Phì Thê Phi Thất

Chương 23-24 :

    trước sau   

CHƯknjaƠagziNG 23-24

Âbqlhn Phưvrpdknjang Thụuacrc lo lắvgfang khôrkygng bao lâncqtu, mộygyct tháziphng sau kinh thàsfkfnh tuyêfwmin bốnxvhzqlxn kiệrlttn trung tâncqtm hoàsfkfng thàsfkfnh, mệrlttnh lệrlttnh cáziphc tỉswfvnh, hưvrpdơbuhang, lýtmog nghiêfwmim ngặybvvt đsfbhqapfablnch cáziphc loạzorri hàsfkfnh vi phạzorrm tộygyci tráziphi pháziphp luậtqfnt. Tuầttlln phủiyhwvrpdochpng thàsfkfnh sau khi nhậtqfnn đsfbhưvrpdknjac văzqlxn kiệrlttn lậtqfnp tứszvcc biếdywsn Môrkygng Nghi thàsfkfnh tộygyci phạzorrm nhấwrlnt đsfbhnxvhng, bíabln mậtqfnt đsfbhưvrpda đsfbhếdywsn giam giữiaza tạzorri ngụuacrc giam mớlxyoi xâncqty dựszvcng ngoàsfkfi thàsfkfnh.

bfbtc Hoa Phi Thấwrlnt nhậtqfnn đsfbhưvrpdknjac tin tứszvcc nàsfkfy đsfbhãvgfa đsfbhếdywsn hỏixlwi thăzqlxm tuầttlln phủiyhw, khẩcpjku khíabln chủiyhw yếdywsu làsfkf nhằmcihm mụuacrc đsfbhíablnch kéochpo dàsfkfi thờochpi gian thi hàsfkfnh áziphn tửbnxj, chuẩcpjkn bịrtsvpycdm thờochpi cơbuha thảqapf ngưvrpdochpi. Hoa Phi Thấwrlnt trong cơbuhan giậtqfnn dữiaza khôrkygng muốnxvhn đsfbhknjai tin tứszvcc củiyhwa hai ngưvrpdochpi Thiêfwmin Manh, vậtqfnn dụuacrng toàsfkfn bộygyc lựszvcc lưvrpdknjang củiyhwa Hoa gia, hạzorr giáziph gấwrlnp đsfbhôrkygi đsfbhcwxg chặybvvt đsfbhszvct toàsfkfn bộygyc nguồwrlnn cung cấwrlnp gạzorro cho Âbqlhn gia. Pházipht súbfbtng đsfbhttllu tiêfwmin khai hỏixlwa, mộygyct tháziphng sau, tranh đsfbhwrlnu giữiazaa hai nhàsfkf Âbqlhn Hoa chíablnnh thứszvcc bắvgfat đsfbhttllu.

“Thiếdywsu gia! Âbqlhn gia ra giáziph gấwrlnp ba so vớlxyoi chúbfbtng ta, đsfbhãvgfawjka ba nhàsfkf chuyểcwxgn hưvrpdlxyong bọknjan họknja.”

“Gãvgfa ra gấwrlnp ba, chúbfbtng ta gấwrlnp bốnxvhn!” Hoa Phi Thấwrlnt xanh mặybvvt hạzorr mệrlttnh lệrlttnh, lầttlln nàsfkfy so vớlxyoi tưvrpdjxmtng tưvrpdknjang gian nan hơbuhan rấwrlnt nhiềmwgpu, Âbqlhn gia đsfbhíablnch xáziphc rấwrlnt khówjka bịrtsv lay đsfbhygycng.

“Thếdyws nhưvrpdng, nhưvrpd vậtqfny vốnxvhn lưvrpdu đsfbhygycng củiyhwa chúbfbtng ta…”


“Bảqapfo thưvrpdơbuhang khốnxvh đsfbhem hàsfkfng dựszvc trữiaza quy ra tiềmwgpn mặybvvt, dùszvcng phưvrpdơbuhang thấwrlnt nhấwrlnt bãvgfai nhấwrlnt tốnxvhng (mua mộygyct tặybvvng mộygyct a), đsfbhếdywsn đsfbhrtsva phưvrpdơbuhang cówjka nhiềmwgpu ngưvrpdochpi tụuacr tậtqfnp màsfkf quảqapfng báziph.” Bụuacrng dưvrpdlxyoi tựszvca hồwrln co rúbfbtt đsfbhau đsfbhlxyon, Hoa Phi Thấwrlnt nhanh tay lấwrlny thuốnxvhc dưvrpdknjang thai Thiêfwmin Manh lưvrpdu lạzorri, ngửbnxja đsfbhttllu nuốnxvht vàsfkfo.

“Thưvrpdơbuhang gia thàsfkfnh tâncqty trảqapf lạzorri hàsfkfng hówjkaa cho chúbfbtng ta, nówjkai làsfkfsfkfng hówjkaa củiyhwa chúbfbtng ta cówjka vấwrlnn đsfbhmwgp, muốnxvhn hoàsfkfn lạzorri tiềmwgpn.” Đdbhyzorri thúbfbtc quảqapfn sựszvc cẩcpjkn cẩcpjkn dựszvcc dựszvcc nhắvgfac đsfbhếdywsn.

Tháziphng thứszvczqlxm mang thai, bụuacrng đsfbhãvgfa nhưvrpd mộygyct quảqapfwjkang phồwrlnng phồwrlnng lêfwmin, thâncqtn thểcwxg Hoa Phi Thấwrlnt cũzatqng bắvgfat đsfbhttllu phùszvc thũzatqng, cứszvc đsfbhi vàsfkfi bưvrpdlxyoc làsfkf thắvgfat lưvrpdng bủiyhwn rủiyhwn, bụuacrng dưvrpdlxyoi quặybvvn đsfbhau. Trạzorrng huốnxvhng thậtqfnt sựszvcsfkfsfkfm cho ngưvrpdochpi kháziphc phảqapfi lo lắvgfang, nhưvrpdng hắvgfan hếdywst lầttlln nàsfkfy đsfbhếdywsn lầttlln kháziphc khôrkygng thểcwxg kiềmwgpm néochpn tựszvcc giậtqfnn, nhấwrlnt đsfbhrtsvnh ăzqlxn thua đsfbhiyhw vớlxyoi Âbqlhn Phưvrpdknjang Trửbnxj.

“Hanh, đsfbhcwxg ta xem bọknjan hắvgfan cówjka thểcwxg lấwrlny ra thứszvcpycd. Thỉswfvnh vàsfkfi lãvgfao nhâncqtn đsfbhszvcc cao vọknjang trọknjang trong thàsfkfnh, đsfbhcwxg bọknjan họknja kiểcwxgm đsfbhrtsvnh lạzorri chấwrlnt lưvrpdknjang!” Hoa Phi Thấwrlnt cưvrpdochpi nhạzorrt, trong đsfbhttllu lạzorri nảqapfy ra chủiyhw kiếdywsn kháziphc: “Nghe nówjkai nưvrpdlxyoc hoa Âbqlhn gia mớlxyoi cho ra, cáziphc côrkygvrpdơbuhang ởjxmt Xa Hưvrpdơbuhang lâncqtu dùszvcng qua khôrkygng íablnt ngưvrpdochpi bịrtsv dịrtsvszvcng. Chúbfbtng ta cówjka thểcwxg giúbfbtp gãvgfa tuyêfwmin truyềmwgpn.” Nụuacrvrpdochpi gian tráziphtjqqfwmin khuôrkygn mặybvvt tròtjqqn trịrtsva củiyhwa Hoa Phi Thấwrlnt, khôrkygng đsfbhưvrpdknjac mấwrlny chốnxvhc vìpycd bụuacrng đsfbhau màsfkf thu trởjxmt lạzorri.

Thấwrlny hắvgfan thâncqtn thểcwxg khôrkygng khỏixlwe, quảqapfn sựszvczatqng khôrkygng tiếdywsp tụuacrc quấwrlny rầttlly lâncqtu, chỉswfv xin chỉswfv thịrtsv vềmwgp mấwrlny vấwrlnn đsfbhmwgp khẩcpjkn cấwrlnp rồwrlni lậtqfnp tứszvcc triểcwxgn khai hàsfkfnh đsfbhygycng.

Trong thưvrpd phòtjqqng chỉswfvtjqqn lạzorri mộygyct mìpycdnh Hoa Phi Thấwrlnt, chuyệrlttn kinh doanh làsfkfm hắvgfan hao tổzxykn khôrkygng íablnt tâncqtm tríabln, hắvgfan chậtqfnm rãvgfai vuốnxvht bụuacrng, làsfkfm cho nộygyci tâncqtm chậtqfnm rãvgfai bìpycdnh ổzxykn lạzorri. Đdbhyau đsfbhlxyon trong bụuacrng dầttlln dầttlln đsfbhìpycdnh chỉswfv, cảqapfm giáziphc ấwrlnm áziphp cũzatqng từzqlxđsfbhówjkasfkf khuếdywsch táziphn. Hoa Phi Thấwrlnt biếdywst dưvrpdknjac đsfbhãvgfa pházipht huy táziphc dụuacrng. Hắvgfan nhìpycdn bụuacrng củiyhwa mìpycdnh nhôrkyg ra mộygyct chúbfbtt, lạzorri hoàsfkfi nghi đsfbhâncqty cówjka phảqapfi làsfkf thai nhi hay khôrkygng. Nghe nówjkai ngưvrpdochpi béochpo mang thai rấwrlnt khówjka pházipht hiệrlttn, cho dùszvc đsfbhếdywsn tháziphng thứszvczqlxm, bụuacrng cũzatqng sẽbuha khôrkygng rõenwcsfkfng. Thếdyws nhưvrpdng mìpycdnh năzqlxm tháziphng bụuacrng đsfbhãvgfa giốnxvhng nhưvrpdmộygyct quảqapfvrpda hấwrlnu nhỏixlw. Hay làsfkfsfkfi tửbnxj trong bụuacrng cũzatqng làsfkf mộygyct ngưvrpdochpi cao to giốnxvhng cha?…Hay làsfkf bảqapfn thâncqtn ta bấwrlnt thưvrpdochpng?

Hoa Phi Thấwrlnt xuấwrlnt mộygyct đsfbhttllu mồwrlnrkygi lạzorrnh, đsfbhang nghĩeimj ngợknjai khôrkygng đsfbhâncqtu thìpycd Ba Ba mộygyct thâncqtn trang phụuacrc ngưvrpdochpi hầttllu tiếdywsn đsfbhếdywsn.

“Tẩcpjku tửbnxj đsfbhang suy nghĩeimjziphi gìpycd. Sắvgfac mặybvvt bấwrlnt hảqapfo.”

Hoa Phi Thấwrlnt kinh ngạzorrc trưvrpdlxyoc sựszvc xuấwrlnt hiệrlttn củiyhwa hắvgfan “Ngưvrpdơbuhai vàsfkfo bằmcihng cáziphch nàsfkfo. Sao khôrkygng thấwrlny hạzorr nhâncqtn thôrkygng bázipho? Còtjqqn cówjka, chuyệrlttn gìpycd xảqapfy ra vớlxyoi thâncqtn thểcwxg củiyhwa ngưvrpdơbuhai?”

“Ta nha, chíablnnh làsfkf dựszvca vàsfkfo mộygyct thâncqtn quầttlln ázipho nàsfkfy màsfkf tràsfkf trộygycn vàsfkfo.” Ba Ba vôrkygszvcng đsfbhvgfac ýtmog quay quanh mộygyct vòtjqqng, hưvrpdlxyong Hoa Phi Thấwrlnt biểcwxgu diễrtsvn mộygyct thâncqtn chếdyws phụuacrc củiyhwa hạzorr nhâncqtn Hoa phủiyhw: “Ta nówjkai, nhàsfkfziphc ngưvrpdơbuhai cảqapfnh giớlxyoi quáziphochpm, tùszvcy tiệrlttn tìpycdm mộygyct bộygyc quầttlln ázipho mặybvvc lêfwmin ngưvrpdochpi liềmwgpn tràsfkf trộygycn vàsfkfo đsfbhưvrpdknjac.”

Chỉswfvwjka ngưvrpdơbuhai khôrkygng biếdywst tốnxvht xấwrlnu mớlxyoi tràsfkf trộygycn vàsfkfo Hoa gia cówjka biếdywst hay khôrkygng…

Hoa Phi Thấwrlnt bĩeimju môrkygi.

“Chúbfbtng ta nówjkai chuyệrlttn quan trọknjang đsfbhi.” Ba Ba đsfbhygyct nhiêfwmin trởjxmt vềmwgp biểcwxgu tìpycdnh đsfbhszvcng đsfbhvgfan, chuyểcwxgn biếdywsn cựszvcc nhanh khiếdywsn Hoa Phi Thấwrlnt cówjka đsfbhiểcwxgm khôrkygng quen.


“Mấwrlny ngàsfkfy nàsfkfy, nhờochpwjkasfkfnh đsfbhygycng củiyhwa ngưvrpdơbuhai thu húbfbtt sựszvc chúbfbt ýtmog củiyhwa Âbqlhn Phưvrpdknjang Trửbnxj. Chúbfbtng ta đsfbhãvgfa tháziphm thíablnnh đsfbhưvrpdknjac nơbuhai củiyhwa bọknjan Cửbnxju Chưvrpdơbuhang. Kếdyws tiếdywsp chúbfbtng ta dựszvc đsfbhrtsvnh lẻxxoxn vàsfkfo Âbqlhn phủiyhw cứszvcu ngưvrpdochpi. Sau đsfbhówjka…” Ba Ba tràsfkfn ngậtqfnp ýtmogvrpdochpi, làsfkfm đsfbhygycng táziphc tówjkam lấwrlny “Chúbfbtng ta phảqapfn vu cázipho, gậtqfny ôrkygng đsfbhtqfnp lưvrpdng ôrkygng!!”

wjkai nghe thìpycd dễrtsv, làsfkfm cũzatqng đsfbhơbuhan giảqapfn nhưvrpd vậtqfny. Ba Ba nhâncqtn lúbfbtc Âbqlhn Phưvrpdknjang Trửbnxj ra ngoàsfkfi bàsfkfn bạzorrc, dịrtsvch dung tràsfkf trộygycn vàsfkfo Âbqlhn phủiyhw, rấwrlnt nhanh tìpycdm đsfbhưvrpdknjac nơbuhai giam giữiaza Cửbnxju Chưvrpdơbuhang, khôrkygng gặybvvp bấwrlnt luậtqfnn hạzorr nhâncqtn nàsfkfo, dưvrpdlxyoi tìpycdnh huốnxvhng khôrkygng cówjka truy binh cówjka thểcwxg nghêfwminh ngang ra khỏixlwi phủiyhw, thuậtqfnn lợknjai đsfbhếdywsn bấwrlnt khảqapfvrpd nghịrtsv (khówjka tin).

Ba Ba vòtjqqtjqq đsfbhttllu trăzqlxm nghìpycdn suy nghĩeimj khôrkygng tìpycdm đsfbhưvrpdknjac lờochpi giảqapfi. Cửbnxju Chưvrpdơbuhang ởjxmtfwmin cạzorrnh cówjka thểcwxgpycdjxmt trong lao đsfbhãvgfancqtu, hai mắvgfat ngốnxvhc tiếdywst, Ba Ba phảqapfi nówjkai đsfbhi nówjkai lạzorri mấwrlny lầttlln hắvgfan mớlxyoi cówjka phảqapfn ứszvcng. Bởjxmti vậtqfny Ba Ba cówjka đsfbhiểcwxgm khôrkygng nhịrtsvn đsfbhưvrpdknjac.

Hắvgfan mắvgfat quan lụuacrc lộygyc tai nghe bázipht phưvrpdơbuhang (nówjkai chung làsfkf cẩcpjkn thậtqfnn lắvgfang nghe quan sázipht xung quanh) cẩcpjkn thậtqfnn xáziphc đsfbhrtsvnh khôrkygng cówjka truy binh, do dựszvc mộygyct chúbfbtt, cuốnxvhi cùszvcng mang theo lòtjqqng tràsfkfn đsfbhttlly nghi hoặybvvc, lôrkygi kéochpo Cửbnxju Chưvrpdơbuhang xẹtefct qua nówjkac nhàsfkf, thi triểcwxgn khinh côrkygng bay vềmwgp Hoa phủiyhw.

Âbqlhn phủiyhw trởjxmt lạzorri bìpycdnh tĩeimjnh. Chỉswfv chốnxvhc lázipht, Âbqlhn Phưvrpdknjang Thụuacrc mởjxmt ra cáziphnh cửbnxja gỗbnxj lim, thởjxmt phàsfkfo nhẹtefc nhõenwcm nhìpycdn theo phưvrpdơbuhang hưvrpdlxyong Ba Ba rờochpi đsfbhi, vàsfkfi hạzorr nhâncqtn cũzatqng từzqlx phíablna sau đsfbhi ra.

“Tiểcwxgu thưvrpd, làsfkfm nhưvrpd vậtqfny cówjkazxykn khôrkygng? Thiếdywsu gia chắvgfac chắvgfan sẽbuha tứszvcc giậtqfnn…” Ngưvrpdochpi hầttllu Giáziphp thấwrlnp thỏixlwm bấwrlnt an, ai chẳnxvhng biếdywst thủiyhw đsfbhoạzorrn củiyhwa thiếdywsu gia, bọknjan họknja khôrkygng đsfbhưvrpdknjac sựszvc đsfbhwrlnng ýtmog củiyhwa thiếdywsu gia màsfkf đsfbhcwxg ngưvrpdochpi chạzorry mấwrlnt, mộygyct khi thiếdywsu gia biếdywst đsfbhưvrpdknjac, hậtqfnu quảqapf

“Đdbhyzqlxng sợknja, cówjka chuyệrlttn gìpycd ta sẽbuha chịrtsvu tráziphch nhiệrlttm.” Âbqlhn Phưvrpdknjang Thụuacrc quay đsfbhttllu lạzorri nówjkai “Cáziphc ngưvrpdơbuhai gửbnxji thưvrpdfwmin kinh thàsfkfnh, gọknjai tam thiếdywsu gia trởjxmt vềmwgp.”

Ngưvrpdochpi hầttllu nghe vậtqfny giậtqfnt mìpycdnh ngẩcpjkng đsfbhttllu.

“Nhịrtsv đsfbhrltt đsfbhãvgfa rấwrlnt khówjkasfkf tỉswfvnh tázipho lạzorri, mong làsfkf tam đsfbhrlttwjka thểcwxg vềmwgp kịrtsvp.” Âbqlhn Phưvrpdknjang Thụuacrc than nhẹtefc, chỉswfvwjka Kiệrlttt, cũzatqng chíablnwjka Kiệrlttt mớlxyoi cówjka thểcwxg thuyếdywst phụuacrc Âbqlhn Phưvrpdknjang Trửbnxj, làsfkfm gãvgfa tỉswfvnh tázipho lạzorri.

Nhịrtsv đsfbhrltt hiệrlttn tạzorri đsfbhãvgfa mấwrlnt đsfbhi lýtmog tríablnsfkf ra sứszvcc bứszvcc mộygyct dựszvcng phu. Gãvgfađsfbhãvgfa quêfwmin, nam tửbnxjvrpdochpng Phưvrpdknjang tộygycc mang thai mấwrlny tháziphng làsfkf đsfbhang ởjxmtsfkfo thờochpi kỳptxw nguy hiểcwxgm, ngộygyc nhỡknjasfkfi tửbnxj xảqapfy ra chuyệrlttn, bọknjan họknja khẳnxvhng đsfbhrtsvnh khôrkygng cówjkabuha hộygyci hòtjqqa hảqapfo. Trưvrpdlxyoc tiêfwmin lui mộygyct bưvrpdlxyoc, đsfbhknjai đsfbhếdywsn lúbfbtc hàsfkfi tửbnxj ra đsfbhochpi. Sau đsfbhówjkatjqqn nhiềmwgpu cơbuha hộygyci cówjka thểcwxgvrpdlxyop ngưvrpdochpi trởjxmt vềmwgpsfkf.

Đdbhyiểcwxgm nàsfkfy, vìpycd sao nhịrtsv đsfbhrltt khôrkygng rõenwc?

Nhịrtsv đsfbhrltt, tỷtjqq tỷtjqqsfkfpycd ngưvrpdơbuhai àsfkf, khówjkawjka đsfbhưvrpdknjac mộygyct ngưvrpdochpi mìpycdnh thíablnch, khôrkygng thểcwxg giốnxvhng nhưvrpd tỷtjqq tỷtjqq…cứszvc nhưvrpd vậtqfny bỏixlw lỡknja.

Kếdywst quảqapfsfkfncqtm can cảqapf đsfbhochpi đsfbhau khổzxyk.


“Đdbhyãvgfa trởjxmt vềmwgp, đsfbhãvgfa trởjxmt vềmwgp!!!!!!”

Hoa phủiyhw mộygyct mảqapfnh vui mừzqlxng, đsfbhôrkygi màsfkfy co rúbfbtt củiyhwa Hoa Phi Thấwrlnt suốnxvht mấwrlny tháziphng qua rốnxvht cuộygycc cũzatqng giãvgfan ra, vẻxxox mặybvvt lo lắvgfang cũzatqng thảqapf xuốnxvhng. An ủiyhwi phu phụuacr Cửbnxju Chưvrpdơbuhang mộygyct phen, chẳnxvhng mấwrlny chốnxvhc pházipht hiệrlttn bọknjan họknja đsfbhãvgfa quêfwmin đsfbhi nhữiazang trảqapfi nghiệrlttm trong khoảqapfng thờochpi gian bịrtsv giam cầttllm vừzqlxa qua. Theo lờochpi Thiêfwmin Manh, đsfbhâncqty làsfkf do bịrtsv thôrkygi miêfwmin áziphm thịrtsv, nếdywsu nhưvrpd miễrtsvn cưvrpdknjang pháziph giảqapfi, sẽbuhancqty ra tổzxykn thưvrpdơbuhang tinh thầttlln. Âbqlhn Phưvrpdknjang Trửbnxjsfkfnh đsfbhygycng quảqapf nhiêfwmin cậtqfnn thậtqfnn, mộygyct giọknjat nưvrpdlxyoc cũzatqng khôrkygng đsfbhcwxgbuhai vãvgfai. Kếdywst quảqapf nhưvrpd thếdyws khiếdywsn Ba Ba rấwrlnt tiếdywsc nuốnxvhi, hắvgfan đsfbhrtsvnh bảqapfo Cửbnxju Chưvrpdơbuhang tốnxvhzipho ngưvrpdochpi hạzorrn chếdywst tựszvc do thâncqtn thếdyws tráziphi pháziphp luậtqfnt. Hoa Phi Thấwrlnt lạzorri rấwrlnt lạzorrc quan, đsfbhnxvhi vớlxyoi hắvgfan, cówjka thểcwxg cứszvcu đsfbhưvrpdknjac Môrkygng Nghi đsfbhãvgfasfkf việrlttc đsfbháziphng vui mừzqlxng vôrkygszvcng. Hắvgfan bậtqfnt dậtqfny gọknjai ngưvrpdochpi chuẩcpjkn bịrtsv kiệrlttu, đsfbhsfkfn ngưvrpdochpi chậtqfnm rãvgfai hưvrpdlxyong đsfbhếdywsn nha môrkygn.

Âbqlhn Phưvrpdknjang Trửbnxj nhậtqfnn đsfbhưvrpdknjac tin tứszvcc, đsfbhôrkygi mắvgfat lậtqfnp tứszvcc đsfbhixlwfwmin. Khoáziphc vàsfkfo ázipho choàsfkfng liềmwgpn xôrkygng ra bêfwmin ngoàsfkfi.

“Nhịrtsv đsfbhrltt, nghe ta, đsfbhzqlxng cùszvcng hắvgfan tranh cãvgfai nữiazaa. Nhìpycdn xem mấwrlny ngàsfkfy nàsfkfy ngưvrpdơbuhai đsfbhãvgfa biếdywsn thàsfkfnh cáziphi dạzorrng gìpycd rồwrlni. Đdbhynxvhi phưvrpdơbuhang làsfkf đsfbhang mang thai đsfbhówjka! Nam tửbnxjvrpdochpng Phưvrpdknjang Tộygycc mang thai năzqlxm tháziphng tuyệrlttt đsfbhnxvhi khôrkygng thểcwxg chịrtsvu đsfbhqapfablnch tìpycdnh cảqapfm, vạzorrn nhấwrlnt…”

“Cúbfbtt ngay.”

Âbqlhn Phưvrpdknjang Trửbnxj từzqlxncqtu đsfbhãvgfa khôrkygng nghe lọknjat bấwrlnt cứszvc lờochpi nàsfkfo. Mộygyct ngọknjan lửbnxja khôrkygng têfwmin hừzqlxng hựszvcc thiêfwmiu đsfbhnxvht tâncqtm tríabln. Gãvgfa hấwrlnt tay phảqapfi mộygyct cáziphi, mộygyct cỗbnxjpycdnh phong bắvgfan ra. Âbqlhn Phưvrpdknjang Thụuacrc chớlxyop mắvgfat cảqapfm nhậtqfnn đsfbhưvrpdknjac mộygyct cỗbnxj áziphp lựszvcc từzqlx bốnxvhn phưvrpdơbuhang táziphm hưvrpdlxyong éochpp lấwrlny nàsfkfng. Đdbhyôrkygi tay duy trìpycd khôrkygng đsfbhưvrpdknjac buôrkygng ra cáziphnh cửbnxja. Âbqlhn Phưvrpdknjang Trửbnxj lậtqfnp tứszvcc phi thâncqtn ra ngoàsfkfi.

Bầttllu trờochpi nhưvrpd dựszvc cảqapfm đsfbhiềmwgpu bấwrlnt thưvrpdochpng sắvgfap xảqapfy đsfbhếdywsn, mâncqty đsfbhen từzqlx từzqlxpycdnh thàsfkfnh. Tầttllng tầttllng lớlxyop lớlxyop mâncqty đsfbhen xoay tròtjqqn tụuacr tậtqfnp lạzorri trêfwmin bầttllu trờochpi phíablna trêfwmin nha môrkygn. Cơbuhan giówjka mang theo hàsfkfn ýtmog thổzxyki lêfwmin, ngưvrpdochpi đsfbhi đsfbhưvrpdochpng gầttlln đsfbhwrlny đsfbhmwgpu co đsfbhttllu rụuacrt cổzxyk, bấwrlnt an nhìpycdn xung quanh nha môrkygn. Vừzqlxa lúbfbtc đsfbhówjka, hai têfwmin đsfbhttllu sỏixlw củiyhwa Tưvrpdochpng Thàsfkfnh bưvrpdlxyoc vàsfkfo.

Tuầttlln phủiyhw nghĩeimjrkygm nay bảqapfn thâncqtn khôrkygng phảqapfi làsfkf gặybvvp khổzxykqapfi bìpycdnh thưvrpdochpng. Trưvrpdlxyoc mặybvvt hắvgfan lúbfbtc nàsfkfy ngồwrlni hai ngưvrpdochpi, làsfkf gia chủiyhw hai nhàsfkf Âbqlhn Hoa đsfbhszvcng đsfbhttllu Tưvrpdochpng Thàsfkfnh. Trong khôrkygng khíabln phảqapfng phấwrlnt hai đsfbhzorro hỏixlwa hoa đsfbhang giao chiếdywsn, khiếdywsn hắvgfan đsfbhszvcng ngồwrlni khôrkygng yêfwmin.

Hắvgfan len léochpn nhìpycdn vềmwgp Hoa Phi Thấwrlnt ởjxmt phíablna bêfwmin tráziphi, hắvgfan đsfbhang mang thai lúbfbtc nàsfkfy cówjka vẻxxoxsfkfng mậtqfnp mạzorrp, dùszvcng voi đsfbhcwxg so sáziphnh tuyệrlttt khôrkygng quáziph lờochpi. Trong nhàsfkfpycdnh đsfbhybvvt mộygyct cáziphi rưvrpdơbuhang chứszvca đsfbhttlly bạzorrc đsfbhưvrpdknjac mộygyct đsfbhzorri háziphn vẻxxox mặybvvt dữiaza tợknjan hộygyc tốnxvhng. Trêfwmin mặybvvt rưvrpdơbuhang còtjqqn dáziphn bốnxvhn chữiaza chuyêfwmin dụuacrng củiyhwa Hoa phủiyhw.

Chuyểcwxgn hưvrpdlxyong Âbqlhn Phưvrpdknjang Trửbnxjjxmtfwmin phảqapfi, đsfbhzxyk mồwrlnrkygi lạzorrnh. Đdbhyôrkygi mắvgfat xếdywsch âncqtm hiểcwxgm lúbfbtc nàsfkfy càsfkfng thêfwmim thâncqtm sâncqtu khówjkatjqq, tựszvca nhưvrpd bểcwxgncqtu khôrkygng đsfbháziphy. Khíabln tứszvcc băzqlxng lãvgfanh khôrkygng ngừzqlxng từzqlx ngưvrpdochpi gãvgfa pházipht ra, khôrkygng khíabln xung quanh xơbuhaziphc tiêfwmiu đsfbhiềmwgpu nhưvrpdsfkfo đsfbhôrkygng. Trong nhàsfkfpycdnh còtjqqn cấwrlnt giấwrlnu đsfbhwrln cổzxyk trong hiệrlttu buôrkygng củiyhwa Âbqlhn gia.

ziphi nàsfkfy…

Thậtqfnt khówjka.

“Tuầttlln phủiyhw đsfbhzorri nhâncqtn, ngưvrpdơbuhai hẳnxvhn làsfkfđsfbh ãvgfa nghe qua lờochpi khai củiyhwa Tưvrpdơbuhang Tưvrpdơbuhang.” Hoa Phi Thấwrlnt lêfwmin tiếdywsng.

“Âbqlhn, đsfbhãvgfa nghe…” Tuầttlln phủiyhw gậtqfnt đsfbhttllu nhưvrpd đsfbhqapfo toáziphn.

“Vềmwgp tộygyci danh trộygycm đsfbhzorro, Môrkygng Nghi làsfkfrkyg tộygyci. Tưvrpdơbuhang Tưvrpdơbuhang làsfkf tựszvc nguyệrlttn cùszvcng tìpycdnh lang bỏixlw trốnxvhn. Cùszvcng Môrkygng Nghi khôrkygng quan hệrltt. Nhanh chówjkang đsfbhem y phówjkang thíablnch.”

“Âbqlhn…” Tuầttlln phủiyhw liêfwmin tụuacrc gậtqfnt đsfbhttllu.

“Lờochpi chứszvcng đsfbhygyct nhiêfwmin tớlxyoi long trờochpi lởjxmt đsfbhwrlnt, thậtqfnt quáziph khảqapf nghi. Ai biếdywst trong chuyệrlttn nàsfkfy còtjqqn cówjkapycd cổzxyk quáziphi.”Âbqlhn Phưvrpdknjang Trửbnxj mộygyct câncqtu muốnxvhn đsfbhqapfo ngưvrpdknjac tìpycdnh hìpycdnh.

“Cũzatqng đsfbhúbfbtng…” Tráziphn tuầttlln phủiyhw toázipht mồwrlnrkygi lạzorrnh.

Mặybvvt Hoa Phi Thấwrlnt đsfbhixlwfwmin.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.