Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 99 : Ly khai

    trước sau   
Cuốlawpi cùpxbung, Hàpcftn Lậtlxmp cũpxqcng từkoyeng bưrrjrbszfc từkoyeng bưrrjrbszfc đdnrpi vàpcfto thôtgotn.

Mộddmet bưrrjrbszfc vàpcfto thôtgotn, hắyzyon đdnrpãknyz nghe đdnrpưrrjrpxqcc âtlxmm thanh nhạgzlkc khínqkl vui vẻpmzc vang trờiamni, cũpxqcng dọknyzc theo đdnrpưrrjriamnng nhỏrnkk trong thôtgotn màpcft đdnrpi tớbszfi, mộddmet bósagzng thôtgotn dâtlxmn cũpxqcng khôtgotng nhìiaiun thấkvaey.

pcftn Lậtlxmp trong lòlawpng chợpxqct đdnrpddmeng, loạgzlki khung cảzmaznh cùpxbung âtlxmm thanh nàpcfty, hắyzyon khi còlawpn bézmaz rấkvaet quen thuộddmec, cálhumi nàpcfty rõjyhxpcftng làpcft mộddmet hộddme thôtgotn dâtlxmn nhàpcftsagztgotn sựcmix, ngưrrjriamni trong thôtgotn đdnrptlxmu tớbszfi chúpmzcc mừkoyeng hoặifrxc xem nálhumo nhiệpcftt.

pcftn Lậtlxmp lấkvaey lạgzlki tinh thầlqgan, đdnrpem linh thứreqac chậtlxmm rãknyzi phósagzng ra ngoàpcfti. Kếurdyt quảzmaz phálhumt hiệpcftn giàpcft trẻpmzc trong thôtgotn, quảzmaz nhiêcvozn đdnrptlxmu tụiulm tậtlxmp tạgzlki mộddmet chỗsatg. Vịfajd trínqklpcft bọknyzn họknyz tụiulm tậtlxmp, Hàpcftn Lậtlxmp cảzmazm thấkvaey nhìiaiun rấkvaet làpcft quen mắyzyot, cálhumi nàpcfty khôtgotng phảzmazi chínqklnh làpcft chỗsatg gia đdnrpìiaiunh mìiaiunh sốlawpng sao?

pcftn Lậtlxmp giậtlxmt mìiaiunh.

"Chẳfajdng lẽnnzgpcft…?"pcftn Lậtlxmp mơgwaz hồkajd đdnrplhumn đdnrpưrrjrpxqcc cálhumi gìiaiu đdnrpósagz.


Hắyzyon bưrrjrbszfc nhanh tớbszfi, nhanh chósagzng bătgotng quálhumlhumc cătgotn nhàpcft, cua qua lạgzlki mấkvaey lầlqgan, trưrrjrbszfc mắyzyot đdnrpddmet nhiêcvozn sálhumng ngờiamni.

Chỉlhpg thấkvaey mấkvaey trătgotm thôtgotn dâtlxmn, đdnrptlxmu vâtlxmy quanh trưrrjrbszfc sâtlxmn củnqkla mộddmet cătgotn nhàpcft.

tgotn nhàpcft lợpxqcp ngósagzi khang trang cósagz vẻpmzc khálhumgwazn cálhumc cătgotn xung quanh, trưrrjrbszfc cửknyza cósagz gắyzyon mộddmet chữlhum Hỉlhpg thậtlxmt lớbszfn. Trưrrjrbszfc sâtlxmn còlawpn cósagz mộddmet đdnrpddmei chơgwazi nhạgzlkc, đdnrpang ởqbej đdnrpósagz chơgwazi trôtgotng rấkvaet nálhumo nhiệpcftt.

pcftlhumc thôtgotn dâtlxmn hoặifrxc đdnrpreqang, hoặifrxc cósagz ngưrrjriamni ngồkajdi thẳfajdng xuốlawpng đdnrpkvaet. Bọknyzn họknyz tụiulmm nătgotm tụiulmm ba, cósagz ngưrrjriamni thìiaiu thầlqgam, cósagz ngưrrjriamni lớbszfn tiếurdyng tranh luậtlxmn cálhumi gìiaiu đdnrpósagz, cũpxqcng cósagz ngưrrjriamni dùpxbung álhumnh mắyzyot hâtlxmm mộddme khôtgotng ngừkoyeng nhìiaiun vàpcfto phínqkla bêcvozn trong nhàpcft.

cvozn cạgzlknh thôtgotn dâtlxmn cósagz rấkvaet nhiềtlxmu trẻpmzc nhỏrnkk, bọknyzn chúpmzcng đdnrpang tung tătgotng huyêcvozn nálhumo chơgwazi đdnrpuổiulmi bắyzyot.

Chứreqang kiếurdyn mộddmet màpcftn quen thuộddmec nàpcfty, Hàpcftn Lậtlxmp trong lòlawpng suy nghĩbirn. Tựcmixa hồkajd trong nhálhumy mắyzyot, hắyzyon lạgzlki nhớbszf tớbszfi quálhum khứreqa, lạgzlki hósagza thâtlxmn thàpcftnh mộddmet đdnrpreqaa trẻpmzc, cùpxbung bọknyzn chúpmzcng đdnrpang chơgwazi đdnrpuổiulmi bắyzyot.

"Ha ha! Hàpcftn gia tứreqa nha đdnrplqgau thậtlxmt cósagz phúpmzcc khínqkl, nghe nósagzi làpcft mộddmet vịfajdpmzcpcfti ởqbej thàpcftnh thịfajd phínqkla nam, đdnrpósagzpcft mộddmet gia đdnrpìiaiunh cósagz họknyzc vấkvaen".

"Cũpxqcng đdnrpúpmzcng, làpcft chínqklnh thấkvaet lạgzlki cósagz thâtlxmn phậtlxmn túpmzcpcfti phu nhâtlxmn!"

"Nghe nósagzi Hàpcftn gia thálhumch cưrrjrbszfi cũpxqcng rấkvaet dọknyza ngưrrjriamni, tớbszfi hơgwazn hai mưrrjrơgwazi lưrrjrpxqcng bạgzlkc trắyzyong!"

"Thậtlxmt làpcftsagz tiềtlxmn!"

Âpxbum thanh bàpcftn tálhumn củnqkla thôtgotn dâtlxmn, làpcftm cho Hàpcftn Lậtlxmp thấkvaey giậtlxmt mìiaiunh.

"Hàpcftn gia tứreqa nha đdnrplqgau, vậtlxmy khôtgotng phảzmazi làpcft tiểifgwu muộddmei sao! Chẳfajdng lẻpmzc thậtlxmt làpcft ngàpcfty tiểifgwu muộddmei xuấkvaet giálhum sao?"pcftn Lậtlxmp tìiaiunh cảzmazm dâtlxmng lêcvozn nghẹkvaen ngàpcfto nósagzi khôtgotng nêcvozn lờiamni.

pxqcng khôtgotng biếurdyt trong lòlawpng ra sao, Hàpcftn Lậtlxmp bưrrjrbszfc vàpcfti bưrrjrbszfc trốlawpn ởqbej đdnrpbszfng sau mộddmet câtlxmy đdnrpgzlki thụiulmqbej gầlqgan đdnrpósagz, nhìiaiun chằbszfm chằbszfm vàpcfto trong nhàpcft.


Đndsjddmet nhiêcvozn, từkoye xa xa vọknyzng tớbszfi mộddmet tiếurdyng hôtgot to: "Kiệpcftu hoa tớbszfi! Chúpmzc rễpmzc tớbszfi đdnrpósagzn tâtlxmn nưrrjrơgwazng tửknyz!"

Nghe nhữlhumng lờiamni nàpcfty, thôtgotn dâtlxmn lậtlxmp tứreqac xao đdnrpddmeng! Trong phúpmzct chốlawpc tiếurdyng củnqkla mọknyzi ngưrrjriamni òlawpn àpcfto hẳfajdn lêcvozn!

"Tâtlxmn nưrrjrơgwazng tửknyz đdnrpi ra đdnrpi!"

"Tâtlxmn nưrrjrơgwazng tửknyz đdnrpi ra đdnrpi! Mau đdnrpếurdyn xem!"

Khôtgotng đdnrpreqaa nhỏrnkkpcfto cam lòlawpng yếurdyu thếurdy la hézmazt. Hàpcftn Lậtlxmp tinh thầlqgan chấkvaen chỉlhpgnh, álhumnh mắyzyot chătgotm chúpmzc nhìiaiun vềtlxm phínqkla cửknyza nhàpcft.

"Kẹkvaet…", Cálhumnh cửknyza gỗsatg mởqbej ra, từkoyecvozn trong đdnrpi ra hơgwazn mưrrjriamni ngưrrjriamni nam nữlhum. Ởkobm giữlhuma bọknyzn họknyz, cósagz mộddmet ngưrrjriamni mặifrxc álhumo hồkajdng đdnrpang cõjyhxng mộddmet côtgotlhumi.

tgotlhumi nàpcfty cằbszfm chẻpmzc, tưrrjrbszfng mạgzlko thanh túpmzc, ưrrjrbszfc chừkoyeng mưrrjriamni sálhumu mưrrjriamni bảzmazy tuổiulmi, vẻpmzc mặifrxt lúpmzcc nàpcfty cósagz vẻpmzc ngưrrjrpxqcng ngùpxbung.

pcftn Lậtlxmp mởqbej to hai mắyzyot, cẩjtdin thậtlxmn quan sálhumt khuôtgotn mặifrxt côtgotlhumi, muốlawpn từkoye trong đdnrpósagziaium ra mộddmet ínqklt bósagzng dálhumng củnqkla tiểifgwu muộddmei trong trínqkl nhớbszf.

Trừkoye châtlxmn màpcfty vàpcft khósagze mắyzyot củnqkla côtgotlhumi ra, cũpxqcng còlawpn tìiaium đdnrpưrrjrpxqcc mộddmet chúpmzct cảzmazm giálhumc quen thuộddmec, còlawpn nhữlhumng chỗsatg khálhumc cũpxqcng khôtgotng thểifgwpcftm cho Hàpcftn Lậtlxmp liêcvozn tưrrjrqbejng đdnrpếurdyn ngưrrjriamni tiểifgwu muộddmei trong trínqkl nhớbszf.

"Khụiulm! Nữlhumrrjriamni tálhumm thay đdnrpiulmi lớbszfn, nhữlhumng lờiamni nàpcfty cũpxqcng thậtlxmt cósagz đdnrpgzlko lýlhpg!"pcftn Lậtlxmp cưrrjriamni khổiulm mộddmet chúpmzct, sau đdnrpósagz bắyzyot đdnrplqgau đdnrpem álhumnh mắyzyot hưrrjrbszfng vềtlxm nhữlhumng ngưrrjriamni bêcvozn cạgzlknh nàpcftng.

"[cálhumi.nàpcfty] [mậtlxmp mạgzlkp] [thịfajd,dạgzlkdnrpúpmzcng,làpcft] [Tam thúpmzcc], [liếurdyc mắyzyot, mộddmet cálhumi] tựcmixu [đdnrpãknyz nhìiaiun ra], [hoàpcftn,vẫvwkcn,còlawpn] [vàpcft,cùpxbung] [trưrrjrbszfc kia] [giốlawpng nhau] đdnrpínqklch bàpcftn!"

"Bêcvozn nàpcfty làpcft Hắyzyoc đdnrpgzlki ca, làpcft đdnrpgzlki ca Hàpcftn Thiếurdyt, ngưrrjriamni phụiulm nữlhumcvozn cạgzlknh hắyzyon, cósagz lẽnnzgpcft đdnrpgzlki tẩjtdiu!"

pcftn Lậtlxmp mộddmet bêcvozn nhìiaiun qua, mộddmet bêcvozn nósagzi thầlqgam trong miệpcftng, tựcmixa hồkajd nhưrrjr vậtlxmy cósagz thểifgwpcftm cho hắyzyon nhẹkvae nhàpcftng đdnrpi mộddmet chúpmzct.

Khi álhumnh mắyzyot củnqkla hắyzyon, rơgwazi vàpcfto hai vịfajdknyzo nhâtlxmn mộddmet nam mộddmet nữlhumsagzc bạgzlkc, Hàpcftn Lậtlxmp liềtlxmn ngưrrjrng lờiamni.

Hắyzyon ngơgwaz ngálhumc đdnrpreqang ởqbej sau gốlawpc câtlxmy, vẫvwkcn khôtgotng nhúpmzcc nhínqklch, thầlqgan sắyzyoc trởqbejcvozn cựcmixc kỳhxon phứreqac tạgzlkp.

Trong đdnrpósagzsagz cao hứreqang, cósagz e dègzlk, còlawpn cósagz mộddmet chúpmzct mờiamn mịfajdt.

Sựcmix giàpcft nua củnqkla cha mẹkvae, vưrrjrpxqct xa sựcmix dựcmix doálhumn củnqkla Hàpcftn Lậtlxmp. Hắyzyon nhớbszfpmzcc bảzmazn thâtlxmn lêcvozn núpmzci, tósagzc củnqkla mẫvwkcu thâtlxmn vẫvwkcn đdnrpen nhálhumnh, nhưrrjrng hôtgotm nay đdnrpãknyz hai màpcftu xálhumm trắyzyong, màpcftrrjrng củnqkla phụiulm thâtlxmn vốlawpn thẳfajdng tắyzyop, bâtlxmy giờiamnpxqcng đdnrpãknyzlawpng xuốlawpng.

pcftn Lậtlxmp im lặifrxng khôtgotng nósagzi gìiaiu, ýlhpg nghĩbirn nhưrrjr hồkajd hồkajd đdnrpi, giốlawpng nhưrrjr mộddmet mớbszf hồkajd bộddmet. Tấkvaet cảzmaz việpcftc phálhumt sinh phínqkla dưrrjrbszfi, hắyzyon đdnrptlxmu khôtgotng biếurdyt.

Đndsjpxqci khi hắyzyon tỉlhpgnh tálhumo lạgzlki, tiểifgwu muộddmei đdnrpãknyz ngồkajdi lêcvozn trêcvozn chiếurdyc xe đdnrplqgay vảzmazi hồkajdng, đdnrpãknyz đdnrpi xa xa. Bêcvozn cạgzlknh xe, làpcft mộddmet vịfajd thưrrjr sinh đdnrpddmei mãknyzo màpcftu xanh cưrrjrzyxgi ngựcmixa theo sálhumt.

pcftn Lậtlxmp dùpxbung sứreqac nhìiaiun thoálhumng qua chiếurdyc xe ởqbej xa xa, rồkajdi lạgzlki quay đdnrplqgau lạgzlki nhìiaiun kỹjtdi song thâtlxmn trong đdnrpálhumm ngưrrjriamni, sau đdnrpósagz nhắyzyom hai mắyzyot lạgzlki.

Đndsjem tấkvaet cảzmaz khuôtgotn mặifrxt củnqkla cha mẹkvaepxbung mấkvaey ngưrrjriamni chínqkl thâtlxmn, sau khi khắyzyoc sâtlxmu vàpcfto tậtlxmn đdnrpálhumy lòlawpng, Hàpcftn Lậtlxmp quay ngưrrjriamni lạgzlki, trêcvozn mặifrxt đdnrpddmet nhiêcvozn lộddme ra vẻpmzc kiêcvozn nghịfajd, tiếurdyp theo cấkvaet bưrrjrbszfc đdnrpi vềtlxm phínqkla cửknyza thôtgotn.

pcftn Lậtlxmp biếurdyt, khi hắyzyon mộddmet lầlqgan nữlhuma đdnrpi ra khỏrnkki cửknyza thôtgotn, quan hệpcft giữlhuma hắyzyon cùpxbung vớbszfi nhữlhumng ngưrrjriamni nàpcfty đdnrpãknyz chấkvaem dứreqat, kiếurdyp nầlqgay chỉlhpgsagz thểifgw đdnrpếurdyn đdnrpósagzpcft thôtgoti.

Hắyzyon rấkvaet rõjyhxpcftng, từkoye khi họknyzc Trưrrjriamnng Xuâtlxmn côtgotng vàpcft biếurdyt đdnrpưrrjrpxqcc sựcmix tồkajdn tạgzlki củnqkla ngưrrjriamni tu tiêcvozn, con đdnrpưrrjriamnng củnqkla hắyzyon đdnrpi so vớbszfi ngưrrjriamni bìiaiunh thưrrjriamnng đdnrpãknyz hoàpcftn toàpcftn khôtgotng giốlawpng nhau.

Bấkvaet kểifgw sau nàpcfty làpcft họknyza hay phúpmzcc, làpcft hung hay làpcftnh, hắyzyon cũpxqcng sẽnnzg khôtgotng hốlawpi hậtlxmn sựcmix lựcmixa chọknyzn củnqkla mìiaiunh!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.