Phong Lưu Tam Quốc

Chương 101 : Chiếm được Hu Dị

    trước sau   
Yếlmvzn Minh cẩdyqzn thậjaxan, ýcmwe bảivofo Ưhaevng vệyodc quâshhxn cởvxjci cáaiywi mótuauc táaiywc trêvhcjn ngưlpakikaxi xuốtojfng. Cáaiywi mótuauc táaiywc nàgdqdy làgdqdmhsy khíhlpwgdqdnh cho quâshhxn líhlpwnh thếlmvz kỷkcsw 21 màgdqd Trưlpakơvgppng Lãdmmxng đjsdjãdmmx chếlmvz tạzrkzo ra. Khuyếlmvzt đjsdjiểrryam duy nhấcmwet làgdqd khôcirvng cótuaugidsng dâshhxy nilong, chỉzsoetuau thểrryagidsng gâshhxn trâshhxu đjsdjrrya thay thếlmvz. Cáaiywi mótuauc táaiywc cótuau phầshhxn đjsdjshhxu xiêvhcjn dàgdqdy khoảivofng ba phâshhxn, cótuau thểrrya pháaiywt ra cung nỏjydb. Mộwsqat bộwsqatuauc dâshhxy thừyndlng dàgdqdi khoảivofng ba mưlpakơvgppi thưlpakplzjc. Cho nêvhcjn thoạzrkzt nhìgxorn trôcirvng rấcmwet thôcirv. Năsshfm trăsshfm Hắtuauc ưlpakng vệyodc chỉzsoetuausshfm mưlpakơvgppi bộwsqatuauc táaiywc.

Yếlmvzn Minh thàgdqdnh thụpvltc cắtuaum cáaiywi mótuauc táaiywc vàgdqdo trong cung nỏjydb, sau đjsdjótuaulpakplzjng trêvhcjn thàgdqdnh khẽrqlttuaup còtuau. Cáaiywi mótuauc táaiywc xéjydb tiếlmvzng giótuauhlpwt lêvhcjn giốtojfng nhưlpak tiếlmvzng rắtuaun phìgxor phòtuau bắtuaun thẳyhfrng lêvhcjn trêvhcjn tưlpakikaxng. Binh líhlpwnh thủdwlo thàgdqdnh đjsdjzrkzi loạzrkzn, tiếlmvzng kêvhcju khôcirvng ngừyndlng.

tuau nhữsawsng binh líhlpwnh thủdwlo thàgdqdnh thấcmwey cáaiywi mótuauc táaiywc, liềikaxn giậjaxat mìgxornh, phảivofn ứygtcng đjsdjshhxu tiêvhcjn làgdqd ra nhữsawsng cáaiywi lỗcjue trêvhcjn tưlpakikaxng, xem cótuau ngưlpakikaxi trèsujlo lêvhcjn thàgdqdnh hay khôcirvng. Hơvgppn nữsawsa còtuaun muốtojfn chéjydbm đjsdjygtct cáaiywc mótuauc táaiywc. Kếlmvzt quảivoftuaun chưlpaka thấcmwey rõlwhb thìgxorlpakplzji thàgdqdnh têvhcjn nỏjydb bắtuaun lêvhcjn, trúxlbkng ngay đjsdjshhxu, máaiywu nhuộwsqam tưlpakikaxng thàgdqdnh. Cứygtc mộwsqat lầshhxn lạzrkzi mộwsqat lầshhxn, binh líhlpwnh tay cầshhxm cung têvhcjn, nhưlpakng kinh tâshhxm đjsdjivofm chiếlmvzn, khôcirvng dáaiywm đjsdjygtcng ởvxjcvhcjn ngoàgdqdi. Bởvxjci vìgxor chỉzsoe cầshhxn đjsdjygtcng bêvhcjn ngoàgdqdi mộwsqat chúxlbkt thìgxor khôcirvng còtuaun ngưlpakikaxi nàgdqdo sốtojfng sótuaut. Cótuau mấcmwey ngưlpakikaxi ngồhrgei chồhrgem hổiyxnm bòtuau qua bòtuau lạzrkzi, muốtojfn chéjydbm dâshhxy thừyndlng. Nhưlpakng đjsdjáaiywng tiếlmvzc cáaiywi mótuauc táaiywc nàgdqdy đjsdjưlpakygtcc chếlmvz tạzrkzo bằhlpwng théjydbp tinh, nêvhcjn khôcirvng thểrrya chéjydbm đjsdjygtct, lạzrkzi càgdqdng khôcirvng dáaiywm lótuau đjsdjshhxu ra khỏjydbi lỗcjue châshhxu mai.

xlbkc nàgdqdy lạzrkzi cótuau binh líhlpwnh từyndl binh doanh leo ra, trợygtc giúxlbkp thủdwlo thàgdqdnh. Mọozxsi ngưlpakikaxi quầshhxn áaiywo khôcirvng ngay ngắtuaun, hai mắtuaut híhlpwp lạzrkzi, tay cầshhxm đjsdjao, chỉzsoe trỏjydb pha tròtuau.

Yếlmvzn Minh khôcirvng cầshhxm trêvhcjn tay bảivofo bốtojfi củdwloa y làgdqdshhxy đjsdjao hai lưlpakoygci, màgdqd chỉzsoe cắtuaum trêvhcjn lưlpakng. Đdyqzâshhxy làgdqdshhxy đjsdjao do y đjsdjbueoc biệyodct chếlmvz tạzrkzo nêvhcjn. Y trưlpakplzjc dùgidsng sứygtcc lôcirvi cáaiywi mótuauc táaiywc, sau đjsdjótuau hai tay nắtuaum chặbueot dâshhxy thừyndlng, bắtuaut đjsdjshhxu nhưlpak con thằhlpwn lằhlpwn trèsujlo lêvhcjn. Ưhaevng vệyodc quâshhxn ngưlpakikaxi nàgdqdo cũmhsyng bắtuaut đjsdjshhxu nhưlpak thếlmvz.

Đdyqzáaiywm thủdwlo binh còtuaun đjsdjang mơvgppgdqdng, bỗcjueng nhiêvhcjn từyndl thàgdqdnh tưlpakikaxng nhảivofy ra mộwsqat têvhcjn mặbueot xấcmweu, tiếlmvzp theo làgdqdjydbt lớplzjn mộwsqat tiếlmvzng. Cảivof ngưlpakikaxi nhưlpak quỷkcsw, di chuyểrryan đjsdjếlmvzn bêvhcjn cạzrkznh đjsdjáaiywm vệyodc binh. Đdyqzáaiywm vệyodc binh vốtojfn vừyndla rồhrgei đjsdjang bịgdqd kinh hãdmmxi. Trảivofi qua chuyệyodcn nàgdqdy thìgxor ngay tạzrkzi chỗcjue bịgdqdgids đjsdjếlmvzn bấcmwet tỉzsoenh. Còtuaun ngưlpakikaxi gan lớplzjn hơvgppn mộwsqat chúxlbkt thìgxor chưlpaka kịgdqdp phảivofn ứygtcng, Yếlmvzn Minh đjsdjơvgppn đjsdjwsqac thanh đjsdjao, lótuaue lêvhcjn hàgdqdn quang, đjsdjzsoenh đjsdjshhxu bay lêvhcjn khôcirvng.


gidsng mộwsqat thờikaxi gian, mộwsqat nửpvlta Hắtuauc ưlpakng vệyodc đjsdjãdmmx thàgdqdnh côcirvng trèsujlo lêvhcjn đjsdjzsoenh thàgdqdnh, gia nhậjaxap cuộwsqac chiếlmvzn. Trong lúxlbkc nhấcmwet thờikaxi tiếlmvzng kêvhcju thảivofm thiếlmvzt liêvhcjn tụpvltc, kêvhcju cha gọozxsi mẹfnxa khôcirvng ngừyndlng.

Hắtuauc ưlpakng vệyodc íhlpwt nhưlpakng tinh. Chỉzsoetuausshfm trăsshfm ngưlpakikaxi nhưlpakng lạzrkzi làgdqd nhữsawsng tinh hoa do Trưlpakơvgppng Lãdmmxng đjsdjàgdqdo tạzrkzo. Mâshhxy trăsshfm têvhcjn thủdwlo thàgdqdnh giàgdqd nua yếlmvzu ớplzjt chẳyhfrng đjsdjáaiywng đjsdjrryagdqdo mắtuaut. Nếlmvzu Trầshhxn Lan vàgdqdcirvi Bạzrkzc cùgidsng vớplzji mộwsqat vạzrkzn binh líhlpwnh củdwloa họozxs khôcirvng bịgdqd đjsdjiềikaxu đjsdji thìgxor lạzrkzi làgdqd chuyệyodcn kháaiywc.

sshfng lựrvvzc chiếlmvzn đjsdjcmweu củdwloa Hắtuauc ưlpakng vệyodc tuyệyodct đjsdjtojfi làgdqd hạzrkzng nhấcmwet. Mặbueoc dùgids íhlpwt tham gia nhữsawsng trậjaxan đjsdjáaiywnh lớplzjn, nhưlpakng nhữsawsng tiểrryau binh líhlpwnh lâshhxu la nhưlpak thếlmvzgdqdy chẳyhfrng đjsdjáaiywng làgdqd đjsdjtojfi thủdwlo củdwloa bọozxsn họozxs, rấcmwet nhanh bịgdqd hạzrkz gụpvltc mộwsqat sốtojflpakygtcng lớplzjn. Màgdqdgdqdn Cửpvlt lạzrkzi dẫshhxn theo mộwsqat nửpvlta Hắtuauc ưlpakng vệyodc trèsujlo lêvhcjn thàgdqdnh. Trêvhcjn thàgdqdnh còtuaun cótuau mộwsqat đjsdjzrkzi đjsdjwsqai binh líhlpwnh khôcirvng ra trợygtc giúxlbkp, chỉzsoe đjsdjrrya lạzrkzi nhữsawsng binh líhlpwnh yếlmvzu kéjydbm.

Lầshhxn nàgdqdy, Hắtuauc ưlpakng vệyodc lựrvvzc lưlpakygtcng cùgidsng tốtojfc đjsdjwsqa chiếlmvzn đjsdjcmweu rấcmwet cao. Cótuau thểrrya nhanh chótuaung chiếlmvzm lấcmwey thàgdqdnh. Yếlmvzn Minh nhanh chótuaung tuộwsqat xuốtojfng, mởvxjc cửpvlta thàgdqdnh. Sau đjsdjótuau pháaiywt ra tíhlpwn hiệyodcu. Luyệyodcn Vinh đjsdjang đjsdjygtcng đjsdjhlpwng xa, nhìgxorn thấcmwey dưlpakplzji thàgdqdnh Hu Dịgdqdtuauhlpwn hiệyodcu thìgxor mừyndlng rỡoygc. Lãdmmxnh binh đjsdjãdmmx thàgdqdnh côcirvng chiếlmvzm lấcmwey thàgdqdnh Hu Dịgdqd.

Lạzrkzi nótuaui Trưlpakơvgppng Huâshhxn từyndl xa nhìgxorn thấcmwey cuộwsqac chiếlmvzn. Binh líhlpwnh Từyndl Châshhxu mặbueoc dùgids binh lựrvvzc thua kéjydbm bêvhcjn mìgxornh, nhưlpakng mấcmwey lầshhxn chỉzsoe trong mộwsqat thờikaxi gian ngắtuaun đjsdjãdmmx nuốtojft trọozxsn đjsdjtojfi phưlpakơvgppng, cộwsqang thêvhcjm đjsdjgdqdch quâshhxn cótuau mộwsqat viêvhcjn võlwhblpakplzjng võlwhb nghệyodc cao cưlpakikaxng. Mỗcjuei lầshhxn xung trậjaxan cứygtc nhưlpakgdqdo chốtojfn khôcirvng ngưlpakikaxi, khíhlpwch lệyodc binh líhlpwnh Từyndl Châshhxu ra sứygtcc tửpvlt chiếlmvzn. Chỉzsoe tốtojfn mộwsqat chúxlbkt côcirvng phu nhưlpakng lạzrkzi khiếlmvzn cho bêvhcjn mìgxornh tổiyxnn thấcmwet khôcirvng íhlpwt. Đdyqzang lo lắtuaung, bỗcjueng nhiêvhcjn cótuau binh líhlpwnh báaiywo sau lưlpakng cótuau mộwsqat đjsdjzrkzi đjsdjwsqai binh mãdmmx di chuyểrryan lêvhcjn thìgxor kinh hoảivofng, cho làgdqd quâshhxn Từyndl Châshhxu đjsdjãdmmx chặbueon ngang đjsdjưlpakikaxng rúxlbkt lui củdwloa mìgxornh. Vừyndla đjsdjgdqdnh ngêvhcjnh chiếlmvzn thìgxor lạzrkzi thấcmwey làgdqd Trầshhxn Lan vàgdqdcirvi Bạzrkzc.Trưlpakơvgppng Huâshhxn cảivofm thấcmwey kỳudhr quáaiywi:

- Khôcirvng phảivofi mọozxsi ngưlpakikaxi đjsdjang thủdwlo thàgdqdnh sao? Sao lạzrkzi mang binh đjsdjếlmvzn đjsdjâshhxy làgdqdm gìgxor?

cirvi Bạzrkzc cũmhsyng cảivofm thấcmwey kỳudhr quáaiywi, nghi ngờikaxtuaui:

- Mớplzji vừyndla cótuau binh líhlpwnh báaiywo Trưlpakơvgppng tưlpakplzjng quâshhxn bịgdqd bao vâshhxy tạzrkzi Hoàgdqdi Sơvgppn. Thuộwsqac hạzrkz liềikaxn vộwsqai vàgdqdng lãdmmxnh binh đjsdjếlmvzn đjsdjâshhxy tiếlmvzp ứygtcng.

Trưlpakơvgppng Huâshhxn cuốtojfi cùgidsng bừyndlng tỉzsoenh, sắtuauc mặbueot đjsdjzrkzi biếlmvzn, tốtojfi sầshhxm nótuaui:

- Khôcirvng tốtojft rồhrgei, đjsdjãdmmx bịgdqd trúxlbkng kếlmvz. Hu Dịgdqdtuau nguy rồhrgei.

Sau đjsdjótuau la lớplzjn:

- Rúxlbkt lui mau!

cirvi Bạzrkzc cùgidsng vớplzji Trầshhxn Lan sắtuauc mặbueot cũmhsyng đjsdjzrkzi biếlmvzn, vìgxorgdqdnh đjsdjwsqang khinh suấcmwet củdwloa mìgxornh màgdqd cảivofm thấcmwey hốtojfi hậjaxan, vộwsqai vàgdqdng theo Trưlpakơvgppng Huâshhxn lãdmmxnh binh thốtojfi lui.

Binh mãdmmx giốtojfng nhưlpaklpakplzjc thủdwloy triềikaxu tuôcirvn ra.

Triệyodcu Vâshhxn thấcmwey đjsdjzrkzi đjsdjwsqai củdwloa Trưlpakơvgppng Huâshhxn bắtuaut đjsdjshhxu lui vềikax thìgxor thởvxjc phàgdqdo mộwsqat hơvgppi. Thờikaxi gian chiếlmvzn đjsdjcmweu lâshhxu nhưlpak vậjaxay, mặbueoc dùgidsgxornh khôcirvng bịgdqd thưlpakơvgppng tổiyxnn, nhưlpakng cũmhsyng làgdqdtuau chúxlbkt mệyodct mỏjydbi. Mồhrgecirvi trêvhcjn mặbueot cùgidsng vớplzji máaiywu díhlpwnh bếlmvzt lạzrkzi, ngồhrgei bệyodct xuốtojfng dưlpakplzji châshhxn con ngựrvvza thởvxjc hổiyxnn hểrryan. Mộwsqat vạzrkzn binh Từyndl Châshhxu chỉzsoetuaun chưlpaka tớplzji năsshfm ngàgdqdn, cótuau thểrrya thấcmwey làgdqdgxornh hìgxornh chiếlmvzn đjsdjcmweu hếlmvzt sứygtcc gian khổiyxn. Binh líhlpwnh thấcmwey quâshhxn Trưlpakơvgppng Huâshhxn rúxlbkt lui thìgxor khôcirvng khỏjydbi kêvhcju lêvhcjn hoan hôcirv. Thanh âshhxm vang vọozxsng Hoàgdqdi Sơvgppn.

gdqdn quâshhxn củdwloa Tuâshhxn Chíhlpwnh thấcmwey đjsdjzrkzi thếlmvz đjsdjãdmmx mấcmwet, chạzrkzy trốtojfn đjsdjưlpakygtcc thìgxor chạzrkzy trốtojfn, khôcirvng chạzrkzy thoáaiywt đjsdjưlpakygtcc thìgxor đjsdjshhxu hàgdqdng.

Tạzrkzi Hoàgdqdi Sơvgppn thi thểrrya chồhrgeng chấcmwet nhưlpakxlbki, máaiywu chảivofy thàgdqdnh sôcirvng. Khắtuaup nơvgppi đjsdjikaxu làgdqdgdqdn kỳudhr binh khíhlpw. Dưlpakplzji áaiywnh trăsshfng lạzrkznh chiếlmvzu xuốtojfng, con ngưlpakikaxi nhưlpakvxjc giữsawsa đjsdjgdqda ngụpvltc, nôcirvn mửpvlta khôcirvng ngừyndlng. Chỉzsoe nhìgxorn thấcmwey bãdmmxi chiếlmvzn trưlpakikaxng sau cuộwsqac chiếlmvzn thìgxormhsyng đjsdjdwlo biếlmvzt hai phe tranh giàgdqdnh thảivofm thiếlmvzt đjsdjếlmvzn nhưlpak thếlmvzgdqdo rồhrgei.

Chẳyhfrng qua làgdqd chuyệyodcn nàgdqdy vẫshhxn chưlpaka kếlmvzt thúxlbkc, nêvhcjn vẫshhxn khôcirvng kịgdqdp thu dọozxsn hiệyodcn trưlpakikaxng. Triệyodcu Vâshhxn quyếlmvzt đjsdjgdqdnh thậjaxat nhanh, cùgidsng Đdyqziểrryan Vi hợygtcp binh mộwsqat chỗcjue, lãdmmxnh sốtojflpakygtcng binh líhlpwnh còtuaun lạzrkzi đjsdjuổiyxni theo. Nếlmvzu nhưlpak khôcirvng cạzrkzn tàgdqdu ráaiywo máaiywng vớplzji bọozxsn chúxlbkng, mộwsqat khi đjsdjrrya chúxlbkng bìgxornh an vôcirv sựrvvz lui vềikax Hu Dịgdqd, thìgxor sựrvvz việyodcc sẽrqlt khôcirvng còtuaun dễcbohgdqdng.

xlbkc nàgdqdy Trưlpakơvgppng Lãdmmxng cũmhsyng lãdmmxnh binh đjsdjếlmvzn. Trậjaxan chiếlmvzn nàgdqdy ngoạzrkzi trừyndl ba nghìgxorn thiếlmvzt kỵduqwmhsy sắtuaut làgdqd khôcirvng cótuau xuấcmwet đjsdjwsqang ra ngoàgdqdi, nhưlpakng hắtuaun vẫshhxn nắtuaum chắtuauc phầshhxn thắtuaung. Binh líhlpwnh Từyndl Châshhxu ưlpaku túxlbk, cộwsqang thêvhcjm diệyodcu kếlmvz củdwloa mìgxornh làgdqdtuau thểrrya đjsdjáaiywnh bạzrkzi Trưlpakơvgppng Huâshhxn, chiếlmvzm lấcmwey Hu Dịgdqd. Màgdqd thàgdqdnh côcirvng nhấcmwet chíhlpwnh làgdqd hắtuaun cótuau đjsdjưlpakygtcc bốtojfn mưlpaku sựrvvzgdqdi giỏjydbi làgdqd Quáaiywch Gia, Đdyqziềikaxn Phong, Trìgxornh Dụpvltc, vàgdqd Từyndl Thứygtc, pháaiywt huy đjsdjshhxy đjsdjdwlo tríhlpw tuệyodc củdwloa bọozxsn họozxs thìgxorlpaku kếlmvz sẽrqlt khôcirvng cótuau sai sótuaut. Từyndlng chi tiếlmvzt mộwsqat cũmhsyng phùgids hợygtcp vớplzji xu thếlmvz pháaiywt triểrryan, thưlpakơvgppng thảivofo cẩdyqzn thậjaxan rồhrgei mớplzji đjsdjưlpaka ra chiếlmvzn thuậjaxat. Sau đjsdjótuaugdqd Triệyodcu Vâshhxn, Trưlpakơvgppng Liêvhcju, Đdyqziểrryan Vi tam quâshhxn mãdmmxnh tưlpakplzjng. Cho nêvhcjn nhiềikaxu lầshhxn mớplzji cótuau thểrrya lấcmwey íhlpwt thắtuaung nhiềikaxu. Bằhlpwng khôcirvng, chỉzsoe vớplzji binh lựrvvzc củdwloa mìgxornh, nhữsawsng lầshhxn hắtuaun chiếlmvzn đjsdjcmweu vớplzji Viêvhcjn Thuậjaxat hay quâshhxn Tàgdqdo, lấcmwey tìgxornh huốtojfng bìgxornh thưlpakikaxng màgdqdtuaui thìgxor tuyệyodct đjsdjtojfi khôcirvng thểrrya thủdwlo thắtuaung. Nhưlpakng binh đjsdjzrkzo khôcirvng phảivofi lấcmwey nhiềikaxu ngưlpakikaxi làgdqdtuau thểrrya thắtuaung, màgdqd quan trọozxsng làgdqd phảivofi cótuaulpaku sựrvvzgdqd đjsdjzrkzi tưlpakplzjng phốtojfi hợygtcp. Đdyqzâshhxy mớplzji làgdqd mấcmweu chốtojft củdwloa chiếlmvzn thắtuaung. Màgdqd hắtuaun cũmhsyng vừyndla lúxlbkc nắtuaum bắtuaut đjsdjưlpakygtcc cáaiywi mấcmweu chốtojft nàgdqdy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.