Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 99 : Ly khai

    trước sau   
Cuốideli cùemqhng, Hàiwnon Lậhkdxp cũqdrtng từjnqpng bưphhspscjc từjnqpng bưphhspscjc đjnqpi vàiwnoo thôqdrtn.

Mộhkdxt bưphhspscjc vàiwnoo thôqdrtn, hắlqfdn đjnqpãqlon nghe đjnqpưphhsyrfsc âbdcnm thanh nhạphhsc khízehg vui vẻujuf vang trờpycvi, cũqdrtng dọihitc theo đjnqpưphhspycvng nhỏftvi trong thôqdrtn màiwno đjnqpi tớpscji, mộhkdxt bóhkdxng thôqdrtn dâbdcnn cũqdrtng khôqdrtng nhìfamjn thấafihy.

iwnon Lậhkdxp trong lòbmdeng chợyrfst đjnqphkdxng, loạphhsi khung cảeaggnh cùemqhng âbdcnm thanh nàiwnoy, hắlqfdn khi còbmden béyaed rấafiht quen thuộhkdxc, cáeyfci nàiwnoy rõqdrtiwnong làiwno mộhkdxt hộhkdx thôqdrtn dâbdcnn nhàiwnohkdxqdrtn sựchla, ngưphhspycvi trong thôqdrtn đjnqphklhu tớpscji chúzaoec mừjnqpng hoặmsmec xem náeyfco nhiệnyuit.

iwnon Lậhkdxp lấafihy lạphhsi tinh thầyqbnn, đjnqpem linh thứiwnoc chậhkdxm rãqloni phóhkdxng ra ngoàiwnoi. Kếnmvxt quảeagg pháeyfct hiệnyuin giàiwno trẻujuf trong thôqdrtn, quảeagg nhiêkgawn đjnqphklhu tụnebs tậhkdxp tạphhsi mộhkdxt chỗpnfw. Vịyqbn trízehgiwno bọihitn họihit tụnebs tậhkdxp, Hàiwnon Lậhkdxp cảeaggm thấafihy nhìfamjn rấafiht làiwno quen mắlqfdt, cáeyfci nàiwnoy khôqdrtng phảeaggi chízehgnh làiwno chỗpnfw gia đjnqpìfamjnh mìfamjnh sốidelng sao?

iwnon Lậhkdxp giậhkdxt mìfamjnh.

"Chẳnyuing lẽiazeiwno…?"iwnon Lậhkdxp mơrleb hồzaoe đjnqpeyfcn đjnqpưphhsyrfsc cáeyfci gìfamj đjnqpóhkdx.


Hắlqfdn bưphhspscjc nhanh tớpscji, nhanh chóhkdxng băfuhcng quáeyfceyfcc căfuhcn nhàiwno, cua qua lạphhsi mấafihy lầyqbnn, trưphhspscjc mắlqfdt đjnqphkdxt nhiêkgawn sáeyfcng ngờpycvi.

Chỉdesl thấafihy mấafihy trăfuhcm thôqdrtn dâbdcnn, đjnqphklhu vâbdcny quanh trưphhspscjc sâbdcnn củeagga mộhkdxt căfuhcn nhàiwno.

fuhcn nhàiwno lợyrfsp ngóhkdxi khang trang cóhkdx vẻujuf kháeyfcrlebn cáeyfcc căfuhcn xung quanh, trưphhspscjc cửouhva cóhkdx gắlqfdn mộhkdxt chữihit Hỉdesl thậhkdxt lớpscjn. Trưphhspscjc sâbdcnn còbmden cóhkdx mộhkdxt đjnqphkdxi chơrlebi nhạphhsc, đjnqpang ởnyui đjnqpóhkdx chơrlebi trôqdrtng rấafiht náeyfco nhiệnyuit.

iwnoeyfcc thôqdrtn dâbdcnn hoặmsmec đjnqpiwnong, hoặmsmec cóhkdx ngưphhspycvi ngồzaoei thẳnyuing xuốidelng đjnqpafiht. Bọihitn họihit tụnebsm năfuhcm tụnebsm ba, cóhkdx ngưphhspycvi thìfamj thầyqbnm, cóhkdx ngưphhspycvi lớpscjn tiếnmvxng tranh luậhkdxn cáeyfci gìfamj đjnqpóhkdx, cũqdrtng cóhkdx ngưphhspycvi dùemqhng áeyfcnh mắlqfdt hâbdcnm mộhkdx khôqdrtng ngừjnqpng nhìfamjn vàiwnoo phízehga bêkgawn trong nhàiwno.

kgawn cạphhsnh thôqdrtn dâbdcnn cóhkdx rấafiht nhiềhklhu trẻujuf nhỏftvi, bọihitn chúzaoeng đjnqpang tung tăfuhcng huyêkgawn náeyfco chơrlebi đjnqpuổqzfzi bắlqfdt.

Chứiwnong kiếnmvxn mộhkdxt màiwnon quen thuộhkdxc nàiwnoy, Hàiwnon Lậhkdxp trong lòbmdeng suy nghĩwiot. Tựchlaa hồzaoe trong nháeyfcy mắlqfdt, hắlqfdn lạphhsi nhớpscj tớpscji quáeyfc khứiwno, lạphhsi hóhkdxa thâbdcnn thàiwnonh mộhkdxt đjnqpiwnoa trẻujuf, cùemqhng bọihitn chúzaoeng đjnqpang chơrlebi đjnqpuổqzfzi bắlqfdt.

"Ha ha! Hàiwnon gia tứiwno nha đjnqpyqbnu thậhkdxt cóhkdx phúzaoec khízehg, nghe nóhkdxi làiwno mộhkdxt vịyqbnzaoeiwnoi ởnyui thàiwnonh thịyqbn phízehga nam, đjnqpóhkdxiwno mộhkdxt gia đjnqpìfamjnh cóhkdx họihitc vấafihn".

"Cũqdrtng đjnqpúzaoeng, làiwno chízehgnh thấafiht lạphhsi cóhkdx thâbdcnn phậhkdxn túzaoeiwnoi phu nhâbdcnn!"

"Nghe nóhkdxi Hàiwnon gia tháeyfcch cưphhspscji cũqdrtng rấafiht dọihita ngưphhspycvi, tớpscji hơrlebn hai mưphhsơrlebi lưphhsyrfsng bạphhsc trắlqfdng!"

"Thậhkdxt làiwnohkdx tiềhklhn!"

Âpnfwm thanh bàiwnon táeyfcn củeagga thôqdrtn dâbdcnn, làiwnom cho Hàiwnon Lậhkdxp thấafihy giậhkdxt mìfamjnh.

"Hàiwnon gia tứiwno nha đjnqpyqbnu, vậhkdxy khôqdrtng phảeaggi làiwno tiểowadu muộhkdxi sao! Chẳnyuing lẻujuf thậhkdxt làiwno ngàiwnoy tiểowadu muộhkdxi xuấafiht giáeyfc sao?"iwnon Lậhkdxp tìfamjnh cảeaggm dâbdcnng lêkgawn nghẹpbgjn ngàiwnoo nóhkdxi khôqdrtng nêkgawn lờpycvi.

qdrtng khôqdrtng biếnmvxt trong lòbmdeng ra sao, Hàiwnon Lậhkdxp bưphhspscjc vàiwnoi bưphhspscjc trốideln ởnyui đjnqpxrseng sau mộhkdxt câbdcny đjnqpphhsi thụnebsnyui gầyqbnn đjnqpóhkdx, nhìfamjn chằxrsem chằxrsem vàiwnoo trong nhàiwno.


Đahfzhkdxt nhiêkgawn, từjnqp xa xa vọihitng tớpscji mộhkdxt tiếnmvxng hôqdrt to: "Kiệnyuiu hoa tớpscji! Chúzaoe rễvptc tớpscji đjnqpóhkdxn tâbdcnn nưphhsơrlebng tửouhv!"

Nghe nhữihitng lờpycvi nàiwnoy, thôqdrtn dâbdcnn lậhkdxp tứiwnoc xao đjnqphkdxng! Trong phúzaoet chốidelc tiếnmvxng củeagga mọihiti ngưphhspycvi òbmden àiwnoo hẳnyuin lêkgawn!

"Tâbdcnn nưphhsơrlebng tửouhv đjnqpi ra đjnqpi!"

"Tâbdcnn nưphhsơrlebng tửouhv đjnqpi ra đjnqpi! Mau đjnqpếnmvxn xem!"

Khôqdrtng đjnqpiwnoa nhỏftviiwnoo cam lòbmdeng yếnmvxu thếnmvx la héyaedt. Hàiwnon Lậhkdxp tinh thầyqbnn chấafihn chỉdeslnh, áeyfcnh mắlqfdt chăfuhcm chúzaoe nhìfamjn vềhklh phízehga cửouhva nhàiwno.

"Kẹpbgjt…", Cáeyfcnh cửouhva gỗpnfw mởnyui ra, từjnqpkgawn trong đjnqpi ra hơrlebn mưphhspycvi ngưphhspycvi nam nữihit. Ởfuhc giữihita bọihitn họihit, cóhkdx mộhkdxt ngưphhspycvi mặmsmec áeyfco hồzaoeng đjnqpang cõqdrtng mộhkdxt côqdrteyfci.

qdrteyfci nàiwnoy cằxrsem chẻujuf, tưphhspscjng mạphhso thanh túzaoe, ưphhspscjc chừjnqpng mưphhspycvi sáeyfcu mưphhspycvi bảeaggy tuổqzfzi, vẻujuf mặmsmet lúzaoec nàiwnoy cóhkdx vẻujuf ngưphhsyrfsng ngùemqhng.

iwnon Lậhkdxp mởnyui to hai mắlqfdt, cẩoaoun thậhkdxn quan sáeyfct khuôqdrtn mặmsmet côqdrteyfci, muốideln từjnqp trong đjnqpóhkdxfamjm ra mộhkdxt ízehgt bóhkdxng dáeyfcng củeagga tiểowadu muộhkdxi trong trízehg nhớpscj.

Trừjnqp châbdcnn màiwnoy vàiwno khóhkdxe mắlqfdt củeagga côqdrteyfci ra, cũqdrtng còbmden tìfamjm đjnqpưphhsyrfsc mộhkdxt chúzaoet cảeaggm giáeyfcc quen thuộhkdxc, còbmden nhữihitng chỗpnfw kháeyfcc cũqdrtng khôqdrtng thểowadiwnom cho Hàiwnon Lậhkdxp liêkgawn tưphhsnyuing đjnqpếnmvxn ngưphhspycvi tiểowadu muộhkdxi trong trízehg nhớpscj.

"Khụnebs! Nữihitphhspycvi táeyfcm thay đjnqpqzfzi lớpscjn, nhữihitng lờpycvi nàiwnoy cũqdrtng thậhkdxt cóhkdx đjnqpphhso lýnebs!"iwnon Lậhkdxp cưphhspycvi khổqzfz mộhkdxt chúzaoet, sau đjnqpóhkdx bắlqfdt đjnqpyqbnu đjnqpem áeyfcnh mắlqfdt hưphhspscjng vềhklh nhữihitng ngưphhspycvi bêkgawn cạphhsnh nàiwnong.

"[cáeyfci.nàiwnoy] [mậhkdxp mạphhsp] [thịyqbn,dạphhsjnqpúzaoeng,làiwno] [Tam thúzaoec], [liếnmvxc mắlqfdt, mộhkdxt cáeyfci] tựchlau [đjnqpãqlon nhìfamjn ra], [hoàiwnon,vẫahfzn,còbmden] [vàiwno,cùemqhng] [trưphhspscjc kia] [giốidelng nhau] đjnqpízehgch bàiwnon!"

"Bêkgawn nàiwnoy làiwno Hắlqfdc đjnqpphhsi ca, làiwno đjnqpphhsi ca Hàiwnon Thiếnmvxt, ngưphhspycvi phụnebs nữihitkgawn cạphhsnh hắlqfdn, cóhkdx lẽiazeiwno đjnqpphhsi tẩoaouu!"

iwnon Lậhkdxp mộhkdxt bêkgawn nhìfamjn qua, mộhkdxt bêkgawn nóhkdxi thầyqbnm trong miệnyuing, tựchlaa hồzaoe nhưphhs vậhkdxy cóhkdx thểowadiwnom cho hắlqfdn nhẹpbgj nhàiwnong đjnqpi mộhkdxt chúzaoet.

Khi áeyfcnh mắlqfdt củeagga hắlqfdn, rơrlebi vàiwnoo hai vịyqbnqlono nhâbdcnn mộhkdxt nam mộhkdxt nữihithkdxc bạphhsc, Hàiwnon Lậhkdxp liềhklhn ngưphhsng lờpycvi.

Hắlqfdn ngơrleb ngáeyfcc đjnqpiwnong ởnyui sau gốidelc câbdcny, vẫahfzn khôqdrtng nhúzaoec nhízehgch, thầyqbnn sắlqfdc trởnyuikgawn cựchlac kỳdesl phứiwnoc tạphhsp.

Trong đjnqpóhkdxhkdx cao hứiwnong, cóhkdx e dèuacq, còbmden cóhkdx mộhkdxt chúzaoet mờpycv mịyqbnt.

Sựchla giàiwno nua củeagga cha mẹpbgj, vưphhsyrfst xa sựchla dựchla doáeyfcn củeagga Hàiwnon Lậhkdxp. Hắlqfdn nhớpscjzaoec bảeaggn thâbdcnn lêkgawn núzaoei, tóhkdxc củeagga mẫahfzu thâbdcnn vẫahfzn đjnqpen nháeyfcnh, nhưphhsng hôqdrtm nay đjnqpãqlon hai màiwnou xáeyfcm trắlqfdng, màiwnophhsng củeagga phụnebs thâbdcnn vốideln thẳnyuing tắlqfdp, bâbdcny giờpycvqdrtng đjnqpãqlonbmdeng xuốidelng.

iwnon Lậhkdxp im lặmsmeng khôqdrtng nóhkdxi gìfamj, ýnebs nghĩwiot nhưphhs hồzaoe hồzaoe đjnqpi, giốidelng nhưphhs mộhkdxt mớpscj hồzaoe bộhkdxt. Tấafiht cảeagg việnyuic pháeyfct sinh phízehga dưphhspscji, hắlqfdn đjnqphklhu khôqdrtng biếnmvxt.

Đahfzyrfsi khi hắlqfdn tỉdeslnh táeyfco lạphhsi, tiểowadu muộhkdxi đjnqpãqlon ngồzaoei lêkgawn trêkgawn chiếnmvxc xe đjnqpyqbny vảeaggi hồzaoeng, đjnqpãqlon đjnqpi xa xa. Bêkgawn cạphhsnh xe, làiwno mộhkdxt vịyqbn thưphhs sinh đjnqphkdxi mãqlono màiwnou xanh cưphhsuacqi ngựchlaa theo sáeyfct.

iwnon Lậhkdxp dùemqhng sứiwnoc nhìfamjn thoáeyfcng qua chiếnmvxc xe ởnyui xa xa, rồzaoei lạphhsi quay đjnqpyqbnu lạphhsi nhìfamjn kỹmcju song thâbdcnn trong đjnqpáeyfcm ngưphhspycvi, sau đjnqpóhkdx nhắlqfdm hai mắlqfdt lạphhsi.

Đahfzem tấafiht cảeagg khuôqdrtn mặmsmet củeagga cha mẹpbgjemqhng mấafihy ngưphhspycvi chízehg thâbdcnn, sau khi khắlqfdc sâbdcnu vàiwnoo tậhkdxn đjnqpáeyfcy lòbmdeng, Hàiwnon Lậhkdxp quay ngưphhspycvi lạphhsi, trêkgawn mặmsmet đjnqphkdxt nhiêkgawn lộhkdx ra vẻujuf kiêkgawn nghịyqbn, tiếnmvxp theo cấafiht bưphhspscjc đjnqpi vềhklh phízehga cửouhva thôqdrtn.

iwnon Lậhkdxp biếnmvxt, khi hắlqfdn mộhkdxt lầyqbnn nữihita đjnqpi ra khỏftvii cửouhva thôqdrtn, quan hệnyui giữihita hắlqfdn cùemqhng vớpscji nhữihitng ngưphhspycvi nàiwnoy đjnqpãqlon chấafihm dứiwnot, kiếnmvxp nầyqbny chỉdeslhkdx thểowad đjnqpếnmvxn đjnqpóhkdxiwno thôqdrti.

Hắlqfdn rấafiht rõqdrtiwnong, từjnqp khi họihitc Trưphhspycvng Xuâbdcnn côqdrtng vàiwno biếnmvxt đjnqpưphhsyrfsc sựchla tồzaoen tạphhsi củeagga ngưphhspycvi tu tiêkgawn, con đjnqpưphhspycvng củeagga hắlqfdn đjnqpi so vớpscji ngưphhspycvi bìfamjnh thưphhspycvng đjnqpãqlon hoàiwnon toàiwnon khôqdrtng giốidelng nhau.

Bấafiht kểowad sau nàiwnoy làiwno họihita hay phúzaoec, làiwno hung hay làiwnonh, hắlqfdn cũqdrtng sẽiaze khôqdrtng hốideli hậhkdxn sựchla lựchlaa chọihitn củeagga mìfamjnh!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.