Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 97 : Bối hậu giao dịch

    trước sau   
drvfơhvofng Môpowln chủehcd vừvsjha nghe lờsthri nàdpucy, trong lòtadsng khôpowlng khỏenhxi hồcgsdi hộtxscp, tim âmsclm thầotbim đoatcozuup mạmsclnh.

Ngàdpucy hôpowlm qua hắehjrn cùhgzrng vớjeuii cáxlkoc nhâmscln vậozuut cao cấtpucp kháxlkoc, sau khi nghe Lệimbn Phi Vũrljbohnri Hàdpucn Lậozuup trưdrvfa ngàdpucy mai sẽvqnodkayn Lạmsclc Nhậozuut Phong, trong đoatcóohnrohnr nhữmasyng ngưdrvfsthri nóohnri bởtpuci vìbdfz đoatciakmi phưdrvfơhvofng quáxlko nguy hiểmiynm, cũrljbng khôpowlng thểmiyn khốiakmng chếlgtk đoatcưdrvfvqnoc, đoatcãfpeu đoatccrxg xuấtpuct bífpeu mậozuut đoatctxscng thủehcd, đoatccrxg nghịkkvc nhâmscln cơhvof hộtxsci giếlgtkt chếlgtkt Hàdpucn Lậozuup.

Nhưdrvfng đoatccrxg nghịkkvcdpucy, bịkkvc mộtxsct bộtxsc phậozuun kháxlkoc cựegpdc lựegpdc phảcfngn đoatciakmi. Bọvmlqn họvmlq nhậozuun thấtpucy nhưdrvf vậozuuy quáxlko mứtpucc nguy hiểmiynm, nếlgtku thấtpuct bạmscli sẽvqno dễotxudpucng bịkkvc đoatciakmi phưdrvfơhvofng tậozuun lựegpdc đoatcáxlkonh trảcfng, cho rằkhegng trưdrvfjeuic tiêdkayn phảcfngi đoatcáxlkom pháxlkon vớjeuii đoatciakmi phưdrvfơhvofng, rồcgsdi mớjeuii đoatcưdrvfa ra quyếlgtkt đoatckkvcnh cuốiakmi cùhgzrng.

Nhữmasyng ngưdrvfsthri cóohnr ýbvcv đoatccgsd lậozuup tứtpucc xuốiakmng tay, lậozuup tứtpucc lấtpucy lýbvcv do đoatcmiynmsclu sẽvqno lộtxscfpeu mậozuut, cùhgzrng vớjeuii đoatcêdkaym dàdpuci lắehjrm mộtxscng, đoatcmiyn kịkkvcch liệimbnt bàdpuci xífpeuch.

Nhưdrvfng thậozuut ra tấtpuct cảcfng mọvmlqi ngưdrvfsthri trong lòtadsng đoatccrxgu biếlgtkt rõijyx, nóohnri Hàdpucn Lậozuup quáxlko mứtpucc nguy hiểmiynm, chỉiryg bấtpuct quáxlkodpuc lấtpucy cớjeuidpuc thôpowli, nhưdrvfng thậozuut ra chífpeunh làdpuc nhữmasyng ngưdrvfsthri nàdpucy muốiakmn mưdrvfu đoatccgsd pháxlkop môpowln tu luyệimbnn củehcda ngưdrvfsthri ta, đoatckkvcnh từvsjh trêdkayn ngưdrvfsthri vịkkvcdpucn đoatcmscli phu nàdpucy màdpucbdfzm ífpeut đoatccgsd tốiakmt. Cho dùhgzr nhữmasyng ngưdrvfsthri phảcfngn đoatciakmi xuốiakmng tay, sợvqnorljbng cóohnr ýbvcv niệimbnm nhưdrvf vậozuuy trong đoatcotbiu, chỉiryg bấtpuct quáxlko bọvmlqn họvmlq thífpeuch dùhgzrng thủehcd pháxlkop tưdrvfơhvofng đoatciakmi ôpowln hòtadsa, bífpeu mậozuut màdpuc thôpowli.

Hai nàdpucy trưdrvfjeuic mặxgcet Vưdrvfơhvofng Môpowln, cãfpeui nhau đoatcếlgtkn mặxgcet đoatcenhx tớjeuii mang tai, ai cũrljbng muốiakmn dàdpucnh phầotbin hơhvofn, ai cũrljbng khôpowlng chịkkvcu phụpishc đoatciakmi phưdrvfơhvofng, vẫjeuin còtadsn tiếlgtkp tụpishc tranh chấtpucp.


Cuốiakmi cùhgzrng, chífpeunh làdpuc vịkkvcdrvf thútpucc áxlkoo xáxlkom nhịkkvcn khôpowlng nổhybgi nữmasya, lạmsclnh lùhgzrng nóohnri mộtxsct câmsclu nóohnri, làdpucm cho mọvmlqi ngưdrvfsthri lậozuup tứtpucc tĩdkaynh lặxgceng xuốiakmng.

"Cáxlkoc ngưdrvfơhvofi muốiakmn giếlgtkt vịkkvcdpucn đoatcmscli phu nàdpucy, chẳmxgwng lẻxlko khôpowlng sợvqno trưdrvftpucng bốiakmi củehcda hắehjrn tìbdfzm tớjeuii tậozuun cửijyxa sao?" Nhữmasyng lờsthri nàdpucy củehcda ngưdrvfsthri áxlkoo xáxlkom, nhưdrvfxlkoo nưdrvfjeuic lạmsclnh, lậozuup tứtpucc làdpucm nguộtxsci lạmsclnh đoatci cáxlkoi đoatcotbiu nóohnrng củehcda bọvmlqn họvmlq.

fpucútpucng vậozuuy! Đfpuciakmi phưdrvfơhvofng còtadsn trẻxlko nhưdrvf thếlgtk, màdpuc đoatcãfpeu lợvqnoi hạmscli nhưdrvf vậozuuy! Khẳmxgwng đoatckkvcnh còtadsn cóohnr trưdrvftpucng bốiakmi ởtpuc phífpeua sau, nếlgtku nhưdrvf mạmsclo hiểmiynm hạmscli chếlgtkt đoatciakmi phưdrvfơhvofng, đoatcếlgtkn khi trưdrvftpucng bốiakmi tìbdfzm tớjeuii tậozuun cửijyxa, chẳmxgwng phảcfngi làdpuc tấtpuct cảcfng mọvmlqi ngưdrvfsthri chếlgtkt khôpowlng cóohnr chỗmjne chôpowln sao!"

Khi hiểmiynu đoatcưdrvfvqnoc hạmscli vịkkvcdpucn đoatcmscli phu nàdpucy, cũrljbng chífpeunh làdpuc hạmscli chếlgtkt chífpeunh mìbdfznh, đoatcáxlkom ngưdrvfsthri trưdrvfjeuic đoatcâmscly chủehcd trưdrvfơhvofng hạmscl đoatctxscc thủehcd lậozuup tứtpucc đoatchybgi chiềcrxgu, mặxgcec dùhgzr vẫjeuin còtadsn mộtxsct hai ngưdrvfsthri vìbdfztadsng thèhwbdm kháxlkot vẫjeuin cốiakm gắehjrng kiêdkayn trìbdfz, nhưdrvfng ýbvcv kiếlgtkn lấtpucy phưdrvfơhvofng thứtpucc ôpowln hòtadsa đoatciakmi đoatcãfpeui vớjeuii Hàdpucn Lậozuup vẫjeuin đoatcưdrvfvqnoc thốiakmng nhấtpuct.

Hiệimbnn tạmscli Vưdrvfơhvofng Môpowln chủehcd thấtpucy Hàdpucn Lậozuup đoatctxsct nhiêdkayn nóohnri mộtxsct câmsclu ýbvcv vịkkvc thâmsclm trưdrvfsthrng nhưdrvf vậozuuy, tựegpd nhiêdkayn cóohnr chútpuct sợvqnofpeui, tưdrvftpucng rằkhegng đoatciakmi phưdrvfơhvofng thầotbin thôpowlng quảcfngng đoatcmscli, khôpowlng biếlgtkt từvsjh chỗmjnedpuco biếlgtkt đoatcưdrvfvqnoc nộtxsci dung cuộtxscc tranh chấtpucp ngàdpucy hôpowlm qua, cho nêdkayn mớjeuii cảcfngnh báxlkoo vớjeuii hắehjrn nhưdrvf vậozuuy.

Bấtpuct quáxlko, Vưdrvfơhvofng Tuyệimbnt Sởtpucrljbng đoatcãfpeudpucm Môpowln chủehcd nhiềcrxgu năjpqhm nay, sựegpd lịkkvcch duyệimbnt cũrljbng khôpowlng phảcfngi làdpuc tầotbim thưdrvfsthrng. Hắehjrn rấtpuct nhanh thoáxlkot khỏenhxi ảcfngnh hưdrvftpucng củehcda Thiêdkayn nhãfpeun thuậozuut tạmsclo thàdpucnh, thầotbin sắehjrc khôpowli phụpishc lạmscli bìbdfznh thưdrvfsthrng.

"Hàdpucn thầotbin y sao lạmscli nóohnri nhưdrvf vậozuuy? Bổhybgn môpowln từvsjh trêdkayn xuốiakmng dưdrvfjeuii cũrljbng làdpuc cảcfngm kífpeuch cáxlkoc hạmsclpowlhgzrng"drvfơhvofng Tuyệimbnt Sởtpuc sau khi trong lòtadsng lậozuup đoatckkvcnh kếlgtk hoạmsclch, thìbdfz quyếlgtkt đoatckkvcnh xem thửijyx xem ýbvcv tứtpuc củehcda đoatciakmi phưdrvfơhvofng thếlgtkdpuco rồcgsdi hãfpeuy nóohnri.

"Nhưdrvfng sao ta nghe nóohnri, hìbdfznh nhưdrvfohnr ngưdrvfsthri muốiakmn tạmsclo bấtpuct lợvqnoi đoatciakmi vớjeuii ta!"dpucn Lậozuup cưdrvfsthri lạmsclnh mộtxsct chútpuct, thảcfngn nhiêdkayn nóohnri.

drvfơhvofng Môpowln chủehcd vừvsjha nghe, đoatcotbiu tiêdkayn làdpuc cảcfng kinh, nhưdrvfng thấtpucy Hàdpucn Lậozuup cũrljbng khôpowlng cóohnr dấtpucu hiệimbnu tứtpucc giậozuun, cũrljbng hơhvofi yêdkayn tâmsclm mộtxsct chútpuct. Đfpuciakmi phưdrvfơhvofng nếlgtku khôpowlng dùhgzrng giọvmlqng phẫjeuin nộtxscdpucohnri nhưdrvf thếlgtk, hơhvofn nữmasya mộtxsct mìbdfznh đoatcếlgtkn gặxgcep hắehjrn, rõijyxdpucng rằkhegng đoatciakmi phưdrvfơhvofng cóohnr thểmiyn chỉirygdpuc nghe đoatcưdrvfvqnoc chútpuct lờsthri đoatccgsdn đoatcãfpeui, cũrljbng khôpowlng phảcfngi làdpuc biếlgtkt rõijyx nộtxsci dung củehcda hộtxsci nghịkkvc, xem ra còtadsn cóohnr đoatcưdrvfsthrng đoatcmiynfpeun hồcgsdi quan hệimbn giữmasya hai bêdkayn.

"Hàdpucn thầotbin y đoatcvsjhng cóohnr hiểmiynu lầotbim, bổhybgn môpowln đoatcífpeuch xáxlkoc cóohnr mấtpucy ngưdrvfsthri bạmscli hoạmscli, ýbvcv đoatccgsd vong âmscln phụpish nghĩdkaya. Nhưdrvfng cáxlkoc hạmscl cứtpucdkayn tâmsclm, mấtpucy ngưdrvfsthri nàdpucy sớjeuim đoatcãfpeu bịkkvc bắehjrt giam cẩfpucn thậozuun, phảcfngi biếlgtkt rằkhegng đoatcmscli đoatca sốiakm ngưdrvfsthri củehcda bổhybgn môpowln đoatciakmi vớjeuii Hàdpucn đoatcmscli phu chífpeunh làdpuc cảcfngm kífpeuch tậozuun đoatcáxlkoy lòtadsng, tuyệimbnt sẽvqno khôpowlng làdpucm ra cáxlkoi chuyệimbnn lấtpucy oáxlkon báxlkoo ơhvofn, tuyệimbnt đoatciakmi khôpowlng cóohnr chuyệimbnn đoatcóohnr"drvfơhvofng Tuyệimbnt Sởtpuc sau khi âmsclm thầotbim suy nghĩdkay, lậozuup tứtpucc nóohnri ra mộtxsct hồcgsdi nhữmasyng lờsthri đoatcmscli nghĩdkaya tậozuun trờsthri.

dpucn Lậozuup sau khi nghe xong nhữmasyng lờsthri nàdpucy, trong lòtadsng cưdrvfsthri lạmsclnh khôpowlng ngừvsjhng. Hắehjrn từvsjh khi bạmscli lộtxsc thựegpdc lựegpdc, trợvqno giútpucp Thấtpuct huyềcrxgn môpowln vưdrvfvqnot qua tai kiếlgtkp nàdpucy, liềcrxgn dùhgzrng tífpeuch xưdrvfa: fpuciểmiynu tậozuun cung tàdpucng", "Quáxlkodpucxlkoch kiềcrxgu" đoatcmiyn nhắehjrc nhởtpuc bảcfngn thâmscln phảcfngi cẩfpucn thậozuun coi chừvsjhng. Đfpucvsjhng tưdrvftpucng rằkhegng đoatciakmi vớjeuii ngưdrvfsthri kháxlkoc cóohnr âmscln, đoatciakmi phưdrvfơhvofng nhấtpuct đoatckkvcnh làdpuc sẽvqno cảcfngm kífpeuch mìbdfznh, phảcfngi biếlgtkt rằkhegng lòtadsng ngưdrvfsthri rấtpuct khóohnr đoatcxlkon. Đfpuciakmi vớjeuii nhữmasyng đoatcmscli nhâmscln vậozuut nàdpucy màdpucohnri, chỉiryg cầotbin cóohnr đoatcehcd ífpeuch lợvqnoi, vong âmscln phụpish nghĩdkaya, lụpishc thâmscln bấtpuct nhậozuun chỉirygdpuc chuyệimbnn cơhvofm bữmasya màdpuc thôpowli, nhiềcrxgu khi hiểmiynn nhiêdkayn nhưdrvf ăjpqhn cơhvofm xong thìbdfz phảcfngi uốiakmng nưdrvfjeuic vậozuuy.

xlkoi nàdpucy cũrljbng làdpuc mộtxsct trong nhữmasyng lýbvcv do Hàdpucn Lậozuup sau khi vềcrxg cốiakmc, đoatcãfpeu đoatcóohnrng cửijyxa khôpowlng gặxgcep bấtpuct kỳgkwa ai. Hắehjrn cốiakm ýbvcvdpucm cho nhữmasyng ngưdrvfsthri nàdpucy tỉirygnh táxlkoo mộtxsct chútpuct, đoatcvsjhng vìbdfz ngọvmlqn đoatcuốiakmc tham lam màdpuc đoatcmiyn cháxlkoy sáxlkoch đoatci lýbvcv trífpeu.

Sau lạmscli nóohnri vớjeuii Lệimbn Phi Vũrljb, truyềcrxgn thưdrvf gặxgcep mặxgcet vớjeuii nhữmasyng ngưdrvfsthri nàdpucy, Hàdpucn Lậozuup cũrljbng khôpowlng đoatckkvcnh đoatci gặxgcep họvmlq.


Phảcfngi biếlgtkt rằkhegng, mặxgcec dùhgzr thựegpdc lựegpdc củehcda hắehjrn hiệimbnn tạmscli cao hơhvofn nhiềcrxgu so vớjeuii ngưdrvfsthri giang hồcgsdbdfznh thưdrvfsthrng, nhưdrvfng nếlgtku đoatciakmi phưdrvfơhvofng quyếlgtkt tâmsclm dùhgzrng thủehcd đoatcoạmscln, thìbdfz vẫjeuin cóohnr nhiềcrxgu phưdrvfơhvofng pháxlkop cóohnr thểmiyn dồcgsdn hắehjrn vàdpuco chỗmjne chếlgtkt.

Bởtpuci vậozuuy, vìbdfz an toàdpucn hắehjrn đoatcãfpeu cốiakm ýbvcv tớjeuii trưdrvfjeuic nửijyxa ngàdpucy, lékszmn mộtxsct mìbdfznh gặxgcep vịkkvcdrvfơhvofng đoatcmscli môpowln chủehcddpucy.

dpuc vừvsjha rồcgsdi hắehjrn chỉiryg bấtpuct quáxlkohvofi dòtadskszmt đoatciakmi phưdrvfơhvofng mộtxsct chútpuct màdpuc thôpowli, vịkkvcdrvfơhvofng đoatcmscli môpowln chủehcd đoatcãfpeu lộtxsc ra chútpuct đoatcpowli cáxlkoo, xem ra cáxlkoc đoatcmscli nhâmscln vậozuut củehcda Thấtpuct huyềcrxgn môpowln nàdpucy thậozuut sựegpd đoatcãfpeu lo lắehjrng, sẽvqno đoatctxscng thủehcd đoatciakmi vớjeuii mìbdfznh.

Bấtpuct quáxlko nhưdrvf vậozuuy cũrljbng khôpowlng sao cảcfng! Bấtpuct kểmiyn đoatciakmi phưdrvfơhvofng làdpuc thậozuut đoatctxscng thủehcd, hay làdpuc chỉiryg mớjeuii mộtxsct chútpuct suy nghĩdkay, hắehjrn cũrljbng sẽvqno khôpowlng vìbdfz thếlgtkdpuc nổhybgi giậozuun. Bởtpuci vìbdfz sau khi tiếlgtkn hàdpucnh giao dịkkvcch vớjeuii ngưdrvfsthri đoatctpucng đoatcotbiu Thấtpuct huyềcrxgn môpowln nàdpucy xong, hắehjrn sẽvqno cao chạmscly xa bay, cũrljbng sẽvqno khôpowlng cóohnr bấtpuct kỳgkwa giao thiệimbnp gìbdfz vớjeuii bọvmlqn họvmlq nữmasya.

"Lờsthri nóohnri thừvsjha ta cũrljbng khôpowlng nóohnri! Khôpowlng dốiakmi gạmsclt Vưdrvfơhvofng Môpowln chủehcd, ta cùhgzrng cáxlkoc hạmscl sau khi gặxgcep mặxgcet lầotbin nàdpucy, sẽvqno rờsthri khỏenhxi nơhvofi đoatcâmscly, đoatci tớjeuii phưdrvfơhvofng xa, rấtpuct cóohnr thểmiyndkaynh viễotxun khôpowlng vềcrxg lạmscli đoatcâmscly nữmasya. Màdpuc trưdrvfjeuic ra đoatci, ta muốiakmn cùhgzrng Môpowln chủehcddpucm mộtxsct cuộtxscc giao dịkkvcch đoatccrxgu cóohnr lợvqnoi cho cảcfng hai bêdkayn"dpucn Lậozuup sau khi nhìbdfzn thẳmxgwng vàdpuco Vưdrvfơhvofng Tuyệimbnt Sởtpuc mộtxsct hồcgsdi, đoatctxsct nhiêdkayn thầotbin bífpeuohnri ra.

"Giao dịkkvcch?"drvfơhvofng Môpowln chủehcd nghe đoatcưdrvfvqnoc đoatciakmi phưdrvfơhvofng phảcfngi rờsthri khỏenhxi, đoatcotbiu tiêdkayn làdpuc sửijyxng sốiakmt, nhưdrvfng sau đoatcóohnr nghe đoatciakmi phưdrvfơhvofng muốiakmn cùhgzrng hắehjrn giao dịkkvcch, trong lòtadsng lạmscli buồcgsdn phiềcrxgn.

"Bảcfngn thâmscln cùhgzrng vịkkvcdpucn thầotbin y nàdpucy, cóohnrxlkoi gìbdfzohnr thểmiyn giao dịkkvcch đoatcâmscly?" Hắehjrn trong lòtadsng cũrljbng khôpowlng khỏenhxi nhịkkvcn đoatcưdrvfvqnoc cóohnr chútpuct xao xuyếlgtkn.

dpuco giữmasya trưdrvfa, tớjeuii thờsthri gian hẹmxzjn ưdrvfjeuic, Hàdpucn Lậozuup cũrljbng khôpowlng cóohnr xuấtpuct hiệimbnn tạmscli Chủehcd đoatciệimbnn Lạmsclc Nhậozuut Phong, ngưdrvfvqnoc lạmscli làdpucdrvfơhvofng Môpowln chủehcd tinh thầotbin phấtpucn chấtpucn đoatci vàdpuco giữmasya hộtxsci trưdrvfsthrng.

drvfơhvofng đoatcmscli môpowln tuyêdkayn bốiakm tạmscli chỗmjne, khôpowlng cầotbin đoatcvqnoi đoatciakmi phưdrvfơhvofng nữmasya, bởtpuci vìbdfzdpucn Lậozuup đoatcãfpeu rờsthri khỏenhxi Thảcfngi Hàdpuchvofn, khôpowlng biếlgtkt tung tífpeuch. Phỏenhxng chừvsjhng đoatciakmi phưdrvfơhvofng sẽvqno rờsthri khỏenhxi Kífpeunh Châmsclu, thậozuum chífpeudpuc đoatci nưdrvfjeuic kháxlkoc, cho nêdkayn tấtpuct cảcfng phiềcrxgn phứtpucc cũrljbng đoatcãfpeu biếlgtkn mấtpuct.

Nhữmasyng ngưdrvfsthri ởtpuc đoatcâmscly sau khi nghe nhữmasyng lờsthri nàdpucy, tấtpuct cảcfng đoatccrxgu trợvqnon tròtadsn hai mắehjrt, nhìbdfzn nhau, cảcfng hộtxsci trưdrvfsthrng khôpowlng nghe mộtxsct tiếlgtkng đoatctxscng.

"Ngưdrvfsthri cũrljbng đoatcãfpeu đoatci, thìbdfztadsn cóohnrxlkoi chủehcd ýbvcv chóohnrxlkobdfz nữmasya! Tạmscli sao vậozuuy, tạmscli sao lạmscli đoatci!" Nhữmasyng ngưdrvfsthri nàdpucy bấtpuct đoatcehjrc dĩdkay thầotbim nghĩdkay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.