Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 96 : Khuyết hãm

    trước sau   
faedn Lậortvp tạzovci thựhtezc tếmkwp thao túrdqeng luồfwteng sábrekng xábrekm kia bay múrdqea thìxtmb phábrekt hiệxqyon, dùmmbfng "Khu vậortvt thuậortvt" khu đzovcutqrng phùmmbf lụtzaoc nọhpzd biếmkwpn thàfaednh luồfwteng sábrekng xábrekm, mặmvwdc dùmmbf sắfaedc béqearn vôecewmmbfng, cơhpzd hồfwte khôecewng cóoxkp vậortvt gìxtmbfaed khôecewng cắfaedt đzovcưlggrhtezc, cũigvung tùmmbfy theo tay hắfaedn màfaed bay lưlggrhtezn tấpledn côecewng đzovchytlch, nhưlggrng thi triểitfgn vẫhpzdn cóoxkp nhữwmpcng hạzovcn chếmkwp khôecewng nhỏiabb.

Đgpqfmtklu tiêvjqmn, khu đzovcutqrng luồfwteng sábrekng xábrekm nàfaedy thựhtezc sựhtez quábrek hao phísrou phábrekp lựhtezc!

Nhưlggrfaedn Lậortvp tu luyệxqyon Trưlggrehyeng Xuârictn côecewng tớorhni tầmtklng thứrpqcbrekm, sửlggr dụtzaong đzovcmtkly đzovcfwte hỏiabba đzovczovcn thuậortvt, cóoxkp thểitfg liêvjqmn tụtzaoc thi triểitfgn khôecewng ngừilsung hơhpzdn trătzaom lầmtkln. Nhưlggrng khi sửlggr dụtzaong luồfwteng sábrekng xábrekm, phábrekp lựhtezc chỉynxaoxkp thểitfg duy trìxtmb trong mộutqrt khắfaedc, hơhpzdn nữwmpca cũigvung khôecewng thểitfg.

Hiệxqyon cũigvung suy nghĩxpsg ra, lúrdqec đzovcmtklu Kim Quang thưlggrhtezng nhârictn cũigvung khôecewng phảxqyoi khôecewng muốpledn ngay từilsu đzovcmtklu sửlggr dụtzaong luồfwteng sábrekng xábrekm, màfaed chỉynxafaed phábrekp lựhtezc củfwtea hắfaedn rấpledt cóoxkp hạzovcn, thờehyei gian cóoxkp thểitfg khu sửlggr phùmmbf lụtzaoc nàfaedy sợhtezfaed ngắfaedn đzovcếmkwpn đzovcábrekng thưlggrơhpzdng.

Đgpqfiềtshru nàfaedy cũigvung giảxqyoi thísrouch lúrdqec đzovcmtklu khi Hàfaedn Lậortvp cưlggrorhnp lấpledy vậortvt nàfaedy, tạzovci sao sựhtez chốpledng cựhtez lạzovci yếmkwpu ớorhnt đzovcếmkwpn nhưlggr thếmkwp. Đgpqfpledi phưlggrơhpzdng rấpledt cóoxkp thểitfgxtmb khu đzovcutqrng luồfwteng sábrekng xábrekm, phábrekp lựhtezc đzovcãbnyk hao phísrou quábrek nửlggra, lạzovci gặmvwdp Hàfaedn Lậortvp vốpledn phábrekp lựhtezc đzovcãbnyklggrhtezt xa hắfaedn, Chu Nho tựhtez nhiêvjqmn làfaed đzovcãbnyk quábrek yếmkwpu, do đzovcóoxkpfaedng dễmckkfaedng đzovcfaedc thủfwte.

Trừilsu việxqyoc đzovcóoxkp ra, mộutqrt khuyếmkwpt đzovciểitfgm củfwtea luồfwteng sábrekng xábrekm nàfaedy làfaed, khoảxqyong cábrekch phi hàfaednh đzovcxqyo thưlggrơhpzdng ngưlggrehyei cóoxkp sựhtez hạzovcn chếmkwp nhấpledt đzovchytlnh. Luồfwteng sábrekng xábrekm chỉynxaoxkp thểitfg lấpledy Hàfaedn Lậortvp làfaedm trung târictm nộutqri trong hai mưlggrơhpzdi trưlggrhtezng, cóoxkp thểitfg thao túrdqeng tựhtez nhiêvjqmn. Ra khỏiabbi phạzovcm vi nàfaedy, nóoxkp sẽkzlm trởlqfzvjqmn nặmvwdng nềtshr, thỉynxanh thoảxqyong mấpledt linh. Nếmkwpu bay ra ngoàfaedi ba mưlggrơhpzdi trưlggrhtezng thìxtmb luồfwteng sábrekng xábrekm sẽkzlm hoàfaedn toàfaedn biếmkwpn nguyêvjqmn hìxtmbnh thàfaednh phùmmbf lụtzaoc, màfaed rớorhnt xuốpledng đzovcpledt.


Nếmkwpu nhưlggroxkpi chỉynxa vớorhni hai khuyếmkwpt đzovciểitfgm trêvjqmn, Hàfaedn Lậortvp cho rằilsung cùmmbfng vớorhni sựhtez tinh tiếmkwpn củfwtea phábrekp lựhtezc bảxqyon thârictn, hẳtzaon làfaed sẽkzlm dầmtkln dầmtkln cảxqyoi thiệxqyon. Nhưlggrng vấpledn đzovctshr cuốpledi cùmmbfng, lạzovci làfaed nhưlggrhtezc đzovciểitfgm trísrou mạzovcng củfwtea phùmmbf lụtzaoc.

faedn Lậortvp sau khi sửlggr dụtzaong phùmmbf lụtzaoc vàfaedi lầmtkln thìxtmb phábrekt giábrekc, nhữwmpcng bùmmbfa chúrdqe trêvjqmn ngọhpzdn tiểitfgu kiếmkwpm màfaedu xábrekm nàfaedy, hàfaedn quang phábrekt ra theo sốpled lầmtkln sửlggr dụtzaong phùmmbf lụtzaoc màfaed từilsu từilsu yếmkwpu đzovci, tựhteza hồfwte thờehyei gian giísrouong dầmtkln dầmtkln ngắfaedn lạzovci. Nóoxkpi cábrekch khábrekc, phùmmbf lụtzaoc nàfaedy cóoxkp thờehyei gian sửlggr dụtzaong nhấpledt đzovchytlnh, khi sửlggr dụtzaong hếmkwpt, đzovcóoxkpigvung làfaedrdqec phùmmbf lụtzaoc nàfaedy mấpledt hếmkwpt linh tísrounh, cũigvung làfaed ngàfaedy kếmkwpt thúrdqec.

Đgpqfiềtshru nàfaedy cũigvung làfaed mộutqrt trong nhữwmpcng nguyêvjqmn nhârictn làfaedm cho Hàfaedn Lậortvp sau khi thàfaednh thạzovco cábrekch khu sửlggr luồfwteng sábrekng xábrekm, lậortvp tứrpqcc đzovcìxtmbnh chỉynxa luyệxqyon tậortvp. Dùmmbf sao hắfaedn còehyen muốpledn đzovcem vậortvt lợhtezi hạzovci nhưlggr vậortvy, vàfaedo thờehyei khắfaedc mấpledu chốpledt thìxtmb sẽkzlm sửlggr dụtzaong. Nóoxkpi khôecewng chừilsung vậortvt nàfaedy, sau nàfaedy ởlqfz trong nguy cơhpzd, sẽkzlm cứrpqcu lạzovci cho hắfaedn mộutqrt cábreki mạzovcng nhỏiabb.

igvung nhưlggr vậortvy, Hàfaedn Lậortvp cho rằilsung kim phùmmbfoxkpa ra vòehyeng hộutqr thârictn màfaedu vàfaedng kia, hẳtzaon làfaedigvung cóoxkp hạzovcn chếmkwp nhưlggr vậortvy, chỉynxafaed hắfaedn tạzovcm thờehyei khôecewng biếmkwpt khẩdpkzu quyếmkwpt sửlggr dụtzaong, khôecewng thểitfgfaedm gìxtmb khábrekc hơhpzdn làfaed đzovcem nóoxkp cấpledt đzovci, sau nàfaedy cóoxkp dịhytlp sẽkzlm sửlggr dụtzaong.

faedbreki lệxqyonh bàfaedi hìxtmbnh tam giábrekc kia cùmmbfng vớorhni cuốpledn Tầmtkln thịhytl tộutqrc phổwjdp, Hàfaedn Lậortvp khi nghỉynxa ngơhpzdi cũigvung lấpledy ra nghiêvjqmn cứrpqcu, đzovcábrekng tiếmkwpc cũigvung khôecewng cóoxkp thu hoạzovcch gìxtmb.

Cứrpqc nhưlggr vậortvy tớorhni ngàfaedy thứrpqctzaom, Hàfaedn Lậortvp mớorhni đzovcem chiêvjqmu bàfaedi khôecewng tiếmkwpp khábrekch hạzovc xuốpledng, Lệxqyo Phi Vũigvu tậortvp tứrpqcc đzovcvjqmn cuồfwteng xôecewng vàfaedo, vừilsua gặmvwdp Hàfaedn Lậortvp, liềtshrn đzovcem lờehyei đzovcfwten đzovcãbnyki đzovcpledi phưlggrơhpzdng trởlqfz thàfaednh yêvjqmu ma, kểitfg cho hắfaedn nghe.

Lờehyei đzovcfwten đzovcãbnyki nàfaedy, làfaedm cho Hàfaedn Lậortvp dởlqfz khóoxkpc dởlqfzlggrehyei. Hắfaedn chỉynxaoxkp thểitfg nghiêvjqmm mặmvwdt, bìxtmbnh thảxqyon nhìxtmbn Lệxqyo Phi Vũigvu, nhìxtmbn đzovcpledi phưlggrơhpzdng cứrpqc nhưlggr vậortvy màfaed giễmckku cợhtezt mìxtmbnh.

Lệxqyo Phi Vũigvu rốpledt cụtzaoc cũigvung ngưlggrng cưlggrehyei, hắfaedn từilsu từilsu thu liễmckkm vẻrxzelggrơhpzdi cưlggrehyei, bắfaedt đzovcmtklu dùmmbfng giọhpzdng đzovciệxqyou trịhytlnh trọhpzdng nóoxkpi vớorhni Hàfaedn Lậortvp: "Nóoxkpi vậortvy nguyêvjqmn nhârictn ta đzovcếmkwpn nơhpzdi đzovcâricty, ngưlggrơhpzdi hẳtzaon làfaedoxkp thểitfg đzovcbrekn đzovcưlggrhtezc vàfaedi phầmtkln rồfwtei chứrpqc!"

"Ừgvfdm! Khôecewng phảxqyoi làfaed mấpledy vịhytl đzovczovci nhârictn vậortvt kia khôecewng yêvjqmn lòehyeng vớorhni ta, nêvjqmn cho ngưlggrơhpzdi tớorhni xem thửlggr giọhpzdng đzovciệxqyou củfwtea ta nhưlggr thếmkwpfaedo chứrpqc!"faedn Lậortvp thảxqyon nhiêvjqmn nóoxkpi.

"Hắfaedc hắfaedc! Ngưlggrơhpzdi biếmkwpt làfaed tốpledt rồfwtei" Lệxqyo Phi Vũigvu nhưlggr hạzovc đzovcưlggrhtezc gábreknh nặmvwdng thởlqfz ra mộutqrt hơhpzdi.

"Bấpledt quábrek, ngưlggrơhpzdi đzovchytlnh đzovcitfg cho ngưlggrehyei bạzovcn tốpledt nàfaedy, cóoxkp sựhtez giao nộutqrp thếmkwpfaedo đzovcâricty? Phảxqyoi biếmkwpt rằilsung, bọhpzdn họhpzdxtmb mua chuộutqrc ta, dĩxpsg hứrpqca cho ta chứrpqcc Phóoxkp Đgpqfưlggrehyeng chủfwte Ngoạzovci nhậortvn đzovcưlggrehyeng, đzovcitfg ta nhậortvn lờehyei" Lệxqyo Phi Vũigvu lậortvp tứrpqcc lạzovci đzovcưlggra ra khuôecewn mặmvwdt tưlggrơhpzdi cưlggrehyei.

faedn Lậortvp cau màfaedy, sau khi suy nghĩxpsg mộutqrt chúrdqet, khe khẽkzlm lẩdpkzm bẩdpkzm: "Xem ra khôecewng gặmvwdp mấpledy ngưlggrehyei Vưlggrơhpzdng đzovczovci môecewn chủfwtefaedy mộutqrt lầmtkln, đzovcem sựhtezxtmbnh nóoxkpi cho rõechufaedng, bọhpzdn họhpzd đzovcúrdqeng làfaed sẽkzlm khôecewng an târictm".

"Nhưlggr vậortvy đzovci! Ngưlggrơhpzdi trởlqfz vềtshroxkpi vớorhni Vưlggrơhpzdng Môecewn chủfwte, giữwmpca trưlggra ngàfaedy mai, ta sẽkzlm tựhtezxtmbnh đzovci lêvjqmn Lạzovcc Nhậortvt Phong gặmvwdp hắfaedn, đzovcitfg cho hắfaedn khỏiabbi nóoxkpng lòehyeng"faedn Lậortvp mỉynxam cưlggrehyei nóoxkpi.


"Tốpledt! Cóoxkp nhữwmpcng lờehyei nàfaedy củfwtea ngưlggrơhpzdi, ta cóoxkp thểitfg giao nộutqrp rồfwtei" Lệxqyo Phi Vũigvu nhúrdqen vai, mộutqrt bộutqrbrekng khôecewng quan târictm.

Kếmkwp tiếmkwpp, Hàfaedn Lậortvp cùmmbfng] Lệxqyo Phi Vũigvu chuyệxqyon tròehye mộutqrt hồfwtei, thậortvm chísroufaedn Lậortvp còehyen tỏiabbng khoảxqyong cábrekch gầmtkln biểitfgu diễmckkn "Hỏiabba đzovczovcn thuậortvt" đzovcitfg cho ngưlggrehyei bạzovcn tốpledt nàfaedy mộutqrt lầmtkln mởlqfz rộutqrng tầmtklm mắfaedt, làfaedm cho hắfaedn hârictm mộutqr mộutqrt hồfwtei lârictu.

Tiếmkwpp theo khôecewng bao lârictu, Lệxqyo Phi Vũigvubreko từilsu rờehyei khỏiabbi sơhpzdn cốpledc, đzovci vềtshr gặmvwdp mấpledy ngưlggrehyei Vưlggrơhpzdng Tuyệxqyot Sởlqfz đzovcitfgbreko cábreko.

faedn Lậortvp đzovcrpqcng ởlqfz cửlggra phòehyeng, nhìxtmbn bóoxkpng lưlggrng Lệxqyo Phi Vũigvu đzovci xa xa, xuấpledt thầmtkln hồfwtei lârictu, đzovcutqrt nhiêvjqmn hắfaedn cưlggrehyei mộutqrt cábrekch thầmtkln bísrou, sau đzovcóoxkp thoạzovct nhìxtmbn hếmkwpt sứrpqcc cao hứrpqcng đzovci vàfaedo nhàfaed đzovcóoxkpng cửlggra lạzovci.

brekng sớorhnm ngàfaedy thứrpqc hai, trờehyei còehyen môecewng lung, Hàfaedn Lậortvp thầmtkln khôecewng biếmkwpt quỷecew khôecewng hay lẻrxzevjqmn Lạzovcc Nhậortvt Phong, tiếmkwpp theo lặmvwdng lẽkzlm lẻrxzen vàfaedo bêvjqmn trong phòehyeng củfwtea Vưlggrơhpzdng Môecewn chủfwte.

Khi Vưlggrơhpzdng Tuyệxqyot Sởlqfz tỉynxanh lạzovci, nhìxtmbn thấpledy trưlggrorhnc giưlggrehyeng mignh cóoxkp mộutqrt bóoxkpng ngưlggrehyei đzovcrpqcng thẳtzaong ởlqfz đzovcóoxkp, sắfaedc mặmvwdt trởlqfzvjqmn khôecewng thểitfg khóoxkp coi hơhpzdn nữwmpca. Nhưlggrng hắfaedn cốpled gắfaedng nởlqfz ra mộutqrt nụtzaolggrehyei, cóoxkp chúrdqet mấpledt tựhtez nhiêvjqmn hỏiabbi:

"Hàfaedn đzovczovci phu sao lạzovci tớorhni đzovcâricty, cũigvung khôecewng kịhytlp tiếmkwpp đzovcóoxkpn từilsu xa! Bấpledt quábrek, khôecewng phảxqyoi nóoxkpi làfaed buổwjdpi trưlggra mớorhni tớorhni sao, cábrekc hạzovc sao lạzovci đzovcếmkwpn sớorhnm nhưlggr vậortvy?"

faedn Lậortvp lạzovcnh lùmmbfng liếmkwpc mắfaedt nhìxtmbn Vưlggrơhpzdng Môecewn chủfwte, mớorhni liếmkwpc mắfaedt màfaed đzovcãbnykfaedm cho Vưlggrơhpzdng Tuyệxqyot Sởlqfz cảxqyo ngưlggrehyei nổwjdpi da gàfaed, trêvjqmn mặmvwdt giốpledng nhưlggr bịhytl dao cắfaedt rấpledt khóoxkp chịhytlu.

faedn Lậortvp thấpledy đzovcpledi phưlggrơhpzdng toábrekt ra vẻrxze hoảxqyong sợhtez, trong lòehyeng khôecewng khỏiabbi cóoxkp chúrdqet đzovcfaedc ýhtez. Hắfaedn vừilsua rồfwtei liếmkwpc nhìxtmbn Vưlggrơhpzdng Môecewn chủfwtefaed đzovcãbnyk thêvjqmm vàfaedo "Thiêvjqmn nhãbnykn thuậortvt" trong đzovcóoxkp, mớorhni cóoxkp hiệxqyou quảxqyo đzovcmvwdc thùmmbf nhưlggr vậortvy, cábreki nàfaedy làfaed hắfaedn mấpledy ngàfaedy trưlggrorhnc nghiêvjqmn cứrpqcu mớorhni phábrekt hiệxqyon tábrekc dụtzaong mớorhni củfwtea "Thiêvjqmn nhãbnykn thuậortvt", cóoxkp thểitfgmmbfng thiêvjqmn nhãbnykn đzovcpledi vớorhni ngưlggrehyei bìxtmbnh thưlggrehyeng tạzovco thàfaednh tábrekc dụtzaong chấpledn nhiếmkwpp vềtshr mặmvwdt tinh thầmtkln, khiếmkwpn cho târictm hoảxqyong ýhtez loạzovcn, cùmmbfng vớorhni kỳgpqfecewng "Nhiếmkwpp hồfwten thuậortvt" truyềtshrn lưlggru trêvjqmn giang hồfwteigvung cóoxkp chúrdqet giốpledng.

"Khôecewng cóoxkpxtmb, ta chỉynxafaed đzovcutqrt nhiêvjqmn cảxqyom giábrekc đzovcưlggrhtezc, sớorhnm tớorhni tìxtmbm đzovcitfgoxkpi, cóoxkp thểitfg ýhtez nghĩxpsgigvung giốpledng vớorhni mọhpzdi ngưlggrehyei, dưlggrehyeng nhưlggr thanh tỉynxanh mộutqrt chúrdqet, sẽkzlm khôecewng làfaedm ra cábreki chuyệxqyon gìxtmbfaedm cho đzovcpledi phưlggrơhpzdng khôecewng vui"faedn Lậortvp trêvjqmn mặmvwdt nhìxtmbn khôecewng ra chúrdqet biểitfgu tìxtmbnh nàfaedo, khẩdpkzu khísrou lạzovci tựhteza hồfwteoxkp chúrdqet bấpledt thiệxqyon.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.