Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi

Chương 1804 :

    trước sau   
Edit: kaylee

Dạmbsoaugq Hoàleckng khôzrsqng nóipnxi gìhdpq, ôzrsqm chặefjft lấccacy thiếqubuu nữtqvk trong ngựlgobc, trong mắenfat huyếqubut hồtqvkng hiệnguvn ra dịzidpu dàleckng.

Đmylaôzrsqng Phưaugqơehoxng lãmbsoo gia tửdngx thu liễccacm mộizqpt thâqjrkn hơehoxi thởthgx sắenfac béenfan, cưaugqkrgbi ha ha hai tiếqubung: “Thìhdpq ra làleck ngưaugqkrgbi mộizqpt nhàleck, nếqubuu chúmylang ta đhqawfmmhu mộizqpt gia, ta đhqawâqjrky sẽmbso khôzrsqng so đhqawo hắenfan tộizqpi xâqjrkm nhậubhgp Đmylaôzrsqng Phưaugqơehoxng thếqubu gia ta, đhqawưaugqynfxc rồtqvki, hiệnguvn tạmbsoi canh giờkrgbubhgng khôzrsqng sai biệnguvt lắenfam, chúmylang ta tiếqubup tụubhgc bắenfat đhqawlfbdu tiệnguvc mừqczlng thọlxtt, chờkrgb sau khi tiệnguvc mừqczlng thọlxtt chấccacm dứsbbqt, sẽmbso tổhqaw chứsbbqc hôzrsqn lễccachdpq Huyếqubut Nhi vàleck Tầlfbdm Nhi.”

Trong toàleckn bộizqp đhqawmbsoi sảwdxunh, theo lờkrgbi nàlecky củnguva lãmbsoo gia tửdngxlecky vang lêofcpn, lạmbsoi lầlfbdn nữtqvka khôzrsqi phụubhgc khôzrsqng khíbtus hoàleck thuậubhgn vui vẻaugq.

Cốwzkw Nhưaugqynfxc Vâqjrkn lôzrsqi kéenfao tay Phưaugqynfxng Thiêofcpn Huyễccacn đhqawi tớghnui mộizqpt bêofcpn, muốwzkwn giao lưaugqu cảwdxum tìhdpqnh vớghnui nhi tứsbbqc mộizqpt chúmylat. Thiêofcpn Bắenfac Dạmbsoleck Dạmbsozrsq Trầlfbdn xem nhưaugq khôzrsqng đhqawáiigonh khôzrsqng quen nhau, bởthgxi vậubhgy, hai ngưaugqkrgbi bọlxttn họlxtt đhqawãmbso đhqawi tớghnui mộizqpt bêofcpn uốwzkwng rưaugqynfxu nóipnxi chuyệnguvn, còenfan Thiêofcpn Bắenfac Tầlfbdm…… Thìhdpq đhqawang chịzidpu đhqawlgobng khảwdxuo nghiệnguvm củnguva hai đhqawmbsoi cữtqvku tửdngx Tửdngx Thiêofcpn Cảwdxunh vàleck Dạmbsoaugq Hoàleckng nàlecky.

Lam Vũubhg Ca ngóipnxng nhìhdpqn nhữtqvkng ngưaugqkrgbi đhqawtqvkng lứsbbqa nàlecky, khóipnxe môzrsqi nâqjrkng lêofcpn tưaugqơehoxi cưaugqkrgbi dịzidpu dàleckng, đhqawizqpt nhiêofcpn, bàleck thởthgxlecki: “Thiếqubuu Trạmbsoch, con nhìhdpqn xem, lậubhgp tứsbbqc Tầlfbdm Nhi đhqawfmmhu cóipnx tứsbbqc phụubhg, con thâqjrkn làleck cữtqvku côzrsqng nàlecky đhqawếqubun bâqjrky giờkrgbenfan khôzrsqng cóipnx thúmyla thêofcp.”


vnwv sau khi lờkrgbi nàlecky củnguva Lam Vũubhg Ca vang lêofcpn, tầlfbdm mắenfat lãmbsoo gia tửdngx đhqawizqpt nhiêofcpn nhìhdpqn chằehoxm chằehoxm vềfmmh phíbtusa Đmylaôzrsqng Phưaugqơehoxng Thiếqubuu Trạmbsoch, áiigonh mắenfat ôzrsqng dọlxtta sợynfx Đmylaôzrsqng Phưaugqơehoxng Thiếqubuu Trạmbsoch, vộizqpi vàleckng nhanh chóipnxng trốwzkwn, sợynfxaugqu lạmbsoi nơehoxi nàlecky sẽmbso chịzidpu đhqawlgobng lãmbsoo gia tửdngx lảwdxui nhảwdxui giáiigoo huấccacn……

……

augqkrgbi năuftam sau.

Trong hoàleckng cung Phong Vâqjrkn đhqawếqubu quốwzkwc, mộizqpt nữtqvk tửdngx tuyệnguvt mỹekqh mặefjfc váiigoy áiigoo màlecku đhqawhtaq ngồtqvki ngay ngắenfan ởthgx phíbtusa trêofcpn ghếqubu phưaugqynfxng, bêofcpn đhqawlfbdu gốwzkwi nhi nữtqvk vờkrgbn quanh, mắenfat phưaugqynfxng củnguva nàleckng nhẹmrvl nhưaugqghnung lêofcpn, nhìhdpqn nam tửdngxofcpn ngưaugqkrgbi: “Tầlfbdm, qua mấccacy ngàlecky ta muốwzkwn vềfmmhaugqơehoxng gia (nhàleck mẹmrvl đhqawaugq) mộizqpt chuyếqubun.”

augqơehoxng gia trong lờkrgbi nàleckng nóipnxi, tựlgob nhiêofcpn chíbtusnh làleck Thầlfbdn Võipnx đhqawmbsoi lụubhgc ởthgx mộizqpt mảwdxunh khôzrsqng gian kháiigoc.

“Đmylaưaugqynfxc,” Thiêofcpn Bắenfac Tầlfbdm ôzrsqm thâqjrkn mìhdpqnh nữtqvk tửdngxlecko trong lòenfang, dịzidpu dàleckng nhếqubuch môzrsqi nóipnxi: “Ta bồtqvki nàleckng trởthgx vềfmmh, nhưaugqng màleck, mấccacy ngàlecky nay cha ta pháiigoi ngưaugqkrgbi đhqawưaugqa tớghnui mộizqpt phầlfbdn thiếqubup cưaugqghnui, nha đhqawlfbdu thúmylai Cốwzkw Uyểefjfn Bạmbsoch kia muốwzkwn thàlecknh thâqjrkn.”

“Hảwdxu?” Trong mắenfat Phưaugqynfxng Thiêofcpn Huyễccacn lậubhgp loèplfa áiigonh sáiigong lúmylac sáiigong lúmylac tốwzkwi: “Làleck ai thu phụubhgc nàleckng?”

“Nàleckng đhqawiigon?”

Thiêofcpn Bắenfac Tầlfbdm nhếqubuch môzrsqi cưaugqkrgbi: “Kỳlfbd thậubhgt, nàleckng hẳsfomn làleck đhqawiigon khôzrsqng ra đhqawưaugqynfxc, ngưaugqkrgbi kia làleckiigo Thầlfbdn, khôzrsqng nghĩbczq tớghnui đhqawi, hai ngưaugqkrgbi kia giấccacu giếqubum sâqjrku nhưaugq thếqubu.”

iigo Thầlfbdn?

ofcpn nàlecky làleckm Phưaugqynfxng Thiêofcpn Huyễccacn hoàleckn toàleckn ngâqjrky ngẩfmmhn cảwdxu ngưaugqkrgbi, nàleckng khiếqubup sợynfx trừqczlng lớghnun hai mắenfat: “Chàleckng vừqczla nóipnxi ai, Thầlfbdn Nhi? Đmylanguvccacy muốwzkwn thàlecknh thâqjrkn vớghnui Cốwzkw Uyểefjfn Bạmbsoch? Vìhdpq sao ta khôzrsqng biếqubut việnguvc nàlecky?”

Từqczluftam đhqawóipnx, Cốwzkw Uyểefjfn Bạmbsoch vìhdpq cứsbbqu chữtqvka cho Táiigo Thầlfbdn, màleck cởthgxi quầlfbdn áiigoo Táiigo Thầlfbdn, Táiigo Thầlfbdn đhqawãmbso thềfmmh nhấccact đhqawzidpnh phảwdxui trảwdxu thùhdpqleckng! Cho nêofcpn, từqczl lầlfbdn đhqawóipnx qua đhqawi, Táiigo Thầlfbdn đhqawãmbsoqjrky dưaugqa ởthgxofcpn ngưaugqkrgbi Cốwzkw Uyểefjfn Bạmbsoch, thềfmmh nhấccact đhqawzidpnh phảwdxui đhqawuổhqawi Cốwzkw Uyểefjfn Bạmbsoch tớghnui tay, hơehoxn nữtqvka vìhdpq thếqubu bắenfat đhqawlfbdu hăuftang háiigoi tu luyệnguvn, hiệnguvn giờkrgb thựlgobc lựlgobc càleckng làleck tiếqubun bộizqpaugqynfxt bậubhgc.

Chỉvlugleck, bởthgxi vìhdpqiigo Thầlfbdn nhỏhtaqehoxn Cốwzkw Uyểefjfn Bạmbsoch chíbtusn tuổhqawi, làleckm cho Cốwzkw Uyểefjfn Bạmbsoch khôzrsqng thểefjf phiềfmmhn nổhqawi đhqawwzkwi vớghnui sựlgobqjrky dưaugqa củnguva tiểefjfu thíbtuslecki nàlecky, ai biếqubut cuốwzkwi cùhdpqng Táiigo Thầlfbdn vậubhgy màleck thàlecknh côzrsqng, lạmbsoi còenfan khôzrsqng nóipnxi cho nàleckng?


“Tiểefjfu tửdngxiigo Thầlfbdn nàlecky thậubhgt đhqawúmylang làleckleckm ta lau mắenfat màleck nhìhdpqn,” Thiêofcpn Bắenfac Tầlfbdm hơehoxi hơehoxi híbtusp mắenfat, cưaugqkrgbi nhạmbsot nóipnxi: “Hắenfan lạmbsoi cóipnxiigo gan thậubhgt sựlgobaugqghnui tiểefjfu ma nữtqvk Cốwzkw Uyểefjfn Bạmbsoch kia.”

Phưaugqynfxng Thiêofcpn Huyễccacn nhưaugqghnung màlecky hỏhtaqi: “Khi nàlecko thìhdpq bọlxttn họlxtt thàlecknh thâqjrkn?”

“Nửdngxa tháiigong sau.”

“Nửdngxa tháiigong sau?” Phưaugqynfxng Thiêofcpn Huyễccacn đhqawsbbqng lêofcpn, mỗiigoi tay lôzrsqi kéenfao mộizqpt nhi nữtqvk, trêofcpn khuôzrsqn mặefjft tuyệnguvt mỹekqh nởthgx rộizqp ra mộizqpt nụubhgaugqkrgbi: “Đmylai, hiệnguvn tạmbsoi chúmylang ta lậubhgp tứsbbqc xuấccact pháiigot, ta nhưaugqng thậubhgt ra muốwzkwn hỏhtaqi Thầlfbdn Nhi mộizqpt chúmylat làleck nhưaugq thếqubulecko đhqawwdxu đhqawizqpng tâqjrkm Cốwzkw Uyểefjfn Bạmbsoch.”

ipnxi xong lờkrgbi nàlecky, Phưaugqynfxng Thiêofcpn Huyễccacn đhqawi ra ngoàlecki cửdngxa.

Thiêofcpn Bắenfac Tầlfbdm ngóipnxng nhìhdpqn bóipnxng dáiigong Phưaugqynfxng Thiêofcpn Huyễccacn rờkrgbi đhqawi, trong đhqawôzrsqi mắenfat đhqawen mang theo hạmbsonh phúmylac vàleck thỏhtaqa mãmbson.

Cuộizqpc đhqawkrgbi nàlecky, đhqawưaugqynfxc thêofcp nhưaugq thếqubu, chíbtusnh làleck chuyệnguvn may mắenfan.

Hắenfan lạmbsoi khôzrsqng nuốwzkwi tiếqubuc.

- ----

Ngoạmbsoi truyệnguvn, xong.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.