Phong Lưu Tam Quốc

Chương 102 : Nữ tướng quân

    trước sau   
avlcn vềcmbk trídroa khôrshzn, mưrshzu kếhenh thìadhnadhnnh códjdb thểynlladhn vớtsbqi Quágxyoch Gia, Đxeguiềcmbkn Phong, Trìadhnnh Dụxqlfc. Nhưrshzng bàavlcn vềcmbk chinh chiếhenhn thìadhn hắvwson cònfrin thua kéehkzm Triệkkknu Vâbrqwn, Đxeguiểynlln Vi vàavlc Trưrshzơsxmfng Liêhhxdu. Nhưrshzng sởwvgz trưrshzmgzfng lớtsbqn nhấcmqrt củwscsa y chídroanh làavlc biếhenht kếhenht hợdxzhp nhữiwsrng ngưrshzmgzfi nàavlcy lạnqvei cùyhding mộdhtet chỗtero, phágxyot huy điwsrdjdbc điwsriểynllm củwscsa từwgpqng ngưrshzmgzfi, trởwvgz thàavlcnh mộdhtet nhấcmqrt thểynll hữiwsru hiệkkknu nhấcmqrt. Cònfrin mìadhnnh thìadhn khôrshzng giốgxyong nhưrshz nhữiwsrng cổwscs nhâbrqwn thờmgzfi xa xưrshza, bởwvgzi vìadhn điwsrgxyoi phưrshzơsxmfng côrshzng cao chấcmqrn chủwscs, hoặdjdbc bởwvgzi vìadhnrshzrshzwvgzng củwscsa mìadhnnh làavlcwvgz hai ngàavlcn năbrqwm sau nàavlcy màavlc trởwvgzhhxdn thựyanmc dụxqlfng hơsxmfn. Đxeguâbrqwy cũhpxang chídroanh làavlc mộdhtet trong nhữiwsrng nguyêhhxdn nhâbrqwn quan trọlgldng điwsrynll cho bọlgldn họlgld điwsri theo hắvwson.

Trong điwsrnqvei trưrshztsbqng trung quâbrqwn, Dưrshzơsxmfng Dung điwsrang cùyhding vớtsbqi Triệkkknu Vũhpxa xinh điwsrwgpqp nhưrshz hoa điwsruhbvng điwsrgmlyng sau lưrshzng Trưrshzơsxmfng Lãcddgng. Trong điwsrnqvei trưrshztsbqng chỉxegudjdb mộdhtet mìadhnnh Quágxyoch Gia, cútsbqi điwsrijduu trầijdum tưrshz, gưrshzơsxmfng mặdjdbt tuấcmqrn mỹlgld nhưrshzrshzmgzfi nhưrshz khôrshzng. Lạnqvei khôrshzng thấcmqry Trìadhnnh Dụxqlfc, Từwgpq Thứuhbvavlc Đxeguiềcmbkn Phong điwsrâbrqwu.

Thìadhn ra sau khi bao vâbrqwy giếhenht chếhenht điwsrnqvei quâbrqwn củwscsa Tuâbrqwn Chídroanh, trong điwsródjdb binh lídroanh chếhenht gầijdun mộdhtet vạnqven, điwsrijduu hàavlcng hơsxmfn mộdhtet vạnqven. Phầijdun lớtsbqn làavlc bịbooj thưrshzơsxmfng hoặdjdbc tạnqvem thờmgzfi khôrshzng cònfrin sứuhbvc chiếhenhn điwsrcmqru. Đxeguágxyom tàavlcn binh cònfrin lạnqvei thìadhn chạnqvey trốgxyon. Trìadhnnh Dụxqlfc điwsrãcddg điwsri khắvwsoc phụxqlfc xửbormjklr hậkglru quảkglr. Đxeguiềcmbkn Phong thìadhn trấcmqrn an binh lídroanh điwsrijduu hàavlcng. Từwgpq Thứuhbv mang theo năbrqwm ngàavlcn binh mãcddg trợdxzh giútsbqp Trưrshzơsxmfng Liêhhxdu, Triệkkknu Vâbrqwn truy kídroach. Vốgxyon làavlc Trưrshzơsxmfng Lãcddgng khôrshzng điwsrgxyong ýjklr, điwsrboojnh phágxyoi Triệkkknu Vũhpxa điwsri, nhưrshzng Từwgpq Thứuhbvtsbqc nàavlcy lạnqvei xung phong nhậkglrn việkkknc. Trưrshzơsxmfng Lãcddgng thấcmqry lútsbqc trưrshztsbqc y cũhpxang làavlc du hiệkkknp nêhhxdn liềcmbkn điwsrwgpqng ýjklr.

Trong doanh trạnqvei chỉxegunfrin lạnqvei ba ngàavlcn kỵzrsx binh mũhpxa sắvwsot, vàavlc mộdhtet sốgxyo thủwscs binh màavlc thôrshzi.

rshzơsxmfng Dung códjdb chútsbqt bậkglrn tâbrqwm, nụxqlfrshzmgzfi chứuhbva điwsryanmng sựyanm lo lắvwsong, cau màavlcy nódjdbi:

- Lãcddgo côrshzng, binh mãcddg mặdjdbc dùyhdi điwsrãcddg điwsriềcmbku điwsri truy kídroach. Nhưrshzng tăbrqwng lêhhxdn cũhpxang chỉxegudjdb ba vạnqven năbrqwm ngàavlcn, cộdhteng thêhhxdm nhưrshzng binh sĩxqlf chiếhenhn điwsrcmqru vừwgpqa rồwgpqi thìadhn tuyệkkknt điwsrgxyoi cũhpxang chưrshza điwsrưrshzdxzhc ságxyou vạnqven. Quâbrqwn điwsrdhtei chútsbqng ta làavlcm sao màavlc điwsrágxyonh thắvwsong điwsrưrshzdxzhc?


Trưrshzơsxmfng Lãcddgng cưrshzmgzfi nhạnqvet mộdhtet tiếhenhng, tựyanm tin, ung dung nódjdbi:

- Binh khôrshzng tídroanh ởwvgz nhiềcmbku màavlc phảkglri tídroanh ởwvgz tinh. Nếhenhu tídroanh theo quâbrqwn sốgxyo thìadhn quâbrqwn ta khôrshzng nhiềcmbku bằgmlyng quâbrqwn Viêhhxdn Thuậkglrt, nhưrshzng luậkglrn sứuhbvc chiếhenhn điwsrcmqru thìadhn quâbrqwn Viêhhxdn Thuậkglrt làavlcm sao so ságxyonh vớtsbqi quâbrqwn Từwgpq Châbrqwu chứuhbv? Vôrshz luậkglrn từwgpq trang bịbooj cho điwsrếhenhn huấcmqrn luyệkkknn binh sĩxqlf, hay làavlc nguồwgpqn cung cấcmqrp thìadhn quâbrqwn ta ưrshzu thếhenhrshzơsxmfng điwsrưrshzơsxmfng rõuekvavlcng. Nếhenhu nhưrshzadhnnh thưrshzmgzfng thìadhndjdb lẽytuc chiếhenhn điwsrcmqru ngang cơsxmf, nhưrshzng hiệkkknn tạnqvei Yếhenhn Minh vàavlcavlcn Cửborm tậkglrp kídroach Hu Dịbooj điwsrvwsoc thủwscs. Đxegugxyoi phưrshzơsxmfng tấcmqrt nhiêhhxdn làavlcnfring nódjdbng nhưrshz lửborma điwsrgxyot. Tâbrqwm tưrshz sẽytuc trong thờmgzfi gian ngắvwson nhấcmqrt muốgxyon chiếhenhm lạnqvei Hu Dịbooj. Haha, điwsrágxyong tiếhenhc làavlc khi điwsrgxyoi phưrshzơsxmfng rờmgzfi khỏlksdi thàavlcnh thìadhn thứuhbv nhấcmqrt khôrshzng mang theo quâbrqwn dụxqlfng, thứuhbv hai khôrshzng mang theo lưrshzơsxmfng thảkglro. Đxeguágxyonh nhau chưrshza điwsrưrshzdxzhc mộdhtet ngàavlcy thìadhn điwsrãcddg phảkglri bỏlksd chạnqvey. Giảkglr nhưrshz điwsrgxyoi phưrshzơsxmfng códjdb xu thếhenh phágxyotsbqa chìadhnm thuyềcmbkn thìadhn quâbrqwn ta thậkglrt sựyanmdjdb lẽytuc sẽytuc điwsrágxyonh bạnqvei quâbrqwn điwsrgxyoi phưrshzơsxmfng. Vốgxyon lấcmqry năbrqwng lựyanmc hiệkkknn tạnqvei củwscsa binh sĩxqlf Trưrshzơsxmfng Huâbrqwn vàavlc bảkglrn thâbrqwn hắvwson ta thìadhn khôrshzng códjdb khídroa thếhenh lẫteron quyếhenht điwsrgxyon. Ta nghĩxqlf hắvwson sẽytuc thoágxyoi binh điwsrynll bảkglro toàavlcn lựyanmc lưrshzdxzhng.

rshzơsxmfng Dung kinh ngạnqvec hỏlksdi:

- Vìadhngxyoi gìadhn chứuhbv?

tsbqc nàavlcy, Quágxyoch Gia bỗterong nhiêhhxdn tỉxegunh lạnqvei, nhưrshzrshzmgzfi nhưrshz khôrshzng nódjdbi:

- Đxegunqvei quâbrqwn Trưrshzơsxmfng Huâbrqwn biếhenht Hu Dịbooj điwsrãcddg mấcmqrt, sĩxqlf khídroa tấcmqrt nhiêhhxdn làavlc suy giảkglrm. Nếhenhu lútsbqc nàavlcy điwsrâbrqwy vẫteron tiếhenhp tụxqlfc chiếhenhn điwsrcmqru thìadhn chẳifszng khágxyoc nàavlco điwsri vàavlco tửborm lộdhte.

rshzơsxmfng Dung lútsbqc trưrshztsbqc cũhpxang làavlc bộdhte điwsrdhtei điwsrdjdbc chủwscsng. Trưrshzơsxmfng Lãcddgng giảkglri thídroach nhưrshz vậkglry, nếhenhu nhưrshzavlcng vẫteron cònfrin chưrshza rõuekv, vậkglry thìadhnavlcng cũhpxang điwsrwgpqng lăbrqwn lộdhten nữiwsra.

Triệkkknu Vũhpxa cong cágxyoi miệkkknng nhỏlksd nhắvwson, códjdb chútsbqt nhàavlcm chágxyon điwsrùyhdia bỡgmlyn mágxyoi tódjdbc củwscsa mìadhnnh. Sinh hoạnqvet trong quâbrqwn doanh khiếhenhn nàavlcng cảkglrm thấcmqry buồwgpqn bựyanmc. Ra trậkglrn lạnqvei khôrshzng điwsrếhenhn lưrshzdxzht mìadhnnh, lútsbqc nàavlcy nghe lờmgzfi Trưrshzơsxmfng Lãcddgng nódjdbi, chợdxzht thìadhn thầijdum:

- Lãcddgng ca ca, chi bằgmlyng điwsrynll cho Vũhpxa Nhi mang ba ngàavlcn kỵzrsx binh điwsri giếhenht bọlgldn chútsbqng.

Trưrshzơsxmfng Lãcddgng mỉxegum cưrshzmgzfi. Triệkkknu Vũhpxa điwsrútsbqng làavlcgxyoo thắvwsong khôrshzng thua gìadhn Triệkkknu Vâbrqwn.

Nhãcddgn châbrqwu xoay điwsrdhteng, nụxqlfrshzmgzfi giảkglr tạnqveo nódjdbi:

- Con gágxyoi cảkglr ngàavlcy chéehkzm chéehkzm giếhenht giếhenht, chẳifszng códjdb phong điwsrdhte củwscsa thụxqlfc nữiwsradhn cảkglr. Cẩhhxdn thậkglrn sau nàavlcy chẳifszng ai thèjqenm lấcmqry. Ai, thậkglrt sựyanmavlc thódjdbi điwsrmgzfi!

Quágxyoch Gia bởwvgzi vìadhndroanh cágxyoch phódjdbng điwsrãcddgng, khôrshzng câbrqwu nệkkkn, thưrshzmgzfng cùyhding Trưrshzơsxmfng Lãcddgng nódjdbi nódjdbi cưrshzmgzfi cưrshzmgzfi. Lútsbqc nàavlcy thấcmqry Trưrshzơsxmfng Lãcddgng trêhhxdu chọlgldc Triệkkknu Vũhpxa thìadhn khôrshzng khỏlksdi bêhhxdn cạnqvenh điwsrwscs thêhhxdm dầijduu vàavlco lửborma:


- Đxeguútsbqng vậkglry! Con gágxyoi màavlc khôrshzng ởwvgz nhàavlc giútsbqp chồwgpqng nuôrshzi dạnqvey con cágxyoi, lạnqvei cảkglr ngàavlcy mútsbqa điwsrao mútsbqa kiếhenhm, hôrshz điwsrágxyonh kêhhxdu giếhenht. Cònfrin ra thểynll thốgxyong gìadhn nữiwsra.

Triệkkknu Vũhpxa hếhenhch cágxyoi mũhpxai nhỏlksd nhắvwson, hừwgpq mộdhtet tiếhenhng, quảkglr quyếhenht nódjdbi:

- Thiệkkknt làavlc, bổwscsn tiểynllu thưrshznfrin khôrshzng phảkglri làavlcadhnrshztsbqng quâbrqwn sao?

Trưrshzơsxmfng Lãcddgng thídroach nhấcmqrt làavlcgxyoi bộdhte dạnqveng nàavlcy, rấcmqrt giốgxyong điwsrágxyom thiếhenhu nữiwsr thếhenh kỷdroa 21. Tuy Dưrshzơsxmfng Dung cũhpxang làavlc phụxqlf nữiwsr thờmgzfi hiệkkknn điwsrnqvei, nhưrshzng hắvwson cảkglrm giágxyoc nàavlcng ởwvgz thờmgzfi điwsrnqvei nàavlcy điwsrãcddg dầijdun dầijdun tídroanh cágxyoch điwsrưrshzdxzhc màavlci dũhpxaa, khôrshzng cònfrin gódjdbc cạnqvenh, khôrshzng cònfrin cágxyodroanh tưrshzơsxmfi ságxyong nhưrshztsbqc cònfrin ởwvgz bộdhte điwsrdhtei điwsrdjdbc chủwscsng, càavlcng lútsbqc càavlcng trởwvgzhhxdn yếhenhu điwsruốgxyoi hơsxmfn. Códjdb lẽytuc, sốgxyong trong hoàavlcn cảkglrnh màavlc mạnqveng sốgxyong thậkglrt sựyanm rấcmqrt cầijdun thiếhenht điwsrãcddgkglrnh hưrshzwvgzng điwsrếhenhn tídroanh cágxyoch con ngưrshzmgzfi. Nhưrshzng tạnqvei sao nódjdb lạnqvei khôrshzng màavlci điwsri cágxyoi tídroanh hágxyoo sắvwsoc, phódjdbng điwsrãcddgng khôrshzng câbrqwu nệkkkn củwscsa mìadhnnh. Màavlc giốgxyong nhưrshz lạnqvei càavlcng làavlcm trầijdum trọlgldng thêhhxdm?

yhding Triệkkknu Vũhpxadjdbi chuyệkkknn thậkglrt giốgxyong nhưrshz liếhenhc mắvwsot điwsrưrshza tìadhnnh vớtsbqi điwsrágxyom bạnqven nữiwsr giớtsbqi lútsbqc cònfrin ởwvgz thếhenh kỷdroa 21.

Hắvwson cốgxyo ýjklr ho khan hai tiếhenhng, mặdjdbt lộdhtehhxd sắvwsoc, cưrshzmgzfi hìadhnadhndjdbi:

- Nếhenhu nhưrshz Triệkkknu tiểynllu thưrshz thậkglrt sựyanmavlcadhn Bổwscsn tưrshztsbqng quâbrqwn thìadhn tạnqvei sao khôrshzng qua điwsrâbrqwy xoa bódjdbp cho Bổwscsn tưrshztsbqng?

Trưrshzơsxmfng Lãcddgng chỉxeguavlco vai, cốgxyo ýjklr nhăbrqwn màavlcy tốgxyo khổwscsdjdbi:

- Nhữiwsrng ngàavlcy vừwgpqa bậkglrn rộdhten quágxyohhxdn hai vai ta códjdb chútsbqt mỏlksdi. Tiểynllu Vũhpxa mau điwsrếhenhn xoa bódjdbp cho ta điwsri.

Triệkkknu Vũhpxa thấcmqry Trưrshzơsxmfng Lãcddgng thâbrqwn thiếhenht nhưrshz vậkglry, nộdhtei tâbrqwm cảkglrm thấcmqry dao điwsrdhteng, nhưrshzng cágxyoi miệkkknng nhỏlksd nhắvwson vẫteron nódjdbi nguýjklrt mộdhtet câbrqwu:

- Đxeguwgpqp mặdjdbt nhỉxegu? Tựyanmadhnnh làavlcm điwsri. Muốgxyon bổwscsn côrshzrshzơsxmfng điwsrâbrqwy làavlcm cho àavlc? Chờmgzf kiếhenhp sau điwsri.

djdbi xong lạnqvei cốgxyo ýjklr hừwgpqavlci mộdhtet tiếhenhng rồwgpqi quay điwsrijduu điwsri chỗtero khágxyoc.

Trưrshzơsxmfng Lãcddgng lạnqvei lộdhte ra bảkglrn sắvwsoc, cốgxyo ýjklr thởwvgzavlci mộdhtet tiếhenhng, sau điwsródjdb di chuyểynlln mụxqlfc tiêhhxdu vềcmbk phídroaa Dưrshzơsxmfng Dung, vẻpnuy mặdjdbt cợdxzht nhảkglr:

- Dung Nhi tốgxyot củwscsa ta, mau tớtsbqi giútsbqp lãcddgo côrshzng củwscsa nàavlcng bódjdbp vai điwsri.

- Đxeguưrshzdxzhc rồwgpqi, thiếhenhp sẽytuc tớtsbqi giútsbqp chàavlcng!

rshzơsxmfng Dung vừwgpqa bựyanmc mìadhnnh vừwgpqa buồwgpqn cưrshzmgzfi nódjdbi.

Trưrshzơsxmfng Lãcddgng hoàavlcn toàavlcn khôrshzng chútsbq ýjklr tớtsbqi trong mắvwsot Dưrshzơsxmfng Dung hiệkkknn lêhhxdn mộdhtet tia giảkglro hoạnqvet.

rshzmgzfi điwsrijduu ngódjdbn tay mềcmbkm mạnqvei xoa bódjdbp bờmgzf vai củwscsa Trưrshzơsxmfng Lãcddgng. Trưrshzơsxmfng Lãcddgng hai mắvwsot nhắvwsom lạnqvei, khódjdbe miệkkknng khẽytuc nhếhenhch, kêhhxdu lêhhxdn:

- Thậkglrt sựyanmavlc thoảkglri mágxyoi!

Quágxyoch Gia dùyhding tay vụxqlfng trộdhtem che miệkkknng cưrshzmgzfi, cũhpxang khôrshzng dágxyom lớtsbqn tiếhenhng. Bởwvgzi vìadhnrshzơsxmfng Dung điwsruhbvng điwsrgmlyng sau lưrshzng Trưrshzơsxmfng Lãcddgng, mặdjdbt điwsrgxyoi mặdjdbt vớtsbqi Quágxyoch Gia. Néehkzt mặdjdbt ôrshzn hònfria củwscsa nàavlcng biếhenhn điwsrâbrqwu mấcmqrt, xem tìadhnnh huốgxyong thìadhn Trưrshzơsxmfng Lãcddgng sắvwsop gặdjdbp phảkglri tai ưrshzơsxmfng.

Quảkglr nhiêhhxdn, trong điwsrnqvei trưrshztsbqng trung quâbrqwn bỗterong nhiêhhxdn truyềcmbkn điwsrếhenhn tiếhenhng kêhhxdu thảkglrm thiếhenht nhưrshz heo bịbooj chọlgldc tiếhenht, khiếhenhn cho ngưrshzmgzfi ta nghe thấcmqry phảkglri hãcddgi hùyhding khiếhenhp vídroaa.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.