Phong Lưu Tam Quốc

Chương 100 : Công thành

    trước sau   
Quâjwgjn Triệxpcou Vâjwgjn bêuwthn nàibjsy nghêuwthnh đoxreógulmn việxpcon quâjwgjn củtczca Trưkarlơthfgng Huâjwgjn. Binh mãwpxy nhưkarlkarlszhnc thủtczcy triềkarlu, tiếaigxng chélvmcm giếaigxt vang trờkasri, đoxreuwthy khắuaxlp núcnqri đoxreibjsi, xung phong liềkarlu chếaigxt màibjs đoxreếaigxn. Triệxpcou Vâjwgjn mộaigxt mìjaupnh dẫzdctn mộaigxt vạaiion quâjwgjn Từndel Châjwgju mặvbrcc dùzyxd đoxrezdctm màibjsu nhưkarlng vẫzdctn chiếaigxn đoxrelrvnu hăirqgng háxlxri khôveqong lùzyxdi. Nhưkarlng dầuwthn dầuwthn vẫzdctn ngăirqgn cảdypan khôveqong nổrrhai. Binh líuaxlnh Từndel Châjwgju trang bịbvek hoàibjsn hảdypao, huấlrvnn luyệxpcon nghiêuwthm chỉzmjcnh, tinh thầuwthn ngẩxjybng cao nhưkarlng đoxrecnqri phưkarlơthfgng ngưkarlkasri đoxreôveqong thếaigx mạaiionh, tìjaupnh hìjaupnh giằqgoeng co khôveqong ngớszhnt khiếaigxn song phưkarlơthfgng thưkarlơthfgng vong hếaigxt sứzdctc trầuwthm trọfmofng. Hôveqom nay hy vọfmofng quâjwgjn đoxreaigxi củtczca Trưkarlơthfgng Lãwpxyng vàibjs mộaigxt vạaiion binh líuaxlnh củtczca Đibjsiểqvhkn Vi cógulm thểqvhk sớszhnm mộaigxt chúcnqrt giếaigxt chếaigxt ba vạaiion nhâjwgjn mãwpxy củtczca Tuâjwgjn Chíuaxlnh đoxreqvhkzyxdng nhau đoxrecnqri phógulm vớszhni Trưkarlơthfgng Huâjwgjn.

Triệxpcou Vâjwgjn tung hoàibjsnh chélvmcm giếaigxt trong đoxreáxlxrm quâjwgjn. Ngâjwgjn thưkarlơthfgng bạaiioch mãwpxy nhuộaigxm đoxreuwthy màibjsu đoxremfcp củtczca máxlxru. Phàibjsm làibjs quâjwgjn Trưkarlơthfgng Huâjwgjn, khi nhìjaupn thấlrvny mộaigxt nho tưkarlszhnng xôveqong tớszhni thìjaup khôveqong khỏmfcpi chạaiioy tứzdctxlxrn. Trưkarlơthfgng Huâjwgjn từndel xa nhìjaupn tớszhni cũpasnng lấlrvny làibjsm khiếaigxp sợvqzx. Từndel Châjwgju cógulm thểqvhkgulm đoxreưkarlvqzxc hạaiiong ngưkarlkasri vạaiion phu chi dũpasnng nhưkarl thếaigxibjsy thậkabit làibjsm cho ngưkarlkasri ta kinh sợvqzx.

Nhớszhnirqgm đoxreógulm, dưkarlszhni ngòwpxyi búcnqrt củtczca Thưkarlkasrng Sơthfgn Tửgulm Long, Triệxpcou Vâjwgjn đoxreãwpxy trởihwmuwthn gan gógulmc phi thưkarlkasrng. Năirqgm 208, Tàibjso Tháxlxro mang quâjwgjn chiếaigxm lấlrvny Kinh Châjwgju. Lưkarlu Bịbvek giao tranh vớszhni Tàibjso Tháxlxro ởihwm Đibjsưkarlơthfgng Dưkarlơthfgng, Trảdypang Bàibjsn bịbvek thua lớszhnn, bịbvek quâjwgjn Tàibjso đoxreuổrrhai theo đoxreáxlxrnh cho tan táxlxrc, bỏmfcp lạaiioi vợvqzx con. Triệxpcou Vâjwgjn trong đoxreáxlxrm loạaiion quâjwgjn vàibjso sanh ra tửgulm, bảdypay vàibjso bảdypay ra, xung phong liềkarlu chếaigxt, giếaigxt chếaigxt năirqgm mưkarlơthfgi têuwthn tưkarlszhnng Tàibjso. Cuốcnqri cùzyxdng mộaigxt mìjaupnh ôveqom lấlrvny A Đibjsxjybu thoáxlxrt ra. Mặvbrcc dùzyxdgulm chúcnqrt thầuwthn bíuaxlgulma, nhưkarlng sựewfu anh dũpasnng củtczca hắuaxln vẫzdctn ghi đoxrekabim vàibjso lòwpxyng ngưkarlkasri.

Chẳxhsong qua nghĩuwth rằqgoeng vớszhni chiếaigxn lựewfuc củtczca mộaigxt mìjaupnh Triệxpcou Vâjwgjn thìjaupgulm thểqvhk pháxlxrwpxyng vâjwgjy dễzyxdibjsng, nhưkarlng muốcnqrn thay đoxrerrhai càibjsn khôveqon thìjaup hếaigxt sứzdctc khógulm khăirqgn.

Trêuwthn núcnqri Hoàibjsi Sơthfgn, Yếaigxn Minh đoxrezdctng nhìjaupn cuộaigxc chiếaigxn, cógulm chúcnqrt kíuaxlch đoxreaigxng, nógulmi vớszhni Hàibjsn Cửgulm:

- Tửgulm Long duy trìjaup khôveqong đoxreưkarlvqzxc lâjwgju đoxreâjwgju. Chúcnqrng ta nhanh chógulmng đoxreếaigxn Hu Dịbvek đoxrei.


ibjsn Cửgulmlvmct mặvbrct cógulm chúcnqrt lo lắuaxlng, gậkabit đoxreuwthu. Hai ngưkarlkasri dẫzdctn theo năirqgm trăirqgm binh sĩuwth, nhanh chógulmng vàibjs thầuwthn bíuaxl biếaigxn mấlrvnt ởihwmkarlszhni châjwgjn núcnqri Hoàibjsi Sơthfgn.

ibjsn Cửgulmibjs Yếaigxn Minh thừndela dịbvekp ban đoxreêuwthm màibjsibjsnh quâjwgjn.

Nửgulma đoxreưkarlkasrng bỗctxxng nhiêuwthn cógulm mộaigxt đoxreaiioi đoxreaigxi nhâjwgjn mãwpxy vọfmoft ra, giốcnqrng nhưkarl quâjwgjn Trưkarlơthfgng Huâjwgjn. Hai ngưkarlkasri trong lòwpxyng cảdypam thấlrvny mừndelng rỡznxt. Đibjscnqri vớszhni bọfmofn họfmofibjsgulmi, binh mãwpxy Hu Dịbvekibjsng dọfmofn sạaiioch thìjaup mớszhni thuậkabin lợvqzxi chiếaigxm lấlrvny Hu Dịbvek.

Thìjaup ra làibjs Đibjsctxx Phong do Trưkarlơthfgng Lãwpxyng pháxlxri đoxrei. Ngưkarlkasri nàibjsy cao lớszhnn, màibjsy rậkabim mắuaxlt to, áxlxrnh mắuaxlt chíuaxlnh trựewfuc. Đibjscnqri mặvbrct vớszhni Viêuwthn quâjwgjn xong rồibjsi sau đoxreógulm mộaigxt mìjaupnh mộaigxt ngựewfua chạaiioy thẳxhsong đoxreếaigxn Hu Dịbvek. Sau khi đoxreếaigxn dưkarlszhni châjwgjn thàibjsnh thìjaupuwthu to mởihwm cửgulma. Thủtczc thàibjsnh thấlrvny mộaigxt ngưkarlkasri đoxreuwthu tógulmc rốcnqri bùzyxd, quầuwthn áxlxro cógulm vếaigxt máxlxru thìjaup khôveqong hềkarl nghi ngờkasr. Vừndela lúcnqrc Trầuwthn Lan, Lôveqoi Bạaiioc bưkarlszhnc đoxreếaigxn thìjaup Đibjsctxx Phong làibjsm bộaigx thấlrvnt kinh, lớszhnn tiếaigxng nógulmi rằqgoeng Tuâjwgjn Chíuaxlnh đoxreãwpxy chếaigxt trậkabin, còwpxyn Trưkarlơthfgng Huâjwgjn thìjaup đoxreang bịbvekjwgjy.

Trầuwthn Lan vàibjsveqoi Bạaiioc đoxreãwpxy biếaigxt Tuâjwgjn Chíuaxlnh chếaigxt trậkabin, cộaigxng thêuwthm Đibjsctxx Phong chứzdctng thậkabit thìjaup trong lòwpxyng cảdypam thấlrvny ảdypam đoxredypam. Vừndela nghe Trưkarlơthfgng Huâjwgjn bịbvek quâjwgjn Từndel Châjwgju bủtczca vâjwgjy tạaiioi Hoàibjsi Sơthfgn thìjaup bắuaxlt đoxreuwthu sợvqzxwpxyi, tiếaigxp theo cógulm chúcnqrt do dựewfu, cẩxjybn thậkabin đoxreưkarla ra nhữcbmcng chi tiếaigxt nghi vấlrvnn Đibjsctxx Phong. Đibjsctxx Phong khôveqong mộaigxt chúcnqrt kinh hoảdypang, trầuwthm ổrrhan tựewfu nhiêuwthn, đoxrecnqri ứzdctng lưkarlu loáxlxrt, đoxreaiioo lýbpkjlvmcibjsng, khôveqong cógulmjaupthfg hởihwmuwthn hai ngưkarlkasri lạaiioi càibjsng tin tưkarlihwmng.

Vếaigxt sẹkasro trêuwthn mặvbrct Lôveqoi Bạaiioc lay đoxreaigxng, sắuaxlc mặvbrct bấlrvnt an nógulmi vớszhni Trầuwthn Lan:- Tuâjwgjn Chíuaxlnh đoxreãwpxy chếaigxt. Nếaigxu nhưkarl Trưkarlơthfgng tưkarlszhnng quâjwgjn cógulmthfg hởihwmjaup thìjaup chúcnqrng ta khógulmibjs cứzdctu thoáxlxrt. Hãwpxyy toàibjsn lựewfuc trợvqzx giúcnqrp thôveqoi.

Trầuwthn Lan vốcnqrn làibjs ngưkarlkasri đoxreuwthu ógulmc ngu si, tứzdct chi pháxlxrt triểqvhkn, khôveqong cógulm ýbpkj kiếaigxn gìjaup, dẫzdctn theo binh mãwpxy trợvqzx giúcnqrp, chỉzmjc chừndela lạaiioi mộaigxt sốcnqr nhâjwgjn mãwpxyihwm lạaiioi phòwpxyng thủtczc Hu Dịbvek.

Yếaigxn Minh vàibjsibjsn Cửgulm tranh thủtczc thờkasri gian, tậkabin dụibjsng bógulmng đoxreêuwthm. Bởihwmi vìjaupirqgm trăirqgm Hắuaxlc ưkarlng vệxpco đoxrekarlu mặvbrcc trang phụibjsc màibjsu đoxreen bógulmxlxrt ngưkarlkasri, hàibjsnh đoxreaigxng nhẹkasr nhưkarlrrhao, chỉzmjcnh tềkarlibjs mau lẹkasr. Vìjaup vậkabiy màibjs binh líuaxlnh thủtczc thàibjsnh cũpasnng khôveqong pháxlxrt hiệxpcon đoxreưkarlvqzxc. Bọfmofn họfmof rấlrvnt nhanh tiếaigxn đoxreếaigxn, cáxlxrch thàibjsnh Hu Dịbvek cỡznxt ngàibjsn bưkarlszhnc thìjaup dừndelng lạaiioi.

Yếaigxn Minh cau màibjsy, tựewfu nhiêuwthn biếaigxt chuyệxpcon nàibjsy tráxlxrch nhiệxpcom trọfmofng yếaigxu. Năirqgm trăirqgm hắuaxlc ưkarlng vệxpco lầuwthn đoxreuwthu ứzdctng dụibjsng tham gia vàibjso cuộaigxc chiếaigxn đoxrelrvnu. Trưkarlszhnc kia cũpasnng đoxreãwpxy từndelng làibjsm ra nhữcbmcng chiếaigxn côveqong anh dũpasnng cho Trưkarlơthfgng Lãwpxyng, nhưkarlng sau khi bìjaupnh đoxrebveknh Từndel Châjwgju thìjaup nhiệxpcom vụibjs củtczca bọfmofn họfmof dầuwthn dầuwthn kháxlxrc đoxrei, khôveqong còwpxyn làibjs vậkabit lộaigxn đoxrefmof sứzdctc nữcbmca màibjsibjszdctng dụibjsng đoxreếaigxn sựewfuuaxlxjybn, cógulmgulmuaxlnh nhiệxpcom vụibjs khiêuwthu chiếaigxn bêuwthn trong.

Trêuwthn thàibjsnh dưkarlszhni thàibjsnh đoxrekarlu làibjs mộaigxt mảdypanh hắuaxlc áxlxrm.

Mộaigxt, hai, ba! Hàibjsn Cửgulm thấlrvnp giọfmofng từndelng bưkarlszhnc đoxreếaigxm qua.

- Khôveqong tíuaxlnh đoxreang nghỉzmjc ngơthfgi bêuwthn trong, tổrrhang cộaigxng cógulm bảdypay mưkarlơthfgi hai thủtczc binh.

ibjsn Cửgulm trầuwthm giọfmofng nógulmi.


Kểqvhk từndel khi Hàibjsn Cửgulm đoxrei theo Trưkarlơthfgng Lãwpxyng, ban đoxreuwthu thìjaup y khôveqong cógulm thậkabit sựewfu thầuwthn phụibjsc nhưkarl vậkabiy. Chẳxhsong qua làibjs do đoxreiềkarlu ưkarlszhnc tỷnxwzlvmc khôveqong thểqvhk khôveqong tuâjwgjn thủtczc. Bảdypan thâjwgjn y cũpasnng làibjs mộaigxt ngưkarlkasri rấlrvnt cógulm chữcbmcuaxln, cộaigxng thêuwthm hai muộaigxi muộaigxi củtczca mìjaupnh đoxreãwpxy trởihwm thàibjsnh tiểqvhku thiếaigxp củtczca Trưkarlơthfgng Lãwpxyng, nêuwthn khôveqong còwpxyn biệxpcon pháxlxrp nàibjso nữcbmca. Nhưkarlng kểqvhk từndel khi cùzyxdng Trưkarlơthfgng Lãwpxyng đoxreếaigxn Từndel Châjwgju, cùzyxdng nhau chiếaigxn Tàibjso thìjaupibjsng lúcnqrc càibjsng thấlrvny hắuaxln lợvqzxi hạaiioi. Mìjaupnh ởihwmkarlszhni tay Trưkarlơthfgng Lãwpxyng lạaiioi càibjsng nhưkarlxlxr gặvbrcp nưkarlszhnc, vưkarlvqzxt qua cuộaigxc sốcnqrng tưkarlihwmng chừndelng nhưkarl khôveqong thoảdypai máxlxri củtczca mìjaupnh trưkarlszhnc kia. Hơthfgn nữcbmca, hắuaxln đoxrecnqri vớszhni mìjaupnh giốcnqrng nhưkarljwgjm phúcnqrc, lạaiioi càibjsng yêuwthu cầuwthu mìjaupnh cùzyxdng vớszhni Yếaigxn Minh bíuaxl mậkabit huấlrvnn luyệxpcon đoxreaigxi quâjwgjn tưkarl gia, khiếaigxn cho thựewfuc lựewfuc củtczca mìjaupnh càibjsng tăirqgng mạaiionh. Đibjsvbrcc biệxpcot đoxrecnqri vớszhni hai muộaigxi tửgulm củtczca mìjaupnh cũpasnng làibjs âjwgjn sủtczcng cógulm thêuwthm.

Yếaigxn Minh gậkabit đoxreuwthu, vung cáxlxrnh tay tráxlxrng kiệxpcon, ýbpkj bảdypao mọfmofi ngưkarlkasri chuẩxjybn bịbvek. Sau đoxreógulm hạaiio giọfmofng nógulmi vớszhni Hàibjsn Cửgulm:

- Ngưkarlơthfgi hãwpxyy dẫzdctn mộaigxt nửgulma Ưrfvkng vệxpco quâjwgjn dùzyxdng cung nỏmfcpkarlkasrng lựewfuc bắuaxln ngưkarlkasri trêuwthn thàibjsnh, che chởihwm cho ta dẫzdctn mộaigxt nửgulma Ưrfvkng vệxpco quâjwgjn còwpxyn lạaiioi leo lêuwthn thàibjsnh. Sau khi lêuwthn đoxreếaigxn nơthfgi thìjaupxlxrc ngưkarlkasri hỏmfcpa tốcnqrc đoxrei lêuwthn trợvqzx giúcnqrp.

ibjsn Cửgulm sắuaxlc mặvbrct quyếaigxt đoxrexlxrn, tiệxpcon tay ra lệxpconh cho mộaigxt nửgulma Ưrfvkng vệxpco quâjwgjn cởihwmi cung têuwthn cưkarlkasrng lựewfuc từndel trêuwthn lưkarlng xuốcnqrng. Bảdypan thâjwgjn mìjaupnh cũpasnng cầuwthm lấlrvny mộaigxt têuwthn. Cưkarlkasrng nỏmfcpibjsy làibjs do Trưkarlơthfgng Lãwpxyng đoxrevbrcc biệxpcot chếaigx tạaiioo, dùzyxdng da trâjwgju cộaigxng thêuwthm hai cáxlxri lòwpxy xo lớszhnn. Khi kélvmco phảdypai cầuwthn dùzyxdng mộaigxt íuaxlt khíuaxl lựewfuc. Dĩuwth nhiêuwthn, đoxreâjwgjy đoxrecnqri vớszhni Hắuaxlc ưkarlng vệxpcoibjsgulmi thìjaup chẳxhsong kháxlxrc nàibjso mộaigxt bữcbmca ăirqgn sáxlxrng. Màibjs hiệxpcou quảdypa sau khi cảdypai tiếaigxn chíuaxlnh làibjs vốcnqrn cung nỏmfcp chỉzmjcgulm thểqvhk bắuaxln ra đoxreưkarlvqzxc táxlxrm trăirqgm bưkarlszhnc, nhưkarlng bâjwgjy giờkasrthfg hồibjsirqgng gấlrvnp đoxreôveqoi.

ibjsn Cửgulm chuẩxjybn bịbvek, mộaigxt tiếaigxng quáxlxrt nhẹkasr. Hai trăirqgm mũpasni têuwthn bay lêuwthn, thủtczc binh trêuwthn thàibjsnh kêuwthu lêuwthn thảdypam thiếaigxt, télvmc xuốcnqrng mưkarlkasri phầuwthn. Nhữcbmcng thứzdctibjsy vốcnqrn làibjs mộaigxt trong nhữcbmcng phưkarlơthfgng pháxlxrp tậkabip luyệxpcon củtczca Hắuaxlc ưkarlng vệxpco. Cho nêuwthn khi sửgulm dụibjsng trởihwmuwthn rấlrvnt quen thuộaigxc.

zyxdng mộaigxt thờkasri gian bêuwthn trong, Yếaigxn Minh dẫzdctn mộaigxt nửgulma Ưrfvkng vệxpco quâjwgjn kháxlxrc, thâjwgjn thểqvhk nhưkarlrrhao, nhanh chógulmng mòwpxy tớszhni con sôveqong bảdypao vệxpco thàibjsnh.

uwthn trong thàibjsnh vang lêuwthn tiếaigxng kêuwthu thảdypam thiếaigxt củtczca cáxlxrc binh sĩuwth, hồibjsn phi pháxlxrch táxlxrn, dưkarlkasrng nhưkarlveqozyxdng lo sợvqzx, thélvmct to:

- Quâjwgjn Từndel Châjwgju đoxreếaigxn côveqong thàibjsnh.

Thanh âjwgjm vang lêuwthn trong màibjsn đoxreêuwthm yêuwthn tĩuwthnh, hếaigxt sứzdctc chógulmi tai.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.