Phì Thê Phi Thất

Chương 5 :

    trước sau   

CHƯwzceƠdbrnNG 5

punrn nàthdxy, trong bórpalng tốynfdi, Hoa Phi Thấiucut chợrfkwt nhậpunrn thấiucuy mộrbtxt hồmdsgi yêpunrn lặyiovng khálykkc thưypqnadweng, thâdddcn thểrpal mềhqnjm nhũhfrpn ngãlwek xuốynfdng, đbgtswpemu órpalc rơebyyi vàthdxo mêpunr cảrdabnh tựwbld thựwbldc tựwbld huyễwrhqn, lâdddcng lâdddcng khôgvdxng rõmnfbdjkwebyyi nàthdxo. Chỉsjnj nhớtxbg bịthdx ngưypqnadwei nhéjeoot vàthdxo mộrbtxt viêpunrn dưypqnrfkwc hoàthdxn, vàthdxo miệvjjung liềhqnjn tan ra.

Đkogbang trong lúplpvc mơebyyebyythdxng màthdxng, córpal ngưypqnadwei sờadwethdxo châdddcn, míqorv mắiwnjt củmdlja hắiwnjn, Hoa Phi Thấiucut ra sứiwnjc giãlweky dụngewa vẫflkan khôgvdxng thểrpal thoálykkt ra, bêpunrn tai truyềhqnjn đbgtsếrdabn tiếrdabng nam nhâdddcn ồmdsgmdsg thởdjkw dốynfdc, hìrbtxnh nhưypqn khôgvdxng phảrdabi chỉsjnjrpal mộrbtxt ngưypqnadwei. Hôgvdx hấiucup nórpalng rựwbldc phảrdabthdxo làthdxn da mẫflkan cảrdabm, nhấiucut thờadwei làthdxm hắiwnjn rợrfkwn ngưypqnadwei.

thdx ai…

Hoa Phi Thấiucut mởdjkw miệvjjung muốynfdn nórpali, nhưypqnng chỉsjnjrpal tiếrdabng rêpunrn rỉsjnj tràthdxn đbgtswpemy xuâdddcn ývryo thoálykkt ra.

Sao lạhrgfi nhưypqn vậpunry!


Hoa Phi Thấiucut cựwbldc đbgtsrbtxlweki hùrpalng, khíqorv lựwbldc từbeyq đbgtswpemu đbgtsếrdabn châdddcn đbgtshqnju tiêpunru biếrdabn, mềhqnjm nhũhfrpn mặyiovc ngưypqnadwei bàthdxi bốynfd. Đkogbrbtxt nhiêpunrn, hạhrgf thâdddcn málykkt lạhrgfnh, córpal ngưypqnadwei thoálykkt quầwpemn hắiwnjn, da thịthdxt trắiwnjng noãlwekn nhấiucut thờadwei tiếrdabp xúplpvc vớtxbgi khôgvdxng khíqorvjdkzng lãlweknh.

Ai! Muốynfdn làthdxm gìrbtx! Dừbeyqng tay!

Đkogbynfdi phưypqnơebyyng đbgtsưypqnơebyyng nhiêpunrn khôgvdxng thểrpal nghe thấiucuu tiếrdabng nórpali trong lòofling hắiwnjn, hai châdddcn bịthdxlykkch ra thậpunrt rộrbtxng, đbgtsthdxa phưypqnơebyyng màthdx ngàthdxy thưypqnơebyyng ngay cảrdab Hoa Phi Thấiucut cũhfrpng chưypqna từbeyqng chạhrgfm qua bạhrgfi lộrbtx trong khôgvdxng khíqorv.

Hoa Phi Thấiucut cảrdab ngưypqnadwei căjdkzng thẳtgvsng, córpal vậpunrt gìrbtx đbgtsórpalrpalng rựwbldc, tạhrgfi đbgtsrbtxng khẩmnfbu nơebyyi hạhrgf thâdddcn xoay quanh. Trálykki tim củmdlja Hoa Phi Thấiucut dưypqnadweng nhưypqn ngừbeyqng đbgtspunrp.

Trờadwei ạhrgf, khôgvdxng thểrpalthdxo. Lãlweko huynh, ta xin ngưypqnơebyyi hãlweky nhìrbtxn cho rõmnfbthdxng, đbgtsbeyqng córpallykkp nhầwpemm ngưypqnadwei!

lweko thiêpunrn gia, nếrdabu đbgtsâdddcy làthdx álykkc mộrbtxng thìrbtxlweky mau mau cho ta tỉsjnjnh lạhrgfi!

Đkogbálykkng tiếrdabc, ôgvdxng trờadwei cũhfrpng khôgvdxng nghe thấiucuy thỉsjnjnh cầwpemu củmdlja Hoa Phi Thấiucut.

Nam vậpunrt nórpalng rựwbldc phálykk cửtgvsa màthdxthdxo, trựwbldc tiếrdabp sálykkp đbgtsếrdabn chỗjfqrdddcu nhấiucut trong huyệvjjut đbgtsrbtxng, xôgvdxng ra xôgvdxng vàthdxo khôgvdxng chúplpvt lưypqnu tìrbtxnh.

Mẹdzge ơebyyi!

Hoa Phi Thấiucut thêpunr thảrdabm rêpunrn rỉsjnj, trong cơebyy thểrpal rấiucut nhanh xuấiucut hiệvjjun cảrdabm giálykkc vui vẻrbzq tiêpunru hồmdsgn, cảrdab thâdddcn thểrpal nhưypqnrpalng biểrpaln nhấiucup nhôgvdx theo tiếrdabt tấiucuu củmdlja ngưypqnadwei phíqorva sau. Nhưypqnthdx bịthdx thanh âdddcm hấiucup dẫflkan, hai tay lạhrgfi bắiwnjt đbgtswpemu sờadwe soạhrgfng, tớtxbgi tớtxbgi lui lui đbgtsùrpala giỡsjnjn cơebyy thểrpal thịthdxt thịthdxt êpunrm dịthdxu củmdlja Hoa Phi Thấiucut.

Khôgvdxng phảrdabi đbgtsâdddcu!

Hoa Phi Thấiucut thầwpemm kêpunru thảrdabm thiếrdabt, thếrdab nhưypqnng thâdddcn thểrpal lạhrgfi phảrdabn bộrbtxi ývryo thứiwnjc, chăjdkzm chúplpvdddcy triềhqnjn lấiucuy ngưypqnadwei bêpunrn trêpunrn, khôgvdxng ngừbeyqng phálykkt sinh tiếrdabng thởdjkw dốynfdc mêpunr ngưypqnadwei.

Thậpunrt sâdddcu đbgtsâdddcm vàthdxo, ngưypqnadwei nọoglc cuốynfdi cùrpalng cũhfrpng tiếrdabt, rúplpvt ra phâdddcn thâdddcn mềhqnjm nhũhfrpn, toàthdxn bộrbtx trọoglcc dịthdxch bạhrgfch sắiwnjc đbgtshqnju quálykkn nhậpunrp vàthdxo trựwbldc tràthdxng củmdlja Hoa Phi Thấiucut. Hoa Phi Thấiucut còoflin chưypqna kịthdxp thởdjkw ra, mộrbtxt thứiwnjrpalng rựwbldc đbgtsmdsgng dạhrgfng đbgtsãlwek gấiucup rúplpvt tiếrdabn vàthdxo.


Khôgvdxng khôgvdxng, quálykk lớtxbgn!

Nam vậpunrt lầwpemn nàthdxy khôgvdxng phảrdabi tấiucut cảrdab mọoglci ngưypqnadwei đbgtshqnju córpal khảrdabjdkzng thừbeyqa nhậpunrn, Hoa Phi Thấiucut u huyệvjjut nhỏubed hẹdzgep, bịthdx lấiucup đbgtswpemy đbgtsếrdabn khôgvdxng chừbeyqa mộrbtxt khe hởdjkw. Nam vậpunrt nhưypqn cuồmdsgng phong mưypqna bãlweko tàthdxn phálykkpunrn trong cơebyy thểrpal, khiếrdabn Hoa Phi Thấiucut córpalrdabo giálykkc nhưypqn toàthdxn bộrbtx lụngewc phủmdlj ngũhfrp tạhrgfng đbgtshqnju bịthdx thốynfdng ra. Thầwpemn tríqorv hắiwnjn ngàthdxy càthdxng mêpunr mang. Bạhrgfch quang chợrfkwt lórpale, trong bụngewng lầwpemn thứiwnj hai lấiucup đbgtswpemy dịthdxch thểrpal.

Kếrdab tiếrdabp làthdx mộrbtxt gia khỏubeda ôgvdxn nhu, khôgvdxng nhưypqn hai ngưypqnadwei vừbeyqa rồmdsgi chỉsjnj lo phálykkt tiếrdabt, y nhẹdzge nhàthdxng trừbeyqu xuấiucut, thỉsjnjnh thoảrdabng chiếrdabu cốynfd phâdddcn thâdddcn củmdlja Hoa Phi Thấiucut, nhưypqn nhữedueng đbgtsrfkwt sórpalng ôgvdxn nhu từbeyqng đbgtsrfkwt từbeyqng đbgtsrfkwt vỗjfqrthdxo bờadwe.

Đkogbwpemu órpalc Hoa Phi Thấiucut càthdxng ngàthdxy càthdxng mơebyy hồmdsg, trong luậpunrt đbgtsrbtxng thong thảrdab, hắiwnjn dầwpemn dầwpemn đbgtsálykknh mấiucut ývryo thứiwnjc, trầwpemm trầwpemm chìrbtxm vàthdxo giấiucuc ngủmdlj.

Mộrbtxt đbgtsêpunrm cuồmdsgng loạhrgfn, hậpunru quảrdabthdxebyyn đbgtsau đbgtswpemu tệvjju hạhrgfi.

“Sao lạhrgfi nhưypqn vậpunry…”

“Trờadwei ạhrgf…”

“Đkogbưypqna hắiwnjn đbgtsi nơebyyi khálykkc, chúplpvng ta đbgtsếrdabn nơebyyi khálykkc thưypqnơebyyng lưypqnrfkwng mộrbtxt chúplpvt.”

“Khôgvdxng đbgtsưypqnrfkwc, ta muốynfdn ởdjkw lạhrgfi!”

“Ngưypqnơebyyi đbgtsbeyqng liêpunrn lụngewy chúplpvng ta, chúplpvng ta trưypqntxbgc mắiwnjt thưypqnơebyyng lưypqnrfkwng mộrbtxt chúplpvt, sau nàthdxy ngưypqnơebyyi muốynfdn làthdxm gìrbtx thìrbtxrpaly ngưypqnơebyyi.”

“Đkogbưypqnrfkwc rồmdsgi…ba ngưypqnadwei chúplpvng ta đbgtsíqorvch xálykkc cầwpemn bàthdxn mộrbtxt lầwpemn.”

Trong bórpalng tốynfdi, ba bórpalng đbgtsen tay châdddcn luốynfdng cuốynfdng thay Hoa Phi Thấiucut mặyiovc quầwpemn álykko, chỉsjnjnh sửtgvsa mộrbtxt lầwpemn, rồmdsgi nhẹdzge nhàthdxng đbgtsyiovt lêpunrn chiếrdabc giưypqnadweng sálykkt válykkch. Xoay ngưypqnadwei đbgtsếrdabn cửtgvsa yêpunrn lặyiovng rờadwei đbgtsi.

Hoa Phi Thấiucut vừbeyqa mởdjkw mắiwnjt, thứiwnj hắiwnjn nhìrbtxn thấiucuy đbgtswpemu tiêpunrn chíqorvnh làthdxypqnơebyyng mặyiovt đbgtswpemy lo lắiwnjng củmdlja Tiêpunru mỹynxw nhâdddcn.


“Tỉsjnjnh rồmdsgi!” Tiêpunru mỹynxw nhâdddcn mừbeyqng rỡsjnj théjeoot chórpali tai.

“Ta…xảrdaby ra chuyệvjjun gìrbtx?” Vừbeyqa mởdjkw miệvjjung, Hoa Phi Thấiucut mớtxbgi phálykkt hiệvjjun giọoglcng nórpali khàthdxn khàthdxn kìrbtx lạhrgf củmdlja bảrdabn thâdddcn.

“Ta mớtxbgi làthdx ngưypqnadwei muốynfdn hỏubedi ngưypqnơebyyi, ngưypqnơebyyi sao còoflin córpal thểrpal trốynfdn ởdjkw chiếrdabc giưypqnadweng sálykkt válykkch phòofling màthdx ngủmdlj? Hiệvjjun tạhrgfi đbgtsãlwekthdx buổzniii trưypqna, cálykkc khálykkch nhâdddcn khálykkc đbgtshqnju rờadwei đbgtsi!”

“Tốynfdi hôgvdxm qua…”

“Tốynfdi hôgvdxm qua ta khôgvdxng biếrdabt, mọoglci ngưypqnadwei đbgtshqnju ngủmdlj rấiucut say. Chỉsjnjthdx ngưypqnơebyyi khi nàthdxo thìrbtx leo lêpunrn giưypqnadweng? Khôgvdxng rõmnfb…” Tiêpunru mỹynxw nhâdddcn nghi hoặyiovc quay đbgtswpemu.

“Bọoglcn ngưypqnadwei ẻrbzqo lảrdab thìrbtx sao?” Hoa Phi Thấiucut mẫflkan cảrdabm nheo mắiwnjt.

“Âdjkwn côgvdxng tửtgvsthdxdddcm cộrbtxng tửtgvs sao? Bọoglcn họoglc tốynfdi hôgvdxm qua phâdddcn ra ngủmdljdjkw phòofling Tiểrpalu Đkogbàthdxo vàthdx Tiểrpalu Hồmdsgng a.”

“Na na còoflin mộrbtxt hắiwnjc y đbgtshrgfi hálykkn cao hai thưypqntxbgc.”

“Y? Còoflin nórpali nữeduea, hôgvdxm qua khôgvdxng biếrdabt đbgtsem Tưypqnơebyyng Tưypqnơebyyng đbgtsi nơebyyi nàthdxo, làthdx ngưypqnơebyyi vàthdx nhịthdx vịthdxgvdxng tửtgvs chứiwnjng kiếrdabn cơebyythdx. Mẹdzgerpal, thậpunrt làthdx to gan lớtxbgn mậpunrt, cưypqn nhiêpunrn dálykkm xúplpvc phạhrgfm lãlweko nưypqnơebyyng!” Tiêpunru mỹynxw nhâdddcn thórpala mạhrgf, hiểrpaln nhiêpunrn làthdx đbgtsang xúplpvc đbgtsrbtxng đbgtsếrdabn cựwbldc đbgtsiểrpalm.

Nghe vậpunry, Hoa Phi Thấiucut thấiucut vọoglcng ngãlwek xuốynfdng, lệvjju nam nhi rơebyyi lãlwek chãlwek.

Đkogbêpunrm qua nếrdabu khôgvdxng phảrdabi bọoglcn hắiwnjn thìrbtxthdx ai?

ypqn nhiêpunrn bịthdx ngưypqnadwei cưypqnsjnjng gian?

Chẳtgvsng lẽkzof thậpunrt làthdxrdabo giálykkc?

Ai lạhrgfi córpal thểrpal đbgtsynfdi vớtxbgi hắiwnjn nổzniii tíqorvnh thúplpv?

ofling tràthdxn đbgtswpemy dấiucuu chấiucum hỏubedi khôgvdxng ai córpal thểrpal giảrdabi đbgtsálykkp.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.