiệosygn Triệosygu Vâtyobn phụznhdc kícaooch, mọuwmqi ngưfnswehlli sau đsezgórefl đsezgbhceu táijryn thưfnswijryng. Sựfrdh bộmwrvi phụznhdc đsezgozoxng thờehlli lạkxcai kèzknlm thêbgdbm mộmwrvt loạkxcai kícaoonh ýnmxf. Mộmwrvt ngưfnswehlli trung nghĩtsjda song toàwfmhn tạkxcai cáijryi nơmnbqi hỗrgsvn đsezgmwrvn nhưfnsw thếbquzwfmhy làwfmh hiếbquzm thấrgsvy.

Từznhd Thứjsha hiệosygn tạkxcai hoàwfmhn toàwfmhn córeflbquzng tin vàwfmho đsezgáijrym ngưfnswehlli Đtyobiềbhcen Phong trưfnswwfmhc mặznhdt. Gưfnswơmnbqng mặznhdt trung hậenvlu củuywia ôuywing ta càwfmhng hiệosygn lêbgdbn sựfrdh tựfrdh tin từznhd trong ra ngoàwfmhi:

- Lầafykn nàwfmhy quâtyobn ta dùkxcang mưfnswu trưfnswwfmhc liêbgdbn tụznhdc tráijry bạkxcai, màwfmhwfmh bạkxcai khôuywing ai hiểokdzu thấrgsvu. Ai cũruwsng biếbquzt quâtyobn ta giảybqy bạkxcai sẽzmvwwfmhm cho Trưfnswơmnbqng Huâtyobn nghi thầafykn nghi quỷswhy. Bởijryi vìjgkw vớwfmhi việosygc quâtyobn ta dùkxcang mưfnswu kếbquz đsezgáijrynh lui ba mưfnswơmnbqi vạkxcan Tàwfmho quâtyobn, thựfrdhc tạkxcai trêbgdbn trờehlli dưfnswwfmhi đsezgrgsvt, ai cũruwsng sẽzmvw hoàwfmhi nghi tạkxcai sao córefl thểokdz lừznhda dốmixji nhưfnsw vậenvly, chứjsha đsezgznhdng nórefli chi Trưfnswơmnbqng Huâtyobn.

Trìjgkwnh Dụznhdc cưfnswehlli nórefli:

- Đtyobjshaa trẻhvfk ba tuổtyobi cũruwsng biếbquzt quâtyobn ta tráijry bạkxcai. Chỉcdwywfmh hắjyhen khôuywing đsezgijryn đsezgưfnswjgkwc dụznhdng ýnmxf củuywia mưfnswu kếbquz củuywia ta làwfmh nằirgwm ởijry chỗrgsvwfmho.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.