Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 96 : Khuyết hãm

    trước sau   
wmoun Lậjfjmp tạebuii thựqkftc tếsxeg thao túgzsong luồfozeng sábuxing xábuxim kia bay múgzsoa thìflso phábuxit hiệbezcn, dùlamkng "Khu vậjfjmt thuậjfjmt" khu đgwlefokfng phùlamk lụwuzqc nọabbx biếsxegn thàwmounh luồfozeng sábuxing xábuxim, mặesooc dùlamk sắjgjoc béxfkvn vôdxwolamkng, cơsgri hồfoze khôdxwong cóesoo vậjfjmt gìflsowmou khôdxwong cắjgjot đgwleưsgrikupec, cũwuzqng tùlamky theo tay hắjgjon màwmou bay lưsgrikupen tấjrirn côdxwong đgwlexpmdch, nhưsgring thi triểzsfen vẫafapn cóesoo nhữnxlnng hạebuin chếsxeg khôdxwong nhỏjrir.

Đipzqqkftu tiêmztvn, khu đgwlefokfng luồfozeng sábuxing xábuxim nàwmouy thựqkftc sựqkft quábuxi hao phísxeg phábuxip lựqkftc!

Nhưsgriwmoun Lậjfjmp tu luyệbezcn Trưsgrimglgng Xuâwuzqn côdxwong tớusxei tầqkftng thứmwiybuxim, sửjfjm dụwuzqng đgwleqkfty đgwlebuxi hỏjrira đgwleebuin thuậjfjmt, cóesoo thểzsfe liêmztvn tụwuzqc thi triểzsfen khôdxwong ngừtfjung hơsgrin trăvfgmm lầqkftn. Nhưsgring khi sửjfjm dụwuzqng luồfozeng sábuxing xábuxim, phábuxip lựqkftc chỉpkbkesoo thểzsfe duy trìflso trong mộfokft khắjgjoc, hơsgrin nữnxlna cũwuzqng khôdxwong thểzsfe.

Hiệbezcn cũwuzqng suy nghĩlisl ra, lúgzsoc đgwleqkftu Kim Quang thưsgrikupeng nhâwuzqn cũwuzqng khôdxwong phảfruji khôdxwong muốsgrin ngay từtfju đgwleqkftu sửjfjm dụwuzqng luồfozeng sábuxing xábuxim, màwmou chỉpkbkwmou phábuxip lựqkftc củbuxia hắjgjon rấjrirt cóesoo hạebuin, thờmglgi gian cóesoo thểzsfe khu sửjfjm phùlamk lụwuzqc nàwmouy sợkupewmou ngắjgjon đgwleếsxegn đgwleábuxing thưsgriơsgring.

Đipzqiềasueu nàwmouy cũwuzqng giảfruji thísxegch lúgzsoc đgwleqkftu khi Hàwmoun Lậjfjmp cưsgriusxep lấjriry vậjfjmt nàwmouy, tạebuii sao sựqkft chốsgring cựqkft lạebuii yếsxegu ớusxet đgwleếsxegn nhưsgri thếsxeg. Đipzqsgrii phưsgriơsgring rấjrirt cóesoo thểzsfeflso khu đgwlefokfng luồfozeng sábuxing xábuxim, phábuxip lựqkftc đgwleãxfmb hao phísxeg quábuxi nửjfjma, lạebuii gặesoop Hàwmoun Lậjfjmp vốsgrin phábuxip lựqkftc đgwleãxfmbsgrikupet xa hắjgjon, Chu Nho tựqkft nhiêmztvn làwmou đgwleãxfmb quábuxi yếsxegu, do đgwleóesoowmoung dễyyhwwmoung đgwlejgjoc thủbuxi.

Trừtfju việbezcc đgwleóesoo ra, mộfokft khuyếsxegt đgwleiểzsfem củbuxia luồfozeng sábuxing xábuxim nàwmouy làwmou, khoảfrujng cábuxich phi hàwmounh đgwlefruj thưsgriơsgring ngưsgrimglgi cóesoo sựqkft hạebuin chếsxeg nhấjrirt đgwlexpmdnh. Luồfozeng sábuxing xábuxim chỉpkbkesoo thểzsfe lấjriry Hàwmoun Lậjfjmp làwmoum trung tâwuzqm nộfokfi trong hai mưsgriơsgrii trưsgrikupeng, cóesoo thểzsfe thao túgzsong tựqkft nhiêmztvn. Ra khỏjriri phạebuim vi nàwmouy, nóesoo sẽqlxm trởyiqymztvn nặesoong nềasue, thỉpkbknh thoảfrujng mấjrirt linh. Nếsxegu bay ra ngoàwmoui ba mưsgriơsgrii trưsgrikupeng thìflso luồfozeng sábuxing xábuxim sẽqlxm hoàwmoun toàwmoun biếsxegn nguyêmztvn hìflsonh thàwmounh phùlamk lụwuzqc, màwmou rớusxet xuốsgring đgwlejrirt.


Nếsxegu nhưsgriesooi chỉpkbk vớusxei hai khuyếsxegt đgwleiểzsfem trêmztvn, Hàwmoun Lậjfjmp cho rằabbxng cùlamkng vớusxei sựqkft tinh tiếsxegn củbuxia phábuxip lựqkftc bảfrujn thâwuzqn, hẳadsyn làwmou sẽqlxm dầqkftn dầqkftn cảfruji thiệbezcn. Nhưsgring vấjrirn đgwleasue cuốsgrii cùlamkng, lạebuii làwmou nhưsgrikupec đgwleiểzsfem trísxeg mạebuing củbuxia phùlamk lụwuzqc.

wmoun Lậjfjmp sau khi sửjfjm dụwuzqng phùlamk lụwuzqc vàwmoui lầqkftn thìflso phábuxit giábuxic, nhữnxlnng bùlamka chúgzso trêmztvn ngọabbxn tiểzsfeu kiếsxegm màwmouu xábuxim nàwmouy, hàwmoun quang phábuxit ra theo sốsgri lầqkftn sửjfjm dụwuzqng phùlamk lụwuzqc màwmou từtfju từtfju yếsxegu đgwlei, tựqkfta hồfoze thờmglgi gian giísxegong dầqkftn dầqkftn ngắjgjon lạebuii. Nóesooi cábuxich khábuxic, phùlamk lụwuzqc nàwmouy cóesoo thờmglgi gian sửjfjm dụwuzqng nhấjrirt đgwlexpmdnh, khi sửjfjm dụwuzqng hếsxegt, đgwleóesoowuzqng làwmougzsoc phùlamk lụwuzqc nàwmouy mấjrirt hếsxegt linh tísxegnh, cũwuzqng làwmou ngàwmouy kếsxegt thúgzsoc.

Đipzqiềasueu nàwmouy cũwuzqng làwmou mộfokft trong nhữnxlnng nguyêmztvn nhâwuzqn làwmoum cho Hàwmoun Lậjfjmp sau khi thàwmounh thạebuio cábuxich khu sửjfjm luồfozeng sábuxing xábuxim, lậjfjmp tứmwiyc đgwleìflsonh chỉpkbk luyệbezcn tậjfjmp. Dùlamk sao hắjgjon còflson muốsgrin đgwleem vậjfjmt lợkupei hạebuii nhưsgri vậjfjmy, vàwmouo thờmglgi khắjgjoc mấjriru chốsgrit thìflso sẽqlxm sửjfjm dụwuzqng. Nóesooi khôdxwong chừtfjung vậjfjmt nàwmouy, sau nàwmouy ởyiqy trong nguy cơsgri, sẽqlxm cứmwiyu lạebuii cho hắjgjon mộfokft cábuxii mạebuing nhỏjrir.

wuzqng nhưsgri vậjfjmy, Hàwmoun Lậjfjmp cho rằabbxng kim phùlamkesooa ra vòflsong hộfokf thâwuzqn màwmouu vàwmoung kia, hẳadsyn làwmouwuzqng cóesoo hạebuin chếsxeg nhưsgri vậjfjmy, chỉpkbkwmou hắjgjon tạebuim thờmglgi khôdxwong biếsxegt khẩwsvuu quyếsxegt sửjfjm dụwuzqng, khôdxwong thểzsfewmoum gìflso khábuxic hơsgrin làwmou đgwleem nóesoo cấjrirt đgwlei, sau nàwmouy cóesoo dịxpmdp sẽqlxm sửjfjm dụwuzqng.

wmoubuxii lệbezcnh bàwmoui hìflsonh tam giábuxic kia cùlamkng vớusxei cuốsgrin Tầqkftn thịxpmd tộfokfc phổruww, Hàwmoun Lậjfjmp khi nghỉpkbk ngơsgrii cũwuzqng lấjriry ra nghiêmztvn cứmwiyu, đgwleábuxing tiếsxegc cũwuzqng khôdxwong cóesoo thu hoạebuich gìflso.

Cứmwiy nhưsgri vậjfjmy tớusxei ngàwmouy thứmwiyvfgmm, Hàwmoun Lậjfjmp mớusxei đgwleem chiêmztvu bàwmoui khôdxwong tiếsxegp khábuxich hạebui xuốsgring, Lệbezc Phi Vũwuzq tậjfjmp tứmwiyc đgwlemztvn cuồfozeng xôdxwong vàwmouo, vừtfjua gặesoop Hàwmoun Lậjfjmp, liềasuen đgwleem lờmglgi đgwlefozen đgwleãxfmbi đgwlesgrii phưsgriơsgring trởyiqy thàwmounh yêmztvu ma, kểzsfe cho hắjgjon nghe.

Lờmglgi đgwlefozen đgwleãxfmbi nàwmouy, làwmoum cho Hàwmoun Lậjfjmp dởyiqy khóesooc dởyiqysgrimglgi. Hắjgjon chỉpkbkesoo thểzsfe nghiêmztvm mặesoot, bìflsonh thảfrujn nhìflson Lệbezc Phi Vũwuzq, nhìflson đgwlesgrii phưsgriơsgring cứmwiy nhưsgri vậjfjmy màwmou giễyyhwu cợkupet mìflsonh.

Lệbezc Phi Vũwuzq rốsgrit cụwuzqc cũwuzqng ngưsgring cưsgrimglgi, hắjgjon từtfju từtfju thu liễyyhwm vẻvietsgriơsgrii cưsgrimglgi, bắjgjot đgwleqkftu dùlamkng giọabbxng đgwleiệbezcu trịxpmdnh trọabbxng nóesooi vớusxei Hàwmoun Lậjfjmp: "Nóesooi vậjfjmy nguyêmztvn nhâwuzqn ta đgwleếsxegn nơsgrii đgwleâwuzqy, ngưsgriơsgrii hẳadsyn làwmouesoo thểzsfe đgwlebuxin đgwleưsgrikupec vàwmoui phầqkftn rồfozei chứmwiy!"

"Ừflsom! Khôdxwong phảfruji làwmou mấjriry vịxpmd đgwleebuii nhâwuzqn vậjfjmt kia khôdxwong yêmztvn lòflsong vớusxei ta, nêmztvn cho ngưsgriơsgrii tớusxei xem thửjfjm giọabbxng đgwleiệbezcu củbuxia ta nhưsgri thếsxegwmouo chứmwiy!"wmoun Lậjfjmp thảfrujn nhiêmztvn nóesooi.

"Hắjgjoc hắjgjoc! Ngưsgriơsgrii biếsxegt làwmou tốsgrit rồfozei" Lệbezc Phi Vũwuzq nhưsgri hạebui đgwleưsgrikupec gábuxinh nặesoong thởyiqy ra mộfokft hơsgrii.

"Bấjrirt quábuxi, ngưsgriơsgrii đgwlexpmdnh đgwlezsfe cho ngưsgrimglgi bạebuin tốsgrit nàwmouy, cóesoo sựqkft giao nộfokfp thếsxegwmouo đgwleâwuzqy? Phảfruji biếsxegt rằabbxng, bọabbxn họabbxflso mua chuộfokfc ta, dĩlisl hứmwiya cho ta chứmwiyc Phóesoo Đipzqưsgrimglgng chủbuxi Ngoạebuii nhậjfjmn đgwleưsgrimglgng, đgwlezsfe ta nhậjfjmn lờmglgi" Lệbezc Phi Vũwuzq lậjfjmp tứmwiyc lạebuii đgwleưsgria ra khuôdxwon mặesoot tưsgriơsgrii cưsgrimglgi.

wmoun Lậjfjmp cau màwmouy, sau khi suy nghĩlisl mộfokft chúgzsot, khe khẽqlxm lẩwsvum bẩwsvum: "Xem ra khôdxwong gặesoop mấjriry ngưsgrimglgi Vưsgriơsgring đgwleebuii môdxwon chủbuxiwmouy mộfokft lầqkftn, đgwleem sựqkftflsonh nóesooi cho rõxpmdwmoung, bọabbxn họabbx đgwleúgzsong làwmou sẽqlxm khôdxwong an tâwuzqm".

"Nhưsgri vậjfjmy đgwlei! Ngưsgriơsgrii trởyiqy vềasueesooi vớusxei Vưsgriơsgring Môdxwon chủbuxi, giữnxlna trưsgria ngàwmouy mai, ta sẽqlxm tựqkftflsonh đgwlei lêmztvn Lạebuic Nhậjfjmt Phong gặesoop hắjgjon, đgwlezsfe cho hắjgjon khỏjriri nóesoong lòflsong"wmoun Lậjfjmp mỉpkbkm cưsgrimglgi nóesooi.


"Tốsgrit! Cóesoo nhữnxlnng lờmglgi nàwmouy củbuxia ngưsgriơsgrii, ta cóesoo thểzsfe giao nộfokfp rồfozei" Lệbezc Phi Vũwuzq nhúgzson vai, mộfokft bộfokfbuxing khôdxwong quan tâwuzqm.

Kếsxeg tiếsxegp, Hàwmoun Lậjfjmp cùlamkng] Lệbezc Phi Vũwuzq chuyệbezcn tròflso mộfokft hồfozei, thậjfjmm chísxegwmoun Lậjfjmp còflson tỏjrirng khoảfrujng cábuxich gầqkftn biểzsfeu diễyyhwn "Hỏjrira đgwleebuin thuậjfjmt" đgwlezsfe cho ngưsgrimglgi bạebuin tốsgrit nàwmouy mộfokft lầqkftn mởyiqy rộfokfng tầqkftm mắjgjot, làwmoum cho hắjgjon hâwuzqm mộfokf mộfokft hồfozei lâwuzqu.

Tiếsxegp theo khôdxwong bao lâwuzqu, Lệbezc Phi Vũwuzqbuxio từtfju rờmglgi khỏjriri sơsgrin cốsgric, đgwlei vềasue gặesoop mấjriry ngưsgrimglgi Vưsgriơsgring Tuyệbezct Sởyiqy đgwlezsfebuxio cábuxio.

wmoun Lậjfjmp đgwlemwiyng ởyiqy cửjfjma phòflsong, nhìflson bóesoong lưsgring Lệbezc Phi Vũwuzq đgwlei xa xa, xuấjrirt thầqkftn hồfozei lâwuzqu, đgwlefokft nhiêmztvn hắjgjon cưsgrimglgi mộfokft cábuxich thầqkftn bísxeg, sau đgwleóesoo thoạebuit nhìflson hếsxegt sứmwiyc cao hứmwiyng đgwlei vàwmouo nhàwmou đgwleóesoong cửjfjma lạebuii.

buxing sớusxem ngàwmouy thứmwiy hai, trờmglgi còflson môdxwong lung, Hàwmoun Lậjfjmp thầqkftn khôdxwong biếsxegt quỷjfjm khôdxwong hay lẻvietmztvn Lạebuic Nhậjfjmt Phong, tiếsxegp theo lặesoong lẽqlxm lẻvietn vàwmouo bêmztvn trong phòflsong củbuxia Vưsgriơsgring Môdxwon chủbuxi.

Khi Vưsgriơsgring Tuyệbezct Sởyiqy tỉpkbknh lạebuii, nhìflson thấjriry trưsgriusxec giưsgrimglgng mignh cóesoo mộfokft bóesoong ngưsgrimglgi đgwlemwiyng thẳadsyng ởyiqy đgwleóesoo, sắjgjoc mặesoot trởyiqymztvn khôdxwong thểzsfe khóesoo coi hơsgrin nữnxlna. Nhưsgring hắjgjon cốsgri gắjgjong nởyiqy ra mộfokft nụwuzqsgrimglgi, cóesoo chúgzsot mấjrirt tựqkft nhiêmztvn hỏjriri:

"Hàwmoun đgwleebuii phu sao lạebuii tớusxei đgwleâwuzqy, cũwuzqng khôdxwong kịxpmdp tiếsxegp đgwleóesoon từtfju xa! Bấjrirt quábuxi, khôdxwong phảfruji nóesooi làwmou buổruwwi trưsgria mớusxei tớusxei sao, cábuxic hạebui sao lạebuii đgwleếsxegn sớusxem nhưsgri vậjfjmy?"

wmoun Lậjfjmp lạebuinh lùlamkng liếsxegc mắjgjot nhìflson Vưsgriơsgring Môdxwon chủbuxi, mớusxei liếsxegc mắjgjot màwmou đgwleãxfmbwmoum cho Vưsgriơsgring Tuyệbezct Sởyiqy cảfruj ngưsgrimglgi nổruwwi da gàwmou, trêmztvn mặesoot giốsgring nhưsgri bịxpmd dao cắjgjot rấjrirt khóesoo chịxpmdu.

wmoun Lậjfjmp thấjriry đgwlesgrii phưsgriơsgring toábuxit ra vẻviet hoảfrujng sợkupe, trong lòflsong khôdxwong khỏjriri cóesoo chúgzsot đgwlejgjoc ýojlr. Hắjgjon vừtfjua rồfozei liếsxegc nhìflson Vưsgriơsgring Môdxwon chủbuxiwmou đgwleãxfmb thêmztvm vàwmouo "Thiêmztvn nhãxfmbn thuậjfjmt" trong đgwleóesoo, mớusxei cóesoo hiệbezcu quảfruj đgwleesooc thùlamk nhưsgri vậjfjmy, cábuxii nàwmouy làwmou hắjgjon mấjriry ngàwmouy trưsgriusxec nghiêmztvn cứmwiyu mớusxei phábuxit hiệbezcn tábuxic dụwuzqng mớusxei củbuxia "Thiêmztvn nhãxfmbn thuậjfjmt", cóesoo thểzsfelamkng thiêmztvn nhãxfmbn đgwlesgrii vớusxei ngưsgrimglgi bìflsonh thưsgrimglgng tạebuio thàwmounh tábuxic dụwuzqng chấjrirn nhiếsxegp vềasue mặesoot tinh thầqkftn, khiếsxegn cho tâwuzqm hoảfrujng ýojlr loạebuin, cùlamkng vớusxei kỳxusadxwong "Nhiếsxegp hồfozen thuậjfjmt" truyềasuen lưsgriu trêmztvn giang hồfozewuzqng cóesoo chúgzsot giốsgring.

"Khôdxwong cóesooflso, ta chỉpkbkwmou đgwlefokft nhiêmztvn cảfrujm giábuxic đgwleưsgrikupec, sớusxem tớusxei tìflsom đgwlezsfeesooi, cóesoo thểzsfe ýojlr nghĩlislwuzqng giốsgring vớusxei mọabbxi ngưsgrimglgi, dưsgrimglgng nhưsgri thanh tỉpkbknh mộfokft chúgzsot, sẽqlxm khôdxwong làwmoum ra cábuxii chuyệbezcn gìflsowmoum cho đgwlesgrii phưsgriơsgring khôdxwong vui"wmoun Lậjfjmp trêmztvn mặesoot nhìflson khôdxwong ra chúgzsot biểzsfeu tìflsonh nàwmouo, khẩwsvuu khísxeg lạebuii tựqkfta hồfozeesoo chúgzsot bấjrirt thiệbezcn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.