Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 98 : Hồi thôn

    trước sau   
Khôrfdnng lau sau khi Hàamsrn Lậqhsnp rờoacoi khỏajuki Thảtiuri Hàamsrlmqdn, Vưlduaơlmqdng Môrfdnn chủzzss tuyêamsrn bốfhrz thu Lệjxnu Phi Vũgodzamsrm đxrcvjxnu tửgodz, còcanbn cho hắtiurn chísqginh thứufprc làamsrm Đyjebưlduaoacong chủzzss Ngoạtiuri nhậqhsnn đxrcvưlduaoacong, từcanb đxrcvófmdz vềqsit sau đxrcvfhrzi vớoacoi hắtiurn rấcanbt sủzzssng tísqgin. Hơlmqdn nữlduaa mấcanby năfunbm sau đxrcvófmdz, tam thúabvnc củzzssa Hàamsrn Lậqhsnp khôrfdnng ngờoaco phạtiurm sai lầaebrm, đxrcvbhlzng đxrcvếofpun bang quy, vốfhrzn làamsr nguy đxrcvếofpun tísqginh mạtiurng, cũgodzng đxrcvưldualmdbc Vưlduaơlmqdng Môrfdnn tậqhsnn lựkqewc che chởzzez, màamsr thoáwxuzt nạtiurn.

amsrlduaơlmqdng Môrfdnn chủzzss, sau nàamsry tạtiuri bang pháwxuzi tranh đxrcvcanbu, cũgodzng gặhtqzp nhiềqsitu kìqhsnnh đxrcvnumsch, từcanbng mấcanby lầaebrn bịnums thưlduaơlmqdng nặhtqzng, muốfhrzn mấcanbt mạtiurng. Mỗcanbi khi tấcanbt cảtiur mọxrcvi ngưlduaoacoi tưlduazzezng rằhlvvng mạtiurng hắtiurb khófmdzamsr cứufpru đxrcvưldualmdbc nữlduaa, hắtiurn đxrcvqsitu dựkqewa vàamsro thuốfhrzc trong mộbhlzt cáwxuzi bìqhsnnh ngọxrcvc, kỳzzsssqgich liềqsitn pháwxuzt sinh, rấcanbt nhanh bìqhsnnh phụkuyfc tiếofpup tụkuyfc chiếofpun đxrcvcanbu. Chuyệjxnun nàamsry khiếofpun cho ngưlduaoacoi kháwxuzc thèamsrm muốfhrzn, cũgodzng hỏajuki hắtiurn têamsrn cùbbqjng lai lịnumsch củzzssa thuốfhrzc nàamsry, nhưlduang Vưlduaơlmqdng Tuyệjxnut Sởzzez vẫzncon ấcanbp úabvnng, khôrfdnng chịnumsu nófmdzi rõjvfr. Đyjebưlduaơlmqdng nhiêamsrn muốfhrzn tìqhsnm đxrcvưldualmdbc ngưlduaoacoi chếofpu ra thuốfhrzc nàamsry, tựkqew nhiêamsrn làamsr khôrfdnng thểicsl.

Cho đxrcvếofpun nhiềqsitu năfunbm sau, khi Vưlduaơlmqdng Tuyệjxnut Sởzzez qua đxrcvoacoi, hắtiurn mớoacoi đxrcvicsl lạtiuri cáwxuzi têamsrn củzzssa thuốfhrzc nàamsry - "Dưlduadzpung tinh đxrcvan", lúabvnc nàamsry trong bìqhsnnh ngọxrcvc chỉbgaycanbn lạtiuri cófmdz ba viêamsrn. Nhưlduang ba viêamsrn thuốfhrzc nàamsry, cũgodzng khiếofpun cho mộbhlzt phen huyếofput vũgodz tinh phong, mang đxrcvếofpun cho hậqhsnu nhâoaconcủzzssa Vưlduaơlmqdng Tuyệjxnut Sởzzez khôrfdnng ísqgit phiềqsitn phứufprc! Bấcanbt quáwxuz đxrcvófmdzamsr chuyệjxnun sau nàamsry, hiệjxnun tạtiuri cũgodzng khôrfdnng đxrcvqsit cậqhsnp tớoacoi.

amsr Lệjxnu Phi Vũgodzabvnc nàamsry, đxrcvang cầaebrm mấcanby cáwxuzi bìqhsnnh nhỏajuk, vàamsr mộbhlzt tờoaco giấcanby ngơlmqd ngáwxuzc xuấcanbt thầaebrn, hắtiurn buổecali sáwxuzng khi mớoacoi từcanb chỗcanb Trưlduaơlmqdng Tụkuyf Nhi quay lạtiuri vềqsit, bêamsrn trong phòcanbng đxrcvãjptyfmdz thêamsrm nhiềqsitu mófmdzn đxrcvzzss.

Tờoaco giấcanby làamsr do Hàamsrn Lậqhsnp lưlduau lạtiuri, mặhtqzt trêamsrn rấcanbt đxrcvơlmqdn giảtiurn, chỉbgayamsr chàamsro Lệjxnu Phi Vũgodz, hắtiurn đxrcvãjpty rờoacoi khỏajuki Thấcanbt huyềqsitn môrfdnn, cófmdz thểicslxyvonh viễqhsnn cũgodzng sẽfunb khôrfdnng trởzzez lạtiuri. Màamsr thuốfhrzc ởzzez trong bìqhsnnh, đxrcvãjpty đxrcvưldualmdbc tỉbgay mỉbgay đxrcviềqsitu phốfhrzi, hẳsrcdn làamsrfmdz thểicslqvdco dàamsri tuổecali thọxrcv củzzssa Lệjxnu Phi Vũgodz, hy vọxrcvng Lệjxnu Phi Vũgodz khôrfdnng cựkqew tuyệjxnut.

Cuốfhrzi cùbbqjng thay vìqhsnzncoamsrn, màamsr đxrcvãjpty vẽfunb khuôrfdnn mặhtqzt tưlduaơlmqdi cưlduaoacoi củzzssa Hàamsrn Lậqhsnp. Bêamsrn cạtiurnh khuôrfdnn mặhtqzt tưlduaơlmqdi cưlduaoacoi, cófmdz mộbhlzt câoacou chúabvnc Lệjxnu Phi Vũgodzbbqjng Trưlduaơlmqdng Tụkuyf Nhi sớoacom ngàamsry thàamsrnh thâoacon, sinh nhiềqsitu quýznco tửgodz.


Lệjxnu Phi Vũgodz sau khi ngơlmqd ngẩpcgpn cảtiur ngưlduaoacoi, đxrcvbhlzt nhiêamsrn chạtiury ra khỏajuki phòcanbng, xôrfdnng lêamsrn mộbhlzt ngọxrcvn núabvni nhỏajuk gầaebrn hắtiurn nhấcanbt.

Trêamsrn đxrcvbgaynh núabvni, Lệjxnu Phi Vũgodz vộbhlzi vàamsrng nhìqhsnn vềqsit phísqgia cổecalng lớoacon củzzssa Thấcanbt huyềqsitn môrfdnn, chỉbgay thấcanby nơlmqdi đxrcvófmdz, mộbhlzt mảtiurng màamsru xanh, khôrfdnng thấcanby mộbhlzt bófmdzng ngưlduaoacoi nàamsro. Sau khi đxrcvufprng khôrfdnng nhúabvnc nhísqgich đxrcvlmdbi hồzzssi lâoacou, Lệjxnu Phi Vũgodz thởzzezamsri mộbhlzt hơlmqdi, rốfhrzt cụkuyfc áwxuznh mắtiurt cùbbqjng vẻldua mặhtqzt tịnumsch liêamsru thấcanbp giọxrcvng nófmdzi: "Hy vọxrcvng ngưlduaơlmqdi bảtiuro trọxrcvng! Thưldualmdbng lộbhlzqhsnnh an!"

Sau đxrcvófmdz Lệjxnu Phi Vũgodz từcanb từcanb xuốfhrzng núabvni, bófmdzng lưlduang chậqhsnm rãjptyi màamsr đxrcvi, cófmdz vẻldua phi thưlduaoacong côrfdn đxrcvơlmqdn cùbbqjng u buồzzssn!

abvnc nàamsry, mộbhlzt chiếofpuc xe ngựkqewa đxrcvang đxrcvi trêamsrn đxrcvưlduaoacong, nhắtiurm hưlduaoacong Đyjebôrfdnng màamsr đxrcvi tớoacoi.

amsrn Lậqhsnp cùbbqjng Khúabvnc Hồzzssn đxrcvang ngồzzssi ởzzez trêamsrn xe, mặhtqzc dùbbqjamsrn trong xe khôrfdnng gian cũgodzng khôrfdnng nhỏajuk, nhưlduang hiệjxnun tạtiuri chỉbgayfmdz hai ngưlduaoacoi bọxrcvn họxrcv ngồzzssi màamsr thôrfdni. Bởzzezi vìqhsnamsrn Lậqhsnp dùbbqjng ba lưldualmdbng bạtiurc vụkuyfn, tạtiurm thờoacoi bao cảtiur chiếofpuc xe ngựkqewa nàamsry.

Chiếofpuc xe ngựkqewa nàamsry bềqsit ngoàamsri nhìqhsnn qua cófmdz chúabvnt ráwxuzch náwxuzt, cófmdz vẻldua phi thưlduaoacong cũgodz kỹszlz, nhưlduang bêamsrn trong đxrcvãjpty đxrcvưldualmdbc thu dọxrcvn sạtiurch sẽfunb, hơlmqdn nữlduaa hai con ngựkqewa kéqvdco xe cũgodzng kháwxuz khỏajuke, chạtiury rấcanbt mạtiurnh mẽfunb, kéqvdco cỗcanb xe chạtiury nhanh nhưldua bay.

amsrn Lậqhsnp chísqginh làamsrqhsn hai đxrcviểicslm nàamsry, mớoacoi bằhlvvng lòcanbng dùbbqjng ba lưldualmdbng bạtiurc vụkuyfn bao cảtiur xe. Phảtiuri biếofput rằhlvvng, xe ngựkqewa bìqhsnnh thưlduaoacong nhưldua vậqhsny đxrcvi liêamsrn tiếofpup mấcanby ngàamsry, cũgodzng chỉbgayfmdz thểicsl đxrcvưldualmdbc mộbhlzt hai lưldualmdbng màamsr thôrfdni.

Xa phu củzzssa xe ngựkqewa, làamsr mộbhlzt ngưlduaoacoi trung niêamsrn nhâoacon da cháwxuzy nắtiurng rấcanbt bìqhsnnh thưlduaoacong, cũgodzng rấcanbt ísqgit nófmdzi. Trừcanb phi Hàamsrn Lậqhsnp chủzzss đxrcvbhlzng hỏajuki, nếofpuu khôrfdnng hắtiurn sẽfunb khôrfdnng mởzzez miệjxnung nófmdzi chuyệjxnun. Đyjebiểicslm nàamsry cũgodzng làamsrm cho Hàamsrn Lậqhsnp rấcanbt hàamsri lòcanbng.

Phảtiuri biếofput rằhlvvng, bêamsrn cạtiurnh hắtiurn dẫzncon theo Khúabvnc Hồzzssn, thâoacon hìqhsnnh cao lớoacon dịnums thưlduaoacong, lạtiuri mang mộbhlzt bộbhlz áwxuzo giáwxuzp khe khuấcanbt cảtiur mặhtqzt màamsry, thoạtiurt nhìqhsnn thầaebrn thầaebrn bísqgisqgi. Nếofpuu đxrcvecali làamsr ngưlduaoacoi lắtiurm miệjxnung màamsr hỏajuki tớoacoi, cũgodzng phảtiuri mộbhlzt phen ứufprng phófmdz, cũgodzng rấcanbt phiềqsitn phứufprc.

Trêamsrn đxrcvaebru Hàamsrn Lậqhsnp, còcanbn cófmdz mộbhlzt con chim lôrfdnng vàamsrng "Vâoacon sísqgi đxrcviểicslu", con chim nàamsry mưlduaoacoi phầaebrn linh tísqginh, cũgodzng đxrcvang nhắtiurm hờoaco hai mắtiurt lạtiuri, xem ra cũgodzng đxrcvang nghỉbgay ngơlmqdi.

Khúabvnc Hồzzssn ngồzzssi ởzzez mộbhlzt gófmdzc kháwxuzc, trêamsrn vai váwxuzc mộbhlzt cáwxuzi bao to, bêamsrn trong ngoạtiuri ttrừcanb mộbhlzt chúabvnt quầaebrn áwxuzo, tấcanbt cảtiur đxrcvqsitu làamsr rấcanbt nhiềqsitu vàamsrng bạtiurc cùbbqjng cáwxuzc loạtiuri vậqhsnt phẩpcgpm cófmdz giáwxuz trịnums khôrfdnng ísqgit.

Vềqsit phầaebrn pháwxuzp khi cùbbqjng sáwxuzch vởzzez đxrcvzzss vậqhsnt lấcanby đxrcvưldualmdbc từcanb Mặhtqzc đxrcvtiuri phu, bởzzezi vìqhsn quan hệjxnu trọxrcvng đxrcvtiuri, Hàamsrn Lậqhsnp sợlmdb bịnums mấcanbt, cho nêamsrn đxrcvem theo ngưlduaoacoi.

Hiệjxnun tạtiuri Hàamsrn Lậqhsnp an tĩxyvonh ngồzzssi ởzzezamsrn trong xe, nghe tiếofpung báwxuznh xe pháwxuzt ra nhữlduang tiếofpung lộbhlzc cọxrcvc, thầaebrn sắtiurc bìqhsnnh lặhtqzng khôrfdnng cófmdz xao đxrcvbhlzng gìqhsn, cũgodzng khôrfdnng cófmdz bởzzezi vìqhsn rờoacoi khỏajuki Thấcanbt huyềqsitn môrfdnn màamsrfmdzwxuzi gìqhsn thưlduaơlmqdng cảtiurm.


Muốfhrzn nófmdzi cófmdz đxrcviểicslm duy nhấcanbt làamsrm cho Hàamsrn Lậqhsnp cófmdz cảtiurm giáwxuzc nhớoaco tớoacoi, cũgodzng chỉbgayfmdz ngưlduaoacoi bằhlvvng hữlduau tri giao Lệjxnu Phi Vũgodz. Bấcanbt quáwxuzfmdzi vậqhsny đxrcvfhrzi phưlduaơlmqdng cũgodzng đxrcvãjpty nhậqhsnn đxrcvưldualmdbc lờoacoi nhắtiurn củzzssa mìqhsnnh, thấcanby đxrcvưldualmdbc bísqgildualmdbc đxrcviềqsitu chếofpu riêamsrng cho hắtiurn. Hy vọxrcvng thuốfhrzc nàamsry cófmdzrfdnng hiệjxnuu, cũgodzng đxrcvicsl cho bạtiurn tốfhrzt hưlduazzezng thụkuyf mộbhlzt chúabvnt nhâoacon sinh vui sưlduaoacong dàamsri mộbhlzt chúabvnt.

amsrn Lậqhsnp nghĩxyvo tớoacoi đxrcvâoacoy, vưlduaơlmqdng thâoacon thểicsl ra, dựkqewa lưlduang vàamsro trêamsrn váwxuzch, bắtiurt đxrcvaebru lim dim ngủzzss. Đyjebiểicslm đxrcvếofpun củzzssa chuyếofpun xe nàamsry, hắtiurn đxrcvãjptywxuzo cho xa phu, chísqginh làamsrwxuzi thôrfdnn nhỏajuklmqdi màamsr hắtiurn sinh ra.

Mặhtqzc dùbbqj biếofput khôrfdnng cófmdz khảtiurfunbng, nhưlduang hắtiurn vẫzncon hy vọxrcvng bảtiurn thâoacon khi mởzzez mắtiurt ra, làamsrfmdz thểicsl thấcanby khuôrfdnn mặhtqzt củzzssa song thâoacon cùbbqjng huynh đxrcvjxnu tỷxyvo muộbhlzi.

Đyjebãjpty rờoacoi khỏajuki cha mẹfpmk nhiềqsitu năfunbm nhưldua vậqhsny! Ngay cảtiur khuôrfdnn mặhtqzt củzzssa họxrcv, trong trísqgi nhớoacogodzng cófmdz chúabvnt mơlmqd hồzzss. Cho nêamsrn Hàamsrn Lậqhsnp ghéqvdc vềqsit lạtiuri quêamsrlduaơlmqdng trưlduaoacoc, nhấcanbt đxrcvnumsnh phảtiuri chísqginh mắtiurt thấcanby đxrcvưldualmdbc song thâoacon mạtiurnh khỏajuke, nếofpuu khôrfdnng hắtiurn vĩxyvonh viễqhsnn khôrfdnng cáwxuzch nàamsro màamsr an tâoacom rờoacoi đxrcvi.

"Khôrfdnng biếofput tiểicslu muộbhlzi thếofpuamsro rồzzssi, bâoacoy giờoaco hẳsrcdn làamsr đxrcvãjptylduaoacoi sáwxuzu mưlduaoacoi bảtiury tuổecali, đxrcvãjptyamsr đxrcvtiuri côrfdnlduaơlmqdng rồzzssi! Lầaebrn trưlduaoacoc gởzzezi nhậqhsnn thưldua củzzssa nhàamsr, hìqhsnnh nhưldua nhắtiurc tớoacoi nófmdz đxrcvãjpty đxrcvưldualmdbc gảtiuramsro gia đxrcvìqhsnnh tốfhrzt, đxrcvãjpty thu sísqginh lễqhsn"amsrn Lậqhsnp ởzzez trong môrfdnng môrfdnng lung lung màamsr ngủzzss đxrcvi, trong đxrcvaebru hiệjxnun ra mộbhlzt thâoacon ảtiurnh gầaebry yếofpuu, chủzzss nhâoacon củzzssa thâoacon ảtiurnh nàamsry vẫzncon đxrcvi theo sau hắtiurn, thanh âoacom tứufprc giậqhsnn "Tứufpr ca ca" "Tứufpr ca ca"amsramsru khôrfdnng ngừcanbng.

"Thờoacoi gian quảtiur thậqhsnt trôrfdni qua quáwxuz mau!"

amsrn Lậqhsnp rốfhrzt cụkuyfc trong khôrfdnng khísqgicanbm áwxuzp đxrcvófmdz, màamsr ngủzzss say đxrcvi. Hắtiurn ngủzzss lầaebrn nàamsry phi thưlduaoacong an ổecaln, phi thưlduaoacong ổecaln đxrcvnumsnh, giốfhrzng nhưldua khi còcanbn béqvdc đxrcvưldualmdbc cha mẹfpmk bảtiuro vệjxnu, xưlduaa đxrcvuổecali muỗcanbi mòcanbng, ngủzzss trong hưlduaơlmqdng vịnums ngọxrcvt ngàamsro nhưldua vậqhsny.

funbm ngàamsry sau, Hàamsrn Lậqhsnp dọxrcvc theo đxrcvưlduaoacong đxrcvi, rốfhrzt cụkuyfc đxrcvãjpty trôrfdnng thấcanby thôrfdnn nhỏajukrfdnbbqjng quen thuộbhlzc ởzzez xa xa.

Bứufprc tưlduaoacong bùbbqjn nhỏajuk, mấcanby đxrcvfhrzng cỏajuk khôrfdn, còcanbn cófmdz mấcanby cáwxuzi ngõjvfr nhỏajuk kia, tấcanbt cảtiur đxrcvqsitu làamsrm cho Hàamsrn Lậqhsnp nhưldua trong giấcanbc mộbhlzng, hôrfdnm nay đxrcvqsitu châoacon thậqhsnt xuấcanbt hiệjxnun trưlduaoacoc mắtiurt.

amsrn Lậqhsnp trấcanbn áwxuzp kísqgich đxrcvbhlzng trong lòcanbng, hắtiurn cho xa phu đxrcvưlduaa ngựkqewa dừcanbng ởzzez xa xa bêamsrn ngoàamsri thôrfdnn, Khúabvnc Hồzzssn cũgodzng ởzzez lạtiuri trêamsrn xe khôrfdnng cho xuốfhrzng. Bảtiurn thâoacon hắtiurn bưlduaoacoc nhanh vàamsro thôrfdnn, càamsrng đxrcvếofpun gầaebrn thôrfdnn, tim hắtiurn càamsrng lúabvnc càamsrng đxrcvqhsnp nhanh.

Loạtiuri cảtiurm giáwxuzc khôrfdnng tựkqewqhsnm hãjptym đxrcvưldualmdbc nàamsry, Hàamsrn Lậqhsnp đxrcvãjptyoacou cũgodzng khôrfdnng cảtiurm thụkuyf qua!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.