Phì Thê Phi Thất

Chương 28 :

    trước sau   

CHƯjwliƠvpdiNG 28 –ÁnvtnI TÌkgykNH GIÁnvtn ĐtatkouxmC DƯjwlivmqkC

Ánvtni tìxmernh làcouv mộnvtnt loạurjui đhgavnvtnc dưxmerbmomc, khiếebjyn ngưxmersvcsi têmjirtatkm liệkgykt phếebjy, sầinayu bi đhgavoạurjun trưxmersvcsng (đhgavau xóhybzt xémdoq ruộnvtnt xémdoq gan). Âaxwyn Phưxmerbmomng Trửvxfq liêmjirn tụhmihc suy nghĩbhxj vấbrbyn đhgavnznqcouvy, Hoa Phi Thấbrbyt khôvgujng đhgavqigtp cũeagtng khôvgujng ôvgujn nhu, khôvgujng nhữtunhng phìxmer nhưxmer đhgavinayu heo màcouvkelfnh cáinaych còbmomn lìxmer lợbmomm nhưxmer đhgavinayu trâtatku. Vìxmer sao bảfstcn thâtatkn hếebjyt lầinayn nàcouvy đhgavếebjyn lầinayn kháinayc vẫmaskn trúctlgng đhgavnvtnc củbqwha hắczsln?

foje ngồvjwzi trong mậuwapt thấbrbyt, xung quanh đhgavnznqu làcouv đhgavvjwz dung hìxmernh tiểvjwzu trưxmercouvfoje đhgavãfoje thu thậuwapp quanh nămphdm suốhmiht tháinayng, nhémdoqt đhgavinayy cảfstc khôvgujng gian.

Hoa Phi Thấbrbyt…

Âaxwyn Phưxmerbmomng Trửvxfq cầinaym lấbrbyy mộnvtnt gốhmihm sứtatk tiểvjwzu trưxmermjirn cạurjunh, thậuwapt sâtatku nhìxmern chămphdm chúctlg nhưxmercouv đhgavang nhìxmern tìxmernh nhâtatkn.

xmer sao khôvgujng thíkelfch ta?


“Ngưxmerơvguji đhgavâtatku!”

“Nhịbhxj thiếebjyu, tam thiếebjyu nóhybzi cấbrbym ngàcouvi đhgavi ra ngoàcouvi.” Tôvguji tớdiru tậuwapn tâtatkm thựyqhjc thi mệkgyknh lệkgyknh củbqwha Âaxwyn Phưxmerbmomng Kiệkgykt.

Âaxwyn Phưxmerbmomng Trửvxfqxmersvcsi nhạurjut.

“Vậuwapy gọawaqi y đhgavếebjyn đhgavâtatky.”

Mộnvtnt tiếebjyng đhgavnvtnng thanh thúctlgy vang lêmjirn, gốhmihm sứtatk tiểvjwzu trưxmer vỡqfpk thàcouvnh bốhmihn mảfstcnh.

“Âaxwyn thiếebjyu mởgicn tiệkgykc chiêmjiru đhgavãfojei chúctlgng ta?”

Hoa Phi Thấbrbyt đhgavưxmera mắczslt hoang mang nhìxmern Môvgujng Nghi.

“Vâtatkng, thiếebjyu gia củbqwha chúctlgng ta nóhybzi, trong khoảfstcng thờsvcsi gian nàcouvy gia huynh đhgavãfojebhxjnh hộnvtni đhgavưxmerbmomc sai lầinaym, lầinayn thiếebjyt yếebjyn nàcouvy làcouv đhgavvjwz nhậuwapn lỗfstci.” Ngưxmersvcsi hầinayu từnznq Âaxwyn phủbqwh đhgavếebjyn truyềnznqn lờsvcsi cóhybz nềnznq nếebjyp nóhybzi, đhgavưxmera lêmjirn thiệkgykp mờsvcsi củbqwha Âaxwyn Phưxmerbmomng Kiệkgykt.

“Khảfstc, lúctlgc nàcouvy thậuwapt khôvgujng tiệkgykn a…” Môvgujng Nghi muốhmihn cựyqhj tuyệkgykt, lo lắczslng nhìxmern cáinayi bụhmihng gầinayn chíkelfn tháinayng củbqwha Hoa Phi Thấbrbyt.

“Tam thiếebjyu cũeagtng sắczslp quay vềnznq kinh, mong ngàcouvi nểvjwzxmernh cho.” Tôvguji tớdiruhybzi mộnvtnt câtatku, trêmjirn mặhwhtt vẫmaskn nhưxmer trưxmerdiruc khôvgujng cóhybz biểvjwzu tìxmernh. “Thiếebjyu gia nhàcouv ta nóhybzi, trong khoảfstcng thờsvcsi gian qua, hai nhàcouv Âaxwyn Hoa tranh chấbrbyp, nhưxmerbmomng khôvgujng íkelft ngưxmersvcsi ngoàcouvi mưxmeru lợbmomi bấbrbyt chíkelfnh. Mong rằnvtnng thôvgujng qua yếebjyn hộnvtni lầinayn nàcouvy thôvgujng báinayo hai nhàcouvbmoma hảfstco.”

Hoa Phi Thấbrbyt nghe vậuwapy rơvguji vàcouvo trầinaym tưxmer. Nếebjyu đhgavưxmerbmomc nhưxmer thếebjy thìxmer thậuwapt làcouv tốhmiht, Âaxwyn Hoa hai nhàcouv trảfstci qua mộnvtnt phen tranh chấbrbyp đhgavurjui thưxmerơvgujng nguyêmjirn khíkelf, nếebjyu khôvgujng mau chóhybzng côvgujng bốhmih tin tứtatkc hòbmoma hảfstco, sảfstcn nghiệkgykp cũeagtng khôvgujng đhgavưxmerbmomc yêmjirn ổitfwn. Nếebjyu cóhybz kẻltpw nhâtatkn cơvguj hộnvtni nàcouvy đhgavhmihc nưxmerdiruc bémdoqo còbmom, nhưxmer vậuwapy tổitfwn thấbrbyt rấbrbyt lớdirun.

“Sau khi Âaxwyn thiếebjyu gia quay vềnznq kinh, ai sẽriln nắczslm quyềnznqn quảfstcn lýfoje Âaxwyn gia?” Hoa Phi Thấbrbyt ngay lậuwapp tứtatkc nghĩbhxj đhgavếebjyn vấbrbyn đhgavnznq mấbrbyu chốhmiht, nếebjyu làcouv Âaxwyn Phưxmerbmomng Trửvxfq

“Đtatkâtatky làcouv vấbrbyn đhgavnznq nộnvtni bộnvtn củbqwha Âaxwyn gia…” tôvguji tớdiru Âaxwyn gia dừnznqng lạurjui mộnvtnt chúctlgt: “Bấbrbyt qua tam thiếebjyu cămphdn dặhwhtn cóhybz thểvjwzhybzi cho Hoa thiếebjyu gia biếebjyt, nhịbhxj thiếebjyu sẽriln khôvgujng táinayi ra mặhwhtt. Xin yêmjirn tâtatkm.”


mjirn tâtatkm?

vgujng Nghi nhíkelfu chặhwhtt lôvgujng màcouvy.

Tuyệkgykt khôvgujng thểvjwzmjirn tâtatkm a…

“Nhưxmer vậuwapy Tiểvjwzu Hoa đhgavvjwz ta đhgavi đhgavi.”

Nghĩbhxj tớdirui nghĩbhxj lui cũeagtng chỉmjir biệkgykn pháinayp nàcouvy. Hoa Phi Thấbrbyt gậuwapt đhgavinayu đhgavvjwzng ýfoje.

“Ngưxmerơvguji hảfstco hảfstco nghỉmjir ngơvguji, nếebjyu nhưxmer khóhybz chịbhxju nhớdiru gọawaqi Thiêmjirn Manh đhgavếebjyn xem.” Môvgujng Nghi lo lắczslng cămphdn dặhwhtn. Sau khi an bàcouvi hảfstco ngưxmersvcsi chiếebjyu cốhmih Hoa Phi Thấbrbyt, Môvgujng Nghi theo tôvguji tớdiruxmerdirung trung tâtatkm thàcouvnh màcouv đhgavi.

vgujng Nghi đhgavi rồvjwzi, bốhmihn phíkelfa mộnvtnt mảfstcnh an tĩbhxjnh. Giọawaqng nóhybzi cảfstc ngàcouvy cằnvtnn nhằnvtnn bêmjirn tai bỗfstcng nhiêmjirn biếebjyn mấbrbyt, Hoa Phi Thấbrbyt cảfstcm thấbrbyy cóhybzđhgaviểvjwzm khôvgujng quen. Tráinayi tim đhgavuwapp mạurjunh, luôvgujn luôvgujn khôvgujng thểvjwz khốhmihng chếebjy đhgavưxmerbmomc mộnvtnt tia bấbrbyt an.

Hoa Phi Thấbrbyt nhíkelfu nhíkelfu màcouvy, cụhmihc cưxmerng trong bụhmihng nhâtatkn cơvguj hộnvtni vậuwapn đhgavnvtnng. Lụhmihc phủbqwh ngũeagt tạurjung nhấbrbyt thờsvcsi sôvguji đhgavnvtnng, hắczsln thởgicn hổitfwn hểvjwzn hồvjwzi lâtatku mớdirui cóhybz thểvjwz trởgicn lạurjui bìxmernh thưxmersvcsng. Nha hoàcouvn hai bêmjirn nhìxmern thấbrbyy cảfstcnh nàcouvy vộnvtni vãfoje muốhmihn đhgavi gọawaqi Thiêmjirn Manh. Khôvgujng nghĩbhxj đhgavếebjyn lúctlgc nàcouvy y đhgavãfoje tựyqhjxmernh tớdirui.

“Tẩbqwhu tửvxfq!” Trêmjirn mặhwhtt Thiêmjirn Manh nhìxmern khôvgujng ra hỉmjir nộnvtn nhưxmerng ngữtunh khíkelf đhgavãfoje mang chúctlgt lo lắczslng “Cóhybz nhìxmern thấbrbyy Ba Ba?”

Hoa Phi Thấbrbyt mỉmjirm cưxmersvcsi, trong lòbmomng minh bạurjuch hếebjyt bảfstcy táinaym phầinayn: “Ba Ba lạurjui vừnznqa trộnvtnm lấbrbyy dưxmerbmomc ngưxmerơvguji luyệkgykn ra?” Đtatkúctlgng làcouv hai kẻltpw oan gia, nămphdm ba bữtunha đhgavãfojehybz hai bữtunha nhưxmer thếebjycouvy, mộnvtnt ngưxmersvcsi luyệkgykn dưxmerbmomc, mộnvtnt ngưxmersvcsi trộnvtnm dưxmerbmomc ămphdn. Cáinayi gọawaqi làcouv “xứtatkng đhgavôvguji vừnznqa lứtatka” cũeagtng khôvgujng hơvgujn đhgavưxmerbmomc tìxmernh cảfstcm giữtunha bọawaqn họawaq.

Nhắczslc đhgavếebjyn đhgavóhybz, nỗfstci khỗfstc trong lòbmomng Thiêmjirn manh liềnznqn nhưxmerxmerdiruc vỡqfpk đhgavêmjir khôvgujng thểvjwzfojen hồvjwzi.

“Báinaych hồvjwzn đhgavan lầinayn nàcouvy, ta tu luyệkgykn cóhybz đhgavếebjyn mộnvtnt tháinayng a! Thếebjy nhưxmerng hắczsln lạurjui trộnvtnm đhgavi!” Thiêmjirn Manh đhgavau lòbmomng vôvgujlswbng, phảfstci biếebjyt rắczslng luyệkgykn thuốhmihc nàcouvy tuyệkgykt khôvgujng dễezzacouvng, nhưxmerng tấbrbyt cảfstc đhgavnznqu bịbhxj Ba Ba đhgavem đhgavi làcouvm đhgavvjwz ămphdn vặhwhtt, quảfstc thậuwapt làcouv khiếebjyn kẻltpw kháinayc phảfstci dậuwapm châtatkn giậuwapn dữtunh.

“…Ngưxmerơvguji nóhybzi thửvxfq xem, hắczsln cáinayi gìxmereagtng tốhmiht, sao lạurjui khôvgujng đhgavitfwi đhgavưxmerbmomc tậuwapt xấbrbyu nàcouvy…” Thiêmjirn Manh đhgavang oáinayn giậuwapn, đhgavnvtnt nhiêmjirn nghĩbhxj ra đhgaviềnznqu gìxmer, liềnznqn nóhybzi: “Ta nghĩbhxj ta biếebjyt hắczsln trốhmihn ởgicn đhgavâtatku, tẩbqwhu tửvxfq lầinayn sau sẽrilnlswbng ngưxmerơvguji tròbmom chuyệkgykn, hiệkgykn tạurjui ta phảfstci đhgavi đhgavoạurjut lạurjui Báinaych hồvjwzn đhgavan!” Dứtatkt lờsvcsi nổitfwi lêmjirn mộnvtnt trậuwapn gióhybz liềnznqn tiêmjiru thấbrbyt.

Khôvgujng đhgavbmomi Hoa Phi Thấbrbyt mởgicn miệkgykng gọawaqi, ngưxmersvcsi đhgavãfoje khôvgujng còbmomn mộnvtnt bóhybzng. Hoa Phi Thấbrbyt thựyqhjc sựyqhjcouv dởgicn khóhybzc dởgicnxmersvcsi sờsvcs sờsvcs bụhmihng, cảfstcm giáinayc thoảfstci máinayi, cũeagtng khôvgujng lưxmeru ýfoje đhgavau đhgavdirun vừnznqa mớdirui xảfstcy ra. Gọawaqi nha hoàcouvn vàcouvo phòbmomng lấbrbyy quyểvjwzn sáinaych, bảfstcn thâtatkn nằnvtnm trêmjirn nhuyễezzan tọawaqa buồvjwzn ngủbqwh.

Bầinayu trờsvcsi bêmjirn ngoàcouvi dầinayn dầinayn tốhmihi sầinaym xuốhmihng, mâtatky đhgaven che khuấbrbyt vạurjun trưxmerbmomng áinaynh sáinayng. Lưxmerqfpkng đhgavurjuo áinaynh mắczslt so vớdirui áinaynh mặhwhtt trờsvcsi còbmomn gay gắczslt hơvgujn làcouvm cho Hoa Phi Thấbrbyt khôvgujng thểvjwzcouvo ngủbqwhmjirn. Hắczsln run run lôvgujng mi, chậuwapm rãfojei mởgicn mắczslt, thấbrbyy mộnvtnt thâtatkn ảfstcnh pháinayn chiếebjyu vàcouvo đhgaváinayy mắczslt. Thâtatkn ảfstcnh nàcouvy hắczsln cảfstcm giáinayc rấbrbyt quen thuộnvtnc.

Thu thủbqwhy vi thầinayn, quỳvxfqnh hoa táinayc cốhmiht. Nhữtunhng lờsvcsi nàcouvy chuẩbqwhn xáinayc đhgavvjwzxmernh dung gãfoje.

hybzi thậuwapt ra, Hoa Phi Thấbrbyt chưxmera gặhwhtp qua ngưxmersvcsi nàcouvo đhgavqigtp hơvgujn thếebjy, cho dùlswb sau đhgavóhybz hai ngưxmersvcsi trởgicn mặhwhtt ẩbqwhu đhgavfstc, Hoa Phi Thấbrbyt cũeagtng khôvgujng thểvjwz phủbqwh nhậuwapn lầinayn đhgavinayu tiêmjirn thấbrbyy gãfoje, bảfstcn thâtatkn quảfstc thậuwapt đhgavãfoje bịbhxj chấbrbyn đhgavnvtnng.

Mỹwrcg nhâtatkn bămphdng cơvguj ngọawaqc cốhmiht nhưxmer vậuwapy, vìxmer sao chíkelfnh mìxmernh lạurjui thấbrbyy khóhybz gầinayn ni?

Hoa Phi Thấbrbyt bìxmernh tĩbhxjnh suy nghĩbhxj, cóhybz thểvjwzcouv do sắczslp sinh, tíkelfnh tìxmernh củbqwha hắczsln bớdirut đhgavi mộnvtnt phầinayn táinayo bạurjuo, lạurjui thêmjirm mộnvtnt phầinayn trầinaym ổitfwn.

“Âaxwyn Phưxmerbmomng Trửvxfq, ngưxmerơvguji tìxmerm tớdirui đhgavâtatky cóhybz việkgykc gìxmer sao?”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.