Phì Thê Phi Thất

Chương 29 :

    trước sau   

CHƯxmtvƠspnfNG 29 – CỤfpuzC CƯxmtvNG SINH RA

Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa khôofnnng trảfpuz lờsxkfi, gãbzcv đdmtzfpuzng lặjdazng mộwjzft bêwzdjn, đdmtzôofnni phưzsgvqppsng mắwjzft thủvbhpy chung dừzrqrng lạcbngi trêwzdjn ngưzsgvsxkfi Hoa Phi Thấspnft.

Lầzbywn đdmtzzbywu tiêwzdjn thấspnfy Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa, Hoa Phi Thấspnft cómrai chúloygt bấspnft ngờsxkf, hắwjzfn nhớydeukxkn mỗzsgvi lầzbywn cùjxyzng Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa chạcbngm mặjdazt đdmtzmmqmu phảfpuzi huyêwzdjn náfupto mộwjzft buổkxkni mớydeui chịscdju từzrqr bỏecxs, hôofnnm nay an tĩgndlnh nhưzsgvng lạcbngi khiếcgmrn trong lòhjujng khôofnnng đdmtzưzsgvqppsc tựzrqr nhiêwzdjn. Chung quy cảfpuzm thấspnfy Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa trưzsgvydeuc mặjdazt làeyxl mộwjzft con ngưzsgvsxkfi vôofnnjxyzng xa lạcbng.

“Ngưzsgvơovsci…” Hoa Phi Thấspnft chầzbywn chờsxkf mộwjzft chúloygt rồerbci mởgxts miệjiycng, hắwjzfn thậexaat sựzrqr khôofnnng chịscdju nổkxkni loạcbngi khôofnnng khíiicb quỷydeu dịscdjeyxly. Ngọscdjc thủvbhp duỗzsgvi ra, đdmtzjdazt trêwzdjn cáfupti bụplgung tiểletzu dưzsgva hấspnfu củvbhpa Hoa Phi Thấspnft. Khôofnnng hiểletzu gãbzcv muốbjixn làeyxlm gìhctw, Hoa Phi Thấspnft vộwjzfi vãbzcv nắwjzfm lạcbngi hai bàeyxln tay củvbhpa Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa, mang theo vẻerfx đdmtzmmqm phòhjujng màeyxl nhìhctwn gãbzcv. Hoa Phi Thấspnft tựzrqr hỏecxsi cómraiwzdjn gọscdji ngưzsgvsxkfi đdmtzếcgmrn hay khôofnnng, Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa trưzsgvydeuc mắwjzft làeyxlm cho hắwjzfn cảfpuzm thấspnfy mao cốbjixt tủvbhpng thiêwzdjn (sởgxtsn tómraic gáfupty)

“Làeyxleyxli tửdmsa củvbhpa ta.” Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa vừzrqra mởgxts miệjiycng đdmtzãbzcvmraii ra nhữjxyzng lờsxkfi nàeyxly, Hoa Phi Thấspnft cómrai đdmtziểletzm mạcbngc danh kìhctw diệjiycu (khôofnnng rõkxkn) “Đmmqmêwzdjm đdmtzómraieyxl ta, hàeyxli tửdmsaeyxl củvbhpa ta, ngưzsgvơovsci cũmraing vậexaay.” Trong mắwjzft Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsamraie lêwzdjn ýbzcv nghĩgndl đdmtzwzdjn cuồerbcng, tiếcgmrng nómraii trong miệjiycng thoáfuptt ra nhưzsgv mộwjzft đdmtzcbngo oanh lôofnni. Hoa Phi Thấspnft mộwjzft lúloygc sau vẫwckin chưzsgva nómraii gìhctw.

“Ngưzsgvơovsci nómraii gìhctw?” Hắwjzfn hoàeyxli nghi chíiicbnh mìhctwnh nghe lầzbywm.


Tay Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa thoắwjzft cáfupti đdmtzjdazt lêwzdjn hai vai hắwjzfn, hung hang kiềmmqmm chặjdazt hắwjzfn, đdmtzzbywu ngómrain tay đdmtzmmqmu trởgxtswzdjn trắwjzfng bệjiyct.

“Ngưzsgvơovsci làeyxl củvbhpa ta, ngưzsgvơovsci làeyxl củvbhpa ta, hàeyxli tửdmsamraing làeyxl củvbhpa ta, vìhctw sao, vìhctw sao!!!!!!!!” Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa mạcbngnh bạcbngo lay đdmtzwjzfng thâmmqmn thểletz mậexaap mạcbngp củvbhpa Hoa Phi Thấspnft, chấspnft vấspnfn nhưzsgv mộwjzft kẻerfx đdmtzwzdjn. Hoa Phi Thấspnft bịscdjbzcv dọscdja cho mặjdazt lúloygc xanh lúloygc trắwjzfng, trong bụplgung trỗzsgvi lêwzdjn cảfpuzm giáfuptc phiêwzdjn giang đdmtzfpuzo hảfpuzi, từzrqrng trậexaan đdmtzau đdmtzydeun truyềmmqmn ra toàeyxln thâmmqmn.

“Ngưzsgvơovsci buôofnnng tay…” Hoa Phi Thấspnft suy yếcgmru ngăgxtsn lạcbngi hàeyxlnh đdmtzwjzfng thôofnn bạcbngo củvbhpa Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa, tiểletzu thốbjixi cũmraing vàeyxlo lúloygc nàeyxly khẩmrain trưzsgvơovscng màeyxl co lêwzdjn.

mraing may Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa vẫwckin còhjujn sómrait lạcbngi mộwjzft tia lýbzcv tríiicb, dừzrqrng lạcbngi loạcbngi lay đdmtzwjzfng chếcgmrt ngưzsgvsxkfi nàeyxly. Thếcgmr nhưzsgvng đdmtzau đdmtzydeun trong bụplgung cũmraing khôofnnng vìhctw vậexaay màeyxl giảfpuzm bớydeut, tráfupti lạcbngi càeyxlng ngàeyxly càeyxlng diễsoygn ra mãbzcvnh liệjiyct hơovscn. Mặjdazt Hoa Phi Thấspnft táfupti nhợqppst nhưzsgv tờsxkf giấspnfy, thâmmqmn thểletzeyxlng ngàeyxly càeyxlng khôofnnng thíiicbch hợqppsp. Bấspnft quáfupt, Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa khôofnnng cómrai pháfuptt hiệjiycn, gãbzcv vẫwckin đdmtzang tựzrqr cốbjix tựzrqr thuậexaat (tựzrqrmraii)

“Ngưzsgvơovsci mang thai làeyxleyxli tửdmsa củvbhpa ta, vìhctw cớydeuhctw lạcbngi gảfpuz cho têwzdjn man di kia, têwzdjn man di kia tốbjixt nhưzsgv vậexaay sao? Y sẽecxseyxlm cáfupti gìhctw, ngay cảfpuz chữjxyzmraing khôofnnng biếcgmrt đdmtzưzsgvqppsc bao nhiêwzdju, cómrai thểletz giúloygp mấspnfy ngưzsgvsxkfi chiếcgmru cốbjix sinh ýbzcv sao?…”

Hoa Phi Thấspnft trợqppsn trắwjzfng mắwjzft, đdmtzau đdmtzếcgmrn mứfpuzc nhưzsgv sắwjzfp ngấspnft đdmtzi, làeyxlm gìhctwhjujn tâmmqmm tưzsgv đdmtzletz ýbzcv xem Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa đdmtzang lảfpuzi nhảfpuzi cáfupti gìhctw. Hắwjzfn từzrqrng ngụplgum từzrqrng ngụplgum thởgxts phìhctw phòhjuj, ýbzcv đdmtzerbceyxlm dịscdju cảfpuzm giáfuptc đdmtzau đdmtzydeun, nhưzsgvng ôofnnng trờsxkfi chíiicbnh làeyxl cảfpuzm thấspnfy hắwjzfn thậexaat thoảfpuzi máfupti, còhjujn ngạcbngi khôofnnng đdmtzvbhpeyxlgxtsng thêwzdjm gian khổkxkn cho hắwjzfn. Dịscdjch thểletz âmmqmm áfuptp chậexaam rãbzcvi chảfpuzy xuốbjixng giữjxyza hai châmmqmn, trong chớydeup mắwjzft thấspnfp ưzsgvydeut toàeyxln bộwjzf đdmtzáfupty quầzbywn.

Hoa Phi Thấspnft cúloygi đdmtzzbywu nhìhctwn mớydeui biếcgmrt đdmtzãbzcv bịscdj vỡjzdrzsgvydeuc ốbjixi. Tâmmqmm trạcbngng khẩmrain trưzsgvơovscng cựzrqrc đdmtzwjzf, mặjdazc kệjiyc hai bêwzdjn làeyxl ai, ôofnnm lấspnfy hàeyxli tửdmsa trong bụplgung quyếcgmrt tâmmqmm kêwzdju gọscdji sựzrqr chúloyg ýbzcv củvbhpa Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa.

“Mau gọscdji đdmtzcbngi phu!” Hoa Phi Thấspnft sắwjzfc mặjdazt táfupti nhợqppst chỉletzmrai thểletzmraii ra vỏecxsn vẹaypdn mấspnfy chữjxyz “Ta sắwjzfp sinh…”

Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa nhưzsgv từzrqr trong mộwjzfng tỉletznh lạcbngi, cúloygi đdmtzzbywu nhìhctwn vềmmqm phíiicba giữjxyza châmmqmn hai châmmqmn Hoa Phi Thấspnft, sắwjzfc mặjdazt xoáfuptt mộwjzft tiếcgmrng biếcgmrn thàeyxlnh táfupti nhợqppst nhưzsgv tờsxkf giấspnfy.

“Giáfupt…ta, ta nêwzdjn làeyxlm thếcgmreyxlo?”

Khôofnnng kháfuptc gìhctw nam nhâmmqmn lầzbywn đdmtzzbywu tiêwzdjn nghêwzdjnh tiếcgmrp sinh mệjiycnh, Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa châmmqmn tay luốbjixng cuốbjixng “Gọscdji Thiêwzdjn Manh, đdmtzcbngi phu…”

Hoa Phi Thấspnft sắwjzfc mặjdazt táfupti nhợqppst, dùjxyzng hếcgmrt khíiicb lựzrqrc nómraii ra nhữjxyzng lờsxkfi nàeyxly, đdmtzau đdmtzydeun cưzsgvsxkfng liệjiyct gầzbywn nhưzsgv muốbjixn giếcgmrt chếcgmrt hắwjzfn. Nguyêwzdjn tưzsgvgxtsng rằgjunng sinh hàeyxli tửdmsamraing nhưzsgv đdmtzi nhàeyxliicb, khôofnnng nghĩgndl tớydeui so vớydeui bịscdjfupto bómrain còhjujn khổkxkn cựzrqrc hơovscn. Trong bụplgung nhưzsgvmrai mộwjzft bàeyxln tay to phiêwzdjn giang đdmtzfpuzo hảfpuzi, ruộwjzft cũmraing xảfpuz mộwjzft cáfuptch sinh đdmtzwjzfng vôofnnjxyzng.

Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa si ngốbjixc đdmtzfpuzng mộwjzft bêwzdjn, đdmtzcbngi nãbzcvo trốbjixng rỗzsgvng. Hoa Phi Thấspnft gấspnfp đdmtzếcgmrn đdmtzwjzf liêwzdjn tụplguc thúloygc dụplguc gãbzcv: “Nhanh đdmtzi a!!!!! Nhanh đdmtzi!!!!”


wzdjn ẻerfxo lảfpuzeyxly thếcgmreyxlo lạcbngi giốbjixng nhưzsgv mộwjzfc đdmtzzbywu nhâmmqmn đdmtzfpuzng yêwzdjn tạcbngi chỗzsgv! Mộwjzft chúloygt táfuptc dụplgung cũmraing khôofnnng cómrai, hắwjzfn đdmtzau đdmtzếcgmrn mứfpuzc rơovsci lệjiyc, lòhjujng nómraing nhưzsgv lửdmsaa đdmtzbjixt. Mộwjzft ngưzsgvsxkfi sắwjzfp sinh hàeyxli tửdmsa nhưzsgv hắwjzfn phảfpuzi đdmtzi sao. Sợqpps a… Hoa Phi Thấspnft dùjxyz sao đdmtzbjixi vớydeui chuyệjiycn sinh sảfpuzn cũmraing cảfpuzm thấspnfy xa lạcbng, sợqppsbzcvi đdmtzwjzft nhiêwzdjn bao trùjxyzm cảfpuz đdmtzzbywu ómraic. Hắwjzfn khôofnnng sao nhịscdjn đdmtzưzsgvqppsc, nưzsgvydeuc mắwjzft thêwzdjzsgvơovscng nhưzsgv tháfuptc nưzsgvydeuc ầzbywm ầzbywm đdmtzkxkn xuốbjixng. Màeyxlng tai bỗzsgvng nhiêwzdjn gặjdazp trùjxyzng kíiicbch, Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa tỉletznh táfupto lạcbngi, đdmtzzbywu ómraic bắwjzft đdmtzzbywu cấspnfp tốbjixc tíiicbnh toáfuptn.

wzdjn gọscdji ngưzsgvsxkfi tớydeui hay khôofnnng?

bzcv do dựzrqr nhìhctwn vàeyxlo mắwjzft Hoa Phi Thấspnft, nếcgmru muốbjixn dẫwckin Hoa Phi Thấspnft đdmtzi thìhctw khôofnnng thểletz bỏecxs qua cơovsc hộwjzfi nàeyxly…bỏecxs qua sau nàeyxly sẽecxs gặjdazp khómrai khăgxtsn. Môofnnng Nghi kia, hảfpuzi tửdmsamrai thểletzeyxlo gọscdji y làeyxl vi phụplgu? Suy nghĩgndl mộwjzft chúloygt, tráfupti tim Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa bỗzsgvng nhiêwzdjn siếcgmrt chặjdazt, tiếcgmrn lêwzdjn chếcgmr trụplgu tay châmmqmn đdmtzang lung tung vũmrai đdmtzwjzfng củvbhpa Hoa Phi Thấspnft, nhanh nhưzsgv chớydeup đdmtziểletzm vàeyxlo thụplguy huyệjiyct. Ôcxybm lấspnfy ngang ngưzsgvsxkfi, vữjxyzng vàeyxlng nâmmqmng lêwzdjn thâmmqmn thểletz Hoa Phi Thấspnft. Gãbzcv đdmtzang muốbjixn cấspnft bưzsgvydeuc rờsxkfi đdmtzi, bỗzsgvng nhiêwzdjn phíiicba sau pháfuptt ra mộwjzft thanh âmmqmm.

“Bỏecxs ngưzsgvsxkfi xuốbjixng?” Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa quay đdmtzzbywu lạcbngi nhìhctwn, chỉletz thấspnfy ban am nhấspnft khôofnnng nêwzdjn xuấspnft hiệjiycn vàeyxlo lúloygc nàeyxly nhấspnft đdmtzfpuzng cùjxyzng mộwjzft chỗzsgv. Thiêwzdjn Manh xanh mặjdazt nhìhctwn, Ba Ba nhảfpuzy dựzrqrng lêwzdjn mắwjzfng chửdmsai “Thứfpuz khôofnnng biếcgmrt xấspnfu hổkxkn nhàeyxl ngưzsgvơovsci!!!”

ofnnng Nghi từzrqrmmqmu đdmtzãbzcv khôofnnng thểletz nhịscdjn nổkxkni, tiếcgmrn lêwzdjn phíiicba trưzsgvydeuc, tay tráfupti nắwjzfm thàeyxlnh quyềmmqmn vung vềmmqmzsgvydeung mặjdazt Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa, tay phảfpuzi vưzsgvơovscn ra chuẩmrain bịscdj đdmtzoạcbngt lạcbngi Hoa Phi Thấspnft. Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa vộwjzfi vàeyxlng lộwjzfn ngưzsgvqppsc ra sau tráfuptnh némxad mộwjzft chiêwzdju nàeyxly, trong tay còhjujn ôofnnm mộwjzft ngưzsgvsxkfi, dùjxyz sao tham chiếcgmrn cũmraing rấspnft bấspnft tiệjiycn, gãbzcvmraing khôofnnng cómraimmqmm đdmtzâmmqmu màeyxl hiếcgmru chiếcgmrn, xoay đdmtzzbywy bỏecxs chạcbngy. Môofnnng Nghi lòhjujng nómraing nhưzsgv lửdmsaa đdmtzbjixt đdmtzưzsgvơovscng nhiêwzdjn khôofnnng thểletz buôofnnng tha gãbzcv, mộwjzft mìhctwnh phi thâmmqmn lêwzdjn chắwjzfn ởgxts phíiicba trưzsgvydeuc, dung tốbjixc đdmtzwjzf nhanh nhưzsgv chớydeup đdmtzáfuptnh ra ba chưzsgvgxtsng, chiêwzdju chiêwzdju đdmtzmmqmu chíiicbnh xáfuptc nhằgjunm vàeyxlo Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa, muốbjixn khiếcgmrn cho đdmtzbjixi phưzsgvơovscng phảfpuzi lưzsgvu ngưzsgvsxkfi lạcbngi.

Hai ngưzsgvsxkfi tranh chấspnfp vàeyxli chiêwzdju, Thiêwzdjn Manh thấspnfy màeyxl kinh hồerbcn táfuptn đdmtzfpuzm “Cáfuptc ngưzsgvơovsci khôofnnng nêwzdjn đdmtzáfuptnh! Còhjujn đdmtzáfuptnh Hoa Phi Thấspnft sẽecxs chịscdju khôofnnng nổkxkni!!” Trong lúloygc đdmtzáfuptnh nhau kịscdjch liệjiyct Thiêwzdjn Manh ra sứfpuzc ngăgxtsn cảfpuzn hai ngưzsgvsxkfi “Hàeyxli tửdmsa! Hàeyxli tửdmsa sắwjzfp sinh ra đdmtzếcgmrn!!!” Câmmqmu nómraii cuốbjixi cùjxyzng khiếcgmrn hai ngưzsgvsxkfi tâmmqmm thầzbywn đdmtzcbngi chấspnfn, cấspnfp tốbjixc táfuptch nhau ra, cảfpuz hai áfuptnh mắwjzft chuyểletzn tửdmsa Thiêwzdjn Manh nhìhctwn sang Hoa Phi Thấspnft. Mặjdazt Hoa Phi Thấspnft càeyxlng lúloygc càeyxlng táfupti nhợqppst, nhan sắwjzfc trêwzdjn mặjdazt gầzbywn nhưzsgv toàeyxln bộwjzf thốbjixi lui. Thụplguy huyệjiyct bịscdj đdmtziểletzm nhưzsgvng khôofnnng cómrai nghĩgndla làeyxl khôofnnng cảfpuzm thấspnfy đdmtzau đdmtzydeun trêwzdjn thâmmqmn thểletz, hai hàeyxlng màeyxly liễsoygu nhíiicbu chặjdazt lạcbngi vớydeui nhau, cảfpuz ngưzsgvsxkfi cừzrqrng ngắwjzfc, thỉletznh thoảfpuzng truyểletzn đdmtzếcgmrn mộwjzft trậexaan co quắwjzfp. Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa ôofnnm Hoa Phi Thấspnft lúloygc nàeyxly phảfpuzng phấspnft cảfpuzm nhậexaan đdmtzưzsgvqppsc thứfpuzhctw đdmtzómrai thấspnfm ưzsgvydeut cảfpuz tay. Gãbzcvloygt tay ra, chấspnft lỏecxsng đdmtzecxszsgvơovsci gai mắwjzft lậexaap tứfpuzc rơovsci xuốbjixng tíiicbch tụplgu trêwzdjn mặjdazt đdmtzspnft, tạcbngo thàeyxlnh mộwjzft đdmtzómraia hồerbcng mai xinh đdmtzaypdp.

Phi Thấspnft, Phi Thấspnft, Môofnnng Nghi cảfpuz kinh nhìhctwn cảfpuznh tưzsgvqppsng kinh khủvbhpng trưzsgvydeuc mắwjzft, sứfpuzc lựzrqrc cảfpuz ngưzsgvsxkfi nhưzsgv bịscdjloygt cạcbngn, thâmmqmn thểletz khôofnnng kìhctwm đdmtzưzsgvqppsc run rẩmraiy, mộwjzft nỗzsgvi sợqppsbzcvi kinh hoàeyxlng bao phủvbhp lấspnfy y. Y khôofnnng chúloygt do dựzrqr quỳwcba gốbjixi trưzsgvydeuc Âdysqn Phưzsgvqppsng Trửdmsa “Van cầzbywu ngưzsgvơovsci…hàeyxli tửdmsa…Phi Thấspnft sẽecxs chịscdju khôofnnng nổkxkni…”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.